ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r"

Transkript

1 ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar journalist lege kepleia ¾r Eirik Ulltang designer fris r nikker kokk leggsarbeidar de retïr e StŒle Byrkjeland Monika Tordal e gymnas tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre tannlege politi l¾rar form lege tannpleiar omsorgsarb journalist anleggsarbeidar Maiken Heggernes

2 2 enter 2009 DENNE AVISA er retta mot ungdom som skal gjera utdanningsval i nær framtid. Avisa presenterer dei studieretningane som elevane kan velja mellom ved dei tre vidaregåande skulane i regionen. Ho syner også kva arbeid som er mogeleg å få i området. Redaksjonskomiteen for avisa er dei tre vidaregåande skulane, Ytre Hardanger Opplæring og Kvam herad. INNHALD: NORHEIMSUND VIDAREGÅANDE SKULE SIDE 3 FRAMNES KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE SIDE 7 På nettstaden kan du søkja på fag og finna informasjon om kva programområde du må søkja på fyrste året for å nå dit du vil. Skule Vg1 Vg2 Vg3 Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Realfag Språk/ samfunnsfag/ økonomi Realfag Språk/ samf.fag/ økonomi Idrettsfag Idrettsfag Idrettsfag HARALD VOSTER Framnes Kristne Vgs. INGEBJØRG BAKKE Øystese gymnas VIDAR ASK Norheimsund vgs. SVANHILD BIRKENES Ytre Hardanger Opplæring JAN TJOSÅS Kvam herad tudiespesialisering Studiespesialisering Innleiande studiespesialisering Innføringsklasse/ studiespesialisering Kvardagslivs-/ arbeidstrening Helse- og sosialfag Design og handverk Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Realfag Språk/ samfunnsfag/ økonomi Studiespesialisering Innføringsklasse Kvardagslivs-/ arbeidstrening Helsefagarbeidar Barne- og ungdomsarbeidar Barne- og ungdomsarbeidar Lette køyretøy Produksjon og industriteknikk Produksjon og industriteknikk El-energi Byggteknikk Realfag Språk/ samf.fag/ økonomi Studiespesialisering Innføringsklasse Kvardagslivs-/ arbeidstrening Påbygg 1 år og/eller læretid i verksemd 2 år ØYSTESE GYMNAS SIDE 11 YTRE HARDANGER OPPLÆRING SIDE 14 INFO: UTGITT: Januar 2009 OPPLAG: 5200 ANSVARLEG: Hordaland Folkeblad JOURNALIST: Camilla Skaar Ljones REDAKTØR: Camilla Skaar Ljones GRAFISK DESIGN: Britt Johanne B. Hjartnes, Riss grafisk formgjeving AS TRYKK: Mediatrykk AS Ytre Hardanger Opplæringskontor (YHO) formidlar og administrerer lærlingar i fleire fag for bedrifter i Jondal, Kvam og Fusa. YHO følgjer lærlingane frå lærekontrakta vert inngått til fagprøven er fullført. YHO syter for at verksemdene får den informasjonen dei treng om det å ha lærling og tek ansvar for "papirarbeidet", som til dømes å få lærekontraktene godkjende og oppmeldingar til fagprøve. Per i dag har kontoret 34 medlemsbedrifter og omlag 35 lærlingar.

3 enter Utdanningsprogram: Førebudd på katastrofe 24. september 2008 var elevane ved Helse og sosialfag på Norheimsund vidaregåande skule markørar i ei iscenesett bussulukke på Kvamskogen. Ulukka var ei katastrofeøving for Kvam herad, Samnanger kommune og utrykkingseiningane brann, politi, lege og ambulanse. Scenariet var ein velta skulebuss med ungdomar frå Norheimsund vidaregåande skule og Framnes Kristne Vidaregåande Skule. Bussen køyrde av vegen ved Furedalen på Kvamskogen. Markørane var delte i tre kategoriar, lettare skadde, hardt skadde og døde. Politi, brann, lege og sjukebil rykte ut til ulukkesstaden. Det tok omlag 25 minuttar frå ulukka var varsla til fyrste pasient var på plass i luftambulansen, fortel faglærar Sissel Aase Børve. Melde seg på Norheimsund vidaregåande skule tok sjølv initiativ til å vera med på beredskapsøvinga, og ba om å verta spurt om det var bruk for markørar. Det er ein god måte å læra om kva som skjer på ein ulukkesstad og ein alternativ måte til å læra kva som skjer med kroppen sine vitale funksjonar. Det var både nyttig og kjekt, seier Børve. Før øvinga var elevane samla i gymsalen på skulen. Alle fekk utdelt lappar om kva skade dei hadde. I tillegg til markørane og hjelpepersonale var det observatørar på ulukkesstaden som vurderte øvinga og såg etter forbetringspotensial. Elevane fekk skryt for god innsats. Hjelpepersonalet er avhengig av markørar. Ein klarar ikkje skapa same realisme Andreas Andreas Mæland (17) skiftar til vinterdekk. med dokker i ei slik øving. Elevane var førebudde og flinke skodespelarar, seier Børve. Kompetansemål Målet var at elevane skulle få kunnskap om korleis kroppen reagerer og fungerer i ein stress situasjon. Dei skulle læra kva symptom ein skal sjå etter og vita kva symptoma indikerer. Elevane sjølve tykte det var spanande og lærerikt å vera med på katastrofeøvinga. Og alle håpa på å få køyra sjukebil, seier Børve. -Likar å skru Andreas Mæland (17) har sin fyrste praksisperiode ved Øystese Mekaniske Verkstad. Her får han prøva seg på ulike arbeidsoppgåver. Eg har service på bremsar og skiftar olje. No er det sesong for dekkskifte. Eg får prøva meg på det meste, seier Mæland. Eg lærer noko heile tida og tykkjer eg får mykje ut av læretida, legg han til. Mæland har same arbeidstid som dei andre tilsette ved verkstaden. I går var eg på arbeid til klokka seks, fortel han. Nye programområde Vg1(grunnkurs) frå hausten 2009 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk DESIGN OG HANDVERK Vg1 Design og handverk pluss "kryssløp" til Vg2 Barne og ungdomsarbeidar ELEKTRO Vg1 Elektro Vg2 El.energi pluss "kryssløp" til Vg2 Produksjon og industriteknikk HELSE- OG SOSIAL Vg1 Helse- og sosial Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar Vg2 Helsefagarbeidar TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Vg1 Teknikk og industriell produksjon TIP Vg2 Produksjon og industriteknikk Vg2 Lette køyretøy FYSISKE FASILITETAR: med scene utdanningsprogramma handverk Men køyra bilane på plass kan han ikkje. Eg har ikkje sertifikat på bil enno, forklarer Mæland. Han valde Norheimsund vidaregåande skule fordi han ville vera i bygda. Mekanisk linje var naturleg fordi han likar å skru. Sjølv har han ein moped som han mekkar på. E-post: Telefon:

4 4 enter 2009 Norheimsund vidaregåande skule To fluger i ein smekk Norheimsund vidaregåande skule har to CNC-maskiner som elevane nyttar i undervisinga. CNC-maskinene kuttar stål og tilsvarar maskiner som finst i industrien. Dei er effektive og nøyaktige. Skuleelevane lagar ymse stålprodukt for Norheimsund industrier. Dei har blant anna bora eksosflensar som skal nyttast i Rolls Royce sin produksjon. Vinn-vinn Norheimsund industrier held elevane med arbeid, og skulen får betalt for produkta elevane produserer. Det er ein vinn-vinn situasjon. Det er dyrt å halda kostbare maskiner for å laga fiktive produkt som vert kasta. Dessutan er det meir inspirerande og motiverande for elevane når dei er med på å laga noko som kjem til nytte, seier lærar Steinar Steine. Kristian Torsnes (17) og Ståle Byrkjeland (17) programmerer CNC-maskina ved å plotta inn kodar og koordinat. Byrkjeland har òg laga eit eige program for maskina som kan fresa ei teikning av ein bil på ei stålplate. Programmeringa er gresk for dei fleste til å byrja med, men med litt øving får ein det til. Eg har måtta læra meg det sjølv, seier Steine. Fleire yrkesval Elevane ved Teknikk og industriell produksjon har fleire yrkesval etter vidaregåande. Dei kan til dømes verta CNC-operatørar, industrimekanikarar og kranførarar. I fjor var det to som fekk jobb som kranførarar i Nordsjøen. Det er ein del som hamnar i Nordsjøen, fortel Steine. Elevane skal ha fem veker praksis ved ulike industriverksemder som Jondal Stål, Lid jarnindustri, Frank Mohn Fusa, Fjellstrand og Norheimsund industrier. StŒle Kristian På karosseriverkstaden Ole Ingebrigt Vik har vore to veker i praksis ved karosseriavdelinga ved Øystese Mekaniske Verkstad AS. Til vanleg er han elev ved Køyretøylinja ved Norheimsund vidaregåande skule. Interessa for bil vog tungt då Vik avgjorde kva vidaregåande utdanning han ville satsa på. Mellom skjermar og panser I tillegg til ein praksisdag i veka på skulen, skal Vik vera totalt fem veker i arbeid ved ei bilverksemd. Og han er glad for at dei tok i mot han på mek`n. Arbeidsoppgåvene mine er varierte. No held eg på med å fiksa ein kollisjonsskadd bil. Lys, innerskjerm og panser må utbetrast, seier Vik. Elles har bilverkstaden fått inn ein del bilar av typen Ford Mondeo med produksjonsfeil. Bilane har innvendig vasslekkasje. Vik har fått i oppdrag å demontera det som er øydelagt. Han har teke av alle bildørane for å slipa rust. Deretter må dørane handsamast med rustmotverkande middel. Praksis-elevar er gull verdt Ved karosseriavdelinga er det seks tilsette, to lakkerarar, tre opprettarar og ein verksmeister. Øystese Mekaniske Verkstad har hatt praksis-elevar innom dørane før. Erik Erik Fykse Ystheim monterer lampe Vik kom inn på eit tidspunkt det var mykje arbeid. Det er god hjelp i ein praksis-elev. Han har gjort ein full jobb som me elles måtte ha sett ein mann til. Me har vel hatt ein praksis-elev innom hus meir eller mindre konstant. Fleire har fått jobb etter praksistida, fortel verksmeister Geir Arne Fasteland. Og Vik er sjølv godt nøgd med arbeidsplassen. Dagane går raskt når eg er på jobb. Dessutan lærer eg mykje av det eg har lyst til å læra. På skulen har me lite om karosseri, seier Vik. Sjølv om Vik må spørja ein del om hjelp, jobbar han sjølvstendig. Eg får hjelp til akkurat det eg treng hjelp til. Her er flinke folk, seier Vik. Og tøffe bilar, legg han til. -Skikkeleg arbeid Erik Fykse Ystheim er utplassert ved Norheimsund Elektro i samband med faget prosjekt og fordjuping ved elenergi linja. Ole Ingebrigt I løpet av skuleåret skal Ystheim vera praktiserande elektrikar i totalt fem veker. I oktober 2007 var han travelt oppteken med blant anna utbetringar på ventilasjonssystemet ved bassenget på Norheimsund ungdomsskule. Elev med eit mål Ystheim fortel at årsaka til at han søkte om plass ved Norheimsund vidaregåande skule var at han har høyrt mykje bra om E-post: Telefon:

5 Norheimsund vidaregåande skule enter Elektrofag Elektrofag er faget for deg som ynskjer å verta t.d. elektrikar, flymekanikar, heismontør eller dataelektronikar. Norheimsund vidaregåande skule kan freista med gode lokale og godt utstyr i undervisninga. Vel du denne utdanninga er det ein føremon å vera nøyaktig og systematisk, men det viktigaste er sjølvsagt interesse for faget. Vg2 Norheimsund vidaregåande skule tilbyr i år programområde el-energi. Pluss "kryssløp" til Vg2 produksjons- og industriteknikk. Meir informasjon finn du på: Bygg- og anleggsteknikk Dersom du ynskjer eit yrke innan bygg- og anlegg, er praktisk sans, godt handlag og gode samarbeidsevner viktige eigenskapar. Det er fleire valmogelegheiter frå bygg- og anlegg no enn tidlegare. Vil du verta tømrar, betongarbeidar, stillasbyggjar eller murar, må du søkja på dette utdanningsprogrammet. Målet i den nye reforma er å samla det meste som har med bygg og anlegg å gjera i eitt fag fyrste året på vidaregåande. Vg2 Norheimsund vidaregåande skule gjev opplæring i byggteknikk. Meir informasjon finn du på: Design og handverksfag Dersom du har kreative evner og likar å arbeida med hendene, kan design og handverk vera faget for deg. Det er ei føremon å vera nøyaktig og å ha eit godt auga for form og farge. Det er eit breitt spekter av fag som tek utgangspunkt i design og handverk. Ein skal vera obs på at det finnes nokre kryssløp, som til dømes Barneog ungdomsarbeidar Vg2. Meir informasjon finn du på: Helse- og sosialfag Kommunikasjon og samarbeid er to viktige stikkord i helse- og sosialfaget. Yrket handlar i all hovudsak om å hjelpa og ha omsorg for menneske i ulike situasjonar. Med denne utdanninga kan du til dømes verta barne- og ungdomsarbeidar, ambulansesjåfør, helsefagarbeidar, helsesekretær eller tannlegesekretær. Fleire av desse yrka krev vandelsattest frå politiet. Vg2 Ved Norheimsund vidaregåande skule er det i år tilbod om to programområde; barne- og ungdomsarbeidarfag og helsearbeidarfag. Dersom du drøymer om å verta sjukepleiar eller førskulelærar, kan det vera ein fornuftig veg å gå påbygg. Vil du vita meir, klikkar du deg berre inn på: Teknikk og industriell produksjon For deg som er interessert i ny teknologi, kan utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon (TIP) vera aktuelt. TIP femnar kring 60 fag som kan gje arbeid i store og små industriverksemder på land og hav. Oljeindustrien er eitt døme, men du kan og verta mekanikar på alle typar køyretøy og anleggsmaskiner. Alle dei mekaniske faga er samla i utdanningsprogrammet TIP. Du får ein brei basis som gjer at du som arbeidstakar vert fleksibel og kan setjast til ulike arbeidsoppgåver. Denne praktiske, varierte og tekniske grunnopplæringa gjev deg ei solid plattform for å velja vidare utdanning til arbeid i dei fleste industriverksemder i inn- og utland. Vg2 Norheimsund vidaregåande skule gjev opplæring i produksjons- og industriteknikk og køyretøy. Meir informasjon finn du på: no skulen gjennom vener og kjende. Elevar som har gått på skulen, har nådd måla sine og fått skikkeleg og godt betalt arbeid. Eg tenkte eg skulle klara det same, seier Ystheim. Elektrofaget har eg valt fordi eg tykkjer det er eit interessant, utfordrande og spanande fag. Eg kjenner andre som har gått på elektrolinja, og dei har nok påverka meg, legg han til. Kjekke dagar Arbeidsdagen startar klokka halv åtte og varer til klokka tre. Ystheim får òg jobba på kveldstid om han ynskjer det. I år har eg hatt sommarjobb ved Norheimsund Elektro, fortel Ystheim. Han rosar læreverksemda for å ha dyktige fagfolk og eit godt arbeidsmiljø. Eg har kjekke arbeidskameratar som er flinke til å tilretteleggja oppgåver for meg. Eg lærer mykje her, seier Ystheim. Oppdraga er varierte. Han får strekkja kabel, kopla ulikt elektrisk utstyr, spikra kabel, henga opp lampar og montera ulike styringar. Rydding er òg ei arbeidsoppgåve for ein ufaglærd. Eg får prøva meg på det meste innan elektrikarfaget, seier Ystheim Learning by doing Den praktiske erfaringa gjev elevane eit lite glytt i kva krav arbeidslivet stiller. Ystheim tykkjer læretida ved Norheimsund Elektro gjev eit nyttig pusterom frå ein elles rutineprega skulekvardag. Eg får bruka teorien eg har lært på skulen. Det er viktig å ha kunnskapane i orden. Og eg lærer å arbeida sjølvstendig, seier han. E-post: Telefon:

6 6 enter 2009 T: F: E: Bli helsefagarbeidar i Kvam herad! Som lærling i helsearbeidarfaget får du eit variert, praktisk og meiningsfylt arbeid innan helse og omsorgstenestene i kommunen. Du får nær kontakt med menneske i alle aldersgrupper og samarbeida med mange ulike yrkesgrupper. Arbeidsmarkedet for helsefagarbeidarar vil vera stort i åra som kjem. Kvam herad treng difor mange nye helsefagarbeidarar og aukar i år talet på læreplassar innan dette faget. Vi tilbyr også læreplassar for barne-og ungdomsarbeidarar, aktivitørar og innan ikt-faget. Kvam har eit variert kultur- og fritidstilbod som ventar på deg! -Fra skisse til båt- mekanisk verksted industri sveis service aluminium stål rustfritt syrefast smelteverk reparasjonar konstruksjoner offshore skipsverft ingeniørtjenester 5600 Norheimsund Tlf Fax E-post: Ingeniører Platearbeidere Sveisere Industrirørleggere Industrimontører/ mekanikere Snekkere PKK på lette og tunge kjøretøy Service og repararsjonar på alle typar køretøy, landbruks- og anleggsmaskiner. Karosserireparasjon og lakkering Dekk og Bilrekvisita Hydraulikkslangar og -utstyr Kontroll og service på brannsløkkingsutstyr KVAM AUTO AS Telefon: Telefax: E-post: FJELLSTRAND AS Omavegen 225, N-5632 Omastrand, Norway TEL FAX

7 enter Utdanningsprogram: Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 Kvemmingar er òg velkomne til Framnes REALFAG Matematikk Fysikk Kjemi Biologi SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Engelsk og spansk Sosiologi og sosialantropologi Historie og filosofi Medie- og informasjonskunnskap VALFRIE PROGRAMFAG FRÅ IDRETT Toppidrett fotball Friluftsliv Idrettsfag Vg1, Vg2 og Vg3 Framnes Kristne Vidaregåande Skule har etter kvart fleire kvemmingar i sin elevmasse. Enter har snakka med nokon av dei. Lars Arne Eide Skogasel (16) har alltid hatt lyst til å gå på Framnes. Han tykkjer det er ein fin skule. Maria S. Raniwalla (16) ynskte eit nytt miljø. Ho var ein del på Framnes før ho sjølv byrja fordi ho hadde vener som gjekk på skulen. Nora Bækkelund (16) seier at Framnes har rykte for å ha eit godt miljø. Ho var på open dag på skulen, og fleire av venene hennar søkte seg til Framnes. Ina Gauden Lid (16) fortel at systera hennar gjekk på Framnes. Ho ynskte å gå på Framnes på grunn av det sosiale og kristne miljøet. Arild Farestveit Kvittingen (16) tykkjer det er eit vennleg og ope miljø ved skulen. Solveig Heide Nedkvitne (16) ynskte ei miljøendring og bestemte seg for Framnes etter ho hadde vore på open dag. Iselin Neteland (16) hadde mange vener som skulle gå på Framnes. Kjetil Farestveit Kvittingen (16) har høyrt mykje bra om skulen. Aktivitetar for alle Kvemmingane hevdar at ein er nøydd til å vera mykje på skulen sitt område òg i fritida for å koma inn i miljøet. Dersom ein reiser heim kvar dag rett etter skuletid, vert ein ikkje kjend med internatelevane. Det er alltid nokon å vera med, og ein treng ikkje ha faste avtalar. Heimebuarane får overnatta ved internatet, men må då ha avtale med tilsyn. Elles er det mykje aktivitet ved skulen, både organisert og uorganisert. Gymsalen er mykje brukt til basket, volleyball og innebandy. Tysdag og sundag er det møtekveld. Elles har dei filmkveld med påfølgjande mørkegøymsel etter filmen. Om vinteren går det direkte buss til Eikedalen for dei som likar å stå på ski. Kvemmingar Eg gler meg til skulen kvar dag. Uansett kor lenge eg er her, er eg redd for at eg går glipp av noko, seier Raniwalla. Men det er føremonar med å bu heime òg. Miljøet kan verta litt tett, og dessutan slepp ein å vaska kle heime, understrekar kvemmingane. Kristen? Ungdomane er samde i at sjølv om Framnes er ein kristen skule, er det opp til kvar enkelt kva ein gjer ut av det. Miljøet er ikkje konservativt, og ein kan i hovudsak velja om ein ynskjer å delta på dei kristne aktivitetane. På Framnes smiler elevar og tilsette til deg, dei respekterer deg og toleranseterskelen er høg. Mykje av årsaka til det gode miljøet er akkurat det kristne verdigrunnlaget til skulen, trur heimebuarelevane. Dei oppfordrar alle til å koma på open dag. FELLESFAG Treningslære Treningsleiing Idrett og samfunn Aktivitetslære VALFRIE PROGRAMFAG Toppidrett fotball Breideidrett Friluftsliv STUDIETURAR Elevar på Vg2 og Vg3 får tilbod om å reisa på ulike turar, t.d. til Tunisia, Chamonix (Frankrike), England og Tyskland. IKT-SATSING Skulen og internata er bygde ut med breiband. Alle elevane har si eiga bærbare datamaskin. FYSISKE FASILITETAR Fire internat med 220 sengeplassar. Alle avdelingar med daglegstove. Matsal med plass til 300. Stort auditorium Fotballbane, gymsal, buldrevegg, Styrkerom, sandvolleyballbane og naust med 15 kanoar, og 30 havkajakkar. SKULEPENGAR Ca. kr. 1000,- pr. mnd. Av dette går kr. 250,- til å betala ned berbar datamaskin. E-post: Telefon:

8 8 enter 2009 Framnes Kristne Vidaregåande Skule Ut på tur aldri sur Framnes tilbyr programfaget friluftsliv for 2. og 3. klassingar. Debora Lilleås og Kristin Kleven er to av friluftsliventusiastane i 2. klasse ved skulen. Friluftsliv er eit praktisk fag med lite teori. Elevane får vera med på fleire utflukter i løpet av skuleåret. Fjellturar, padling, skiog snøholeturar er ein del av pensum. Elevane skal læra seg å bruka naturen. Ein av fjellturane gjekk frå Strandebarm til Vikøy. Me overnatta i telt og måtte skaffa oss mat på vegen. Nokon plukka blåbær og andre fiska, fortel Lilleås og Kleven. Friluftslivsklassen har òg vore på dagstur til Trolltunga. Me tok Mågelibanen i Tyssedal og kom opp til ein hellar som stikk ut frå fjellet, seier Kleven. Det var småskummelt eigentleg, men gav meg eit lite adrenalin-kick likvel, legg Lilleås til. På vegen opp til Trolltunga leita friluftslivsklassen etter krystallar. Etter trallebanen var det to til tre timars gange til toppen. Kleven fortel vidare om surfeturen til Jæren. Alle fekk prøva seg i elvekajakk og på surfebrett. Lavvoane som dei sov i, sette dei opp sjølve. For Kleven var jomfruturen på surfebrettet ei utfordring. Det gjekk heilt fint, men det var vanskeleg å koma seg opp på brettet. Elles har ungdommane padla kajakk frå Framnes til Nyatræet. Vel framme grilla dei pølser og pinnebrød. Tilbehøret var ikkje rekesalat eller løk, men tang steikt i smør med salt og pepar. Det står fleire turar på timeplanen. Til vinteren skal dei på snøholetur og prøva seg på telemark i Eikedalen. Praktisk teori For å lukkast i felten, er det viktig at elevane lærer korleis ein pakkar sekken fornuftig. Rapportskriving er òg eit teoretisk innslag i faget. Me skriv rapport etter kvar tur om kor me har vore, kva nytt me har lært og positive og negative erfaringar med turen, seier Kleven og Lilleås. Lilleås tykkjer det er kjekt med eit fag ein slepp å lesa så mykje til. Kunnskapen og erfaringane me får her er nyttige heile livet, seier ho. Med friluftsliv som valfag opplever eg nye og spanande ting, forklarer Kleven. Friluftsliv for alle Det er ikkje naudsynt med erfaring frå friluftsliv eller idrett for å vera med. Elevane vert vurderte ut frå innstilling og deltaking. Det er viktig å ha ei positiv innstilling og å visa at du har lyst til å gjera noko. Ein må delta i fellesskapet ved å bæra, laga mat og setja opp telt, seier Lilleås. Kristi Kis Oda Samfunnets vaktbikkjer Bodil Kristin Kleven (17) og Oda Djupevåg (17) går i 2. klasse og Bodil Brennsæter (18) i 3. klasse på Framnes Kristne Vidaregåande Skule. Dei har medie- og informasjonskunnskap som programfag. I medieundervisinga lærer elevane grunnleggjande bruk av kamera, korleis media påverkar samfunnet og om media sine arbeidsmetodar. Dei etiske retningslinene for media, står og sentralt. Elevane får generell kunnskap i medievitskap. Faget er både teoretisk og praktisk. Kleven og Djupevåg fortel at dei har hjelpt til med heimesida til Framnes, laga reklameplakatar og bildeseriar. For heimesida har dei intervjua elevar om fritidstilbodet i Kvam. Bildeseriane dei har laga, er baserte på ein historie. Målet var å ta foto som batt historien saman og fanga kjenslesterke ansiktsuttrykk. 3. klassen har òg gjort intervju. Brennsæter fortel at ho intervjua utekontakten i Kvam, Siriann Lillevik, på Ungdomsbasen i Norheimsund. Elles har dei laga reklamefilmar for ulike produkt, alt frå hårspray til skulen på Framnes. I haust har me hatt fokus på foto. Me har teke gamaldagse portrett av kvarandre som me har framkalla på mørkerom. Det var interessant, seier Brennsæter. Tverrfagleg Delar av mediefaget går parallelt med norsk. Reklame, eventyr, historieforteljing og film og dramaturgi er tema i begge faga. Det er òg mykje samfunnsfag og sosiologi i mediafaget, særskilt i den biten som går på korleis media påverkar samfunnet. Kvar veke er det to elevar som må fylgja med på aktuelle nyhende i media og gje ein presentasjon for klassen. I haust var det naturleg nok fokus på valet i USA. Mediefaget er spanande og praktisk. Det er kjekt å kunna litt om massemedia, seier Kleven. Feltarbeid 2. klassen i Medie- og informasjonskunnskap skal i løpet av skuleåret vitja Bergens Tidende sin multimediabase. Multimediabasen er ein fiktiv journalistbase i kjellaren på bt-bygget i Bergen. Kjellaren er laga til som ein miniatyrby med kafear og telefonkioskar. Kleven og Djupevåg har vore med på journalistøvinga før. I 10. klasse på ungdomsskulen var dei på multimediabasen i samband med norskfaget. Elevane vart sett saman i grupper på fire. Nyheitssakene dei dekte var innan kultur og krim. For å gjera øvinga så realistisk som mogeleg fekk elevane tidsfristar dei måtte overhalda. Me samla informasjon og sette saman fleire nyheitssaker for avis på bakgrunn av opplysingane me fekk. Det var laga til feller me kunne gå i, til dømes var det kjelder som ville vera anonyme. Etter øvinga fekk me tilbakemelding på arbeidet me hadde gjort, fortel Djupevåg som vurderer journalistutdanning etter vidaregåande. 3. klassen tek turen til Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. I løpet av ein dag skal elevane innom fleire stasjonar med ulike medieuttrykk. Dei skal prøva seg på praktiske oppgåver innan fjernsyn, radio, avis og web-design. E-post: Telefon:

9 Framnes Kristne Vidaregåande Skule enter På spesialoppdrag Eivind Skeie (18), Peter Fredheim Oma (18), Eirik Ulltang (18), Andreas Oma (18) og Ingve Kjosås (18) fortel om eit spesialoppdrag på Austevoll. Kvart år reiser 3. klassingane ved idrett til Austevoll for jakta på villsauer. Det er ei utfordring som gjengen frå Framnes tek på strak arm. Målet er å fanga flest mogeleg sauer, dra dei med seg i båtar, binda dei fast og frakta dei til land. Sauene beiter på fleire øyar og er vanskelege å få has på. Sauene er som geiter og terrenget er ulendt, fortel elevane. Det er ikkje ei enkel oppgåve dei møter. Villsauene anar truleg faren, og jagarane må vera varsame for ikkje å springa sauene i hel. Taktikken er å jaga sauene inn i eit hjørne og deretter gripa tak i ull eller horn. Av og til dett eit dyr på sjøen. Då må ein hoppa etter elles søkk sauen som ein stein. Sauene er ikkje tette. Dei tek inn vatn bak, forklarer elevane. Dei er òg med på slakting og smalahovesviing. Løna er naturlegvis i naturalia. Skulen planlegg ein smalahovekveld for elevane. Gourmet Etter jakta er det tid for eit eksklusivt måltid. På menyen står kamskjell, måse, breiflabb, indrefilet og hjarte av sau. All maten er kortreist og rykande fersk. Kamskjela dykkar elevane etter sjølve. Måsane er sjølvskotne og breiflabben fanga med spyd. Opphaldet på Austevoll er ei helg med matauk i fokus. Engasjerte lærarar Lærarane Odd Inge Austevoll og Martin Dalane organiserer òg andre aktivitetar for elevane i løpet av helga. Dei som ynskjer det, får prøva leirdueskyting og vasski. Innkvarteringa er i eit naust som tidlegare har vore fiskemottak. Helga byd på eit mangfald av opplevingar. Studieturar På Framnes er det studieturar for kvar ein smak. Britiske øyar Elevar med engelsk som programfag i 2. og 3. klasse reiser på studietur til dei britiske øyar. I 2008 gjekk turen til Skottland. Her fekk engelskstudentane gaid-tur i Edinburgh, dei vitja museum og let seg imponera av palasset til Dronning Elisabeth II. Dei fekk med seg busstur til The Highlands med grilling og bading med Nessie i Loch Ness. Ein musikal og litt rusling i gatene i Glasgow vart det òg tid til. Chamonix Annankvart år får telemarkentusiastane ved Framnes reisa til Chamonix og svinga seg i skiløypene. Tilbodet er fyrst og fremst til idrettselevane. Der er det skirenn frå morgon til kveld, flotte snøkvite fjell, solbrende ansikt, mykje sosialt og terping og øving i telemark. Turen får terningkast 6 av elevane som var med i Tyskland Framnes Kristne Vidaregåande Skule har ein venskapsskule i Darmstadt, FCSD, Freie Christliche Schule Darmstadt. Kvart andre år får tyskstudentane moglegheita til å vitja skulen og bu hjå vertsfamiliar. Dei norske ungdommane får oppleva Tyskland på ein annleis og interessant måte. Etter åtte dagar med verbal tysk påverknad, får ein gjerne lyst til å læra meir av det tyske språket. Om våren kjem dei tyske elevane til Framnes. Her får dei erfara korleis internatlivet er. Dei bur på romma til vertseleven og reiser heim til vertseleven i helga. Eit flott prosjekt der ein lærer folk og språk betre å kjenna! Tunisia 2. og 3. klasse elevane på studiespesialisering får høve til å reisa til Tunisia. Annakvart år arrangerer Framnes studietur til det afrikanske kontinentet. Elevane er borte i to veker. Den fyrste veka får dei kjennskap til muslimsk kultur og historie. Ein tunisisk gaid med norsk statsborgarskap dirigerer framneselevane som får oppleva Tunisisa frå innsida. Dei vitjar tunisiske familiar, er med på ørkenvandring, kamelsafari og jeeptur, overnattar i sanddynene under stjernehimmelen og prutar med lokale kjøpmenn i handlegatene. Den andre veka tek elevar og lærarar inn på turisthotellet Rosa Beach. Tema for veka er kristendommen sin ståstad i Tunisia gjennom historia og fram til i dag. Elevane vitjar gamle katakombar, synagoger og får i tillegg eit godt innblikk i romersk kultur. Samstundes får elevane mogelegheit til å vera vanlege turistar òg. E-post: Telefon:

10 10 enter 2009 Jondal Energi KF Jondal Energi er eit energiselskap med 8 tilsette. Vi driv med produksjon, omsetning og distribusjon av kraft i Jondal kommune. I tillegg er vi engasjert i breiband og varmepumper. Vi er godkjent som lærebedrift i energimontørfaget. I åra framover vert det trong for nye energimontørar i Jondal. Om dette er av interesse er du velkomen til å ta kontakt med oss. PÅBYGG/NYBYGG NÆRINGSBYGG REPERASJONAR BETONGARBEID KASSETTUTLEIGE GOLVPUSS Adresse: Postboks 5, 5629 Jondal Telefon: Faks: E-post: TOTAL- LEVERANDØR Døgnvakt Glasarbeid andvenhagen Industrife lt, 5600 Norheimsund Tele fon BYGGJEPLANAR? HAGE BETONGARB. GRUNNARB. RIVING Muring Garasje Sprenging Betong Jord Hus Graving Bygg Singel Industri Masseflytting Asbest ME ER LÆREBEDRIFT I: Kontakt oss! ALT INNAN EL. INSTALLASJON Sandvenhagen - Gamle Dalavegen Norheimsund - Tlf

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40 NR. 2 - juni 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Jentene ved lesten side 4 Helsefagarbeider side 7-13 Vi går ombord side 40 Alice Pedersen lager sofa-sko Magnhild Guro Gjørven og Leif Arne

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer