Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015"

Transkript

1 Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2015

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte s. 6 Dagsorden s. 7 Forretningsorden s. 7 Fullmakter s. 7 Funksjonærer s. 8 Innkomne forslag s. 9 Politiske forslag s. 9 Miljø/klima og energi s. 10 Offentlege bilar s. 10 Ladestasjonar til hybrid- og elbilar s. 10 Møt fosforkrisa tidlig s. 11 Kunnskap Utdanning s. 12 Oppretting av eit statleg ekskursjonsfond for norske skuler s. 12 Revisjon av sidemålsundervisningen i norsk skole s. 12 En utvidet grunnskole s. 13 Barn i skolen med funksjonsnedsettelser s. 14 Bedre kår for privatister s. 14 Elevmentorer på VGS s. 15 Utvida Hadeland vidaregåande skule s. 15 Elevmentorer på VGS s. 16 Utvida Hadeland vidaregåande skule s. 16 Lærlingeordning s. 17 Gratis skolemat s. 18 Samarbeid skole og industri s. 18 Opplæring og kompetanse s. 19 Skole / Heldagsskole s. 20 Utdanningsprogram ved Valdres VDGS s. 20 Helse s. 21 Gratis augelege s. 21 Offentleg tannhelseteneste s. 21 Psykisk helse i skolen s. 22 Fjern klasseskillet i tannhelsen! s. 23 3

4 Psykisk helse i skolen s. 23 Fleksibilitet i pasienttransport s. 24 Samhandlingsreformen s. 24 Styrking av kompetanse i barnevern s. 25 Styrking og bedre kontroll av sykehjemsbeboernes rettigheter s. 25 Helse s. 26 Opprettholdelse av rehabiliterings - og habilitetsplasser i Oppland s. 26 Øke og øremerke det statlige tilskudd til psykisk helsearbeid s. 27 Samferdsel s. 28 Utredninger om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet s. 28 Samferdsel s. 29 De fleste Opplendingene som skal til Oslo med tog bruker Gjøvikbanen s. 31 Bompengefinansiering s. 32 Pendlerbuss s. 32 Bedre og billigere kollektivtilbud til Gardermoen s. 33 Gjøvikbanen s. 33 RV4 Hadeland over Lygna via Gjøvik til Mjøsbrua s. 34 Bedring av kollektivtilbudet mellom mjøsbyene s. 35 Fire-felts RV4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua s. 35 Beredskapsvei for E6 i Rosten må på plass s. 36 Sammenhengende utbygging av ny E6 Ringebu (Elstad) Otta s. 37 Bygging av ny tunnel på Rv 15 Strynefjellet s. 37 Kultur s. 38 Sikring av et profesjonelt symfonisk orkester for Innlandet s. 38 Arbeid/Næring s. 39 Forsvar arbeidsmiljøloven s. 39 Arrangementsfylke Oppland s. 39 Cyberforsvaret s. 41 Forsvar Arbeidsmiljøloven s. 41 Såkornfond med risikokapital for bedrifter i vekst s. 42 Næringsutvikling i næringssvake områder s. 43 Endring arbeidsgiveravgift s. 44 Stopp privatiseringen Statsskog s. 44 Nei til sal av Statskog s. 45 4

5 Innlandsindustrien s. 45 En mer offensiv nærings og boligpolitikk opp mot Øvre Romerike s. 46 Tiltak mot sosial dumping s. 47 Arbeidsliv s. 48 Landbruk s. 51 Nei til oppheving av konsesjonsloven og boplikt s. 51 Aktiv oppfølging av rovviltforliket s. 51 Integrering/Asyl s. 52 Stopp diskriminering av muslimer! s. 52 Økt fokus på jobbfremskaffing i integreringsprogrammet s. 53 Mulighetenes Oppland - et åpent, tolerant og innvandringsvennlig fylke s. 53 Justis s. 54 Bevare og utvikle Vest-Oppland fengsel, avdeling Slidreøya s. 54 Statlig beredskapssenter s. 55 Beredskaps sikring s. 55 Internasjonalt s. 57 Georgia s. 57 Bistå i oppbyggingen av det sosialdemokratiske partiet i Hviterussland s. 57 Anerkjenn Palestina som en selvstendig stat s. 58 Fridom for Vest-Sahara s. 58 Andre politiske saker s. 59 Dobbelt statsborgerskap s. 59 Revisjon av formueskatten s. 60 «Barnetrygden en universell velferdsordning» s. 60 Stopp overføring av skatteoppkreving til skatteetaten s. 61 Taxfreesalg s. 62 Endring av kommunereform s. 63 Nasjonal satsing på vann/avløp og drenering av overflatevann s. 63 Organisatoriske forslag s. 64 Praktisering av 50/50 representasjon s. 64 Vedtekter s. 65 Valgkomiteens innstilling s. 66 Beretning for s. 69 Sanger s. 94 5

6 Kjøreplan årsmøtet 2015 Lørdag 7. mars 09:00 Ankomst / registrering kaffe og rundstykker 10:00 Møtestart Kulturelt innslag Åpningstale v/ leder i Oppland Arbeiderparti Frode Jahren Minnetale Hilsningstale gjester Konstituering Godkjenning av innkallingen Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Styrets vedtak fullmakter til årsmøtet Valg av funksjonærer Vedtekter Innkomne forslag - behandlingsmåte Valg Beretning :00 Politisk innledning v/ Trond Giske 13:00 Lunsj 14:00 Generell politisk debatt Kaffepause Debatten fortsetter 18:00 Avslutning dag 1 20:00 Årsmøtemiddag Søndag 8. mars 09:00 Møtestart 10:00 Behandling av innstilling fra redaksjonskomiteen 11:30 Pause, med utsjekking av rom 12:00 Behandling av innstilling fra redaksjonskomiteen fortsetter Avslutning v/ Frode Jahren 13:30 Lunsj 6

7 : Dagsorden til dagsorden er i tråd med Oppland Arbeiderpartis vedtekter Åpning, konstituering. Herunder valg av redaksjonskomiteer. 2. Beretning for foregående kalender år. 3. Vedtektsendringer. 4. Innledning og debatt om aktuelle organisatoriske og politiske spørsmål. 5. Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne forslag og saker fremmet i årsmøte. 6. Valg. 7. Avslutning. Forretningsorden 1. Møtetiden er lørdag fra kl til kl Møtetiden søndag er fra kl til kl , eller til sakslista er ferdig behandlet. 2. Taletiden er gjennomgående 3 minutter for alle, utenom innledningsforedragene. Fylkesordfører, AUF-leder, en ordførerkandidat fra hver region (6 regioner) og en av stortingsrepresentantene har 5 minutters taletid på sine innledningsforedrag. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger til samme sak. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden, og framsette forslag om strek ved de inntegnede talere. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en gang og taletiden er inntil 2 minutter. Det åpnes ikke for replikker. Talere skal tale fra hertil bestemt sted i lokalet. 3. Det velges 2 dirigenter til å lede årsmøtets forhandlinger og 2 sekretærer til å føre protokollen. I protokollen innføres saker som behandles, alle forslag, vedtak, avstemninger ved vedtak og hvem som har ordet til saken. Alle forslag framlegges skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagstiller. Etter at det er vedtatt å sette strek kan nye forslag ikke framsettes. Dersom noen krever det skal valgene foregå ved skriftlig avstemning. Andre avstemninger foregår ved håndsopprekning. 4. Protokollen godkjennes av fylkespartistyret. Fullmakter Det er levert inn fullmakter for 133 delegater for årsmøtet. Oppland Arbeiderparti`s vedtekter 3.3: «Fullmaktsfristen er 5 uker. For sent innkomne fullmakter avvises.» Kommunepartier har fått møte med talerett ved for sent innkomne fullmakter ved tidligere årsmøter. Styret gjorde slik vedtak 6. februar: 1. Innsendte fullmakter godkjennes 2. Styret forutsetter at kommunepartiene har sjekket at alle valgte representanter og vara har gyldig kontingent. 7

8 Funksjonærer : Dirigenter: Tore Hagebakken Stortingsbenken Iselin Jonassen Vågå Sekretærer: Knut Arne Vassdokken Partikontoret Gina Roen Lunner Redaksjonskomitè politiske saker Leder: Dag Erik Pryhn Styret Medlemmer: Kjersti Stenseng Lillehammer Anne Thoresen Vestre Toten Lars Erik Flatø Gran Trine Adde Hansebakken Sør-Aurdal Jan Halvor Vaag Endrerud AUF Even Aleksander Hagen Fylkestingsgruppa Iver Erling Støen LO Rigmor Aasrud Stortingsgruppa Redaksjonskomite organisatoriske saker Leder: Jan Torkehagen Gjøvik Medlemmer: Toril Grønbrekk Etnedal Petter Pettersen AUF Guri Bråthen Østre Toten Kari Ramen Lom Tellekorps Leder: Jonny Rye Nord-Aurdal Medlemmer: Per Gunnar Hagelien Sør-Fron Trine Lise Olsson Jevnaker Even Solhaug Gjøvik Trine Plassen Lillehammer Innregistrering (valgt av styret) Leder Sissel Solum Styret Medlemmer: Steinar Tronhus Styret Astrid Bergum Topp Partikontoret 8

9 Innkomne forslag Politiske og organisatoriske saker 9

10 Miljø/klima og energi nr. 1 AUF i Oppland Offentlege bilar Alle statlege og kommunale bilar skal vere bilar med nullutsleppsteknologi. I Noreg er det i dag 428 kommunar. I kvar av desse kommunane er det kommunale og statlege bilar bilar eigd og køyrd av kommuna, staten og deira ansette. Om ein seier at kvar kommune har omtrent 6 kommunale bilar i snitt, endar ein opp med eit samla tal på 2568 bilar. Av desse bilane, er eit mindretal el- eller hybridbilar. I tillegg kjem dei statlege bilane. Ved å krevje at alle kommunale, eller statseigde, bilar skal vere lav- eller nullutsleppsbilar vil ein sjå gevinst på fleire plan. Reint utsleppsmessig, vil desse hyppig brukte bilane sleppe ut mindre co2. I tillegg vil dei vere eit tydelig standpunkt frå kommuna og staten si side, som vil kunne stimulera til meir el- og hybridbilar og i privat sektor. I 2015 vil ein oppleve ei av dei største anbudsutlysningane i nyare tid. Då vil Oslo Kommune gjennomføre ein omstillingsprosess frå diesel- og bensinbilar, til nullutsleppsbilar. Oppland Arbeidarparti meiner at resten av Noreg bør fylgje Oslo Kommune si omstilling. Transportsektoren står for en stor andel av utslippene. Derfor vil vi beholde og videreutvikle et avgiftssystem som stimulerer til bruk av miljøvennlige biler og arbeide for bedre tog- og busstilbud. I all arealplanlegging må man arbeide for å redusere transportbehovet. Årsmøtet i Oppland Arbeiderparti vedtok i 2014: Det må stilles krav til alle kommuner om tilrettelegging for klimabiler, og Oppland Arbeiderparti mener at alle offentlige bygg skal ha en ladestasjon for elbiler. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 2 AUF i Oppland Ladestasjonar til hybrid- og elbilar Å leggje til rette for økt el- og hybridbilbruk er eit godt samfunnstiltak og miljøtiltak. At kvar kommune skal ha minimum eit ladepunkt per tusande innbyggjarar. I fylgje ein artikkel publisert av Ladestasjonar.no i starten av 2014, er det 4642 ladepunkt i Noreg. For å kunne ha råd til å bruke bilar med nullutsleppsteknologi, er det naudsynt med gode kommunale tilbod på desse punkta. Å køyre bil med nullutsleppsteknologi skal vere mogleg og økonomisk forsvarleg for kvar og ein av Noregs innbyggjarar. 10

11 4642 er eit lågt tal, i førehald til innbyggjartalet i Noreg. I fylgje den same artikkelen som nemnt over, er det berre fem av fylka i Noreg som har minimum eit ladepunkt per tusande innbyggjarar. Oppland Arbeidarparti ynskjer at kvar kommune i Noreg skal ha minst eit ladepunkt per tusande innbyggjarar. Styret viser til vedtatt program for perioden : Lademuligheter for elbiler skal være inkludert i alle nye veiprosjekter, og et krav hos alle offentlige bygg. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 3 AUF i Oppland Møt fosforkrisa tidlig Norske myndighetene tar initiativ til en nasjonal fosforplattform som forener offentlige etater, privat næringsliv og forskningsmiljøer, med hensikt å samkjøre forskningen og tiltakene knyttet til forvaltningen av fosforressursene i Norge. Øke støtten til forskningsmiljøene i Norge som forsker på resirkulering av fosfor. UD tar initiativ til internasjonal kartlegging og overvåkning av gjenværende reserver av fosfatstein. Alt liv og all matproduksjon er avhengig av grunnstoffet fosfor. For at generasjonene som kommer etter oss skal kunne produsere nok mat, må fosforet som er i omløp globalt og nasjonalt forvaltes langt bedre. Norske myndigheter må sette et mål for hvor mye av fosforet i organisk avfall som skal føres tilbake til landbruket. Store deler av den industrielle matproduksjonen internasjonalt er i dag basert på bruk av mineralgjødsel. Verdens tilgjengelige reserver av fosfatstein går tomme. Etterspørselen av fosfor vil kunne overgå produksjonen allerede innen utgangen av dette århundret. Det vil gi økte matvarepriser. 80 % av alt fosforet som tas ut av fosfatsteinreservene forsvinner i produksjonen. Det meste renner ut i elver og hav fra åkrene. Det finnes ingen helhetlig strategi på fosforspørsmålet i Norge, og sentrale etater gjør ikke mye med det. Å resirkulere fosforet som allerede er i omløp er den beste strategien for at reservene som allerede finnes skal vare lengst mulig. Forskning viser at det også vil være den beste støtten til verdens fattige bønder. Å være tidlig ute i forskningen på temaet vil kunne åpne betydelige muligheter for norsk næringsliv. Styret viser til at Forskning.no skriver at australske forskere har funnet ut at verden om noen tiår begynner å gå tom for fosfor. Fosformangelen blir sammenlignet med alvoret rundt peak-oil-problematikken. Info: e24.no/energi/fosforkrise-kan-gi-matkrise/ og no/mat-landbruk-naturressursforvaltning-miljoteknologi/2008/12/fosforkrisen-er-her Styret støtter intensjonen i forslaget. 11

12 et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Kunnskap/Kompetanse nr. 4 AUF i Oppland Oppretting av eit statleg ekskursjonsfond for norske skuler Det skal verte oppretta eit statleg fond, kor kommunar og fylkar skal kunne søkje tilskot i førebinding med ekskursjonar i regi av skulane. Grunngjeving Ekskursjonar er eit viktig supplement til den vanlege undervisninga i skulen, men på grunn av at det fort kan koste mykje, hender det at ekskursjonar vert nedprioritert eller droppa heilt. Alternativet er å la elevane betale sin del av turen, eller ha eit alternativt opplegg for dei som ikkje vil eller ikkje har råd. Oppland AP likar ikkje at utviklinga har gått denne vegen. Ekskursjonar kan bidra til å gjere undervisninga meir spanande, og det er mykje ein kan lære på ein ekskursjon som ein ikkje kan lære føre tavla i eit klasserom. For å hindre at eigenbetaling skal verte nødvendig, og for å skåne den einskilde skule sin økonomi, ønskjer difor AUF i Oppland at det skal verte oppretta eit statleg fond, kor kommunar og fylkar skal kunne søkje tilskot i førebinding med ekskursjonar i regi av skulane. Den einskilde skule kan søkje dette fondet om å dekke alle eller nokre av kostnadane til ein ekskursjon. Fondet skal verte finansiert over statsbudsjettet. Å opprette eit slikt fond vil også vere viktig med tanke på å jamne ut økonomiske skilnader mellom norske kommunar og fylkeskommunar, slik at også dei med dårleg råd kan arrangere ekskursjonar for elevane sine. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 5 AUF i Oppland Revisjon av sidemålsundervisningen i norsk skole Sidemålsundervisningen skal fordeles likt med hovedmålundervisningen i skolen fra de første årene på skole. Det er et faktum at mange norske elever har et dårlig forhold til sidemål. Ved at elevene har slike holdninger kan dette føre til negative innvirkninger på karakteren. Vi mener derfor at undervisningen i norsk skole skulle vært endret. Det er en bedre løsning enn å fjerne det helt eller å gjøre dette frivillig. Synet på dette blant unge kan forandres ved at når eleven har blitt god nok til å lese, kan hun eller han få prøve å lese flere ulike tekster på sidemål som er tilpasset eleven. Dette vil gjøre at eleven får en mer fordelt undervisning, noe som vil gjøre at dette blir en vane og ikke 12

13 et negativt syn til videre skolegang. Elevene skal skrive sidemålstekster, men uten karakter. Det er et pedagogisk prinsipp at barn lærer språk best om de jobber med begge skriftspråkene samtidig. Derfor er dette noe som skal tas hensyn til i undervisningen. Det er viktig at undervisningen er tilpasset klassen, men vi mener det er viktig at sidemål blir benyttet i mange fag, ikke bare i norsk. Læreren kan f.eks. si at RLE leksa skal bli levert på sidemål. Her skal det ikke bli gitt karakter på språket, men en tilbakemelding. Ved at halvparten av bøkene som blir kjøpt inn er på sidemål, vil flere vende seg til denne skriveformen. Styret viser til vedtak i Oppland Arbeiderparti fra årsmøte 2014: Språkkompetanse er en viktig forutsetning for demokrati, fellesskap og inkludering. Derfor må vi ta på alvor de utfordringene mange har med sidemål, og vi må styrke norskfaget generelt. Særlig viktig er det å legge til rette for at elever som har nynorsk som hovedmål beholder det gjennom hele skoleløpet. Sidemål må være en naturlig del av undervisningen i flere fag på ungdomsskolen og i videregående opplæring. Sidemålet må i større grad introduseres tidlig i skoleløpet. På eksamen i VG3, skal man bare bli trukket i en av målformene. For å få flere til å beholde nynorsk som hovedmål, vil vi gi ekstrapoeng til elever som har nynorsk som hovedmål i videregående skole. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 6 AUF i Oppland En utvidet grunnskole Utvide grunnskolen til å også gjelde videregående skole når nødvendige reformer for fleksibilitet, variasjon og oppfølging er gjennomført. Grunnmuren i velferdssamfunnet, er arbeid. Lav arbeidsløshet er nøkkelen til Norges suksess som velferdsstat, og nøkkelen til arbeid, er utdanning. Samfunnets behov for ufaglært arbeidskraft er på 3 % og det går stadig nedover. Ungdom som ikke fullfører videregående skole har større behov for ytelser fra staten senere i livet. Derfor er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere store summer for at flere skal fullføre og bestå videregående skole. I et velferdsperspektiv er derfor kampen mot frafall i videregående skole avgjørende. Oppland Arbeiderparti mener en reform for videregående er nødvendig og på tide. En av nøklene for videregående er et av svarene er å gjøre videregående obligatorisk. Dette gjør at skolen må ta mer hensyn til hvordan man skal fokusere på gjennomføring. Høyresidens svar på fremtidens velferdsutfordringer er å kutte i velferdstjenester. Vårt svar er hele folket i arbeid. Styret viser til vedtak i årsmøtet 2014: Samfunnet er avhengig av at det videregående opplæringstilbudet er tilpasset det framtidige arbeidslivet. Oppland Arbeiderparti mener det er viktig at elevene tilbys utdanningslin- 13

14 jer der hvor det er et behov i arbeidslivet i regionen. Dette betyr også at man må vurdere det gjeldende tilbud av linjer, men også vurdere etablering av nye linjer. En slik vurdering må gjøres sammen med arbeidslivets organisasjoner og regionene selv. Det er også viktig at studieforberedende linjer kan tilby kvalitet og bredde i tilbudet. Det er et mål at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring. Mestring og kompetanse på videregående skoles nivå er særlig viktig for tilknytningen til arbeidslivet, aktiv samfunnsdeltakelse, rekruttering til høyere utdanning og deltakelse i læringsaktiviteter. Frafall må forebygges gjennom ulike tiltak som støtter opp under et godt læringsmiljø og kvalitet i den individuelt tilpassete opplæringen. Yrkesretting av fellesfag vil være et viktig virkemiddel. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 7 AUF i Oppland Barn i skolen med funksjonsnedsettelser At adgangen til å etablere spesialskoler og forsterkede skoler for barn med nedsatt funksjonsevne begrenses og at det tilrettelegges for eleven på nærskolen I dag er det en utbredt praksis for norske skoler og sende elever med nedsatt funksjonsevne til spesialskoler for å ivareta elevens pedagogiske behov. Problemet med denne ordningen er at eleven blir skilt fra sitt nærmiljø og ikke møter mennesker i en normal livssituasjon og vil dermed bli lært allerede fra ung alder at noen ikke passer inn. Dette gjelder også for de såkalte normale barna som blir lært det samme. Derfor burde det satses på og opprettholde elevens pedagogiske behov på nærskolen og begrense muligheten til å starte nye spesialskoler. Styret støtter intensjonen i forslaget. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 8 AUF i Oppland Bedre kår for privatister Vi vil innføre billigere privatisteksamener, og ønsker at privatister kan følge undervisningen dersom de ønsker dette. Mange ungdommer velger å ta eksamen som privatist. Det kan være fordi de trenger et høyere karaktersnitt for å komme inn på høyere utdanning, eller fordi de ikke fullførte et fag i løpet av videregående. 14

15 I statsbudsjettet for 2015 er prisen nå satt opp fra 403 kr til 1000 kr for førstegangseksamener, og fra 826 kr til 2000 kr for å forbedre en karakter. Vi mener at å sette opp prisene er en lite effektiv måte å få opp oppmøtet på, fordi dette vil gå ut over elevene som møter opp. I tillegg vil denne endringen gjør det mer utfordrende for elever med svak økonomi å forbedre eget karaktersnitt. Dette vil også skape et større skille mellom rike og fattige i Norge. De som tar opp privatisteksamen burde også ha rett til å møte opp i undervisningen, noe som kan styrke oppmøtet når eksamen skal avholdes. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 9 AUF i Oppland Elevmentorer på VGS Det skal opprettes et prøveprosjekt med elevmentorer på noen VGS-skoler i Oppland Om det gir positive erfaringer skal det opprettes elevmentorer på alle videregående skoler i Oppland Fra skoleåret 14/15 får førsteklassinger ved Drømtorp VGS i Akershus en ekstra trygghet når de starter på ny skole. De får elevmentorer. De 25 elevmentorene ved Drømtorp VGS skal ta imot de nye førsteklassingene, være tilgjengelige for dem i skolegården og i klasserommet og hjelpe dem til å bli bedre kjent og få dem til å føle seg trygge. Det blir diverse leker og temadager som skal gjøre dem kjent med hverandre, som Free hugs day og speed-dating. Formålet med disse elevmentorene er å skape en ny trygghet hos førsteklassingene. Mentorene skal hjelpe dem med å skape nye relasjoner, dette forhindrer at noen blir alene og føler seg utenfor. Dette er også et viktig og godt tiltak mot mobbing i skolen. Oppland Arbeiderparti vil at det velges ut noen skoler i Oppland der man har et prøveprosjekt for elevmentorer. Og at det i etterkant innføres ved alle skoler i Oppland hvis tiltaket gir positive erfaringer. Styret støtter intensjonen i forslaget. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 10 AUF i Oppland Utvida Hadeland vidaregåande skule Oppland fylkeskommune og Gran kommune bør gå i dialog for å sjå på moglegheita til å utvide skulen, alternativt finne andre eigna lokale i Gran sentrum. 15

16 Hadeland vidaregåande skule har etter opninga i 2012 fått stadig fleire elevar. Frå fleire kantar har det vorte påpeika at skulen har vorte for liten. Det er venta befolkningsvekst på Hadeland i åra som kjem, og Oppland Arbeidarparti meiner difor at det er viktig at skulen er stor nok til å romme dei elevane som kjem om nokre år. Hadeland har eit stort potensiale, som ikkje bør verte avgrensa av noko så banalt som at den einaste vidaregåande skulen i regionen er for liten. et realitetsbehandles ikke i årsmøtet, men oversendes fylkestingsgruppa. et oversendes fylkestingsgruppa for oppfølging. nr. 11 Gran Arbeiderparti Elevmentorer på VGS Det skal opprettes et prøveprosjekt med elevmentorer på noen VGS-skoler i Oppland. Hvis det gir positive erfaringer skal det opprettes elevmentorer på alle videregående skoler i Oppland Fra skoleåret 14/15 får førsteklassinger ved Drømtorp VGS i Akershus en ekstra trygghet når de starter på ny skole. De får elevmentorer. De 25 elevmentorene ved Drømtorp VGS skal ta imot de nye førsteklassingene, være tilgjengelige for dem i skolegården og i klasserommet og hjelpe dem til å bli bedre kjent og få dem til å føle seg trygge. Det blir diverse leker og temadager som skal gjøre dem kjent med hverandre, som Free hugs day og speed-dating. Formålet med disse elevmentorene er å skape en ny trygghet hos førsteklassingene. Mentorene skal hjelpe dem med å skape nye relasjoner, dette forhindrer at noen blir alene og føler seg utenfor. Dette er et viktig og godt tiltak mot mobbing i skolen, og vil også være med på å forhindre frafall og fremme integrering i skolen. Oppland AP vil at det velges ut noen skoler i Oppland der man har et prøveprosjekt for elevmentorer. Og at det i etterkant innføres ved alle skoler i Oppland hvis tiltaket gir positive erfaringer. Styret viser til forslag nr. 9. nr. 12 Gran Arbeiderparti Utvida Hadeland vidaregåande skule Oppland fylkeskommune og Gran kommune bør gå i dialog for å sjå på moglegheita til å utvide skulen, alternativt finne andre eigna lokale i Gran sentrum. 16

17 Grunngjeving Hadeland vidaregåande skule har etter opninga i 2012 fått stadig fleire elevar. Frå fleire kantar har det vorte påpeika at skulen har vorte for liten. Det er venta befolkningsvekst på Hadeland i åra som kjem, og Oppland AP meiner difor at det er viktig at skulen er stor nok til å romme dei elevane som kjem om nokre år. Hadeland har eit stort potensiale, som ikkje bør verte avgrensa av noko så banalt som at den einaste vidaregåande skulen i regionen er for liten. Oppland AP meiner difor at Oppland fylkeskommune, som skuleeigar, bør gå i dialog med Gran kommune for å sjå nærare på moglegheitene for å utvide skulen. Eit alternativ kan vere å finne eigna lokale i Gran sentrum. Styret viser til forslag 10. nr. 13 Ringebu Arbeiderparti, Sør-Fron Arbeiderparti og Nord-Fron Arbeiderparti Lærlingeordning : Lærlingeordningen i videregående opplæring må tilpasses slik at elever kan ta læretida i bedrifter utenfor det fylket de går på videregående skole. : Det er ikke alltid at lokalt næringsliv klarer å skaffe nok læreplasser til elever på yrkesfag i vdg opplæring. Enkelte elever på yrkesfag velger å ta læretida i bedrifter utenfor det fylket som har ansvaret for skolen. Årsaken kan være at lokalt næringsliv ikke har nok plasser eller at eleven selv ønsker å ta læretida i andre deler av landet. Det bør legges til rette for at elever kan velge læreplasser andre steder i landet, da må også det godkjennes i oversikter/statistikk som føres ved den enkelte skole. En slik ordning vil gjøre at elever kan ta yrkesfag, selv om lokalt næringsliv ikke har tilstrekkelig med læreplasser. Samfunnet er avhengig av at det videregående opplæringstilbudet er tilpasset det framtidige arbeidslivet. Styret mener det er viktig at elevene tilbys utdanningslinjer der hvor det er et behov i arbeidslivet i regionen. Dette betyr også at man må vurdere det gjeldende tilbud av linjer, men også vurdere etablering av nye linjer. En slik vurdering må gjøres sammen med arbeidslivets organisasjoner og regionene selv. Det er også viktig at studieforberedende linjer kan tilby kvalitet og bredde i tilbudet. Læreplasser ses i sammenheng med skoletilbudet. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. 17

18 nr. 14 Ringebu Arbeiderparti, Sør-Fron Arbeiderparti og Nord-Fron Arbeiderparti Gratis skolemat Alle skolebarn, fra barneskole til videregående skole, skal få et gratis skolemåltid hver dag. Det neste store løftet for det norske velferdssamfunnet bør bli mat i skolen, og det er mer enn nok forskning som dokumenterer at dette er positivt. Ikke bare for elevenes helse og prestasjonsevne, men også som bidrag til sosial utjevning. Kostholdet påvirker ikke bare den langsiktige helseutviklingen, men også den daglige formen og yteevnen. Det er mer enn nok forskning som underbygger dette, og i skolehverdagen er yteevnen, ved siden av trivsel, den viktigste forutsetningen for å lære. Vi vet også at mestring er en avgjørende faktor for å fullføre utdanningen. Når vi erkjenner sammenhengene mellom kosthold og helse, og helse og yteevne, må vi samtidig erkjenne at feil og mangelfullt kosthold vi begrense den enkeltes utviklingsmuligheter. Riktig kosthold er en forutsetning å skaffe seg utdanning, og utdanning vil være avgjørende for arbeid og økonomi. Spør derfor ikke hva skolemat koster, men se heller på kostnadene ved at ungdommen ikke utnytter sitt potensiale Folkehelsearbeidet skal blant annet bygge på sunt kosthold. Styret viser til vedtatt program for at Oppland Arbeiderparti vil skape helsefremmende videregående skoler gjennom sunne kantiner med frokostordning, fysisk aktivitet, tobakk- og rusforebyggende arbeid og psykisk helsevern. et er sendt landsmøtet og styret støtter forslaget. Oppland Arbeiderparti har sendt følgende forslag til landsmøtet: Arbeiderpartiet vil gjeninnføre og utvide skolefruktordningen som den mørkeblå regjeringen fjernet. I tillegg må Arbeiderpartiet sette seg mål om å innføre et sunt skolemåltid i grunnskolen, og frukt fra 1. til 13. trinn. et oversendes redaksjonskomiteen for politisk saker. nr. 15 Vestre Toten AP Samarbeid skole og industri Store norske teknologiprosjekt bør også engasjere norske skoler helt ned mot grunnskolen slik at vi pirrer elevenes nysgjerrighet og dermed sikrer at vi utdanner kreative og interesserte ingeniører, tar frem verdensledende teknologier, for derigjennom å etablere varige arbeidsplasser både innen utvikling og produksjon. Det er i dag et etablert samarbeid mellom skole og industri gjennom lærlingeordningen osv. Vi tror imidlertid at dette samarbeidet kan utvides. I Storbritannia pågår i dag et prosjekt som involverer 5000 skoleung- 18

19 dommer i Storbritannia og Sør-Afrika. Prosjektet går ut på å bygge en bil som skal sette ny verdensrekord ved at den kjører 1000 miles/h eller 1609 km/t, omtrent 1,5 ganger lydens hastighet. Målet er ikke verdensrekord - verdensrekorden er der for å skape interesse for realfag og ingeniørfag! Nammo på Raufoss er med i prosjektet. Motoren skal nemlig bestå av en jetmotor fra et jagerfly og en 12-sylindret Jaguar bilmotor som skal drive en drivstoffpumpe som skal levere drivstoff til Nammo s tre rakettmotorer. Hvorfor Nammo og ikke en engelsk bedrift? Jo fordi det er på Toten i Oppland at man finner verdens beste rakettmotorteknologi! Lignende prosjekt kan man etablere også i Norge. Skap engasjement som sikrer at Oppland er teknologifylket og Norge er en ledende teknologinasjon. Styret støtter intensjonen i forslaget. Styret viser til kunnskapsutvalgets forslag som drøftes i representantskapet i februar og i partiorganisasjonen fram til landsmøtet et sier bla at Utdanningsinstitusjoner, bedrifter, næringsliv og forskningsmiljø må veves tettere sammen. Mye kunnskap og kompetanse går tapt i manglende dialog mellom ulike aktører som arbeider innenfor tilstøtende områder. Staten, fylkeskommunen og kommunen må stimulere til at et slikt samarbeid kan forsterkes. Men også det enkelte forskningsmiljø og den enkelte bedrift og skole har et ansvar for å veve sin aktivitet sammen med naturlige lokale samarbeidspartnere. Skolen har et ansvar for at elevene får oppleve mulighetene som finnes i det lokale næringslivet. Lokale bedrifter og utdanningsinstitusjoner må ha en konstruktiv dialog på hvordan skolen og næringslivet bedre kan spille hverandre gode. Dette kan for eksempel gjøres ved å videreutvikle samarbeidet med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Dette kan for eksempel gjøres ved å videreutvikle samarbeidet med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Lokale støtteordninger som blant annet Innovasjon Norge, Fylkeskommunen og Regionrådene kan være gode støttespillere og samarbeidspartnere med næringslivet for at det skal kunne satse sterkere på arbeidet med å øke interessen for realfag hos barn og unge gjennom deltagelser i utdanningsprogrammer som f.eks. Bloodhound SSC. et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 16 Nordre Land AP Opplæring og kompetanse. Nordre Land Arbeiderparti vil derfor at utdanningstilbudet innen restaurant- og matfag på Dokka videregående skole opprettholdes. Skolen har nyrenoverte lokaler og har god plass til både 1. og 2. klasse restaurant- og matfag. Det er god lokal søkning til restaurant- og matfag på Dokka. Gjennom en sterk offentlig skole og et desentralisert opplæringstilbud mener vi at den videregående skolen i Oppland kan møte flest elever på en profesjonelt god måte. Ved å ha mange opplæringssteder som faktisk gjenspeiler de faktiske behov i fylkes forskjellige regioner, vil Oppland fylke kunne gi et bedre skoletilbud ved å lette overgangen fra ungdoms- 19

20 til videregående skole og øke gjennomføringsgraden. Samfunnet er avhengig av at det videregående opplæringstilbudet er tilpasset det framtidige arbeidslivet. Styret mener det er viktig at elevene tilbys utdanningslinjer der hvor det er et behov i arbeidslivet i regionen. Dette betyr også at man må vurdere det gjeldende tilbud av linjer, men også vurdere etablering av nye linjer. En slik vurdering må gjøres sammen med arbeidslivets organisasjoner og regionene selv. Det er også viktig at studieforberedende linjer kan tilby kvalitet og bredde i tilbudet. et realitetsbehandles ikke i årsmøtet, men oversendes fylkestingsgruppa. et oversendes fylkestingsgruppa til oppfølging. nr. 17 Nord-Aurdal AP Skole / Heldagsskole Nord-Aurdal Arbeiderparti ønsker å arbeide for en bedre skole for både elever, foreldre og lærere. For å oppnå dette krever det at ungene har en skolehverdag uten stress og med gode pauser for mat, leksehjelp, kultur og musikkaktiviteter samt fysisk aktivitet daglig. Nord-Aurdal Arbeiderparti vil arbeide for en heldagsskole der skoleeier lager en plan for integrering av gode samhandlingsrutiner for lengden på skoledagen sammen med FAU og SU. Av innhold bør være skolemat, fysisk aktivitet, leksehjelp, kultur og musikkaktiviteter og om mulig legge SFO inntil skoledagen. Oppland Arbeiderparti vedtok i årsmøtet 2014: Arbeiderpartiet skal fortsette å utvikle en mer helhetlig skoledag, med flere timer, mer fysisk aktivitet, leksehjelp og påfyll med næring. Hvis kropp og hode skal fungere optimalt, må vi legge til rette med tiltak som vi vet fungerer. : et oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. nr. 18 Nord Aurdal AP Utdanningsprogram ved Valdres VDGS Utdanningsprogram service og samferdsel ved Valdres vidaregåande skule. En stor andel av næringslivet i Valdres er bedrifter som service og sam- 20

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/1340-4 37942/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon:

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: INFORMASJONSBREV Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: Som er åpen og inkluderende Hvor det er lett å engasjere seg Hvor det gis gode muligheter for å delta i beslutningsprosesser Hvor det

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Høgfjellskonferansen 2015 Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Hvor går hovedvegen mellom Oslo

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes På rett veg mellom øst og vest NTP 2018-2029 Trender og drivkrefter Befolkningsutvikling Kapasitetsutfordringer Universell utforming Økonomiske forhold Fortsatt høy økonomisk vekst? Transportmønstre Vekst

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Program 09.30-09.50 Innleiing 09.50-12.00 Trond F. Aarre, avdelingssjef

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Resultat fra folkemøte 8. april 2015

Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Regionkommune Sunnmøre Styrker: Sterk region God tilgang på fagfolk/sterkare fagmiljø Gode utdanningsinstitusjonar Betre kvalitet og meir likeerdige tenester Profesjonell

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

ÅRSMØTE Informasjonsbrev APRIL

ÅRSMØTE Informasjonsbrev APRIL 1 2 3 ÅRSMØTE 2016 Informasjonsbrev 02-03 APRIL 4 1 5 6 INFORMASJONSBREV Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Som er åpen og inkluderende Hvor det er lett

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014 Haugaland videregående skole Haugaland videregående skole Yrkesfaglig og studiespesialiserende vg skole. Helse og oppvekst Design og håndverk Teknisk industriell

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut For 1 år siden I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut Det var etter at. AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk betyr for NAK 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende Nr 2 kommune i Norge, regnet

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : 13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP I denne sak legges det opp til å orientere om Transport og Kommunikasjonskomiteens (TKK) sine merknader om

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09.

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09. Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover Tor Arne Gangsø, 20.09.2012 Frå Norge, via innlandet til Vågå * Status Virkemidlar Avtalar

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Kreftkonferansen i Stavanger 25.09.2015 Ragnhild Jansen Bakkedal Birgit Aadland Hvorfor et slikt tema? Alle vet at skolegang er viktig Alle vet at helse

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer