Statusrapport Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435"

Transkript

1 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge Lyngen, mars 2007

2 Forord Sammendrag Bakgrunn...5 Læring fra et utviklingsprosjekt Tilskudd...6 Regnskapsår vs. Prosjektår...6 Prosjektets mål og forventede resultater...6 Utfordringer Gjennomføringen av pilotprosjektet...7 Etablering og tilrettelegging...7 Leieavtale...8 Etablering i lokalene...8 Etablering i lokalene og skaffe til veie nødvendig inventar /møbler....8 Informasjon og markedsføring...9 Presentasjonsbrosjyre...9 Trykking og distribusjon av brosjyre...10 Info folder...10 Annonser i forkant av informasjonsmøter...11 Informasjon om pilotprosjektet...11 Planlagte møter, kurs og selvhjelpsgrupper i Egne hjemmesider...13 Presentasjon av prosjektet på kommunens hjemmeside E-post som spredningskanal Pressedekning...13 Arrangere kurs/seminar for fagfolk og åpne møter for befolkningen...14 Planleggingsmøte med kommuneledelsen...14 Invitasjon og program...15 Eksterne kursholdere...15 Åpning og arbeidsseminar...16 Kurs for ansatte i Lyngen kommune...16 Åpne møter...17 Åpent folkemøte...17 Felles samvær i Link Lyngen...17 Informasjonstelefon...17 Infomateriell...18

3 Selvhjelpsgrupper...18 Fellesmøter Noen refleksjoner underveis...18 Møtes for å snakke sammen...19 Informasjonsmøter Etablering av Senter for selvhjelp og mestring...20 Invitere målgruppene...20 Opprette selvhjelpsgrupper...21 Utvikle modellen Link Lyngen

4 Forord Senter for selvhjelp om mestring Link Lyngen er en møteplass for mennesker som ønsker informasjon og kunnskap om selvhjelp og / eller har behov for å gå i selvhjelpsgruppe. Sosial- og helsedirektoratet har gitt tilskudd til utprøving av Link Oslo i Lyngen kommune. Modellen er den eneste i sitt slag her i Norge. Denne sentermodellen tar utgangspunkt i en clearinghousemodell dvs. et treffsted for mennesker som arbeider helt uavhengig av hvilken diagnose eller livsproblem vedkommende har. Modellen som skal prøves ut i Lyngen er avhengig av en stabil arena for at vi skal få det til. Vi vil prøve ut et nøytralt treffsted forankret i en selvhjelpskultur, og dermed senke terskelen for å komme inn for å ta imot informasjon og våge å gå i selvhjelpsgrupper. Modellen har behov for et nøytralt lokale, en lokal møteplass, hvor anonymiteten ivaretas maksimalt. Lyngen mars 2007 Gunn Anita Vang Styreleder Stiftelsen Angstringen Norge Prosjektleder Link Lyngen 3

5 1. Sammendrag Siste halvdel av 2006 var første driftsår for pilotprosjekt Link Lyngen. Ved åpningen av Senter for selvhjelp og mestring Link Lyngen har Lyngen kommune fått et lokalt knutepunkt for selvhjelp og mestring. Pilotprosjekt Link Lyngen er både et statlig og lokalt utviklingsprosjekt og et samarbeidsprosjekt mellom Lyngen kommune og Sosialog helsedirektoratet og Knutepunkt Selvhjelp Norge. Sentret er lokalisert til Parkveien 21 på Lyngseidet. Prosjektet disponerer en 20 % prosjektlederstilling. I tillegg blir det utført en betydelig innsats selvhjelpsfrivillig arbeid. Claringhouse modellen Link Oslo danner utgangspunkt for Link Lyngen. Etableringen av cleraringhousemodellen Link Oslo, er en videreføring av Norsk Selvhjelpsforum (NSF) prosjekt Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Arbeidet i Senter for selvhjelp og mestring, baserer seg på den faglighet som er utviklet i Norsk Selvhjelpsforum gjennom flere år. Erfaringsbasert kunnskap utviklet gjennom samarbeid med svært mange ulike miljøer og mennesker, også gjennom NSFs nasjonale arbeid siden 1998, og selvhjelpsarbeid siden NSF har hele tiden utviklet Senter for selvhjelp og mestring Link Oslo med tanke på at modellen kan implementeres av andre. Link Oslo har alltid vært fullfinansiert av Oslo kommune. Link Lyngen er et pilotprosjekt og blir derfor finansiert av Sosial og helsedirektoratet, gjennom selvhjelpsmidler fra Opptrappingsplanen for psykiske helse og Lyngen kommune. Målsettingen med dette pilotprosjektet er å etablere et nøytralt treffsted i Lyngen kommune, som gjør informasjon om selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper mer tilgjengelig for menneskene i Lyngen kommune, på tvers av diagnoser og problemer, med bakgrunn i erfaringer som er gjort i Senter for selvhjelp og mestring - Link Oslo. Prosjektet skal stimulere til samarbeid mellom organisasjoner, og mellom organisasjoner og offentlig sektor og fagmiljøer. I tillegg vil prosjektet også stimulere til utviklingsarbeid mht. innhold i selvhjelp og måter å organisere arbeidet på. Målsettingen med pilotprosjektet er å etablere en lokal praksisplass i Lyngen kommune og utvikle Link Lyngen i samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge som modell for andre kommuner Etableringen av et senter for selvhjelp og mestring i Lyngen kommune vil være både nybrotts- og utviklingsarbeid. Sentrets oppgave vil være en naturlig del av Lyngen kommunes helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid, i form av holdningsog handlingsendring. 4

6 2. Bakgrunn Utlysning av selvhjelpsmidler gjennom den Nasjonale planen for selvhjelp gjorde det mulig for Stiftelsen Angstringen Norge å søke Sosial og helsedirektoratet om selvhjelpsmidler til pilotprosjekt Link Lyngen ultimo mars Søknaden ble utarbeidet i samarbeid med Lyngen kommune og nasjonalt Knutepunktet Selvhjelp Norge. Bakgrunnen for søknaden var at vi opplevde et behov for en egen lokal arene for å drive med selvhjelpsarbeid. Den lokale Angstringen Nord har i flere år arbeidet med å etablere selvhjelpsgrupper for mennesker med angstproblemer i kommunen. Arbeidet har møtt stor interesse, men behovet for anonymitet hos enkeltpersoner har vært med på å vanskeliggjøre arbeidet. Vi ønsker derfor å etablere og utprøve en modell for et Senter for selvhjelp og mestring fra en storby, for å se om det er mulig å tilpasse modellen til en liten kommune. Vi vil prøve om det er mulig å bygge opp en selvhjelpskultur i et lite lokalmiljø som innehar mange av storbyens problemer, men i en helt annen skala og sammensetning, og i tillegg har sine særegne kulturelle trekk. Vi vil prøve ut et nøytralt treffsted forankret i en selvhjelpskultur, hvor anonymiteten ivaretas maksimalt, og senke terskelen for å komme inn og ta imot informasjon og våge å gå i en selvhjelpsgruppe sammen med andre på Modellen vi har valgt er Link Oslo, administrert som et prosjekt av Norsk selvhjelpsforum, som også har fått prosjektansvar for nasjonalt knutepunkt Selvhjelp Norge. Denne unike sammenhengen og nasjonale kompetansen ønsker vi å benytte oss av for å kvalitetssikre både organiseringen og innholdet i pilotprosjekt Link Lyngen. Læring fra et utviklingsprosjekt I årsrapport 2003 fra NSFs prosjektet Fra passiv mottaker til aktiv deltaker kan vi lese følgende refleksjoner: Selvhjelp (og selvhjelpsgrupper) er et selvstendig arbeidsfelt. Det betyr at denne arbeidsformen ikke nødvendigvis finner naturlig grobunn i og på allerede eksisterende arenaer, men at det faktisk må skapes nye arenaer for at arbeidet skal bli tilgjengelig for mennesker med et behov. Selvhjelpsarbeid går ikke nødvendigvis naturlig inn som en del av annet arbeid i for eksempel frivillige organisasjoner eller frivillighetssentraler. Rapporten finnes tilgjengelig på 5

7 3.Tilskudd Sosial- og helsedirektoratet har gitt et tilskudd på inntil kr til Senter for selvhjelp og mestring Link Lyngen over kapittel på statsbudsjettet for Tilskuddet er gitt ut fra søknadens budsjett og beskrivelse, og er ment å skulle dekke utgifter til utprøving av modellen Link Oslo i en liten kommune. Det ble søkt om kr , men tilskuddet er i samråd med søker satt noe lavere. Det henger sammen med Lyngen kommunes bidrag, som er justert opp med kr til kr for leie av lokaler og inventar. Rapporteringen skal være tilgjengelig for Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp. Tilskuddet er benyttet slik det var planlagt i søknaden. Det største avviket er i forhold til opprettelsen av egne hjemmesider, noe som ble drøftet med Shdir i startfasen. Regnskapsår vs. Prosjektår Prosjektperioden er beregnet fra 1.august juli Rapporteringen vil derfor gjelde ca halve prosjektperioden. Ved årsskiftet var det ikke mulig å få nøyaktig oversikt over regnskap for Prosjektleder drøftet derfor saken muntlig med rådgiver i Sosial- og helsedirektoratet. Det ble enighet om at det ikke var nødvendig å søke om overføring av eventuelt ubrukte midler, da det ville dreie seg om småpenger. Prosjektets mål og forventede resultater Målsettingen med dette pilotprosjektet er å etablere et nøytralt treffsted i Lyngen kommune, som gjør informasjon og igangsetting av selvhjelpsgrupper tilgjengelig for menneskene i Lyngen kommune, på tvers av diagnoser og problemer. Sentrets oppgave vil være en naturlig del av Lyngen kommunes helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. Dette er i tråd med folkehelsepolitikken i St. meld. nr.16 Resept for et sunnere Norge og Nasjonal plan for selvhjelp (Shdir Rapport IS 1212), som er et virkemiddel i Opptrappingsplan for psykisk helse. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge til rette for selvhjelpsvirksomhet. Veileder (Shdir IS 1332). Etablering av Senter for selvhjelp og mestring - Link Lyngen i et nøytralt lokale i kommunesentret, med et informasjonskontor og lokaler til selvhjelpsgrupper. Invitere målgruppene inn i de ønskede lokalene for informasjon og kunnskap om selvhjelp og hvordan bruke det kan brukes. Bidra til opprettelse av 2 selvhjelpsgrupper, på tvers av diagnoser og problemer, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Utvikle Link Lyngen i samarbeid med Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp, som modell for andre mindre kommuner i Norge. Resultatet av prosjektarbeidet skal være tilgjengelig for Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp. 6

8 Utfordringer Lyngen kommune ligger på 70`nord og er en av 6 kommuner i Nord-Troms regionen. Kommunen har 3200 innbyggere fordelt på ca 1200 husstander, hvorav ca 800 bor på kommunesentret Lyngseidet. Lyngen kommune er fra gammelt av en flerkulturell kommune både språklig, etnisk og religiøst, på lik linje med nabokommunene. Det bor nå 104 innvandrere fra mange nasjonaliteter i kommunen, ca 60 av dem er flyktinger fra Somalia og Afghanistan. Tallet på flyktinger er øket de siste årene på grunn av familiegjenforening. Det er også store utfordringer knyttet til spredt bosetting, lange avstander og vanskelig klimatiske forhold vinterhalvåret. Lyngen kommune er 810 km i omkrets og det er for eksempel 7 mil fra kommunesentret til Ytre Lyngen. Lange avstander, mørketid og rasfare gjør det vanskelig å møtes fysisk særlig om vinteren. Kollektiv trafikken er ofte kombinert med skoleruter og mange er avhengig av privat bil for å til og fra utenom busstidene. 4. Gjennomføringen av pilotprosjektet. Denne statusrapporten er lagt opp slik at den følger de planlagte aktivitetene som er skissert i søknaden. Her følger en kort oversikt over aktivitetene prosjektet: Tekst i kursiv henviser til søknaden. 1) Finne egnede lokaler for treffstedet og tilrettelegge for prosjektet i samarbeid med kommunen. 2) Informasjon og markedsføring: o Produsere, trykke og sende ut brosjyrer til o Annonsering i avisene Nordlys og Framtid i Nord o Informasjon om pilotprosjektet på fagmøter på ulike nivå i kommunen og frivillig sektor. o Invitere seg inn på fagmøter for å informere om pilotprosjektet. o Benytte kommunens hjemmesider og e-post som spredningsvei. o Samarbeide om reportasjer og intervjuer i Framtid i Nord 3) Arrangere kurs/seminar for fagfolk og åpne møter for befolkningen 4) Arrangere åpne møter i både ytre og indre Lyngen Etablering og tilrettelegging 1) Finne egnede lokaler for treffstedet og tilrettelegge for prosjektet i samarbeid med Lyngen kommune. Samarbeidet med Lyngen kommune for å finne egnede lokaler og tilrettelegge for pilotprosjektet startet straks etter at vi fikk tildelingsbrevet. På det første møtet 15.juni gikk vi gjennom søknaden og tilsagnsbrevet. Lyngen kommunen var veldig positiv til pilotprosjektet. Vi snakket om lokaler ut fra behovet til prosjektet og alt dagen etter var 7

9 vi på befaring. Det ene alternativet var i Parkveien i Myra. Det andre alternativet var på det gamle sykehjemmet, som sto tomt etter flytting til det nye Lyngstunet. De aktuelle alternativene måtte sees i sammenheng med annen tenkt aktivitet i kommunen. Vi fikk også si noe om hvilke av lokalene vi så som mest hensiktsmessig for pilotprosjektet. Allerede 29. juni fikk vi beskjed via e-post om at prosjektet fikk bruke lokalene i Lyngen Servicesenter AS i Parkveien 21 i Myra. Bygget inneholder bl.a. trygdkontor, tannklinikk, lensmannskontor, ligningskontor, fysioterapi og Lyngenfjord ASVO holdet til i underetasjen. Inngangen ligger litt skjermet til og vender bort fra annen bebyggelse. Et nøytralt sted hvor anonymiteten kan ivaretas maksimalt. Kommunen disponerer også over et forholdsvis stort møtelokale i bygget, som vi etter hvert også fikk disponere. Leieavtale. Lage en leieavtale Det ble ikke utarbeidet noen skriftlig leieavtale i starten av pilotprosjektet. Vi ser i ettertid at det burde ha vært jobbet mer med å få det til. Lokalene som kommunen stilte til disposisjon for pilotprosjektet var meget godt egnet til utprøving av modellen. Halvveis i prosjektet fikk vi så muntlig beskjed av huseier om at vi måtte være ute av lokalene innen midten av mars Vi fikk muntlig beskjed fra Lyngen kommune om at de vil skaffe oss nye egnede lokaler og dekke alle utgiftene med flytting. Vi sendte et brev til Lyngen kommune hvor vi ba om å få dette skriftlig bekreftet. Lyngen kommune har siden vært i kontakt med Knutepunktet angående dette. Det er nå utarbeidet en skriftlig avtale med Lyngen kommune om egnede lokaler til pilotprosjektet. Denne avtalen vil bli vedlagt søknaden til SHdir om videreføring av pilotprosjektet i Etablering i lokalene Etablering i lokalene og skaffe til veie nødvendig inventar /møbler. Den første delen av etableringsfasen var av praktisk karakter. I denne delen av arbeidet ble Knutepunktet holdet løpende orientert om arbeidet via e-post og samtaler. Det praktiske arbeidet tok mye tid og krevde et stort frivillig engasjement, men var også preget av stor entusiasme og pågangsmot. Pc/skriver/internett og telefon. Telefon og internett var det første vi startet med. Pilotprosjektet fikk overta et ISDN abonnement som var etablert i lokalene våre. Eierskifteerklæring ble utført elektronisk av Lyngen kommune. Både tilgjengelig telefonnummer og adresse var viktig å få på plass tidlig, med tanke på det parallelle arbeidet med å planlegge en brosjyre til pilotprosjektet. 8

10 Egen postadresse krever også egen postkasse. Vi hadde valget mellom postkasse i post i butikk eller egen postkasse på veggen ved inngangen til bygget. Vi valgte det siste. Det er den eneste reklamen som forteller besøkende at her bor vi. Nytt data og kontorutstyr ble kjøpt inn av prosjektmidlene gjennom et lokalt firma KontorNor. De har installert datautstyret og bidratt med support. Kommunes IT konsulent kunne ikke bistå oss med dette, på grunn av stor arbeidsbyrde innad i kommunen. Prosjektleders manglende IT kunnskap betinger lett tilgjengelig support og alle gode krefter tas i bruk innimellom for å løse problemer prosjektleder kommer opp i. Samarbeidet med lokale bedrifter har også vært med på å gjøre Link Lyngen kjent. Vi omtales ofte som Linken i forretningsmiljøet. Det viste seg at internett ble vanskelig å administrere med bare et ISDN abonnement. For å kunne laste med måtte vi bruke begge telefonlinjene og da var telefonen opptatt hele tide. Dessuten tok det utrolig lang tid å få lastet ned dokumenter. Da Telenor kom med et tilbud om gratis installering av ADSL, valgte vi å benytte oss av det. Det har vist seg å være et riktig valg og breibandet har fungert perfekt for oss. I og med at vi nå hadde både et ISDN og et ADSL abonnement knyttet til sentrets virkesomhet, kunne vi også benytte oss av en lokal konferansetelefon som tidligere var kjøpt inn av den lokale Angstringen Nord, noe som gjør at telefonmøter kan gjennomføres med høy kvalitet i lokalene våre. Konferansetelefon er derfor ikke pilotprosjektets eie, bare lånt inn til prosjektet Det eneste vi nå mangler er webkamera og høytalere. Utstyret er billig i innkjøp og gratis i drift, men krever noe trenig i bruk. Vi ønsker å prøve det ut i kontakt med Knutepunktet. Informasjon og markedsføring Informasjon og markedsføring er et viktig og stort arbeidsfelt for pilotprosjektet. Gjennom mange års erfaring med selvhjelpsarbeid har vi erfart at skriftlig informasjon ikke har samme effekt som et direkte møte mellom mennesker. Skriftlig informasjon er likevel viktig i et markedsføringsarbeid for å gjøre tiltaket kjent og nå ut med generell informasjon til innbyggerne om pilotprosjektet. Vi har derfor satset mye på det i den første delen av prosjektet. Vi har benyttet lokalavisen mye, i tillegg til egne og kommunes nettsider. Vi har bl.a. kjøpt annonse i den lokale telefonkatalogen. Den gis ut annet hvert år av skigruppa i det lokale idrettslaget og er veldig populær blant innbyggerne i Lyngen kommune. Annonsen ble utarbeidet av deltakerne i den første selvhjelpsgruppa i Link Lyngen. Presentasjonsbrosjyre Lage en enkel presentasjonsbrosjyre, som sendes ut i forbindelse med åpningen av Link Lyngen, med informasjon om pilotprosjektet og muligheten for selvhjelpsgrupper med bistand fra Link Lyngen. 9

11 Det var enklere sagt enn gjort å lage en slik brosjyre. Prosjektleder var i villrede om hva som skulle stå i denne brosjyren? Modellen var ikke synlig og hvordan presentere innholdet i dette pilotprosjektet i en slik brosjyre? Det var derfor naturlig for prosjektleder å ta kontakt med modellen vi skulle benytte, Link Oslo. Det viste seg at de planla å gi ut en ny brosjyre omtrent samtidig med oss. Knutepunktet syntes det var en god ide med samme brosjyre som Link Oslo. Innholdet i brosjyren, som handlet om selvhjelp, var helt i tråd med målsettingen i pilotprosjektet Link Lyngen. Prosjektleder fikk hjelp av Link Oslo til å lage og ferdigstille brosjyren klar til trykking. Det ble litt mer arbeid for Link Oslo enn vi først hadde tenkt og uten Knutepunktets velvilje hadde ikke den nåværende brosjyren sett dagens lys. Da prosjektleder deltok på det første arbeidsseminaret i Knutepunktet Selvhjelp Norge 8.juni 2006, hadde vi akkurat fått tilsagn om midler til Link Lyngen. Gjennom samtale med Knutepunktet kom det fram tanker om felles logo. Kanskje kan alle LINK som opprettes rundt om kan ha samme logo? Trykking og distribusjon av brosjyre Trykkes av Lyngenfjord ASVO Planen var å få trykket brosjyren ved Lyngenfjord ASVO, men trykkeriutstyret deres ikke var intakt på det tidspunkt vi hadde behov for det. Vi kontaktet derfor samme trykkeri som Link Oslo benyttet. Det førte til at vi fikk nesten dobbelt så mye brosjyrer og 500 visittkort i tillegg for nesten halve prisen. Vi sitter derfor inne med et lite lager av brosjyrer, som kan brukes videre i prosjektet. Vi var oppmerksom på at mange husstander har sagt nei til uadressert reklame og at det derfor var viktig å få sendt det ut brosjyren som informasjon ikke som uadressert reklame slik at den nådde ut til alle husstander. Dette var ikke helt enkelt fordi saksbehandler i posten, som satt på en helt annen kant av landet, ikke først ville godta at dette ikke var reklame for et nytt tilbud. Vi måtte derfor gå i dialog med posten Norge, med velvillig bistand fra det lokale postkontoret fikk vi det likevel til. De måtte gå god for at dette ikke var et tilbud, men et tiltak som ikke kostet penger. Info folder En info folder trykkes og distribueres av til alle husstandene i Lyngen. Det ble ikke laget en egen infofolder i startfasen som planlagt. Derimot har vi benyttet oss av tilbudet fra Lyngen kommune om å benytte deres informasjonsavis, Lyngen kommune informer. Den gis ut gratis 3 ganger i året til alle husstander Lyngen kommune. Vår presentasjon kom med i novemberutgaven. Vi bør nok vurdere å gi ut en info folder når modellen vi jobber med blir mer synlig. 10

12 Annonser i forkant av informasjonsmøter. Annonser Nordlys og Framtid i Nord i forkant av informasjonsmøter. For å nå fram ned informasjon til flest mulig av befolkningen er lokalavisen en nødvendig spredningskanal. I søknaden hadde vi tenkt annonsering bare i forkant av informasjonsmøter. Prosessen med etableringen av møteplassen Link Lyngen førte med seg et større behov for annonsering enn vi på forhånd kunne forutse. Annonseavtalen vi forhandlet oss fram til med lokalavisa Framtid i Nord bidro til at vi kunne nyttiggjøre oss denne avtalen til annonsering av alle våre møter fra slutten av september til juleferien. Informasjon om pilotprosjektet Informasjon om pilotprosjektet på fagmøter på ulike nivå i kommunen og i møter med frivillig sektor. Vi har deltatt på flere enkeltmøter i kommunen og med frivillige organisasjoner. Ikke alle disse møtene har ført til et samarbeid, men har likevel verdi med tanke på videre arbeid. Her følger en beskrivelse av nettverket vi har etablert til nå og som vil være viktig å legge til rette for å ta i bruk med tanke på informasjonsarbeid og nettverksbygging. Vårt første møte i Link Lyngen var med varaordfører, som ønsket å få vite mer om Link Lyngen. Varaordfører har siden vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet RBUP Tromsø besøkte oss i Link Lyngen for å finne ut mer om oss. Prosjektleder ble invitert på fagmøte for helsepersonell for å informere om pilotprosjektet og arbeidsseminaret. Det kom fram på møtet at det syntes vanskelig for de ansatte å komme fra på jobben for å kunne delta på arbeidsseminaret. I forbindelse med Knutepunktets besøk i Lyngen i november ønsket kommuneledelsen å drøfte kommunes deltakelse i pilotprosjektet. Vi inviterte til en møte med der Knutepunktet ga kommuneledelsen en innføring i pilotprosjektet og ideologien bak selvhjelpsgruppene. Storfjord kommune er i ferd med å opprette en nærmiljøsentral og er interessert i å få selvhjelpsgrupper inn som en av sin aktivitet. De ønsket å snakke med Knutepunkt om å få til en avlegger fra Link Lyngen til Storfjord kommune. Møtet ble holdt i Link Lyngens lokaler. 11

13 Informasjon til deltakerne på Kløverdilten ved DPS avdeling Storsteinnes. Leder for dagavdelingen har ved flere anledninger uttrykt ønske om å delta i dette pilotprosjektet. Leder for Mental Helse Lyngen ønsket å møte oss og ble invitert. Han bruker mye tid på interessepolitisk arbeid både sentralt og lokalt, men ønsker å rydde plass til nærmere samarbeid på Link Lyngen. Vi inviterte oss selv til medlemsmøte i Afasiforeninga for Midt- og nord Troms. Denne foreningen har ikke lokallag i Lyngen, men lederen er herfra. Bikuben brukerstyrte senter deltok på arbeidsseminaret 14.september. Pilotprosjekt Link Lyngen er senere presentert i Bikubens nyhetsbrev, hvor de skriver Link Lyngen kan fremover bli en viktig samarbeidspartner for oss. LL lokallag deltok aktivt på arbeidsseminaret og er senere muntlig invitert på våre åpne møter i Link Lyngen, men har ikke deltatt. Hørselshemmedes forbund deltok både på arbeidsseminaret og på et åpent møte i Link Lyngen. Fylkeslaget har en likemann bosatt i Lyngen, som har lagt igjen et brev om at de driver med selvhjelp og kan kontaktes dem ved behov. Angstringen Alta deltok både på arbeidsseminaret og det åpne folkemøtet. Kontakten opprettholdes. Møte med PTS (Pårørende til spilleavhengige). PST informerte Knutepunktet om et nytt hefte om ledede selvhjelpsgrupper for pårørende som de er i ferd med å bli gi ut. De har uttrykt ønske om å delta i pilotprosjektet, men arbeidet i organisasjon tar mye tid og samarbeidet er fortsatt ikke etablert. Lederen i PTS er bosatt i Lyngen. En bibliotekar fra Lyngen Folkebibliotek deltok på arbeidsseminaret og har i etterkant vært en engasjert informatør. Infomateriell er lagt ut på biblioteket. Planlagte møter, kurs og selvhjelpsgrupper i 2007 Møte med Nav trygd og arbeid 10.januar 2007 Deltakelse på arbeidsseminar i Knutepunkt Selvhjelp Norge 16.januar Invitasjon til Årsmøte i Nord-Lenangen og Oksvik grendelag. Åpent møte i Ytre Lyngen er under planlegging Kurs for ansatte er under planlegging Nettverkssamling med informasjon om selvhjelp planlegges. Etablering av ny fri selvhjelpsgruppe planlagt igangsatt i Link Lyngen. Møteplassen Link Lyngen videreføres Etablert selvhjelpsgruppe fortsetter. Informasjonskontoret bemannes til faste åpningstider. 12

14 Egne hjemmesider Presentasjon av prosjektet på kommunens hjemmeside. I søknaden var det ikke planlagt egne hjemmesider til pilotprosjekt Link Lyngen. Uten å ha sjekket det på forhånd, trodde vi det var mulig å benytte kommunes hjemmesider til presentasjon av piltprosjektet. Vi tok kontakt med IT ansvarlig i kommunen, men fikk da vite at Lyngen kommune ikke hadde noen tradisjon for å presentere prosjekter på sine hjemmesider, bortsett fra for turisme. Det eneste vi kunne gjøre var å linke oss dit. Vi kontakt rådgiver i Shdir for å høre om muligheten til å bruke av prosjektmidlene til å opprettelse av egne hjemmesider. Vi fikk da beskjed om at det var opp til oss hva vi ville benytte tilskuddet til. Vi fikk Christensens konsulenttjenester til å lage dynamiske hjemmesider til oss, disse er blitt til underveis og siden er blir fortløpende oppdatert. Dette tiltaket har senere vist seg å være en god investering og har medført at vi er blitt kjent langt utover kommunes grenser. Ved årsskiftet kom vi på at vi kanskje burde ha lagt inn teller på våre hjemmesider, fram til i skrivende stund har vi hatt over 4000 besøkende på våre hjemmesider. E-post som spredningskanal. Benytte e-post som spedningskanal for informasjon om selvhjelpsgrupper til frivillige organisasjoner som har medlemmer i Lyngen. E-post som spredningskanal er blitt brukt til generell informasjon, utsendelser av oppslag med oppfordring til å henge opp oppslag på arbeidsplasser og der folk ferdes. Vi har ikke oppnådd noen kontakt med frivillige organisasjoner som har medlemmer i Lyngen kommune slik tanken var, noe vi kanskje bør arbeide mer med i tiden framover. Pressedekning Samarbeide med lokalavisa Framtid i Nord om reportasjer og intervjuer. Et av virkemidlene i markedsføringsprosessen var å benytte oss av lokalavisa i markedsføringen. Det var en stor utfordring å formidle innholdet i pilotprosjektet til en journalist som ikke kjenner til selvhjelpsfeltet. Pressen er naturlig nok mest interessert i nyheter og selv om Link Lyngen var en nyhet, var nyheten ikke så lett å begripe. Særlig dette at Link Lyngen ikke var et nytt tilbud om hjelp, men en annerledes måte å tenke og arbeide på. Vi benyttet Knutepunktet som veileder i dette arbeidet. Artiklene er tilgengelig på våre nettsider 13

15 NRK TV. På anbefaling fra Knutepunktet tok vi også kontakt med NRK Tv Troms og Finnmark. De ønsket å filme deltakerne og syntes ikke presentasjon av pilotprosjektet uten deltakere passet for TV. De var redd et slik innslag uten aktion ville kjede folk. De ønsket seg et "case" å forholde seg til og etter kontakt med Knutepunktet våget prosjektleder å by på seg selv. Dette førte til at et TV team fulgte prosjektleder i forberedelsene til åpningen av sentret og selve åpningsseremonien. Reportasjen ble sendt på Nord Nytt 15.september. Spontane aktiviteter har det også vært rom for. En engasjert frivillig tok masse bilder fra åpningen og arbeidskonferansen med digitalkamera. Disse bildene er senere bearbeidet klar til bruk for våre hjemmesider. En annen frivillig tok hele innlegget fra det åpne folkemøtet opp på videokassett, dette kan overføres til CD dersom det er ønskelig. Arrangere kurs/seminar for fagfolk og åpne møter for befolkningen Arrangere 1 dagskurs/seminar for fagfolk og 2 åpne informasjonsmøte for allmennheten i forbindelse med oppstart av Link Lyngen. Planleggingsmøte med kommuneledelsen Møter (Telefonmøter) for planlegging, gjennomføring og evaluering Etter at dato for et første arbeidsseminar var bestemt i samarbeid med Knutepunktet, ønsket prosjektleder å få til et planleggingsmøte mellom samarbeidspartnerne. Vi tok først kontakt med kommunen, som mente vi heller burde invitere brukerorganisasjonene til planleggingsmøte og ikke kommunen. Administrasjonssjefen var bekymret for at det ville bli et papirprosjekt dersom vi ikke fikk med oss brukerorganisasjonene. Dette snakket vi om på telefonmøte med Knutepunktet. Solbjørg Talseth påpekte viktigheten av de ansattes rolle i informasjonsarbeidet. Hun sa noe om hvor viktig det var å trygge de ansatte i sin rolle, slik at de i møte med befolkningen kan informere og synliggjøre selvhjelpsarbeidet. Hun fortalte om sine erfaringer både her i landet og i Sverige, hvor det viser seg at etter hvert skapes det også aktivitet innad i organisasjonene på grunn av aktivitetene i sentervirksomheten. Det ble også snakket litt om selvhjelpsgruppene. Folkehelsekoordinator påpekte hvor viktig det var at folk med samme problem gikk i samme gruppe, da trengte de ikke si så mye, men likevel bli forstått. Knutepunktet delte også sine erfaringer med grupper på tvers av diagnoser og problemer, hvor det felles ikke er sykdommen, men et ønske om å takle hverdagen bedre. Vi snakket om at det var viktig å formidle dette som folkehelsearbeid, slik at det ikke ble et senter hvor sykdom og psykiatri var innfallsvinkelen. 14

16 Det ble også nevnt psykisk utviklingshemmede og deres organisasjon. Vi snakket litt om dagsentret og Knutepunktet påpekte viktigheten av å sette en klar grense mellom disse to tiltakene, altså Senter for selvhjelp og mestring og Strandveien dagsenter. Det ble snakket litt om lokalene og muligheter for endring underveis, vi begynner der vi er nå og så ser vi hvordan ting utvikler seg framover. Tidsfaktoren som en viktig ting oppi dette, tid er en nødvendig faktor og tålmodighet er viktig i dette arbeidet. At ting tar tid er noe vi vet og det må vi våge å forholde oss til. Invitasjon og program Sende ut brev med invitasjon til å delta på seminar, med påmeldingsfrist direkte til fagfolk som er knyttet opp mot befolkningen i Lyngen kommune. Den 7. august 2006 hadde prosjektleder en samtale med Knutepunktet hvor dato for det første arbeidsseminaret ble bestemt. Prosjektleder fikk i oppgave å lage et forslag til program, begynne å snakke med folk og gjennom det starte det muntlige markedsføringsarbeidet. Prosjektleder ble anbefalt å tenke utradisjonelt og begynne å lage en liste over aktuelle deltakere som kunne inviteres til arbeidsseminaret. Målet var å nå ei breiest mulig målgruppe. Den første markedsføringen startet altså med å snakke med folk. Program og invitasjoner ble utarbeidet i samarbeid med Knutepunktet. Nesten alle inviterte ble ringt opp før invitasjon ble sendt ut. Programmet var lagt opp med tanke på en aktiv deltakerrolle, ikke bare bli sittende og lyttet til foredragsholdere. Eksterne kursholdere Innhenting av ekstern kursholder fra Knutepunkt for selvhjelp for å presentere modellen og sette i gang prosjektet. Den faglige etableringen av Link Lyngen var en viktig del av pilotprosjektet. Tidlig ble det bestemt at daglig leder for Knutepunktet Solbjørg Talseth skulle komme til Lyngen for å starte pilotprosjektet. Knutepunktet var likevel opptatt av at det ikke måtte bli slik at kompetansen kom og reiste med dem. Vi eier kunnskapen selv her i Lyngen, en ukjent tanke for mange av oss. Etter hvert ble både Sosial og helsedirektoratet og Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo invitert for å holde innlegg. Til vår store glede takket de ja til invitasjonene. Sosial og helsedirektoratet ved rådgiver Øyvind Alseth kom til Lyngen for å presentere Nasjonal plan for selvhjelp og administrativ leder for Link Oslo, Hanne Hovdedalen for å presentere clearinghouse modellen på det første arbeidseminaret. Innleggene finnes på 15

17 Åpning og arbeidsseminar Gjennomføring av kurset/seminaret med bistand fra frivillige og gratis lokaler i Lyngen kommunen. Den 14.september 2006 ble Senter for selvhjelp og mestring Link Lyngen åpnet. Ca 35 mennesker var tilstede på åpningsseremonien, som fant sted i lokalene i Parkveien 21 på Lyngseidet. Varaordfører Sølvi Jensen åpnet Senter for selvhjelp og presenterte pilotprosjektet for de frammøtte. Solbjørg Talseth overrakte blomster på vegne av Norsk selvhjelpsforum og Sosial- og helsedirektoratet, en hvit orkidè som var pakket vakkert inn i fargene fra Link logoen. På kortet som fulgte med sto det følgende: Gratulerer med nytt hjem! Vi håper du og prosjektet vil trives i det nye hjemmet! Selve åpningen av sentret og det påfølgende arbeidsseminaret var startknappen for pilotprosjektet. Arbeidsseminaret var lagt opp som dagseminar umiddelbart etter åpningsseremonien. Det var 54 påmeldte til seminaret og lokalene til sentret rommet ikke alle. Etter åpningen forflyttet deltakerne seg derfor til det nyåpnede Stigen Vertshus for å fortsette arbeidsseminaret. Av 54 påmeldte deltakere, møtte 50 mennesker opp. Deltakerne representerte et tverrsint av Lyngen kommunes befolkning. Disse var representert: Ansatte i Lyngen kommune: fra administrasjon, ergoterapaut, psykiatriske sykepleiere, kommunelege, helsesøster, kulturkonsulent, personalansvarlig, skolefaglig ansvarlig, bibliotekar, leder for barnehage, sosialleder, flyktingekoordinator, folkehelsekoordinator, daglig leder for dagsentret. Andre fra Lyngen kommune: tannlege, tannlageassistent, diakonutvalg, trygdekontor, sosialleder, interesserte privatpersoner, Lag og foreninger: PTS (pårørende til spilleavhengige), Hørselhemmedes forbund, Afasiforeningen, Mental helse Lyngen, LHL, husflidslaget, sanitetsforeningen, pensjonistforbundet, bygdeutvalg Andre: Bikuben brukerstyrte senter, Angstringen Alta, rådgiver fra fylkesmannen Troms. Kurs for ansatte i Lyngen kommune Allerede i forberedelsen til søknaden uttrykte Lyngen kommune følgende: Vi ser at utviklingen av selvhjelpsgrupper kan være et godt supplement til de ordinære tjenestene for mange brukergrupper og ser positivt på at prosjektleders engasjement kan gjøre Lyngen til en pilotkommune i dette arbeidet. Lyngen kommune støtter opp om søknaden, selv om det har vært for liten tid til ordentlig forankring i de aktuelle tjenestene og konkretisering av kommunens deltakelse. Dette ønsker kommunen å komme tilbake til dersom søknaden blir innvilget. 16

18 Administrasjonssjef i Lyngen kommune Birger Hellan har vært i kontakt med Knutepunktet angående kurs for de ansatte. Knutepunktet er i ferd med å lage et kursprogram som Lyngen kommune kan presentere for sine ansatte. Dette er en viktig del av arbeidet med forankringen i tjenesteapparatet i Lyngen kommune. Åpne møter Arrangere 2 åpne informasjonsmøter, ett i indre og ett i ytre Lyngen for allmennbefolkningen, hvor målet er å informere om selvhjelp og selvhjelpsgrupper med tanke oppstart og drift av selvhjelpsgrupper I startfasen anbefalte Knutepunktet oss å starte med åpne møtekvelder i det nyåpnede sentret en gang i uka umiddelbart etter åpningen og arbeidsseminaret. Disse møtene var ikke ment som informasjonsmøter, målet var å møtes for å snakke sammen. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre sentret kjent, bevare nysgjerrigheten og entusiasmen som vi sporet i befolkningen. Det førte til en serie åpne møter en kveld i uka fra og med Det deltok mellom 5 17 mennesker på disse møtene som ble annonsert i lokalavisen, med oppslag og via jungeltelegrafen. Åpent folkemøte Den 7. november 2006 avholdt vi et åpent folkemøte i kommunestyresalen på Lyngseidet, hvor temaet var selvhjelp. Folkemøtet ble annonsert i lokalavisene, ved oppslag og via jungeltelegrafen. Knutepunktet ved daglig leder Solbjørg Talseth kom til Lyngen for å dele sine erfaringer fra 20 års selvhjelpsarbeid med oss. Det møtte ca mennesker på det åpne folkemøtet. En journalist fra lokalavisa Framtid i Nord deltok og laget en presseomtale i etterkant. Se Felles samvær i Link Lyngen Kvelden etter det åpne folkemøtet inviterte vi alle som til da hadde deltatt på de åpne kveldene til et fellesmøte i Link Lyngen. Kommuneledelsen og Knutepunktet var også invitert. I løpet av dette møtet ble det synliggjort et behov for å være tydelig på innholdet i Senter for selvhjelp og mestring - Link Lyngen. Det kom også fram at tiden nå var moden til å starte den første selvhjelpsgruppa. Dette førte til etableringen av Møteplassen Link Lyngen, med Åpent hus. Litt senere ble den første selvhjelpsgruppa etablert. En ny fase i arbeidet var begynt. Informasjonstelefon Betjent informasjonstelefon for kontinuerlig informasjon for allmennheten 17

19 Til tross for den massive annonseringen har bare 2 fra Lyngen kommunen kontaktet oss på telefonen. Prosjektleder har mottatt 2 telefoner privat med spørsmål om Link Lyngen. Vi har ikke annonsert fast kontortid og faste åpningstider på telefon. Prosjektleder har alltid fasttelefon til Link Lyngen viderekoblet til mobilen. Dette er en utfordring for oss i det videre arbeidet. Infomateriell Utsending av informasjonsbrosjyre til de som ønsker det tilsendt. Det er sendt ut to informasjonspakker fra Senter for selvhjelp og mestring det første halve året. Vi benytter vår egen brosjyre og heftet Selvhjelp en innføring utarbeidet av NSF. Det er delt ut mye informasjonsmateriell til befolkningen på alle våre møter. Selvhjelpsgrupper Oppstart og drift av selvhjelpsgruppene med bistand fra Link Lyngen. Deltakerne i den første selvhjelpsgruppa kom til underveis i arbeidet med pilotprosjektet. Ingen av gruppedeltakerne er kommet inn på grunn av annonser, avisartikler og oppslag. Den første frie gruppa startet opp 23.november og er fortsatt i drift etter 3 måneder. Gruppa holder til i Link Lyngens lokaler og ble igangsatt av prosjektleder. Med fri gruppe mener vi gruppe på tvers av problemer, diagnoser og organisasjonstilhørighet. Fellesmøter Fellesmøter ved link Lyngen for deltakerne i selvhjelpsgruppene for veiledning og erfaringsutveksling fra arbeidet i selvhjelpsgruppene. Vi har ikke etablert slike møter enda, i og med at vi har bare en selvhjelpsgruppe gående. 5. Noen refleksjoner underveis Link Lyngen er et pilotprosjekt og derfor noe helt nytt i kommune Norge. Det har vist seg å være nødvendig å bruke litt tid på å avklare hva vi mener med egnet lokale til vår virksomhet. Kommunikasjon mellom Knutepunktet og ledelsen i Lyngen kommune har også vist seg å være nødvendig for å komme nærmere en felles forståelse for innhold og aktiviteter i pilotprosjektet. 18

20 Den første delen av etableringsfasen var av praktisk karakter. Det praktiske arbeidet tok mye tid og krevde et stort frivillig engasjement, hvor alle som kom i vår vei ble spurt om å bidra. Prosjektleder undret seg veldig innimellom hvordan dette skulle gå, det var derfor veldig betryggende å vite at arbeidet med tanke på innholdet trygt kunne overlates til Knutepunktet. Arbeidet med alle de praktiske tingene har ført til mye menneskelig kontakt, med tanke på å løse praktiske oppgaver med tilrettelegging av pilotprosjektet. Det har i seg selv ført til samhandling mellom mennesker, som ellers ikke naturlig samhandler med hverandre. Møtes for å snakke sammen Vi møtes for å snakke sammen. Helt uformelle møter, uten krav om å prestere noe annet enn å komme. Jeg har tenkt litt på at denne formen for uformelle møter er noe som passer oss på landet, vi er vant til veldig uformelle omgangsformer og føler oss komfortable med dem. Vi har åpent hver tirsdag kveld. Underveis opplevde jeg dette: Målet med disse møtene her vært å få Link Lyngen til en møteplass som folk bruker. Link Lyngen er blitt et begrep som noen begynner å få et forhold til. Men disse møtene er vanskelige, jeg kjenner stor usikkerhet og mye undring inni meg. Hva blir dette for noe, kan dette brukes til noe? Men jeg fikk et bestemt inntrykk av at slik så ikke de som kommer på de åpne møtene. De kom fordi de ønsket å møte andre mennesker og snakke om det som falt seg inn i øyeblikket. Men var det selvhjelp? Disse uformelle åpne møtene hadde klart en egenverdi i seg selv og noen gledet seg til hver tirsdag kveld. Kanskje skulle vi begynne å kalle dette åpent hus? Det må noen rammer til dersom vi skal drive selvhjelpsvirksomhet og ikke bare ha et uformelt sosialt samvær. Kanskje det sosiale samværet bør flyttes til dagsentret? Magefølelsen sa meg at noe bør gjøres, men hva? Det skjedde alltid noe underveis på disse møtene, alltid noe overraskende. Veien blir til mens vi går, var veldig tydelig i dette arbeidet. Kanskje skulle vi snakket om forventninger? Om denne underlige møteplassen, hvor vi ikke gjorde annet enn å møtes for å snakke sammen. Etter det åpne folkemøtet var det fortsatt noen av de gamle som kom på åpent hus. Det ble mye snakk om å komme videre, komme i gang med noe. Men da det ble klart for de som gikk der at det faktisk betydde å våge å velge å gå i en selvhjelpsgruppe, skjedde det noe. Det ble snakket om at de ikke ville binde seg til noe og hva med alle de andre, de som hadde behov for å komme ut og treff andre, hvordan skulle vi nå dem? Det ble snakket om at mange gamle damer var ensomme og hadde behov for en plass å gå til for å møte andre. Men alle var likevel enige om at vi ikke kom oss videre bare ved å komme til Åpent hus hver tirsdag kveld for å møte andre. Hvordan komme videre? Neste steg var selvhjelpsgruppen, men dit ville ikke alle. De som valgte å ikke ville begynne i en selvhjelpsgruppe sluttet etter hvert også å komme på åpent hus. Informasjonsmøter I rapportene fra modellen Link Oslo ser vi at de bruker mye tid på informasjonsmøter og har satset mindre på annonsering enn det vi har gjort. Jeg tenker her at forskjellen 19

Gunn Anita Vang, sign

Gunn Anita Vang, sign Søknadsfrist: 31.03.06 Søknaden sendes til: Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for psykisk helse Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo AVDELING FOR PSYKISK HELSE SØKNAD: Tilskudd til prosjekter innenfor

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Lyngseidet 15.mai 2009 Sted / dato Gunn Anita Vang daglig leder Ansvarlig

Lyngseidet 15.mai 2009 Sted / dato Gunn Anita Vang daglig leder Ansvarlig SØKNADSFRIST: 15.05.09 AVDELING FOR PSYKISK HELSE SØKNAD: Tilskudd til prosjekter innenfor selvhjelp 2009 DEL 1 SAMLESKJEMA Søknaden sendes til: Helsedirektoratet Avdeling psykisk helse Postboks 7000 St.

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Gunn Anita Vang, sign

Gunn Anita Vang, sign Søknadsfrist: 20.04.07 Søknaden sendes til: Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for psykisk helse Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo AVDELING FOR PSYKISK HELSE SØKNAD: Tilskudd til prosjekter innenfor

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.1) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

selvhjelpskonferansen

selvhjelpskonferansen selvhjelpskonferansen Muligheter i det lokale folkehelsearbeidet Selvhjelp Norge ønsker velkommen til Selvhjelpskonferansen Molde, 11.12.07 Selvhjelp Norge, et oppdrag fra 1 Selvhjelp dreier seg ikke om

Detaljer

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp En brikke i folkehelsearbeidet Kautokeino 28.08.12 1 Hvorfor en satsning på selvorganisert selvhjelp? 2 Selvorganisert selvhjelp er for ALLE. Folkehelse 3 Helseforståelse

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv Selvhjelp - et verktøy i eget liv Hvem er vi? Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering

Detaljer

Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009

Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009 Selvhjelpsgruppens plass i ansvar for egen py psykiske helse. Av Gunn Anita Vang Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009 Stiftelsen Link Lyngen Knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid finansiert av

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0204 Prosjektnavn: Svøm for bedre pust Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord

Detaljer

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Selvhjelp som del av helsepuslespillet Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Mitt innlegg Hvem er Selvhjelp Norge? Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan del av helsepuslespillet?

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra Sluttrapport Prosjektnavn: Informasjonsfolder om Sklerodermi Prosjekt nr.: 2010/1/0539 Virksomhetsområde: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging Norsk Revmatikerforbund Bjørg Rotevatn Endresen Dette

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering Eli Vogt Godager Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Nasjonal plan for selvhjelp Målet t er å gjøre selvhjelp l som metode tilgjengelig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

Videreutvikling av likemannsarbeidet

Videreutvikling av likemannsarbeidet Videreutvikling av likemannsarbeidet Forum for erfaringsutveksling Veiledningstilbud Samarbeid på tvers av organisasjonene Utvikling av nye tiltak 1 Erfaringsutveksling blant likemenn Likemannen er en

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp Knut Laasbye, distriktskontoret Oppland/Hedmark Eli Vogt Godager, rådgiver, Selvhjelp Norge GJØVIK, torsdag 3. juni, Thon Quality Hotel Strand

Detaljer

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring Årsmelding 2015 LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring 2 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 13 Side 15 Side 16 Innledning LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Bildet er hentet fra kursheftet «BIYUN Medisinsk Qigong, 2013

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Bildet er hentet fra kursheftet «BIYUN Medisinsk Qigong, 2013 SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Bildet er hentet fra kursheftet «BIYUN Medisinsk Qigong, 2013 Virksomhetsområde: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2016/RB78620 Bedre

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Søker organisasjon: Norges Parkinsonforbund Prosjekt: 2013-3-122 Forord I dette prosjektet skulle det opprettes regionale møteplasser for mennesker med

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter Sluttrapport: Lokale forandringsagenter (Illustrasjonsfoto fra www.morguefile.com) Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2009/1/0421 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Lokale forandringsagenter

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Prosjekt 8-84-3212 Aktivitetsvenn for hjemmeboende med demens i Stavanger Finansiert av Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Bakgrunn Prosjekt Aktivitetsvenn

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Kontaktperson Oppgi en person som kan kontaktes dersom vi har spørsmål om søknaden

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Evaluering / rapportering 1. Våler kommune - Våler/Svinndal Frivilligsentral 2. Navn på prosjektet Dagens Rett 3. Prosjektansvarlig Daglig leder Karen

Detaljer

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg,

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg, En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag Tønsberg, 15.11.12 Rapportene kom og ble arkivert Fenomen Prosjekter Tid 1980- tallet St.meld.nr. 16 1992/93, Frivilligsentralene 1993 Oppdrag med Nasjonal

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

Hjelper selvhjelp? Resultater fra en prosessevaluering av selvhjelpsarbeid i arbeid med individuell plan

Hjelper selvhjelp? Resultater fra en prosessevaluering av selvhjelpsarbeid i arbeid med individuell plan Hjelper selvhjelp? Resultater fra en prosessevaluering av selvhjelpsarbeid i arbeid med individuell plan Selvhjelpskonferansen 15. nov. 2012 Ann Christin Nilsen Hva er selvhjelp? Mestring og a sense of

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: Trygge rammer. Søkerorganisasjon: Kirkens Sosialtjeneste 2010 Forord Prosjektet er over og det er på tide å evaluere

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Selvhjelp en innføring

Selvhjelp en innføring Selvhjelp en innføring Øksfjord 20. september 2011 Psykisk helse Sunnhet og håndtering av livssmerte. Det dreier seg om hvordan vi kan håndtere sykdom, livskriser, funksjonsproblemer og andre alvorlige

Detaljer

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre.

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Forord Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Qigong er et flere tusen år gammelt helbredende treningssystem som

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Prosjektnavn Vidtråd. Prosjektnummer 2011/1/0482. Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad

Prosjektnavn Vidtråd. Prosjektnummer 2011/1/0482. Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad Prosjektnavn Vidtråd Prosjektnummer 2011/1/0482 Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad Sluttrapport LPP Harstad, februar 2013 1 Forord Vidtråd prosjektets idefrø har sitt utspring fra en tidligere kollega i

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Brukerbasert opplæring i utdanningen

Brukerbasert opplæring i utdanningen Sluttrapport Brukerbasert opplæring i utdanningen Prosjektnummer: 2009/1/0162 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Prosjektgruppe 2010: Sesilie Halland (leder) Mona

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? SELVHJELP NORGE Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. Et forpliktende arbeidsfelleskap en prosess Ikke et kurs --> kunnskap innenfra Ikke

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Forord Dette er en sluttrapport for prosjektet SKRIV FOR LIVET 2 tekster fra og for barn og unge om møtet med hjelpeapparatet, ett ettårig prosjekt.

Forord Dette er en sluttrapport for prosjektet SKRIV FOR LIVET 2 tekster fra og for barn og unge om møtet med hjelpeapparatet, ett ettårig prosjekt. Ta barn på alvor! Stortorvet 10 0155 Oslo Tlf 23 10 06 10 fax 23 10 06 11 www.vfb.no vfb@vfb.no Org.No 954 804 488 Bankgiro 7032 05 82189 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET SKRIV FOR LIVET 2 Prosjektnr 2009/1/012

Detaljer