Statusrapport Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435"

Transkript

1 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge Lyngen, mars 2007

2 Forord Sammendrag Bakgrunn...5 Læring fra et utviklingsprosjekt Tilskudd...6 Regnskapsår vs. Prosjektår...6 Prosjektets mål og forventede resultater...6 Utfordringer Gjennomføringen av pilotprosjektet...7 Etablering og tilrettelegging...7 Leieavtale...8 Etablering i lokalene...8 Etablering i lokalene og skaffe til veie nødvendig inventar /møbler....8 Informasjon og markedsføring...9 Presentasjonsbrosjyre...9 Trykking og distribusjon av brosjyre...10 Info folder...10 Annonser i forkant av informasjonsmøter...11 Informasjon om pilotprosjektet...11 Planlagte møter, kurs og selvhjelpsgrupper i Egne hjemmesider...13 Presentasjon av prosjektet på kommunens hjemmeside E-post som spredningskanal Pressedekning...13 Arrangere kurs/seminar for fagfolk og åpne møter for befolkningen...14 Planleggingsmøte med kommuneledelsen...14 Invitasjon og program...15 Eksterne kursholdere...15 Åpning og arbeidsseminar...16 Kurs for ansatte i Lyngen kommune...16 Åpne møter...17 Åpent folkemøte...17 Felles samvær i Link Lyngen...17 Informasjonstelefon...17 Infomateriell...18

3 Selvhjelpsgrupper...18 Fellesmøter Noen refleksjoner underveis...18 Møtes for å snakke sammen...19 Informasjonsmøter Etablering av Senter for selvhjelp og mestring...20 Invitere målgruppene...20 Opprette selvhjelpsgrupper...21 Utvikle modellen Link Lyngen

4 Forord Senter for selvhjelp om mestring Link Lyngen er en møteplass for mennesker som ønsker informasjon og kunnskap om selvhjelp og / eller har behov for å gå i selvhjelpsgruppe. Sosial- og helsedirektoratet har gitt tilskudd til utprøving av Link Oslo i Lyngen kommune. Modellen er den eneste i sitt slag her i Norge. Denne sentermodellen tar utgangspunkt i en clearinghousemodell dvs. et treffsted for mennesker som arbeider helt uavhengig av hvilken diagnose eller livsproblem vedkommende har. Modellen som skal prøves ut i Lyngen er avhengig av en stabil arena for at vi skal få det til. Vi vil prøve ut et nøytralt treffsted forankret i en selvhjelpskultur, og dermed senke terskelen for å komme inn for å ta imot informasjon og våge å gå i selvhjelpsgrupper. Modellen har behov for et nøytralt lokale, en lokal møteplass, hvor anonymiteten ivaretas maksimalt. Lyngen mars 2007 Gunn Anita Vang Styreleder Stiftelsen Angstringen Norge Prosjektleder Link Lyngen 3

5 1. Sammendrag Siste halvdel av 2006 var første driftsår for pilotprosjekt Link Lyngen. Ved åpningen av Senter for selvhjelp og mestring Link Lyngen har Lyngen kommune fått et lokalt knutepunkt for selvhjelp og mestring. Pilotprosjekt Link Lyngen er både et statlig og lokalt utviklingsprosjekt og et samarbeidsprosjekt mellom Lyngen kommune og Sosialog helsedirektoratet og Knutepunkt Selvhjelp Norge. Sentret er lokalisert til Parkveien 21 på Lyngseidet. Prosjektet disponerer en 20 % prosjektlederstilling. I tillegg blir det utført en betydelig innsats selvhjelpsfrivillig arbeid. Claringhouse modellen Link Oslo danner utgangspunkt for Link Lyngen. Etableringen av cleraringhousemodellen Link Oslo, er en videreføring av Norsk Selvhjelpsforum (NSF) prosjekt Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Arbeidet i Senter for selvhjelp og mestring, baserer seg på den faglighet som er utviklet i Norsk Selvhjelpsforum gjennom flere år. Erfaringsbasert kunnskap utviklet gjennom samarbeid med svært mange ulike miljøer og mennesker, også gjennom NSFs nasjonale arbeid siden 1998, og selvhjelpsarbeid siden NSF har hele tiden utviklet Senter for selvhjelp og mestring Link Oslo med tanke på at modellen kan implementeres av andre. Link Oslo har alltid vært fullfinansiert av Oslo kommune. Link Lyngen er et pilotprosjekt og blir derfor finansiert av Sosial og helsedirektoratet, gjennom selvhjelpsmidler fra Opptrappingsplanen for psykiske helse og Lyngen kommune. Målsettingen med dette pilotprosjektet er å etablere et nøytralt treffsted i Lyngen kommune, som gjør informasjon om selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper mer tilgjengelig for menneskene i Lyngen kommune, på tvers av diagnoser og problemer, med bakgrunn i erfaringer som er gjort i Senter for selvhjelp og mestring - Link Oslo. Prosjektet skal stimulere til samarbeid mellom organisasjoner, og mellom organisasjoner og offentlig sektor og fagmiljøer. I tillegg vil prosjektet også stimulere til utviklingsarbeid mht. innhold i selvhjelp og måter å organisere arbeidet på. Målsettingen med pilotprosjektet er å etablere en lokal praksisplass i Lyngen kommune og utvikle Link Lyngen i samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge som modell for andre kommuner Etableringen av et senter for selvhjelp og mestring i Lyngen kommune vil være både nybrotts- og utviklingsarbeid. Sentrets oppgave vil være en naturlig del av Lyngen kommunes helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid, i form av holdningsog handlingsendring. 4

6 2. Bakgrunn Utlysning av selvhjelpsmidler gjennom den Nasjonale planen for selvhjelp gjorde det mulig for Stiftelsen Angstringen Norge å søke Sosial og helsedirektoratet om selvhjelpsmidler til pilotprosjekt Link Lyngen ultimo mars Søknaden ble utarbeidet i samarbeid med Lyngen kommune og nasjonalt Knutepunktet Selvhjelp Norge. Bakgrunnen for søknaden var at vi opplevde et behov for en egen lokal arene for å drive med selvhjelpsarbeid. Den lokale Angstringen Nord har i flere år arbeidet med å etablere selvhjelpsgrupper for mennesker med angstproblemer i kommunen. Arbeidet har møtt stor interesse, men behovet for anonymitet hos enkeltpersoner har vært med på å vanskeliggjøre arbeidet. Vi ønsker derfor å etablere og utprøve en modell for et Senter for selvhjelp og mestring fra en storby, for å se om det er mulig å tilpasse modellen til en liten kommune. Vi vil prøve om det er mulig å bygge opp en selvhjelpskultur i et lite lokalmiljø som innehar mange av storbyens problemer, men i en helt annen skala og sammensetning, og i tillegg har sine særegne kulturelle trekk. Vi vil prøve ut et nøytralt treffsted forankret i en selvhjelpskultur, hvor anonymiteten ivaretas maksimalt, og senke terskelen for å komme inn og ta imot informasjon og våge å gå i en selvhjelpsgruppe sammen med andre på Modellen vi har valgt er Link Oslo, administrert som et prosjekt av Norsk selvhjelpsforum, som også har fått prosjektansvar for nasjonalt knutepunkt Selvhjelp Norge. Denne unike sammenhengen og nasjonale kompetansen ønsker vi å benytte oss av for å kvalitetssikre både organiseringen og innholdet i pilotprosjekt Link Lyngen. Læring fra et utviklingsprosjekt I årsrapport 2003 fra NSFs prosjektet Fra passiv mottaker til aktiv deltaker kan vi lese følgende refleksjoner: Selvhjelp (og selvhjelpsgrupper) er et selvstendig arbeidsfelt. Det betyr at denne arbeidsformen ikke nødvendigvis finner naturlig grobunn i og på allerede eksisterende arenaer, men at det faktisk må skapes nye arenaer for at arbeidet skal bli tilgjengelig for mennesker med et behov. Selvhjelpsarbeid går ikke nødvendigvis naturlig inn som en del av annet arbeid i for eksempel frivillige organisasjoner eller frivillighetssentraler. Rapporten finnes tilgjengelig på 5

7 3.Tilskudd Sosial- og helsedirektoratet har gitt et tilskudd på inntil kr til Senter for selvhjelp og mestring Link Lyngen over kapittel på statsbudsjettet for Tilskuddet er gitt ut fra søknadens budsjett og beskrivelse, og er ment å skulle dekke utgifter til utprøving av modellen Link Oslo i en liten kommune. Det ble søkt om kr , men tilskuddet er i samråd med søker satt noe lavere. Det henger sammen med Lyngen kommunes bidrag, som er justert opp med kr til kr for leie av lokaler og inventar. Rapporteringen skal være tilgjengelig for Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp. Tilskuddet er benyttet slik det var planlagt i søknaden. Det største avviket er i forhold til opprettelsen av egne hjemmesider, noe som ble drøftet med Shdir i startfasen. Regnskapsår vs. Prosjektår Prosjektperioden er beregnet fra 1.august juli Rapporteringen vil derfor gjelde ca halve prosjektperioden. Ved årsskiftet var det ikke mulig å få nøyaktig oversikt over regnskap for Prosjektleder drøftet derfor saken muntlig med rådgiver i Sosial- og helsedirektoratet. Det ble enighet om at det ikke var nødvendig å søke om overføring av eventuelt ubrukte midler, da det ville dreie seg om småpenger. Prosjektets mål og forventede resultater Målsettingen med dette pilotprosjektet er å etablere et nøytralt treffsted i Lyngen kommune, som gjør informasjon og igangsetting av selvhjelpsgrupper tilgjengelig for menneskene i Lyngen kommune, på tvers av diagnoser og problemer. Sentrets oppgave vil være en naturlig del av Lyngen kommunes helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. Dette er i tråd med folkehelsepolitikken i St. meld. nr.16 Resept for et sunnere Norge og Nasjonal plan for selvhjelp (Shdir Rapport IS 1212), som er et virkemiddel i Opptrappingsplan for psykisk helse. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge til rette for selvhjelpsvirksomhet. Veileder (Shdir IS 1332). Etablering av Senter for selvhjelp og mestring - Link Lyngen i et nøytralt lokale i kommunesentret, med et informasjonskontor og lokaler til selvhjelpsgrupper. Invitere målgruppene inn i de ønskede lokalene for informasjon og kunnskap om selvhjelp og hvordan bruke det kan brukes. Bidra til opprettelse av 2 selvhjelpsgrupper, på tvers av diagnoser og problemer, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Utvikle Link Lyngen i samarbeid med Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp, som modell for andre mindre kommuner i Norge. Resultatet av prosjektarbeidet skal være tilgjengelig for Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp. 6

8 Utfordringer Lyngen kommune ligger på 70`nord og er en av 6 kommuner i Nord-Troms regionen. Kommunen har 3200 innbyggere fordelt på ca 1200 husstander, hvorav ca 800 bor på kommunesentret Lyngseidet. Lyngen kommune er fra gammelt av en flerkulturell kommune både språklig, etnisk og religiøst, på lik linje med nabokommunene. Det bor nå 104 innvandrere fra mange nasjonaliteter i kommunen, ca 60 av dem er flyktinger fra Somalia og Afghanistan. Tallet på flyktinger er øket de siste årene på grunn av familiegjenforening. Det er også store utfordringer knyttet til spredt bosetting, lange avstander og vanskelig klimatiske forhold vinterhalvåret. Lyngen kommune er 810 km i omkrets og det er for eksempel 7 mil fra kommunesentret til Ytre Lyngen. Lange avstander, mørketid og rasfare gjør det vanskelig å møtes fysisk særlig om vinteren. Kollektiv trafikken er ofte kombinert med skoleruter og mange er avhengig av privat bil for å til og fra utenom busstidene. 4. Gjennomføringen av pilotprosjektet. Denne statusrapporten er lagt opp slik at den følger de planlagte aktivitetene som er skissert i søknaden. Her følger en kort oversikt over aktivitetene prosjektet: Tekst i kursiv henviser til søknaden. 1) Finne egnede lokaler for treffstedet og tilrettelegge for prosjektet i samarbeid med kommunen. 2) Informasjon og markedsføring: o Produsere, trykke og sende ut brosjyrer til o Annonsering i avisene Nordlys og Framtid i Nord o Informasjon om pilotprosjektet på fagmøter på ulike nivå i kommunen og frivillig sektor. o Invitere seg inn på fagmøter for å informere om pilotprosjektet. o Benytte kommunens hjemmesider og e-post som spredningsvei. o Samarbeide om reportasjer og intervjuer i Framtid i Nord 3) Arrangere kurs/seminar for fagfolk og åpne møter for befolkningen 4) Arrangere åpne møter i både ytre og indre Lyngen Etablering og tilrettelegging 1) Finne egnede lokaler for treffstedet og tilrettelegge for prosjektet i samarbeid med Lyngen kommune. Samarbeidet med Lyngen kommune for å finne egnede lokaler og tilrettelegge for pilotprosjektet startet straks etter at vi fikk tildelingsbrevet. På det første møtet 15.juni gikk vi gjennom søknaden og tilsagnsbrevet. Lyngen kommunen var veldig positiv til pilotprosjektet. Vi snakket om lokaler ut fra behovet til prosjektet og alt dagen etter var 7

9 vi på befaring. Det ene alternativet var i Parkveien i Myra. Det andre alternativet var på det gamle sykehjemmet, som sto tomt etter flytting til det nye Lyngstunet. De aktuelle alternativene måtte sees i sammenheng med annen tenkt aktivitet i kommunen. Vi fikk også si noe om hvilke av lokalene vi så som mest hensiktsmessig for pilotprosjektet. Allerede 29. juni fikk vi beskjed via e-post om at prosjektet fikk bruke lokalene i Lyngen Servicesenter AS i Parkveien 21 i Myra. Bygget inneholder bl.a. trygdkontor, tannklinikk, lensmannskontor, ligningskontor, fysioterapi og Lyngenfjord ASVO holdet til i underetasjen. Inngangen ligger litt skjermet til og vender bort fra annen bebyggelse. Et nøytralt sted hvor anonymiteten kan ivaretas maksimalt. Kommunen disponerer også over et forholdsvis stort møtelokale i bygget, som vi etter hvert også fikk disponere. Leieavtale. Lage en leieavtale Det ble ikke utarbeidet noen skriftlig leieavtale i starten av pilotprosjektet. Vi ser i ettertid at det burde ha vært jobbet mer med å få det til. Lokalene som kommunen stilte til disposisjon for pilotprosjektet var meget godt egnet til utprøving av modellen. Halvveis i prosjektet fikk vi så muntlig beskjed av huseier om at vi måtte være ute av lokalene innen midten av mars Vi fikk muntlig beskjed fra Lyngen kommune om at de vil skaffe oss nye egnede lokaler og dekke alle utgiftene med flytting. Vi sendte et brev til Lyngen kommune hvor vi ba om å få dette skriftlig bekreftet. Lyngen kommune har siden vært i kontakt med Knutepunktet angående dette. Det er nå utarbeidet en skriftlig avtale med Lyngen kommune om egnede lokaler til pilotprosjektet. Denne avtalen vil bli vedlagt søknaden til SHdir om videreføring av pilotprosjektet i Etablering i lokalene Etablering i lokalene og skaffe til veie nødvendig inventar /møbler. Den første delen av etableringsfasen var av praktisk karakter. I denne delen av arbeidet ble Knutepunktet holdet løpende orientert om arbeidet via e-post og samtaler. Det praktiske arbeidet tok mye tid og krevde et stort frivillig engasjement, men var også preget av stor entusiasme og pågangsmot. Pc/skriver/internett og telefon. Telefon og internett var det første vi startet med. Pilotprosjektet fikk overta et ISDN abonnement som var etablert i lokalene våre. Eierskifteerklæring ble utført elektronisk av Lyngen kommune. Både tilgjengelig telefonnummer og adresse var viktig å få på plass tidlig, med tanke på det parallelle arbeidet med å planlegge en brosjyre til pilotprosjektet. 8

10 Egen postadresse krever også egen postkasse. Vi hadde valget mellom postkasse i post i butikk eller egen postkasse på veggen ved inngangen til bygget. Vi valgte det siste. Det er den eneste reklamen som forteller besøkende at her bor vi. Nytt data og kontorutstyr ble kjøpt inn av prosjektmidlene gjennom et lokalt firma KontorNor. De har installert datautstyret og bidratt med support. Kommunes IT konsulent kunne ikke bistå oss med dette, på grunn av stor arbeidsbyrde innad i kommunen. Prosjektleders manglende IT kunnskap betinger lett tilgjengelig support og alle gode krefter tas i bruk innimellom for å løse problemer prosjektleder kommer opp i. Samarbeidet med lokale bedrifter har også vært med på å gjøre Link Lyngen kjent. Vi omtales ofte som Linken i forretningsmiljøet. Det viste seg at internett ble vanskelig å administrere med bare et ISDN abonnement. For å kunne laste med måtte vi bruke begge telefonlinjene og da var telefonen opptatt hele tide. Dessuten tok det utrolig lang tid å få lastet ned dokumenter. Da Telenor kom med et tilbud om gratis installering av ADSL, valgte vi å benytte oss av det. Det har vist seg å være et riktig valg og breibandet har fungert perfekt for oss. I og med at vi nå hadde både et ISDN og et ADSL abonnement knyttet til sentrets virkesomhet, kunne vi også benytte oss av en lokal konferansetelefon som tidligere var kjøpt inn av den lokale Angstringen Nord, noe som gjør at telefonmøter kan gjennomføres med høy kvalitet i lokalene våre. Konferansetelefon er derfor ikke pilotprosjektets eie, bare lånt inn til prosjektet Det eneste vi nå mangler er webkamera og høytalere. Utstyret er billig i innkjøp og gratis i drift, men krever noe trenig i bruk. Vi ønsker å prøve det ut i kontakt med Knutepunktet. Informasjon og markedsføring Informasjon og markedsføring er et viktig og stort arbeidsfelt for pilotprosjektet. Gjennom mange års erfaring med selvhjelpsarbeid har vi erfart at skriftlig informasjon ikke har samme effekt som et direkte møte mellom mennesker. Skriftlig informasjon er likevel viktig i et markedsføringsarbeid for å gjøre tiltaket kjent og nå ut med generell informasjon til innbyggerne om pilotprosjektet. Vi har derfor satset mye på det i den første delen av prosjektet. Vi har benyttet lokalavisen mye, i tillegg til egne og kommunes nettsider. Vi har bl.a. kjøpt annonse i den lokale telefonkatalogen. Den gis ut annet hvert år av skigruppa i det lokale idrettslaget og er veldig populær blant innbyggerne i Lyngen kommune. Annonsen ble utarbeidet av deltakerne i den første selvhjelpsgruppa i Link Lyngen. Presentasjonsbrosjyre Lage en enkel presentasjonsbrosjyre, som sendes ut i forbindelse med åpningen av Link Lyngen, med informasjon om pilotprosjektet og muligheten for selvhjelpsgrupper med bistand fra Link Lyngen. 9

11 Det var enklere sagt enn gjort å lage en slik brosjyre. Prosjektleder var i villrede om hva som skulle stå i denne brosjyren? Modellen var ikke synlig og hvordan presentere innholdet i dette pilotprosjektet i en slik brosjyre? Det var derfor naturlig for prosjektleder å ta kontakt med modellen vi skulle benytte, Link Oslo. Det viste seg at de planla å gi ut en ny brosjyre omtrent samtidig med oss. Knutepunktet syntes det var en god ide med samme brosjyre som Link Oslo. Innholdet i brosjyren, som handlet om selvhjelp, var helt i tråd med målsettingen i pilotprosjektet Link Lyngen. Prosjektleder fikk hjelp av Link Oslo til å lage og ferdigstille brosjyren klar til trykking. Det ble litt mer arbeid for Link Oslo enn vi først hadde tenkt og uten Knutepunktets velvilje hadde ikke den nåværende brosjyren sett dagens lys. Da prosjektleder deltok på det første arbeidsseminaret i Knutepunktet Selvhjelp Norge 8.juni 2006, hadde vi akkurat fått tilsagn om midler til Link Lyngen. Gjennom samtale med Knutepunktet kom det fram tanker om felles logo. Kanskje kan alle LINK som opprettes rundt om kan ha samme logo? Trykking og distribusjon av brosjyre Trykkes av Lyngenfjord ASVO Planen var å få trykket brosjyren ved Lyngenfjord ASVO, men trykkeriutstyret deres ikke var intakt på det tidspunkt vi hadde behov for det. Vi kontaktet derfor samme trykkeri som Link Oslo benyttet. Det førte til at vi fikk nesten dobbelt så mye brosjyrer og 500 visittkort i tillegg for nesten halve prisen. Vi sitter derfor inne med et lite lager av brosjyrer, som kan brukes videre i prosjektet. Vi var oppmerksom på at mange husstander har sagt nei til uadressert reklame og at det derfor var viktig å få sendt det ut brosjyren som informasjon ikke som uadressert reklame slik at den nådde ut til alle husstander. Dette var ikke helt enkelt fordi saksbehandler i posten, som satt på en helt annen kant av landet, ikke først ville godta at dette ikke var reklame for et nytt tilbud. Vi måtte derfor gå i dialog med posten Norge, med velvillig bistand fra det lokale postkontoret fikk vi det likevel til. De måtte gå god for at dette ikke var et tilbud, men et tiltak som ikke kostet penger. Info folder En info folder trykkes og distribueres av til alle husstandene i Lyngen. Det ble ikke laget en egen infofolder i startfasen som planlagt. Derimot har vi benyttet oss av tilbudet fra Lyngen kommune om å benytte deres informasjonsavis, Lyngen kommune informer. Den gis ut gratis 3 ganger i året til alle husstander Lyngen kommune. Vår presentasjon kom med i novemberutgaven. Vi bør nok vurdere å gi ut en info folder når modellen vi jobber med blir mer synlig. 10

12 Annonser i forkant av informasjonsmøter. Annonser Nordlys og Framtid i Nord i forkant av informasjonsmøter. For å nå fram ned informasjon til flest mulig av befolkningen er lokalavisen en nødvendig spredningskanal. I søknaden hadde vi tenkt annonsering bare i forkant av informasjonsmøter. Prosessen med etableringen av møteplassen Link Lyngen førte med seg et større behov for annonsering enn vi på forhånd kunne forutse. Annonseavtalen vi forhandlet oss fram til med lokalavisa Framtid i Nord bidro til at vi kunne nyttiggjøre oss denne avtalen til annonsering av alle våre møter fra slutten av september til juleferien. Informasjon om pilotprosjektet Informasjon om pilotprosjektet på fagmøter på ulike nivå i kommunen og i møter med frivillig sektor. Vi har deltatt på flere enkeltmøter i kommunen og med frivillige organisasjoner. Ikke alle disse møtene har ført til et samarbeid, men har likevel verdi med tanke på videre arbeid. Her følger en beskrivelse av nettverket vi har etablert til nå og som vil være viktig å legge til rette for å ta i bruk med tanke på informasjonsarbeid og nettverksbygging. Vårt første møte i Link Lyngen var med varaordfører, som ønsket å få vite mer om Link Lyngen. Varaordfører har siden vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet RBUP Tromsø besøkte oss i Link Lyngen for å finne ut mer om oss. Prosjektleder ble invitert på fagmøte for helsepersonell for å informere om pilotprosjektet og arbeidsseminaret. Det kom fram på møtet at det syntes vanskelig for de ansatte å komme fra på jobben for å kunne delta på arbeidsseminaret. I forbindelse med Knutepunktets besøk i Lyngen i november ønsket kommuneledelsen å drøfte kommunes deltakelse i pilotprosjektet. Vi inviterte til en møte med der Knutepunktet ga kommuneledelsen en innføring i pilotprosjektet og ideologien bak selvhjelpsgruppene. Storfjord kommune er i ferd med å opprette en nærmiljøsentral og er interessert i å få selvhjelpsgrupper inn som en av sin aktivitet. De ønsket å snakke med Knutepunkt om å få til en avlegger fra Link Lyngen til Storfjord kommune. Møtet ble holdt i Link Lyngens lokaler. 11

13 Informasjon til deltakerne på Kløverdilten ved DPS avdeling Storsteinnes. Leder for dagavdelingen har ved flere anledninger uttrykt ønske om å delta i dette pilotprosjektet. Leder for Mental Helse Lyngen ønsket å møte oss og ble invitert. Han bruker mye tid på interessepolitisk arbeid både sentralt og lokalt, men ønsker å rydde plass til nærmere samarbeid på Link Lyngen. Vi inviterte oss selv til medlemsmøte i Afasiforeninga for Midt- og nord Troms. Denne foreningen har ikke lokallag i Lyngen, men lederen er herfra. Bikuben brukerstyrte senter deltok på arbeidsseminaret 14.september. Pilotprosjekt Link Lyngen er senere presentert i Bikubens nyhetsbrev, hvor de skriver Link Lyngen kan fremover bli en viktig samarbeidspartner for oss. LL lokallag deltok aktivt på arbeidsseminaret og er senere muntlig invitert på våre åpne møter i Link Lyngen, men har ikke deltatt. Hørselshemmedes forbund deltok både på arbeidsseminaret og på et åpent møte i Link Lyngen. Fylkeslaget har en likemann bosatt i Lyngen, som har lagt igjen et brev om at de driver med selvhjelp og kan kontaktes dem ved behov. Angstringen Alta deltok både på arbeidsseminaret og det åpne folkemøtet. Kontakten opprettholdes. Møte med PTS (Pårørende til spilleavhengige). PST informerte Knutepunktet om et nytt hefte om ledede selvhjelpsgrupper for pårørende som de er i ferd med å bli gi ut. De har uttrykt ønske om å delta i pilotprosjektet, men arbeidet i organisasjon tar mye tid og samarbeidet er fortsatt ikke etablert. Lederen i PTS er bosatt i Lyngen. En bibliotekar fra Lyngen Folkebibliotek deltok på arbeidsseminaret og har i etterkant vært en engasjert informatør. Infomateriell er lagt ut på biblioteket. Planlagte møter, kurs og selvhjelpsgrupper i 2007 Møte med Nav trygd og arbeid 10.januar 2007 Deltakelse på arbeidsseminar i Knutepunkt Selvhjelp Norge 16.januar Invitasjon til Årsmøte i Nord-Lenangen og Oksvik grendelag. Åpent møte i Ytre Lyngen er under planlegging Kurs for ansatte er under planlegging Nettverkssamling med informasjon om selvhjelp planlegges. Etablering av ny fri selvhjelpsgruppe planlagt igangsatt i Link Lyngen. Møteplassen Link Lyngen videreføres Etablert selvhjelpsgruppe fortsetter. Informasjonskontoret bemannes til faste åpningstider. 12

14 Egne hjemmesider Presentasjon av prosjektet på kommunens hjemmeside. I søknaden var det ikke planlagt egne hjemmesider til pilotprosjekt Link Lyngen. Uten å ha sjekket det på forhånd, trodde vi det var mulig å benytte kommunes hjemmesider til presentasjon av piltprosjektet. Vi tok kontakt med IT ansvarlig i kommunen, men fikk da vite at Lyngen kommune ikke hadde noen tradisjon for å presentere prosjekter på sine hjemmesider, bortsett fra for turisme. Det eneste vi kunne gjøre var å linke oss dit. Vi kontakt rådgiver i Shdir for å høre om muligheten til å bruke av prosjektmidlene til å opprettelse av egne hjemmesider. Vi fikk da beskjed om at det var opp til oss hva vi ville benytte tilskuddet til. Vi fikk Christensens konsulenttjenester til å lage dynamiske hjemmesider til oss, disse er blitt til underveis og siden er blir fortløpende oppdatert. Dette tiltaket har senere vist seg å være en god investering og har medført at vi er blitt kjent langt utover kommunes grenser. Ved årsskiftet kom vi på at vi kanskje burde ha lagt inn teller på våre hjemmesider, fram til i skrivende stund har vi hatt over 4000 besøkende på våre hjemmesider. E-post som spredningskanal. Benytte e-post som spedningskanal for informasjon om selvhjelpsgrupper til frivillige organisasjoner som har medlemmer i Lyngen. E-post som spredningskanal er blitt brukt til generell informasjon, utsendelser av oppslag med oppfordring til å henge opp oppslag på arbeidsplasser og der folk ferdes. Vi har ikke oppnådd noen kontakt med frivillige organisasjoner som har medlemmer i Lyngen kommune slik tanken var, noe vi kanskje bør arbeide mer med i tiden framover. Pressedekning Samarbeide med lokalavisa Framtid i Nord om reportasjer og intervjuer. Et av virkemidlene i markedsføringsprosessen var å benytte oss av lokalavisa i markedsføringen. Det var en stor utfordring å formidle innholdet i pilotprosjektet til en journalist som ikke kjenner til selvhjelpsfeltet. Pressen er naturlig nok mest interessert i nyheter og selv om Link Lyngen var en nyhet, var nyheten ikke så lett å begripe. Særlig dette at Link Lyngen ikke var et nytt tilbud om hjelp, men en annerledes måte å tenke og arbeide på. Vi benyttet Knutepunktet som veileder i dette arbeidet. Artiklene er tilgengelig på våre nettsider 13

15 NRK TV. På anbefaling fra Knutepunktet tok vi også kontakt med NRK Tv Troms og Finnmark. De ønsket å filme deltakerne og syntes ikke presentasjon av pilotprosjektet uten deltakere passet for TV. De var redd et slik innslag uten aktion ville kjede folk. De ønsket seg et "case" å forholde seg til og etter kontakt med Knutepunktet våget prosjektleder å by på seg selv. Dette førte til at et TV team fulgte prosjektleder i forberedelsene til åpningen av sentret og selve åpningsseremonien. Reportasjen ble sendt på Nord Nytt 15.september. Spontane aktiviteter har det også vært rom for. En engasjert frivillig tok masse bilder fra åpningen og arbeidskonferansen med digitalkamera. Disse bildene er senere bearbeidet klar til bruk for våre hjemmesider. En annen frivillig tok hele innlegget fra det åpne folkemøtet opp på videokassett, dette kan overføres til CD dersom det er ønskelig. Arrangere kurs/seminar for fagfolk og åpne møter for befolkningen Arrangere 1 dagskurs/seminar for fagfolk og 2 åpne informasjonsmøte for allmennheten i forbindelse med oppstart av Link Lyngen. Planleggingsmøte med kommuneledelsen Møter (Telefonmøter) for planlegging, gjennomføring og evaluering Etter at dato for et første arbeidsseminar var bestemt i samarbeid med Knutepunktet, ønsket prosjektleder å få til et planleggingsmøte mellom samarbeidspartnerne. Vi tok først kontakt med kommunen, som mente vi heller burde invitere brukerorganisasjonene til planleggingsmøte og ikke kommunen. Administrasjonssjefen var bekymret for at det ville bli et papirprosjekt dersom vi ikke fikk med oss brukerorganisasjonene. Dette snakket vi om på telefonmøte med Knutepunktet. Solbjørg Talseth påpekte viktigheten av de ansattes rolle i informasjonsarbeidet. Hun sa noe om hvor viktig det var å trygge de ansatte i sin rolle, slik at de i møte med befolkningen kan informere og synliggjøre selvhjelpsarbeidet. Hun fortalte om sine erfaringer både her i landet og i Sverige, hvor det viser seg at etter hvert skapes det også aktivitet innad i organisasjonene på grunn av aktivitetene i sentervirksomheten. Det ble også snakket litt om selvhjelpsgruppene. Folkehelsekoordinator påpekte hvor viktig det var at folk med samme problem gikk i samme gruppe, da trengte de ikke si så mye, men likevel bli forstått. Knutepunktet delte også sine erfaringer med grupper på tvers av diagnoser og problemer, hvor det felles ikke er sykdommen, men et ønske om å takle hverdagen bedre. Vi snakket om at det var viktig å formidle dette som folkehelsearbeid, slik at det ikke ble et senter hvor sykdom og psykiatri var innfallsvinkelen. 14

16 Det ble også nevnt psykisk utviklingshemmede og deres organisasjon. Vi snakket litt om dagsentret og Knutepunktet påpekte viktigheten av å sette en klar grense mellom disse to tiltakene, altså Senter for selvhjelp og mestring og Strandveien dagsenter. Det ble snakket litt om lokalene og muligheter for endring underveis, vi begynner der vi er nå og så ser vi hvordan ting utvikler seg framover. Tidsfaktoren som en viktig ting oppi dette, tid er en nødvendig faktor og tålmodighet er viktig i dette arbeidet. At ting tar tid er noe vi vet og det må vi våge å forholde oss til. Invitasjon og program Sende ut brev med invitasjon til å delta på seminar, med påmeldingsfrist direkte til fagfolk som er knyttet opp mot befolkningen i Lyngen kommune. Den 7. august 2006 hadde prosjektleder en samtale med Knutepunktet hvor dato for det første arbeidsseminaret ble bestemt. Prosjektleder fikk i oppgave å lage et forslag til program, begynne å snakke med folk og gjennom det starte det muntlige markedsføringsarbeidet. Prosjektleder ble anbefalt å tenke utradisjonelt og begynne å lage en liste over aktuelle deltakere som kunne inviteres til arbeidsseminaret. Målet var å nå ei breiest mulig målgruppe. Den første markedsføringen startet altså med å snakke med folk. Program og invitasjoner ble utarbeidet i samarbeid med Knutepunktet. Nesten alle inviterte ble ringt opp før invitasjon ble sendt ut. Programmet var lagt opp med tanke på en aktiv deltakerrolle, ikke bare bli sittende og lyttet til foredragsholdere. Eksterne kursholdere Innhenting av ekstern kursholder fra Knutepunkt for selvhjelp for å presentere modellen og sette i gang prosjektet. Den faglige etableringen av Link Lyngen var en viktig del av pilotprosjektet. Tidlig ble det bestemt at daglig leder for Knutepunktet Solbjørg Talseth skulle komme til Lyngen for å starte pilotprosjektet. Knutepunktet var likevel opptatt av at det ikke måtte bli slik at kompetansen kom og reiste med dem. Vi eier kunnskapen selv her i Lyngen, en ukjent tanke for mange av oss. Etter hvert ble både Sosial og helsedirektoratet og Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo invitert for å holde innlegg. Til vår store glede takket de ja til invitasjonene. Sosial og helsedirektoratet ved rådgiver Øyvind Alseth kom til Lyngen for å presentere Nasjonal plan for selvhjelp og administrativ leder for Link Oslo, Hanne Hovdedalen for å presentere clearinghouse modellen på det første arbeidseminaret. Innleggene finnes på 15

17 Åpning og arbeidsseminar Gjennomføring av kurset/seminaret med bistand fra frivillige og gratis lokaler i Lyngen kommunen. Den 14.september 2006 ble Senter for selvhjelp og mestring Link Lyngen åpnet. Ca 35 mennesker var tilstede på åpningsseremonien, som fant sted i lokalene i Parkveien 21 på Lyngseidet. Varaordfører Sølvi Jensen åpnet Senter for selvhjelp og presenterte pilotprosjektet for de frammøtte. Solbjørg Talseth overrakte blomster på vegne av Norsk selvhjelpsforum og Sosial- og helsedirektoratet, en hvit orkidè som var pakket vakkert inn i fargene fra Link logoen. På kortet som fulgte med sto det følgende: Gratulerer med nytt hjem! Vi håper du og prosjektet vil trives i det nye hjemmet! Selve åpningen av sentret og det påfølgende arbeidsseminaret var startknappen for pilotprosjektet. Arbeidsseminaret var lagt opp som dagseminar umiddelbart etter åpningsseremonien. Det var 54 påmeldte til seminaret og lokalene til sentret rommet ikke alle. Etter åpningen forflyttet deltakerne seg derfor til det nyåpnede Stigen Vertshus for å fortsette arbeidsseminaret. Av 54 påmeldte deltakere, møtte 50 mennesker opp. Deltakerne representerte et tverrsint av Lyngen kommunes befolkning. Disse var representert: Ansatte i Lyngen kommune: fra administrasjon, ergoterapaut, psykiatriske sykepleiere, kommunelege, helsesøster, kulturkonsulent, personalansvarlig, skolefaglig ansvarlig, bibliotekar, leder for barnehage, sosialleder, flyktingekoordinator, folkehelsekoordinator, daglig leder for dagsentret. Andre fra Lyngen kommune: tannlege, tannlageassistent, diakonutvalg, trygdekontor, sosialleder, interesserte privatpersoner, Lag og foreninger: PTS (pårørende til spilleavhengige), Hørselhemmedes forbund, Afasiforeningen, Mental helse Lyngen, LHL, husflidslaget, sanitetsforeningen, pensjonistforbundet, bygdeutvalg Andre: Bikuben brukerstyrte senter, Angstringen Alta, rådgiver fra fylkesmannen Troms. Kurs for ansatte i Lyngen kommune Allerede i forberedelsen til søknaden uttrykte Lyngen kommune følgende: Vi ser at utviklingen av selvhjelpsgrupper kan være et godt supplement til de ordinære tjenestene for mange brukergrupper og ser positivt på at prosjektleders engasjement kan gjøre Lyngen til en pilotkommune i dette arbeidet. Lyngen kommune støtter opp om søknaden, selv om det har vært for liten tid til ordentlig forankring i de aktuelle tjenestene og konkretisering av kommunens deltakelse. Dette ønsker kommunen å komme tilbake til dersom søknaden blir innvilget. 16

18 Administrasjonssjef i Lyngen kommune Birger Hellan har vært i kontakt med Knutepunktet angående kurs for de ansatte. Knutepunktet er i ferd med å lage et kursprogram som Lyngen kommune kan presentere for sine ansatte. Dette er en viktig del av arbeidet med forankringen i tjenesteapparatet i Lyngen kommune. Åpne møter Arrangere 2 åpne informasjonsmøter, ett i indre og ett i ytre Lyngen for allmennbefolkningen, hvor målet er å informere om selvhjelp og selvhjelpsgrupper med tanke oppstart og drift av selvhjelpsgrupper I startfasen anbefalte Knutepunktet oss å starte med åpne møtekvelder i det nyåpnede sentret en gang i uka umiddelbart etter åpningen og arbeidsseminaret. Disse møtene var ikke ment som informasjonsmøter, målet var å møtes for å snakke sammen. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre sentret kjent, bevare nysgjerrigheten og entusiasmen som vi sporet i befolkningen. Det førte til en serie åpne møter en kveld i uka fra og med Det deltok mellom 5 17 mennesker på disse møtene som ble annonsert i lokalavisen, med oppslag og via jungeltelegrafen. Åpent folkemøte Den 7. november 2006 avholdt vi et åpent folkemøte i kommunestyresalen på Lyngseidet, hvor temaet var selvhjelp. Folkemøtet ble annonsert i lokalavisene, ved oppslag og via jungeltelegrafen. Knutepunktet ved daglig leder Solbjørg Talseth kom til Lyngen for å dele sine erfaringer fra 20 års selvhjelpsarbeid med oss. Det møtte ca mennesker på det åpne folkemøtet. En journalist fra lokalavisa Framtid i Nord deltok og laget en presseomtale i etterkant. Se Felles samvær i Link Lyngen Kvelden etter det åpne folkemøtet inviterte vi alle som til da hadde deltatt på de åpne kveldene til et fellesmøte i Link Lyngen. Kommuneledelsen og Knutepunktet var også invitert. I løpet av dette møtet ble det synliggjort et behov for å være tydelig på innholdet i Senter for selvhjelp og mestring - Link Lyngen. Det kom også fram at tiden nå var moden til å starte den første selvhjelpsgruppa. Dette førte til etableringen av Møteplassen Link Lyngen, med Åpent hus. Litt senere ble den første selvhjelpsgruppa etablert. En ny fase i arbeidet var begynt. Informasjonstelefon Betjent informasjonstelefon for kontinuerlig informasjon for allmennheten 17

19 Til tross for den massive annonseringen har bare 2 fra Lyngen kommunen kontaktet oss på telefonen. Prosjektleder har mottatt 2 telefoner privat med spørsmål om Link Lyngen. Vi har ikke annonsert fast kontortid og faste åpningstider på telefon. Prosjektleder har alltid fasttelefon til Link Lyngen viderekoblet til mobilen. Dette er en utfordring for oss i det videre arbeidet. Infomateriell Utsending av informasjonsbrosjyre til de som ønsker det tilsendt. Det er sendt ut to informasjonspakker fra Senter for selvhjelp og mestring det første halve året. Vi benytter vår egen brosjyre og heftet Selvhjelp en innføring utarbeidet av NSF. Det er delt ut mye informasjonsmateriell til befolkningen på alle våre møter. Selvhjelpsgrupper Oppstart og drift av selvhjelpsgruppene med bistand fra Link Lyngen. Deltakerne i den første selvhjelpsgruppa kom til underveis i arbeidet med pilotprosjektet. Ingen av gruppedeltakerne er kommet inn på grunn av annonser, avisartikler og oppslag. Den første frie gruppa startet opp 23.november og er fortsatt i drift etter 3 måneder. Gruppa holder til i Link Lyngens lokaler og ble igangsatt av prosjektleder. Med fri gruppe mener vi gruppe på tvers av problemer, diagnoser og organisasjonstilhørighet. Fellesmøter Fellesmøter ved link Lyngen for deltakerne i selvhjelpsgruppene for veiledning og erfaringsutveksling fra arbeidet i selvhjelpsgruppene. Vi har ikke etablert slike møter enda, i og med at vi har bare en selvhjelpsgruppe gående. 5. Noen refleksjoner underveis Link Lyngen er et pilotprosjekt og derfor noe helt nytt i kommune Norge. Det har vist seg å være nødvendig å bruke litt tid på å avklare hva vi mener med egnet lokale til vår virksomhet. Kommunikasjon mellom Knutepunktet og ledelsen i Lyngen kommune har også vist seg å være nødvendig for å komme nærmere en felles forståelse for innhold og aktiviteter i pilotprosjektet. 18

20 Den første delen av etableringsfasen var av praktisk karakter. Det praktiske arbeidet tok mye tid og krevde et stort frivillig engasjement, hvor alle som kom i vår vei ble spurt om å bidra. Prosjektleder undret seg veldig innimellom hvordan dette skulle gå, det var derfor veldig betryggende å vite at arbeidet med tanke på innholdet trygt kunne overlates til Knutepunktet. Arbeidet med alle de praktiske tingene har ført til mye menneskelig kontakt, med tanke på å løse praktiske oppgaver med tilrettelegging av pilotprosjektet. Det har i seg selv ført til samhandling mellom mennesker, som ellers ikke naturlig samhandler med hverandre. Møtes for å snakke sammen Vi møtes for å snakke sammen. Helt uformelle møter, uten krav om å prestere noe annet enn å komme. Jeg har tenkt litt på at denne formen for uformelle møter er noe som passer oss på landet, vi er vant til veldig uformelle omgangsformer og føler oss komfortable med dem. Vi har åpent hver tirsdag kveld. Underveis opplevde jeg dette: Målet med disse møtene her vært å få Link Lyngen til en møteplass som folk bruker. Link Lyngen er blitt et begrep som noen begynner å få et forhold til. Men disse møtene er vanskelige, jeg kjenner stor usikkerhet og mye undring inni meg. Hva blir dette for noe, kan dette brukes til noe? Men jeg fikk et bestemt inntrykk av at slik så ikke de som kommer på de åpne møtene. De kom fordi de ønsket å møte andre mennesker og snakke om det som falt seg inn i øyeblikket. Men var det selvhjelp? Disse uformelle åpne møtene hadde klart en egenverdi i seg selv og noen gledet seg til hver tirsdag kveld. Kanskje skulle vi begynne å kalle dette åpent hus? Det må noen rammer til dersom vi skal drive selvhjelpsvirksomhet og ikke bare ha et uformelt sosialt samvær. Kanskje det sosiale samværet bør flyttes til dagsentret? Magefølelsen sa meg at noe bør gjøres, men hva? Det skjedde alltid noe underveis på disse møtene, alltid noe overraskende. Veien blir til mens vi går, var veldig tydelig i dette arbeidet. Kanskje skulle vi snakket om forventninger? Om denne underlige møteplassen, hvor vi ikke gjorde annet enn å møtes for å snakke sammen. Etter det åpne folkemøtet var det fortsatt noen av de gamle som kom på åpent hus. Det ble mye snakk om å komme videre, komme i gang med noe. Men da det ble klart for de som gikk der at det faktisk betydde å våge å velge å gå i en selvhjelpsgruppe, skjedde det noe. Det ble snakket om at de ikke ville binde seg til noe og hva med alle de andre, de som hadde behov for å komme ut og treff andre, hvordan skulle vi nå dem? Det ble snakket om at mange gamle damer var ensomme og hadde behov for en plass å gå til for å møte andre. Men alle var likevel enige om at vi ikke kom oss videre bare ved å komme til Åpent hus hver tirsdag kveld for å møte andre. Hvordan komme videre? Neste steg var selvhjelpsgruppen, men dit ville ikke alle. De som valgte å ikke ville begynne i en selvhjelpsgruppe sluttet etter hvert også å komme på åpent hus. Informasjonsmøter I rapportene fra modellen Link Oslo ser vi at de bruker mye tid på informasjonsmøter og har satset mindre på annonsering enn det vi har gjort. Jeg tenker her at forskjellen 19

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer