ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r"

Transkript

1 ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar journalist lege kepleia ¾r Eirik Ulltang designer fris r nikker kokk leggsarbeidar de retïr e StŒle Byrkjeland Monika Tordal e gymnas tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre tannlege politi l¾rar form lege tannpleiar omsorgsarb journalist anleggsarbeidar Maiken Heggernes

2 2 enter 2009 DENNE AVISA er retta mot ungdom som skal gjera utdanningsval i nær framtid. Avisa presenterer dei studieretningane som elevane kan velja mellom ved dei tre vidaregåande skulane i regionen. Ho syner også kva arbeid som er mogeleg å få i området. Redaksjonskomiteen for avisa er dei tre vidaregåande skulane, Ytre Hardanger Opplæring og Kvam herad. INNHALD: NORHEIMSUND VIDAREGÅANDE SKULE SIDE 3 FRAMNES KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE SIDE 7 På nettstaden kan du søkja på fag og finna informasjon om kva programområde du må søkja på fyrste året for å nå dit du vil. Skule Vg1 Vg2 Vg3 Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Realfag Språk/ samfunnsfag/ økonomi Realfag Språk/ samf.fag/ økonomi Idrettsfag Idrettsfag Idrettsfag HARALD VOSTER Framnes Kristne Vgs. INGEBJØRG BAKKE Øystese gymnas VIDAR ASK Norheimsund vgs. SVANHILD BIRKENES Ytre Hardanger Opplæring JAN TJOSÅS Kvam herad tudiespesialisering Studiespesialisering Innleiande studiespesialisering Innføringsklasse/ studiespesialisering Kvardagslivs-/ arbeidstrening Helse- og sosialfag Design og handverk Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Realfag Språk/ samfunnsfag/ økonomi Studiespesialisering Innføringsklasse Kvardagslivs-/ arbeidstrening Helsefagarbeidar Barne- og ungdomsarbeidar Barne- og ungdomsarbeidar Lette køyretøy Produksjon og industriteknikk Produksjon og industriteknikk El-energi Byggteknikk Realfag Språk/ samf.fag/ økonomi Studiespesialisering Innføringsklasse Kvardagslivs-/ arbeidstrening Påbygg 1 år og/eller læretid i verksemd 2 år ØYSTESE GYMNAS SIDE 11 YTRE HARDANGER OPPLÆRING SIDE 14 INFO: UTGITT: Januar 2009 OPPLAG: 5200 ANSVARLEG: Hordaland Folkeblad JOURNALIST: Camilla Skaar Ljones REDAKTØR: Camilla Skaar Ljones GRAFISK DESIGN: Britt Johanne B. Hjartnes, Riss grafisk formgjeving AS TRYKK: Mediatrykk AS Ytre Hardanger Opplæringskontor (YHO) formidlar og administrerer lærlingar i fleire fag for bedrifter i Jondal, Kvam og Fusa. YHO følgjer lærlingane frå lærekontrakta vert inngått til fagprøven er fullført. YHO syter for at verksemdene får den informasjonen dei treng om det å ha lærling og tek ansvar for "papirarbeidet", som til dømes å få lærekontraktene godkjende og oppmeldingar til fagprøve. Per i dag har kontoret 34 medlemsbedrifter og omlag 35 lærlingar.

3 enter Utdanningsprogram: Førebudd på katastrofe 24. september 2008 var elevane ved Helse og sosialfag på Norheimsund vidaregåande skule markørar i ei iscenesett bussulukke på Kvamskogen. Ulukka var ei katastrofeøving for Kvam herad, Samnanger kommune og utrykkingseiningane brann, politi, lege og ambulanse. Scenariet var ein velta skulebuss med ungdomar frå Norheimsund vidaregåande skule og Framnes Kristne Vidaregåande Skule. Bussen køyrde av vegen ved Furedalen på Kvamskogen. Markørane var delte i tre kategoriar, lettare skadde, hardt skadde og døde. Politi, brann, lege og sjukebil rykte ut til ulukkesstaden. Det tok omlag 25 minuttar frå ulukka var varsla til fyrste pasient var på plass i luftambulansen, fortel faglærar Sissel Aase Børve. Melde seg på Norheimsund vidaregåande skule tok sjølv initiativ til å vera med på beredskapsøvinga, og ba om å verta spurt om det var bruk for markørar. Det er ein god måte å læra om kva som skjer på ein ulukkesstad og ein alternativ måte til å læra kva som skjer med kroppen sine vitale funksjonar. Det var både nyttig og kjekt, seier Børve. Før øvinga var elevane samla i gymsalen på skulen. Alle fekk utdelt lappar om kva skade dei hadde. I tillegg til markørane og hjelpepersonale var det observatørar på ulukkesstaden som vurderte øvinga og såg etter forbetringspotensial. Elevane fekk skryt for god innsats. Hjelpepersonalet er avhengig av markørar. Ein klarar ikkje skapa same realisme Andreas Andreas Mæland (17) skiftar til vinterdekk. med dokker i ei slik øving. Elevane var førebudde og flinke skodespelarar, seier Børve. Kompetansemål Målet var at elevane skulle få kunnskap om korleis kroppen reagerer og fungerer i ein stress situasjon. Dei skulle læra kva symptom ein skal sjå etter og vita kva symptoma indikerer. Elevane sjølve tykte det var spanande og lærerikt å vera med på katastrofeøvinga. Og alle håpa på å få køyra sjukebil, seier Børve. -Likar å skru Andreas Mæland (17) har sin fyrste praksisperiode ved Øystese Mekaniske Verkstad. Her får han prøva seg på ulike arbeidsoppgåver. Eg har service på bremsar og skiftar olje. No er det sesong for dekkskifte. Eg får prøva meg på det meste, seier Mæland. Eg lærer noko heile tida og tykkjer eg får mykje ut av læretida, legg han til. Mæland har same arbeidstid som dei andre tilsette ved verkstaden. I går var eg på arbeid til klokka seks, fortel han. Nye programområde Vg1(grunnkurs) frå hausten 2009 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk DESIGN OG HANDVERK Vg1 Design og handverk pluss "kryssløp" til Vg2 Barne og ungdomsarbeidar ELEKTRO Vg1 Elektro Vg2 El.energi pluss "kryssløp" til Vg2 Produksjon og industriteknikk HELSE- OG SOSIAL Vg1 Helse- og sosial Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar Vg2 Helsefagarbeidar TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Vg1 Teknikk og industriell produksjon TIP Vg2 Produksjon og industriteknikk Vg2 Lette køyretøy FYSISKE FASILITETAR: med scene utdanningsprogramma handverk Men køyra bilane på plass kan han ikkje. Eg har ikkje sertifikat på bil enno, forklarer Mæland. Han valde Norheimsund vidaregåande skule fordi han ville vera i bygda. Mekanisk linje var naturleg fordi han likar å skru. Sjølv har han ein moped som han mekkar på. E-post: Telefon:

4 4 enter 2009 Norheimsund vidaregåande skule To fluger i ein smekk Norheimsund vidaregåande skule har to CNC-maskiner som elevane nyttar i undervisinga. CNC-maskinene kuttar stål og tilsvarar maskiner som finst i industrien. Dei er effektive og nøyaktige. Skuleelevane lagar ymse stålprodukt for Norheimsund industrier. Dei har blant anna bora eksosflensar som skal nyttast i Rolls Royce sin produksjon. Vinn-vinn Norheimsund industrier held elevane med arbeid, og skulen får betalt for produkta elevane produserer. Det er ein vinn-vinn situasjon. Det er dyrt å halda kostbare maskiner for å laga fiktive produkt som vert kasta. Dessutan er det meir inspirerande og motiverande for elevane når dei er med på å laga noko som kjem til nytte, seier lærar Steinar Steine. Kristian Torsnes (17) og Ståle Byrkjeland (17) programmerer CNC-maskina ved å plotta inn kodar og koordinat. Byrkjeland har òg laga eit eige program for maskina som kan fresa ei teikning av ein bil på ei stålplate. Programmeringa er gresk for dei fleste til å byrja med, men med litt øving får ein det til. Eg har måtta læra meg det sjølv, seier Steine. Fleire yrkesval Elevane ved Teknikk og industriell produksjon har fleire yrkesval etter vidaregåande. Dei kan til dømes verta CNC-operatørar, industrimekanikarar og kranførarar. I fjor var det to som fekk jobb som kranførarar i Nordsjøen. Det er ein del som hamnar i Nordsjøen, fortel Steine. Elevane skal ha fem veker praksis ved ulike industriverksemder som Jondal Stål, Lid jarnindustri, Frank Mohn Fusa, Fjellstrand og Norheimsund industrier. StŒle Kristian På karosseriverkstaden Ole Ingebrigt Vik har vore to veker i praksis ved karosseriavdelinga ved Øystese Mekaniske Verkstad AS. Til vanleg er han elev ved Køyretøylinja ved Norheimsund vidaregåande skule. Interessa for bil vog tungt då Vik avgjorde kva vidaregåande utdanning han ville satsa på. Mellom skjermar og panser I tillegg til ein praksisdag i veka på skulen, skal Vik vera totalt fem veker i arbeid ved ei bilverksemd. Og han er glad for at dei tok i mot han på mek`n. Arbeidsoppgåvene mine er varierte. No held eg på med å fiksa ein kollisjonsskadd bil. Lys, innerskjerm og panser må utbetrast, seier Vik. Elles har bilverkstaden fått inn ein del bilar av typen Ford Mondeo med produksjonsfeil. Bilane har innvendig vasslekkasje. Vik har fått i oppdrag å demontera det som er øydelagt. Han har teke av alle bildørane for å slipa rust. Deretter må dørane handsamast med rustmotverkande middel. Praksis-elevar er gull verdt Ved karosseriavdelinga er det seks tilsette, to lakkerarar, tre opprettarar og ein verksmeister. Øystese Mekaniske Verkstad har hatt praksis-elevar innom dørane før. Erik Erik Fykse Ystheim monterer lampe Vik kom inn på eit tidspunkt det var mykje arbeid. Det er god hjelp i ein praksis-elev. Han har gjort ein full jobb som me elles måtte ha sett ein mann til. Me har vel hatt ein praksis-elev innom hus meir eller mindre konstant. Fleire har fått jobb etter praksistida, fortel verksmeister Geir Arne Fasteland. Og Vik er sjølv godt nøgd med arbeidsplassen. Dagane går raskt når eg er på jobb. Dessutan lærer eg mykje av det eg har lyst til å læra. På skulen har me lite om karosseri, seier Vik. Sjølv om Vik må spørja ein del om hjelp, jobbar han sjølvstendig. Eg får hjelp til akkurat det eg treng hjelp til. Her er flinke folk, seier Vik. Og tøffe bilar, legg han til. -Skikkeleg arbeid Erik Fykse Ystheim er utplassert ved Norheimsund Elektro i samband med faget prosjekt og fordjuping ved elenergi linja. Ole Ingebrigt I løpet av skuleåret skal Ystheim vera praktiserande elektrikar i totalt fem veker. I oktober 2007 var han travelt oppteken med blant anna utbetringar på ventilasjonssystemet ved bassenget på Norheimsund ungdomsskule. Elev med eit mål Ystheim fortel at årsaka til at han søkte om plass ved Norheimsund vidaregåande skule var at han har høyrt mykje bra om E-post: Telefon:

5 Norheimsund vidaregåande skule enter Elektrofag Elektrofag er faget for deg som ynskjer å verta t.d. elektrikar, flymekanikar, heismontør eller dataelektronikar. Norheimsund vidaregåande skule kan freista med gode lokale og godt utstyr i undervisninga. Vel du denne utdanninga er det ein føremon å vera nøyaktig og systematisk, men det viktigaste er sjølvsagt interesse for faget. Vg2 Norheimsund vidaregåande skule tilbyr i år programområde el-energi. Pluss "kryssløp" til Vg2 produksjons- og industriteknikk. Meir informasjon finn du på: Bygg- og anleggsteknikk Dersom du ynskjer eit yrke innan bygg- og anlegg, er praktisk sans, godt handlag og gode samarbeidsevner viktige eigenskapar. Det er fleire valmogelegheiter frå bygg- og anlegg no enn tidlegare. Vil du verta tømrar, betongarbeidar, stillasbyggjar eller murar, må du søkja på dette utdanningsprogrammet. Målet i den nye reforma er å samla det meste som har med bygg og anlegg å gjera i eitt fag fyrste året på vidaregåande. Vg2 Norheimsund vidaregåande skule gjev opplæring i byggteknikk. Meir informasjon finn du på: Design og handverksfag Dersom du har kreative evner og likar å arbeida med hendene, kan design og handverk vera faget for deg. Det er ei føremon å vera nøyaktig og å ha eit godt auga for form og farge. Det er eit breitt spekter av fag som tek utgangspunkt i design og handverk. Ein skal vera obs på at det finnes nokre kryssløp, som til dømes Barneog ungdomsarbeidar Vg2. Meir informasjon finn du på: Helse- og sosialfag Kommunikasjon og samarbeid er to viktige stikkord i helse- og sosialfaget. Yrket handlar i all hovudsak om å hjelpa og ha omsorg for menneske i ulike situasjonar. Med denne utdanninga kan du til dømes verta barne- og ungdomsarbeidar, ambulansesjåfør, helsefagarbeidar, helsesekretær eller tannlegesekretær. Fleire av desse yrka krev vandelsattest frå politiet. Vg2 Ved Norheimsund vidaregåande skule er det i år tilbod om to programområde; barne- og ungdomsarbeidarfag og helsearbeidarfag. Dersom du drøymer om å verta sjukepleiar eller førskulelærar, kan det vera ein fornuftig veg å gå påbygg. Vil du vita meir, klikkar du deg berre inn på: Teknikk og industriell produksjon For deg som er interessert i ny teknologi, kan utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon (TIP) vera aktuelt. TIP femnar kring 60 fag som kan gje arbeid i store og små industriverksemder på land og hav. Oljeindustrien er eitt døme, men du kan og verta mekanikar på alle typar køyretøy og anleggsmaskiner. Alle dei mekaniske faga er samla i utdanningsprogrammet TIP. Du får ein brei basis som gjer at du som arbeidstakar vert fleksibel og kan setjast til ulike arbeidsoppgåver. Denne praktiske, varierte og tekniske grunnopplæringa gjev deg ei solid plattform for å velja vidare utdanning til arbeid i dei fleste industriverksemder i inn- og utland. Vg2 Norheimsund vidaregåande skule gjev opplæring i produksjons- og industriteknikk og køyretøy. Meir informasjon finn du på: no skulen gjennom vener og kjende. Elevar som har gått på skulen, har nådd måla sine og fått skikkeleg og godt betalt arbeid. Eg tenkte eg skulle klara det same, seier Ystheim. Elektrofaget har eg valt fordi eg tykkjer det er eit interessant, utfordrande og spanande fag. Eg kjenner andre som har gått på elektrolinja, og dei har nok påverka meg, legg han til. Kjekke dagar Arbeidsdagen startar klokka halv åtte og varer til klokka tre. Ystheim får òg jobba på kveldstid om han ynskjer det. I år har eg hatt sommarjobb ved Norheimsund Elektro, fortel Ystheim. Han rosar læreverksemda for å ha dyktige fagfolk og eit godt arbeidsmiljø. Eg har kjekke arbeidskameratar som er flinke til å tilretteleggja oppgåver for meg. Eg lærer mykje her, seier Ystheim. Oppdraga er varierte. Han får strekkja kabel, kopla ulikt elektrisk utstyr, spikra kabel, henga opp lampar og montera ulike styringar. Rydding er òg ei arbeidsoppgåve for ein ufaglærd. Eg får prøva meg på det meste innan elektrikarfaget, seier Ystheim Learning by doing Den praktiske erfaringa gjev elevane eit lite glytt i kva krav arbeidslivet stiller. Ystheim tykkjer læretida ved Norheimsund Elektro gjev eit nyttig pusterom frå ein elles rutineprega skulekvardag. Eg får bruka teorien eg har lært på skulen. Det er viktig å ha kunnskapane i orden. Og eg lærer å arbeida sjølvstendig, seier han. E-post: Telefon:

6 6 enter 2009 T: F: E: Bli helsefagarbeidar i Kvam herad! Som lærling i helsearbeidarfaget får du eit variert, praktisk og meiningsfylt arbeid innan helse og omsorgstenestene i kommunen. Du får nær kontakt med menneske i alle aldersgrupper og samarbeida med mange ulike yrkesgrupper. Arbeidsmarkedet for helsefagarbeidarar vil vera stort i åra som kjem. Kvam herad treng difor mange nye helsefagarbeidarar og aukar i år talet på læreplassar innan dette faget. Vi tilbyr også læreplassar for barne-og ungdomsarbeidarar, aktivitørar og innan ikt-faget. Kvam har eit variert kultur- og fritidstilbod som ventar på deg! -Fra skisse til båt- mekanisk verksted industri sveis service aluminium stål rustfritt syrefast smelteverk reparasjonar konstruksjoner offshore skipsverft ingeniørtjenester 5600 Norheimsund Tlf Fax E-post: Ingeniører Platearbeidere Sveisere Industrirørleggere Industrimontører/ mekanikere Snekkere PKK på lette og tunge kjøretøy Service og repararsjonar på alle typar køretøy, landbruks- og anleggsmaskiner. Karosserireparasjon og lakkering Dekk og Bilrekvisita Hydraulikkslangar og -utstyr Kontroll og service på brannsløkkingsutstyr KVAM AUTO AS Telefon: Telefax: E-post: FJELLSTRAND AS Omavegen 225, N-5632 Omastrand, Norway TEL FAX

7 enter Utdanningsprogram: Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 Kvemmingar er òg velkomne til Framnes REALFAG Matematikk Fysikk Kjemi Biologi SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Engelsk og spansk Sosiologi og sosialantropologi Historie og filosofi Medie- og informasjonskunnskap VALFRIE PROGRAMFAG FRÅ IDRETT Toppidrett fotball Friluftsliv Idrettsfag Vg1, Vg2 og Vg3 Framnes Kristne Vidaregåande Skule har etter kvart fleire kvemmingar i sin elevmasse. Enter har snakka med nokon av dei. Lars Arne Eide Skogasel (16) har alltid hatt lyst til å gå på Framnes. Han tykkjer det er ein fin skule. Maria S. Raniwalla (16) ynskte eit nytt miljø. Ho var ein del på Framnes før ho sjølv byrja fordi ho hadde vener som gjekk på skulen. Nora Bækkelund (16) seier at Framnes har rykte for å ha eit godt miljø. Ho var på open dag på skulen, og fleire av venene hennar søkte seg til Framnes. Ina Gauden Lid (16) fortel at systera hennar gjekk på Framnes. Ho ynskte å gå på Framnes på grunn av det sosiale og kristne miljøet. Arild Farestveit Kvittingen (16) tykkjer det er eit vennleg og ope miljø ved skulen. Solveig Heide Nedkvitne (16) ynskte ei miljøendring og bestemte seg for Framnes etter ho hadde vore på open dag. Iselin Neteland (16) hadde mange vener som skulle gå på Framnes. Kjetil Farestveit Kvittingen (16) har høyrt mykje bra om skulen. Aktivitetar for alle Kvemmingane hevdar at ein er nøydd til å vera mykje på skulen sitt område òg i fritida for å koma inn i miljøet. Dersom ein reiser heim kvar dag rett etter skuletid, vert ein ikkje kjend med internatelevane. Det er alltid nokon å vera med, og ein treng ikkje ha faste avtalar. Heimebuarane får overnatta ved internatet, men må då ha avtale med tilsyn. Elles er det mykje aktivitet ved skulen, både organisert og uorganisert. Gymsalen er mykje brukt til basket, volleyball og innebandy. Tysdag og sundag er det møtekveld. Elles har dei filmkveld med påfølgjande mørkegøymsel etter filmen. Om vinteren går det direkte buss til Eikedalen for dei som likar å stå på ski. Kvemmingar Eg gler meg til skulen kvar dag. Uansett kor lenge eg er her, er eg redd for at eg går glipp av noko, seier Raniwalla. Men det er føremonar med å bu heime òg. Miljøet kan verta litt tett, og dessutan slepp ein å vaska kle heime, understrekar kvemmingane. Kristen? Ungdomane er samde i at sjølv om Framnes er ein kristen skule, er det opp til kvar enkelt kva ein gjer ut av det. Miljøet er ikkje konservativt, og ein kan i hovudsak velja om ein ynskjer å delta på dei kristne aktivitetane. På Framnes smiler elevar og tilsette til deg, dei respekterer deg og toleranseterskelen er høg. Mykje av årsaka til det gode miljøet er akkurat det kristne verdigrunnlaget til skulen, trur heimebuarelevane. Dei oppfordrar alle til å koma på open dag. FELLESFAG Treningslære Treningsleiing Idrett og samfunn Aktivitetslære VALFRIE PROGRAMFAG Toppidrett fotball Breideidrett Friluftsliv STUDIETURAR Elevar på Vg2 og Vg3 får tilbod om å reisa på ulike turar, t.d. til Tunisia, Chamonix (Frankrike), England og Tyskland. IKT-SATSING Skulen og internata er bygde ut med breiband. Alle elevane har si eiga bærbare datamaskin. FYSISKE FASILITETAR Fire internat med 220 sengeplassar. Alle avdelingar med daglegstove. Matsal med plass til 300. Stort auditorium Fotballbane, gymsal, buldrevegg, Styrkerom, sandvolleyballbane og naust med 15 kanoar, og 30 havkajakkar. SKULEPENGAR Ca. kr. 1000,- pr. mnd. Av dette går kr. 250,- til å betala ned berbar datamaskin. E-post: Telefon:

8 8 enter 2009 Framnes Kristne Vidaregåande Skule Ut på tur aldri sur Framnes tilbyr programfaget friluftsliv for 2. og 3. klassingar. Debora Lilleås og Kristin Kleven er to av friluftsliventusiastane i 2. klasse ved skulen. Friluftsliv er eit praktisk fag med lite teori. Elevane får vera med på fleire utflukter i løpet av skuleåret. Fjellturar, padling, skiog snøholeturar er ein del av pensum. Elevane skal læra seg å bruka naturen. Ein av fjellturane gjekk frå Strandebarm til Vikøy. Me overnatta i telt og måtte skaffa oss mat på vegen. Nokon plukka blåbær og andre fiska, fortel Lilleås og Kleven. Friluftslivsklassen har òg vore på dagstur til Trolltunga. Me tok Mågelibanen i Tyssedal og kom opp til ein hellar som stikk ut frå fjellet, seier Kleven. Det var småskummelt eigentleg, men gav meg eit lite adrenalin-kick likvel, legg Lilleås til. På vegen opp til Trolltunga leita friluftslivsklassen etter krystallar. Etter trallebanen var det to til tre timars gange til toppen. Kleven fortel vidare om surfeturen til Jæren. Alle fekk prøva seg i elvekajakk og på surfebrett. Lavvoane som dei sov i, sette dei opp sjølve. For Kleven var jomfruturen på surfebrettet ei utfordring. Det gjekk heilt fint, men det var vanskeleg å koma seg opp på brettet. Elles har ungdommane padla kajakk frå Framnes til Nyatræet. Vel framme grilla dei pølser og pinnebrød. Tilbehøret var ikkje rekesalat eller løk, men tang steikt i smør med salt og pepar. Det står fleire turar på timeplanen. Til vinteren skal dei på snøholetur og prøva seg på telemark i Eikedalen. Praktisk teori For å lukkast i felten, er det viktig at elevane lærer korleis ein pakkar sekken fornuftig. Rapportskriving er òg eit teoretisk innslag i faget. Me skriv rapport etter kvar tur om kor me har vore, kva nytt me har lært og positive og negative erfaringar med turen, seier Kleven og Lilleås. Lilleås tykkjer det er kjekt med eit fag ein slepp å lesa så mykje til. Kunnskapen og erfaringane me får her er nyttige heile livet, seier ho. Med friluftsliv som valfag opplever eg nye og spanande ting, forklarer Kleven. Friluftsliv for alle Det er ikkje naudsynt med erfaring frå friluftsliv eller idrett for å vera med. Elevane vert vurderte ut frå innstilling og deltaking. Det er viktig å ha ei positiv innstilling og å visa at du har lyst til å gjera noko. Ein må delta i fellesskapet ved å bæra, laga mat og setja opp telt, seier Lilleås. Kristi Kis Oda Samfunnets vaktbikkjer Bodil Kristin Kleven (17) og Oda Djupevåg (17) går i 2. klasse og Bodil Brennsæter (18) i 3. klasse på Framnes Kristne Vidaregåande Skule. Dei har medie- og informasjonskunnskap som programfag. I medieundervisinga lærer elevane grunnleggjande bruk av kamera, korleis media påverkar samfunnet og om media sine arbeidsmetodar. Dei etiske retningslinene for media, står og sentralt. Elevane får generell kunnskap i medievitskap. Faget er både teoretisk og praktisk. Kleven og Djupevåg fortel at dei har hjelpt til med heimesida til Framnes, laga reklameplakatar og bildeseriar. For heimesida har dei intervjua elevar om fritidstilbodet i Kvam. Bildeseriane dei har laga, er baserte på ein historie. Målet var å ta foto som batt historien saman og fanga kjenslesterke ansiktsuttrykk. 3. klassen har òg gjort intervju. Brennsæter fortel at ho intervjua utekontakten i Kvam, Siriann Lillevik, på Ungdomsbasen i Norheimsund. Elles har dei laga reklamefilmar for ulike produkt, alt frå hårspray til skulen på Framnes. I haust har me hatt fokus på foto. Me har teke gamaldagse portrett av kvarandre som me har framkalla på mørkerom. Det var interessant, seier Brennsæter. Tverrfagleg Delar av mediefaget går parallelt med norsk. Reklame, eventyr, historieforteljing og film og dramaturgi er tema i begge faga. Det er òg mykje samfunnsfag og sosiologi i mediafaget, særskilt i den biten som går på korleis media påverkar samfunnet. Kvar veke er det to elevar som må fylgja med på aktuelle nyhende i media og gje ein presentasjon for klassen. I haust var det naturleg nok fokus på valet i USA. Mediefaget er spanande og praktisk. Det er kjekt å kunna litt om massemedia, seier Kleven. Feltarbeid 2. klassen i Medie- og informasjonskunnskap skal i løpet av skuleåret vitja Bergens Tidende sin multimediabase. Multimediabasen er ein fiktiv journalistbase i kjellaren på bt-bygget i Bergen. Kjellaren er laga til som ein miniatyrby med kafear og telefonkioskar. Kleven og Djupevåg har vore med på journalistøvinga før. I 10. klasse på ungdomsskulen var dei på multimediabasen i samband med norskfaget. Elevane vart sett saman i grupper på fire. Nyheitssakene dei dekte var innan kultur og krim. For å gjera øvinga så realistisk som mogeleg fekk elevane tidsfristar dei måtte overhalda. Me samla informasjon og sette saman fleire nyheitssaker for avis på bakgrunn av opplysingane me fekk. Det var laga til feller me kunne gå i, til dømes var det kjelder som ville vera anonyme. Etter øvinga fekk me tilbakemelding på arbeidet me hadde gjort, fortel Djupevåg som vurderer journalistutdanning etter vidaregåande. 3. klassen tek turen til Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. I løpet av ein dag skal elevane innom fleire stasjonar med ulike medieuttrykk. Dei skal prøva seg på praktiske oppgåver innan fjernsyn, radio, avis og web-design. E-post: Telefon:

9 Framnes Kristne Vidaregåande Skule enter På spesialoppdrag Eivind Skeie (18), Peter Fredheim Oma (18), Eirik Ulltang (18), Andreas Oma (18) og Ingve Kjosås (18) fortel om eit spesialoppdrag på Austevoll. Kvart år reiser 3. klassingane ved idrett til Austevoll for jakta på villsauer. Det er ei utfordring som gjengen frå Framnes tek på strak arm. Målet er å fanga flest mogeleg sauer, dra dei med seg i båtar, binda dei fast og frakta dei til land. Sauene beiter på fleire øyar og er vanskelege å få has på. Sauene er som geiter og terrenget er ulendt, fortel elevane. Det er ikkje ei enkel oppgåve dei møter. Villsauene anar truleg faren, og jagarane må vera varsame for ikkje å springa sauene i hel. Taktikken er å jaga sauene inn i eit hjørne og deretter gripa tak i ull eller horn. Av og til dett eit dyr på sjøen. Då må ein hoppa etter elles søkk sauen som ein stein. Sauene er ikkje tette. Dei tek inn vatn bak, forklarer elevane. Dei er òg med på slakting og smalahovesviing. Løna er naturlegvis i naturalia. Skulen planlegg ein smalahovekveld for elevane. Gourmet Etter jakta er det tid for eit eksklusivt måltid. På menyen står kamskjell, måse, breiflabb, indrefilet og hjarte av sau. All maten er kortreist og rykande fersk. Kamskjela dykkar elevane etter sjølve. Måsane er sjølvskotne og breiflabben fanga med spyd. Opphaldet på Austevoll er ei helg med matauk i fokus. Engasjerte lærarar Lærarane Odd Inge Austevoll og Martin Dalane organiserer òg andre aktivitetar for elevane i løpet av helga. Dei som ynskjer det, får prøva leirdueskyting og vasski. Innkvarteringa er i eit naust som tidlegare har vore fiskemottak. Helga byd på eit mangfald av opplevingar. Studieturar På Framnes er det studieturar for kvar ein smak. Britiske øyar Elevar med engelsk som programfag i 2. og 3. klasse reiser på studietur til dei britiske øyar. I 2008 gjekk turen til Skottland. Her fekk engelskstudentane gaid-tur i Edinburgh, dei vitja museum og let seg imponera av palasset til Dronning Elisabeth II. Dei fekk med seg busstur til The Highlands med grilling og bading med Nessie i Loch Ness. Ein musikal og litt rusling i gatene i Glasgow vart det òg tid til. Chamonix Annankvart år får telemarkentusiastane ved Framnes reisa til Chamonix og svinga seg i skiløypene. Tilbodet er fyrst og fremst til idrettselevane. Der er det skirenn frå morgon til kveld, flotte snøkvite fjell, solbrende ansikt, mykje sosialt og terping og øving i telemark. Turen får terningkast 6 av elevane som var med i Tyskland Framnes Kristne Vidaregåande Skule har ein venskapsskule i Darmstadt, FCSD, Freie Christliche Schule Darmstadt. Kvart andre år får tyskstudentane moglegheita til å vitja skulen og bu hjå vertsfamiliar. Dei norske ungdommane får oppleva Tyskland på ein annleis og interessant måte. Etter åtte dagar med verbal tysk påverknad, får ein gjerne lyst til å læra meir av det tyske språket. Om våren kjem dei tyske elevane til Framnes. Her får dei erfara korleis internatlivet er. Dei bur på romma til vertseleven og reiser heim til vertseleven i helga. Eit flott prosjekt der ein lærer folk og språk betre å kjenna! Tunisia 2. og 3. klasse elevane på studiespesialisering får høve til å reisa til Tunisia. Annakvart år arrangerer Framnes studietur til det afrikanske kontinentet. Elevane er borte i to veker. Den fyrste veka får dei kjennskap til muslimsk kultur og historie. Ein tunisisk gaid med norsk statsborgarskap dirigerer framneselevane som får oppleva Tunisisa frå innsida. Dei vitjar tunisiske familiar, er med på ørkenvandring, kamelsafari og jeeptur, overnattar i sanddynene under stjernehimmelen og prutar med lokale kjøpmenn i handlegatene. Den andre veka tek elevar og lærarar inn på turisthotellet Rosa Beach. Tema for veka er kristendommen sin ståstad i Tunisia gjennom historia og fram til i dag. Elevane vitjar gamle katakombar, synagoger og får i tillegg eit godt innblikk i romersk kultur. Samstundes får elevane mogelegheit til å vera vanlege turistar òg. E-post: Telefon:

10 10 enter 2009 Jondal Energi KF Jondal Energi er eit energiselskap med 8 tilsette. Vi driv med produksjon, omsetning og distribusjon av kraft i Jondal kommune. I tillegg er vi engasjert i breiband og varmepumper. Vi er godkjent som lærebedrift i energimontørfaget. I åra framover vert det trong for nye energimontørar i Jondal. Om dette er av interesse er du velkomen til å ta kontakt med oss. PÅBYGG/NYBYGG NÆRINGSBYGG REPERASJONAR BETONGARBEID KASSETTUTLEIGE GOLVPUSS Adresse: Postboks 5, 5629 Jondal Telefon: Faks: E-post: TOTAL- LEVERANDØR Døgnvakt Glasarbeid andvenhagen Industrife lt, 5600 Norheimsund Tele fon BYGGJEPLANAR? HAGE BETONGARB. GRUNNARB. RIVING Muring Garasje Sprenging Betong Jord Hus Graving Bygg Singel Industri Masseflytting Asbest ME ER LÆREBEDRIFT I: Kontakt oss! ALT INNAN EL. INSTALLASJON Sandvenhagen - Gamle Dalavegen Norheimsund - Tlf

11 enter Utdanningsprogram: Påbyggjaren Hans Magnus Vik Nygard (18) tek påbygg ved Øystese gymnas for å få studiekompentanse. Det er han ikkje åleine om. I påbyggklassen dette skuleåret er det 29 elevar. Elevane har ulik bakgrunn. Nygard har gått på elektro ved Norheimsund vidaregåande skule. Han veit ikkje heilt kva han vil enno, og ynskjer difor å ha alle mogelegheiter opne. Etter gymnaset vert det kanskje aktuelt å gå på folkehøgskule, eventuelt avtene førstegangsteneste. -Me er ein del av miljøet her, men dei som har gått på skule saman i tre år er nok meir samansveisa, seier Nygard. Hausten 2008 sende Øystese gymnas fire representantar til Lillehammer for å delta i EYP, European Youth Parliament, Norway. Ungdomsparlamentet er eit debattforum for politisk engasjerte elevar. Her får dei øva seg på retorikk og argumentasjon. Det var totalt 125 deltakarar frå 20 ulike vidaregåande skular denne hausten. Eit internasjonalt forum EYP oppfordrar unge til sjølvstendig tankeverksemd og å ta sosio-politiske initiativ. Sidan EYP sin start har tusenvis av ungdomar delteke på nasjonale og internasjonale sesjonar. Dei har fått nye vener og internasjonale kontaktar. I EYP må ein vera aktiv og frampå når ein skal argumentera for si sak. Diskusjonstema vert delte ut på førehand og elevane får høve til å førebu innlegga sine. Politikarspirer? Øystese gymnas sine representantar bryna seg på ulike felt. Øystese gymnas Europeisk ungdomsparlament Alphonso Grete Hans Magnus Grete Birkenes (18) argumenterte for større sjølvråderett for EØS-landa. Alexander Osmo Yndestad (18) diskuterte transport av sjøfolk inn og ut av Schengen-området i høve terrorisme og vakthald. Alphonsa Cuma (24) sitt tema var u- og i-landa si rolle i kampen mot global oppvarming. Marthe Neteland (18) problematiserte korrupsjon i IOC, den Internasjonale Olympiske Komite, og EOC sine prinsipp. Alt føregjekk på engelsk. Dei tykkjer det var ei lærerik oppleving og vonar skulen vil halda fram med tilbodet. Lærar Gry Svartveit er ansvarleg for gymnaset sin elevdelegasjon til EYP. Samlinga varer i tre dagar og vert arrangert på ulike stader i Noreg. Dei beste debattantane går vidare til internasjonale sesjonar. Øystese gymnas har delteke i EYP fire gonger. Dei har blant anna vore i Portugal før den nasjonale sesjonen var etablert. EYP er i vekst og vert større for kvart år, fortel Svartveit. Opplegget høver best for 3. klassingar, legg ho til. Elevane får diplom for å delta på diskusjonsseminaret. Samlinga gjev både fagleg og sosialt utbyte. Øystesegymnasiastane fekk møta ungdommar frå heile Noreg. Alexander e Då Enter vitja Øystese gymnas var det internasjonal dag på skulen. Difor er nokre av elevane på bileta utkledde. Studiespesialisering, innføringsklasse for framandspråklege, internasjonal klasse i USA (Vg2), allmennfagleg påbyggingsår (Vg3), arbeidstrening og kvardagslivstrening, innleiande Vg1. REALFAG Fysikk, kjemi, matematikk, biologi, informasjonsteknologi. SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Språkfag: Engelsk, tysk og spansk. Politikk, individ og samfunn: sosialkunnskap, samfunnsgeografi, politikk og menneskerettar, sosiologi og sosialantropologi. Rettslære 1 og 2 INTERNASJONAL KLASSE Alle elevar i Hordaland får tilbod om å ta Vg2 ved Saint Paul Lutheran High School i Missouri, USA. Opplegget er offentleg godkjent. ALLMENNFAGLEG PÅBYGGING For deg med yrkesfagleg bakgrunn som ønskjer generell studiekompetanse. STUDIETURAR Elevane på Vg2 reiser på fellestur utanlands om våren. Turane har gått til land som England, Tyskland og Tsjekkia. Dette året går turen til Praha. VAL FRIE PROGRAMFAG Breiddeidrett, toppidrett fotball og/eller volleyball og musikk, dans og drama. FYSISKE FASILITETAR Datamaskiner i dei fleste rom Videorom Stort bibliotek Språklaboratorium Kantine Festsal med scene Mange spesialrom Idrettshall / kunstgrasbane Styrkerom E-post: Telefon:

12 12 enter 2009 Øystese gymnas Realfag Endre Torbj rn Torbjørn Valestrand Berge (18) har matte og informatikk som programfag. Endre Skeie (18) har matte, fysikk og kjemi. Nils Begge har delteke i Abelkonkurransen som er ein landsomfattande konkurranse i matematikk for elevar på vidaregåande skule. Niels Henrik Abel Konkurransen er delt i tre rundar. I fyrste runde er det med elevar. For å koma til runde nummer to, må ein ha minimum 60 av totalt 100 poeng. Dei 20 beste går vidare til tredje runde. Av dei 377 elevane som kvalifiserte seg til andre runde i fjor, var to frå Øystese gymnas; Berge og Skeie. Me pleier ha elevar med til runde to kvart år, fortel matte- og fysikklærar Nils Østerbø. Gymnaset har òg hatt elevar blant dei 20 beste, men det er heller sjeldan kost. Det er frivillig å delta, men alle elevane på skulen får tilbod om å vera med. Dei som er interesserte, melder seg sjølve, forklarer Østerbø som har vore ansvarleg for Abelkonkurransen i alle år. Ungdomsskulepensum Konkurransen sitt utgangspunkt er mattematikk frå grunnskulen. Dersom ein er driven i ungdomsskulepensum, kan ein gjera god figur i Abelkonkurransen. Spørsmåla er intrikate. Eleven må forstå og tenkja sjølvstendig. Med kreativitet og enkel logikk kan han koma langt. I fyrste runde er det fem svaralternativ til kvart spørsmål. Ein treng ikkje føra oppgåvene. Lyse hovud Det er eit godt realfagsmiljø ved Øystese gymnas. Interesse er avgjerande for kor mykje ein får ut av faga. Det er ofte gjennom hardt arbeid at interessa kjem, seier Østerbø. Skeie har lyst til å studera matte/fysikk eller kjemi ved NTNU etter vidaregåande, eventuelt medisin. Berge vurderer informasjonsteknologi ved NTNU. For å få plass på desse studia, må ein ha fullført høgaste kurs i matte frå vidaregåande. Chris Martin Engelsk og tysk på ekte Voluntørane Martin Huber (19) frå Austerrike og Chris Benbow (20) frå Wales trivst i Noreg. På gymnaset i Øystese hjelper dei til i tysk- og engelsktimane og er særskilt viktige for den munnlege undervisinga. Elevane her er flinke i engelsk. Eg pratar engelsk med dei for å demonstrera uttale og intonasjon, fortel Benbow. Voluntørane er ein del av skulemiljøet. I tillegg til å vera språkhjelparar, er dei aktive volleyballspelarar. Huber og Benbow prøver å læra seg norsk. Dei er samde i at det er ei tøff utfordring. Kvifor er dei i Øystese? Huber hadde lyst til å sjå Skandinavia og var eigentleg på veg til Sverige, men enda litt tilfeldig opp i Noreg. Benbow seier han ynskte ei annleis oppleving. Eg har tidlegare vore i Sør-Amerika som er eit fattig og varmt kontinent. Denne gongen ville eg prøva å bu i eit land med motsette kvalitetar. Og Skandinavia er jo relativt kaldt og velståande, seier Benbow. Språkøyra Monika Øystese gymnas har tilbod om språkfaga tysk og spansk. Hilde Berge (16) og Monika Tordal (16) studerer begge spansk. Tordal valde spansk fordi ho hadde fransk på Øystese ungdomsskule og då er det ifylgje henne lettare å læra seg spansk enn tysk. Berge ville studera spansk fordi det er eit fint språk. Eg bestemte meg tidleg for å ha spansk på gymnaset. Språkfaga er nyttige. Dersom ein kan fleire språk, kan ein ta seg fram i framande land og gjera seg forstått. Spansk er eit verdsspråk og eg meiner at ein kjem lenger med spansk enn med tysk, seier ho. Berge legg til at spansk er eit enklare språk enn fransk og at det liknar meir på engelsk. Spanskgruppa er delt i to klassar. Arbeidet med faget er variert, tykkjer Tordal og Berge. Tavleundervisinga dominerer. Elevane les høgt, puggar gloser, samtalar med kvarandre og lærar, dei har gruppearbeid og jobbar på data. Kvar fredag er det fagdag på gymnaset. Det inneber at heile dagen går med til å jobba med eitt fag. No på fredag er det spansk som står på timeplanen. Då kjem det ein spansktalande gut til skulen. Han skal snakka spansk med oss, fortel Tordal. Kva med tysk, då? Espen Hamarhaug (16) har hatt tre år med tysk på ungdomsskulen og likar språkfag. Voluntøren frå Austerrike er med i halvparten av timane. Slik får me kjennskap til munnleg tysk og ulike dialektar, fortel Hamarhaug. Til neste år vert det kanskje studietur til Berlin for tyskklassen. Hilde E-post: Telefon:

13 Øystese gymnas enter Dans i skulen Øystese gymnas tilbyr musikk, dans og drama som valfritt programfag. I løpet av året må elevane innom alle tre kunstformene. Jane Larsen er lærar for dansegruppa ved Øystese gymnas. Ho har brei erfaring i faget, og har tidlegare jobba som idrettskonsulent ved Studentsamskipnaden ved Universitetet i Bergen. I tillegg til lærarstillinga driv ho eige dansefirma i Øystese. I år har eg fleire flinke elevar. Nivået er høgt, fortel Larsen. Det er flest jenter i klassen hennar. Noko som er typisk for idrettsgreina. Elevane skal prøva seg på fleire danseuttrykk Jane som hip-hop, disco, show-dance, ballett, line-dance og swing. Dei jobbar òg med eigne koreografiar og trenar opp eit variert repertoar. Larsen samlar elevane sine idear slik at dei får bruka sin eigen mat. Ho fortel at dei for tida førebur ei juleoppvising på skulen. Dans er eit praktisk fag, og for mange eit pusterom i skulekvardagen. Dansarane må terpa på trinn, læra å bruka musikken og finna den gode flyten. Tøft med hip-hop Katrine Lothe Kristiansen (16) går i 1. klasse og har dans som programfag. Ho har dansa mykje med vener, men har ikkje hatt profesjonell instruksjon tidlegare. Eg likar best hip-hop og R&B. Det er tøft, seier Kristiansen. Og Jane er ein utruleg dyktig dansar, legg ho til. Katrine Jentefotball Fotball er eit valfritt programfag ved Øystese gymnas. Nytt av skuleåret er eit prosjekt med eit reint jentelag i fotball. Linn Kristin Øyri (18), Marianne Stensland (18), Heidi Flotve (16) og Inger Lise Kvalvik (16) er alle aktive fotballspelarar på dame/junior laget til Norheimsund/ Øystese. Dei er samde i at idrett i skulen er positivt og gjev god variasjon. Dessutan får me større overskot. Det er uproblematisk å kombinera fotballen med anna skulearbeid, seier Øyri. Svein Stensland trenar jentene både på skulen og i fritida. Det at dei har same trenaren på gymnaset som på Norheimsund/ Øystese-laget gjev dei eit konkurransefortrinn meiner fotballspelarane. Stensland legg vekt på grunnleggjande teknikkar i treningsøktene. Trenaren veit om spelarane sine svake sider og terpar på desse. Jentene får god oppfølging. Innimellom spelar dei òg med gutane. Alle fire er Brann-tilhengjarar. Øyri og Flotve støttar Liverpool i tillegg, medan Kvalvik er udelt Manchester United-fan. Volleyball Guro Torpe (15), Elisabeth Kolltveit (16) og Morten Madsen Skeie (16) er nøgde med gymnaset sitt volleyballtilbod. Dei hevdar at nivået er høgt og rosar eit suverent spelarmiljø. Dei tykkjer det er lærerikt og artig å spela med eldre utøvarar. På gymnaset er sjansen for å verta ein betre volleyballspelar svært god. Trenarane Samson Håland, Bård Hogne Kjosås, Remi Kvåle og Ragni Hestad er vel omtykte. På skulen har elevane minst ein time basistrening med spenst og styrke i veka. Elles øver dei på ulike slag. Volleyballen tek mykje tid. Torpe, Kolltveit og Skeie fortel at dei spelar kamp nesten kvar helg. Rossvollspelarane deltek mellom anna på U17-helga, dei er med i skulekretsmeisterskapen og elles spelar dei vanlege seriehelgar. Guro Morten abeth Hest Hilde Sigrid H. Sigrid T. Sigrid Tolo (17), Hilde Amundsen (18) og Sigrid Haugen (17) er hesteinteresserte. På gymnaset kan dei dyrka hobbyen òg i skuletida. Det er ikkje mange vidaregåande skular som kan skryta av å tilby hest som valfritt programfag. Elevane brukar hestane på Børve gard i Øystese. Dei øver på køyring med vogn, sprang og dressur. Elles gjer dei stallarbeidet til den hesten dei rir. Føremona med hestefaget er fleire. Det kan auka karaktersnittet fordi eleven er motivert og engasjert. Det er positivt med aktivitet og samvære med dyr er spesielt. Gro Hestad som driv Børve gard vurderer gymnaselevane ut frå arbeid i stall og ridning. E-post: Telefon:

14 14 enter 2009 Kokkelærlingar i kvar si bygd Sandven Hotel Cato Myrvang-Rørvik (20) kjem frå Masfjorden kommune og er for tida kokkelærling ved Sandven Hotel i Norheimsund. Han har fullført vg1 og vg2 restaurant- og matfag ved Austrheim vidaregåande skule. No ventar to års læretid. Sandven Hotel samarbeider med restauranten "På høyden" i Bergen, og Myrvang- Rørvik skal kanskje gjennomføra noko av læretida der. Bergensrestauranten skil seg ut ved at dei sender lærlingane sine til ein gard for å læra om slakting, utbeining og filetering. Det er tilfeldig at Myrvang-Rørvik hamna på Sandven Hotel. Ei frå Ytre Hardanger Opplæringskontor sende melding om at det var ledig lærlingplass i Norheimsund, forklarer Cato. Hotellkjøkenet Det er for tida tre kokkar på hotellet, inkludert Myrvang-Rørvik. Etter nyttår vert dei to. Kjøkensjefen, som er frå Nederland, er ny i jobben og ikkje så driven i norsk julemat enno. Den tidlegare kjøkensjefen hjelpte til i julebordsesongen før han slutta etter årsskifte. Myrvang-Rørvik fortel at hotellet er travelt og har full ordrebok. Då Enter snakka med kokkelærlingen var julebordsesongen i full gang. På nyåret vurderer hotellet å ta inn ein lærling til, fortel Myrvang-Rørvik. Lærlingoppgåver Myrvang-Rørvik tykkjer sjølv han får ha ein finger med i det meste som skjer på kjøkenet. Arbeidsoppgåvene er varierte og utfordrande. Hotellet har ikkje fast meny. Lærlingen tek i del i matlaginga og hjelper til med å komponera à la carte-menyen. Me på kjøkenet har det kjekt og gjestene får nye og positive smaksopplevingar, håpar me, seier Myrvang-Rørvik. Han er særskilt glad i å laga dessertar som til dømes espresso mousse og crème brûlé. Eg likar å laga allslags mat. Eg er glad i det søte, fortel Myrvang-Rørvik. Elles er det sjølvsagt òg ein del typiske og meir trøyttsame lærlingoppgåver som å rydda og skrella poteter. Vegen til suksess Overgangen frå skule til arbeid har vore ei positiv oppleving. Han har vore i praksis både fyrste og andre året på vidaregåande. Eg tykkjer eg lærer meir av praktisk arbeid. Det å vera på eit kjøken og gjera alt sjølv i staden for at nokon fortel deg om det, byggjer erfaring. På kjøkenet er det mykje prøving og feiling. Det er surt når ein ikkje får det til, men verd strevet når det klaffar, seier Myrvang-Rørvik. Han er godt nøgd med arbeidsplassen og kollegaene sine. På Sandven Hotel er det greie folk. Her er ein fin atmosfære. Alle er venlege og blide. Det hjelper på humøret om ein er litt sliten ein dag, seier Myrvang-Rørvik. Cato Sin eigen sjef Myrvang-Rørvik valde kokkefaget fyrst og fremst fordi han er glad i å laga mat. Eg har eit velutvikla konkurranseinstinkt og trivst med utfordringar, seier han. Draumen hans er å jobba som kjøkensjef og kanskje driva sin eigen restaurant. Når Myrvang Rørvik er ferdig med læretid og fagbrev, er fyrste steget å jobba seg oppover til soussjef. Me får sjå kva eg klarar å ta på meg. Å vera kjøkensjef er ein krevjande jobb, seier Myrvang-Rørvik. Hardangerfjord Hotel Helge Fonneland Bu (18) har gått to år på restaurantog matfag ved Arna yrkesskole. No er han lærling ved Hardangerfjord Hotel i Øystese fram til august Bu som er frå Vikøy, har hatt praksis ved fleire etablissement i Kvam i løpet av dei to åra han gjekk på skule i Arna. Målet for kokkeelevane er å vera innom ulike arbeidsplassar som institusjonar, kafear, restaurantar og hotell. Bu har laga mat på kjøkenet ved Framnes Kristne Vidaregåande Skule, hjå Arvid Mæland Catering og på kafeen Kaffimat i tillegg til hotell Neptun i Bergen. Hotellnæringa Det er varierte arbeidsoppgåver på eit hotellkjøken. På Hardangerfjord Hotel er Bu med på å laga til lunsj- og kveldsbuffé og à la carte-meny. Han lagar varm mat og dessert til gjestene i tillegg til å telja og bestilla varer og rydda. Hygienen er svært viktig på eit kjøken, seier Bu. Før jul går det mykje i tradisjonell julemat som pinnekjøt, juleribbe og medisterkaker, julesild og juleflesk. All mat med ordet jul i seg er på menyen. Me lagar mat til alt frå fire til 200 gjester, fortel Bu. Angrar ikkje Bu har alltid vore interessert i matlaging. På ungdomsskulen hadde han heimkunnskap som valfag, og det trigga lysta til å halda fram med kokkefaget. Eg angrar ikkje på valet. Den einaste ulempa er at foreldre og vener masar på deg om å laga mat, men det er kjekt når vaksne familiemedlemer spør om råd, fortel Bu. Arbeidslivet har òg fleire føremoner. Eg vert meir sjølvstendig og møter nye folk. Dessutan slepp eg lekser og eksamen, seier Bu. Han ser for seg ein jobb på ein gourmetrestaurant i Bergen eller Oslo eventuelt på eit hotellkjøken eller i Nordsjøen. Som kokk kan ein få arbeid over alt. Det er alltid bruk for ein kokk, seier Bu. Helge E-post: Telefon:

15 enter YHO er godkjend i desse faga og har følgjande medlemsverksemder: Lærlingar i platearbeidarfaget Kristian Nyhus (18) og Lennart Tyssebotn (21) er lærlingar ved Socon Norheimsund sveis. Begge har gått på Norheimsund vidaregåande skule. Nyhus på produksjonsog industriteknikk og Tyssebotn på bilfag. Socon er ei sveiseverksemd med 16 verkstadtilsette. Dei produserer nye og vøler gamle og øydelagde stålkonstruksjonar. Socon leiger òg ut arbeidskraft til andre verksemder som til dømes Elkem Bjølvefossen ASA. Elles har Socon oppdrag for Fjellstrand AS, Djupevåg Båtbyggjeri, Viking, off-shore og elles for privatpersonar. Arbeidet er variert. Det er kjekt å ha ulike arbeidsoppgåver kvar dag. Serieproduksjon kan fort verta litt trøyttsamt, seier Nyhus. Tyssebotn og Nyhus vart vel mottekne då dei byrja som lærlingar og begge har funne seg godt til rette. Tyssebotn avsluttar læretida i mai 2009, medan Nyhus har halvtanna år att før han skal opp til fagprøve. Formann ved Socon Norheimsund sveis, Eivind Utne, er ansvarleg for lærlingane. Ein gong i veka går Utne, Tyssebotn og Nyhus gjennom lærlingpermane. Her noterer dei kva dei har gjort av klypping, brenning og skjering i løpet av veka. Ansvaret tynger ikkje Lærlingane likar å vera i arbeid, og kjenner seg som vanlege tilsette sjølv om arbeidet deira må sjekkast av ein faglærd. Eg er no litt meir arbeidsmenneske enn skulemenneske, seier Nyhus. Dessutan tenar me pengar. Det er ein motivasjonsfaktor, legg Tyssebotn til. Som arbeidstakarar må dei syta for å koma på jobb i riktig tid. Dei må gjera skikkeleg arbeid, slik at konstruksjonane ikkje dett frå kvarandre. Tyssebotn og Nyhus har like fullt som andre Maiken tilsette eit ansvar overfor kundane. Alt som vert produsert for off-shore må gjennom standardiserte testar. Sjølve sveisen vert overbelasta (lastetest) og deretter kontrollert for sprekkar (røntgentest). Før eller seinare bør platefagsarbeidarane ta kranførarsertifikat. På ein industriarbeidsplass er det mykje tungt som skal flyttast. Kranførarsertifikatet er ikkje ein del av utdanninga, men Socon sponsar sine tilsette for å stimulera flest mogeleg til å ta sertifikatet. Bil eller sveis? Nyhus og Tyssebotn er begge bilinteresserte og vurderte ein karriere innan mekanikarfaget. Tyssebotn byrja på bilmekanikarlinja, men fann ut at det vart for mykje av det gode når ein skulle skru bil både på arbeid og i fritida. I dag er begge nøgde med hylla dei har hamna på. Kristian Lennart Lærling i reservedelsfaget Maiken Heggernes (17) er elev ved Norheimsund vidaregåande skule to dagar i veka samstundes som ho er lærling ved Kvam Auto. Læretida hennar varer i tre år fordi ho kombinerer skulegang og arbeid. Ved Kvam Auto arbeider ho for det meste på delelageret. Ho tingar delar, legg dei på plass, sender delar i retur dersom det er tinga for mykje. For tida ordnar og ryddar ho lageret for å få betre oversyn. I tillegg systematiserer Heggernes bildelane på data for å kunne at søkja etter delane ein treng. Trivast i arbeidslivet Det er kjekke folk på Kvam Auto og eg likar meg her, seier ho. Dette året har ho undervising i alt som har med bil å gjera. Til neste år skal ho ta teori på køyretøy. Siste året er det reservedelsfaget. AKTIVITØR Kvam herad AKVAKULTUR Marine Harvest AS Lingalaks AS Ljonesfisk AS Tombre Fiskeanlegg AS ANLEGGSMASKINFØRAR GBS Entrepenør AS Arne A. Aalvik BARNE- OG UNGDOMS- ARBEIDAR Kvam herad BILFAGET, LETTE KJØRETØY Hardanger Bil AS Kvam Auto AS Øystese Mek. Verkstad AS BILFAGET, TUNGE KJØRETØY Kvam Auto AS Øystese Mek. Verkstad AS BILSKADE Kvam Auto AS Øystese Mek. Verkstad AS BILLAKKERAR Øystese Mek. Verkstad AS Kvam Auto AS CNC-OPERATØR Framo Fusa Jondal Stål AS Norheimsund Industrier AS ELEKTRIKAR Kvam Elektro AS Norheimsund Elektro AS ENERGIMONTØR Jondal Energi KF Kvam Kraftverk AS FORSKALING GBS-Entreprenør AS Botnen Entreprenør AS HELSEARBEIDAR Kvam herad Jondal kommune IKT-DRIFT Fonn Software AS Framnes Kristne VidaregåandeSkule Kvam herad Kvam Rekneskapskontor INSTITUSJONSKOKK Framnes Kristne Vidaregåande Skule KJEMIPROSESS Elkem Bjølvefossen ASA KOKK Hardangerfjord Hotel Sandven Hotel LANDBRUKSMASKIN- MEKANIKAR Gule s mek. AS PLATEARBEIDAR Fjellstrand AS Framo Fusa Jondal Stål AS Lid Jarnindustri AS Socon Norheimsund Sveis AS REINHALDSOPERATØR Kvam herad RESERVEDELSFAGET Kvam Auto AS Øystese Mek. Verkstad AS TØMRAR Byggmeister Per Augestad Hardangerbygg AS Botnen Entreprenør AS Kvammabygg AS E-post: Telefon:

16 KVA SKJER I KVAM?

KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE. Ein av Noregs største internatskular

KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE. Ein av Noregs største internatskular KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE Ein av Noregs største internatskular OM Framnes Framnes er ein kristen internatskule som ynskjer å vera ein skule for livet og ein god start på yrkeskarrieren din. Fagleg god

Detaljer

E N T E R. fris r f rskulelïrar snikkar. tannlege politi formgj. Øystese gymnas. infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese

E N T E R. fris r f rskulelïrar snikkar. tannlege politi formgj. Øystese gymnas. infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese E N T E R 2010 infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar advokat Norheimsund

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 360 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule 8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule Foreldremøte 22. febr. og besøk på barneskulane 23. og 24. febr. Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Overgang barne-ungdomsskule

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET 2017-18 FORELDREMØTE 30. JANUAR STUDIESPESIALISERING Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 30 timar/veke 15 timar/veke 15 timar/veke Programfag 15 timar/veke 15 timar/veke

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs. har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod - Idrettsfag - Idrettsfag med langrenn/skiskyting

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

8. trinn 2016/2017 Bryne ungdomsskule. Overgangen til ungdomsskulen Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni

8. trinn 2016/2017 Bryne ungdomsskule. Overgangen til ungdomsskulen Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni 8. trinn 2016/2017 Bryne ungdomsskule Overgangen til ungdomsskulen Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Kva er annleis? Nye klassar Nye lærarar Valfag og språk Periodeplanar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april)

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april) TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no Konfidensielt REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 450 elevar 2012-2013 2013 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut og 2 rådgjevar/sosiallærarrar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Til tysdag: Sjå gjennom utgangspunkt i forkunnskapane sine, digital kompetanse.

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Til tysdag: Sjå gjennom utgangspunkt i forkunnskapane sine, digital kompetanse. Arbeidsplan kl. 8b Veke: 4 Ordensteneste: Julie og Andra Meldingar: Det vert kapittelprøve i matematikk tysdag 02.02.2016 i kapittel G. Heimesida til skulen: http://www.lindas.kommune.no/lindaas-ungdomsskule.358252.nn.html

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 470 elevar 2014-2015 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut, rådgjevar og sosiallærar Utvida

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Studieretning for idrettsfag. 5t Toppidrett fotball (ein kan ha det alle tre åra). 5t Breddeidrett fotball (ein kan ha det alle åra)

Studieretning for idrettsfag. 5t Toppidrett fotball (ein kan ha det alle tre åra). 5t Breddeidrett fotball (ein kan ha det alle åra) Studieretning for idrettsfag 5t Toppidrett fotball (ein kan ha det alle tre åra). 5t Breddeidrett fotball (ein kan ha det alle åra) 1 / 6 5t Individuell toppidrett (ein kan ha det alle tre åra). 5t Breiddeidrett

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer