HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften."

Transkript

1

2 I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel enige om at det også i Norge lever mennesker som har vedvarende lav inntekt. Og Norge er et dyrt land. Derfor fører lav inntekt til at en del mennesker ikke har økonomisk mulighet til å delta i det dagliglivet som flertallet tar som en selvfølge. Frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner er viktige i arbeidet mot fattigdom. Derfor har Kirkens Bymisjon i Oslo gitt regjeringa klare råd om en del tiltak som er viktige i tiden som kommer. Arbeidslinja i fattigdomsbekjempelsen går ut på at flest mulig, gjennom målrettede tiltak, skal oppnå inntektsbringende arbeid. Dette er en god strategi for noen, men er helt utilstrekkelig for mange av dem som regnes som fattige. Garantert minsteinntekt. Hvis vi skal ta et skippertak i arbeidet mot fattigdom, er det mest effektive tiltaket å garantere alle innbyggere en minsteinntekt til å leve av. Dette forutsetter at regjeringa vil og tør bruke politiske virkemidler som ikke tidligere er tatt i bruk. Statlig minstenorm for sosiale ytelser. Kirkens Bymisjon møter daglig mennesker som mottar utilstrekkelig sosialhjelp. Mennesker blir mindre i stand til å endre sin situasjon når de lever i fattigdom og sosial nød. Slik nød fører ofte til at fysisk og psykisk helse forringes. Å legge til rette for mer mangfoldig sysselsetting/aktivitet/deltakelse. Gjennom samarbeid med ulike organisasjoner vil det være mulig å sikre at mange som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet kan drive med meningsfulle og samfunnsnyttige aktiviteter. Dette bør utløse rettigheter til inntekt som er til å leve av. Videre bør regjeringa sette inn tiltak for å stoppe den utstøtingen som skjer fra arbeidslivet. Stabil bolig er for de fleste en grunnpilar i et godt liv. Gi folk den oppfølging de trenger for å bli boende i sitt hjem. Flerkulturelt integreringsarbeid er en av nøklene til fattigdomsbekjempelse. Kirkens Bymisjon har gitt flere råd enn dette. Fattigdommen har også flere ansikter enn det mange tenker på. Dette nummeret av Bymisjon handler mye om vårt gatenære arbeid. Men fattigdom finnes i alle aldersgrupper, blant mennesker i ulike livssituasjoner. Fattigdom er både synlig og usynlig i vårt samfunn. Kirkens Bymisjon ønsker å bidra det vi kan for at fattigdommen utryddes. Det at Kirkens Bymisjon har mange gode støttespillere og samarbeidspartnere, øker muligheten for at vi kan gjøre en innsats som virkelig nytter. Informasjonsblad for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Tollbugata 3, 0152 Oslo Telefon Redaktør: Per Frogner Journalist: Atle Briseid Layout: Jorunn Waaler og Torstein Ihle Foto forside: Christian Brun Hjemmeside: E-post: Johannes Heggland konstituert generalsekretær Trykk: Glomvik trykkeri Opplag: NIK-kontrollerte innsamlingskonti: Post- og bankgiro 105 eller HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. Besøket kom i stand på initiativ fra Kronprinsen selv, og var ikke varslet som et offisielt besøk. Det var ikke lagt opp til annet program enn at kronprinsen samtalte med gjestene ved bordene, og etter kort tid var stemningen i kafeen som den pleier. Flere fikk seg litt av en overraskelse da de tilfeldig slo seg ned ved kronprinsens bord og oppdaget hvem de satt ved siden av. Mange benyttet anledningen til å bli mobilfotografert sammen med den sjeldne gjesten, få kongelig autograf og julehilsen til familien eller til å fortelle om sin situasjon til en meget interessert og lyttende kronprins. Blant de mange saftige replikkene hørte vi: - Dette hadde ikke president Mitterand gjort! I dag har jeg forandret syn på kongehuset, jeg innrømmer det! Besøket var berammet til en halv time, men ble dobbelt så langt. -Dette var veldig meningsfullt og hyggelig. Det er viktig for meg å møte folk med mye livserfaring, sa Kronprins Haakon. På vei ut fikk han med seg den nye bymisjonsboka Rom for alle.

3 Sturla J. Stålsett er akademikeren som snakker og tenker praktisk. - Tro er en drivkraft som bare kommer til sin rett når den får et kroppsspråk. Den gode teologien springer ut av en praksis for livsmot og rettferdighet. Hele Bymisjonen er en bevegelse i den retningen, sier den nye generalsekretæren. Stålsett er allerede i gang med å innta rollen som generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Under en uke etter den enstemmige tilsettingen i styret, sitter han husvarm og avslappet i ett av Bymisjonens møterom og snakker i viform om Kirkens Bymisjons verdier og oppdrag. Gjennom flere medieoppslag er han allerede godt synlig som Helen Bjørnøys etterfølger. Han gleder seg etter 13 år med forskning og teologisk arbeid. - Jeg hadde lyst på denne jobben på grunn av det bildet som Bymisjonen gir. Jeg gjenkjenner verdiene, og har stor respekt for den kompetansen jeg vet finnes her. Jeg har alltid trivdes med å jobbe tett sammen med andre om målrettede prosjekter. I forskningsmiljøet blir man lett overlatt til sitt eget og litt isolert på sin egen teig. Nå gleder jeg meg til å skape resultater sammen med andre. Her vet jeg at vi må svare raskt på utfordringer. Jeg har tro på at jeg vil få nødvendig støtte fra erfarne læremestre og håper på en utvikling i mestring og trivsel. - Dette virker forlokkende, sier Sturla Stålsett og sier han er mer tiltrukket enn skremt av det store formatet med 1200 medarbeidere og neste 40 virksomheter i Oslo. Her skal han bruke sin solide teologiske ballast som frigjøringsteolog. Den nye generalsekretæren snakker rolig, presist og forståelig. Særlig om dette temaet. Hans doktorgrad i teologi handler nettopp om den såkalte frigjøringsteologien som særlig har røtter blant fattige og forfulgte kristne i Latin-Amerika der han har hatt flere studieopphold. Tro og praksis - Frigjøringsteologi er en praksis. Det er å la et samfunnsengasjement for verdighet og rettferd gi nytt perspektiv til kristentroen. Med utgangspunkt i en konkret livssituasjon får kjente bibeltekster nytt innhold og troen handling. - Tro, teori og praksis henger sammen? - Ja. Tro er for meg et inkluderende og åpent begrep. En eksistensiell drivkraft mer enn forestillinger og læresetninger. I mitt liv er denne kraften forankret i det kristne budskapet og tradisjonen, men den kommer bare til sin rett når den kommer ut i et kroppsspråk: Feiring av fellesskap, arbeid for rettferdighet, barmhjertighet, kritikk mot krefter som holder folk nede og utenfor. Tro uten et forhold til medmennesker og samfunn kan lett bli tom og kald. Det brennende hjertet, engasjementet for fellesskapet er alltid i slekt med det å tro. Troen hjelper oss til å ikke miste motet, sier presten Sturla.

4 Akademikeren Stålsett er opptatt av at frigjøringsteologien også inneholder en frigjøring av selve teologien: - Teologi og tro fanges gjerne i et filosofisk rom, i et individuelt bønnerom eller i en indre krets i kirken. Frigjøringsteologi på norsk må handle om en refleksjon over troen i lys av en jordnær eller skal vi si gatenær praksis for barmhjertighet. Hele Bymisjonen er en bevegelse i den retningen, og må fortsatt være det. Frigjort teologi kan være en form for nærsynthet som hever blikket og får øye på den andre i det daglige strevet for mer menneskeverdige livsvilkår. - Og frigjøringen av det enkelte menneske? - Det første er alltid det direkte møtet med enkeltmennesket og utfordringen det gir til kamp for verdighet og rettferdighet. Fra dette møtet, med fortellinger om maktovergrep, tortur og fortvilelse kommer spørsmålet: Hva betyr budskapet om oppstandelse og håp for oss i denne situasjonen? Erfaringer kaster lys. Teologen peker på at evangelieordene om frelse ikke bare handler om tilgivelse fra synd, men også om tilbud om fellesskap, helbredelse og endret hverdagspraksis en tilstand av aksept! By i forandring Sturla Stålsett er Oslogutt med deler av oppveksten på Elverum. Sine voksne år har han tilbrakt på Røa, Majorstua, St.Hanshaugen og Sagene. Han ser en by i endring på godt og vondt. Kontrastene er blitt større, mye nød er blitt synligere med tiggere, rusavhengige og internasjonal prostitusjonsvirksomhet. Men han merker også et varmere drag av forståelse fra folk flest, en slags mild aksept av at noen har det vanskelig. Han er opptatt av Bymisjonens oppdrag om å avdekke og endre forhold som skaper nøden. Han vil lede en organisasjon som sier: Vi er her sammen med deg, også når det vonde ikke endrer seg. Han ser på byens kulturskifter som en stor og spennende utfordring for Kirkens Bymisjon. - Vi ser gjerne på innvandrerkultur som noe annet og atskilt fra det norske. Sannheten er at byens kulturer påvirker hverandre hele tiden og skaper nye uttrykk, på tvers av aldersgrupper og nasjonaliteter. All kultur er i endring og det er en utfordring i å gå inn i møtestedene og smeltepunktene og delta i prosessen. Kultur er i seg selv et resultat av menneskelig utfoldelse, men kan også brukes til å gjøre liv bedre, fordi den både avdekker forhold i samfunnet og sørger for feiring av fellesskap. Nytt klasseskille Han ser et nytt klasseskille som utvikler seg, der kulturforskjellene ser ut til å sette grenser. - Vi har fått det som ser ut som en etnisk under-

5 klasse, men der problemene og utstøtingen følger et gammelt mønster: De som har lite, blir stigmatisert og marginalisert. Det er fattigdommens velkjente ansikt. Dialogpartner Han vil utvikle Kirkens Bymisjon som dialogpartner. Han har sett tall som viser at 20 år fram i tid vil hver tredje Oslo-innbygger ha ikke-vestlig bakgrunn. Han tror det vil føre til en identitetsendring også i norske miljøer, særlig blant unge. - Med åpenhet og respekt som verdier skapes det dialog, - både med brukere, næringsliv, medier og andre kulturer. Det er spennende både å lete etter noe sammen, og stå for noe og kritisere når det trengs, sier han - Blir Bymisjonen mer ideologisk med deg som leder? - Kirkens Bymisjon er allerede en solid kunnskapsbedrift med klare verdier. Men mye kan både hentes og formidles ut. Akademiske miljøer trenger å lære av Bymisjonens erfaringer, og organisasjonen kan ha viktige impulser å hente internasjonalt. Den mye omtalte globaliseringen innebærer at de problemene byfolk strever med blir mer og mer felles fra land til land. Lære av det gode Sturla Stålsett er allerede testet i spørsmålet: Hvordan vil du bruke ditt første halvår som generalsekretær? Svarene hans handler om å bli kjent med organisasjonen og å lære av det gode. - Jeg tror vi lærer mer av de gode erfaringene enn av våre feil, sier han. Kirkens Bymisjon har gjort mye klokt i mange år og har høy anseelse. Det er mye godt å lære av. Jeg gleder meg til å bli kjent med menneskene som er denne organisasjonen. Min ledelse blir avhengig av det jeg hører, og hva ansatte, frivillige og brukere trenger. Jeg ser det slik at jeg kommer på i fart! Her skjer det mye, det er høy endringsberedskap og jeg gleder meg til å komme rett inn i et stort strategiarbeid som pågår i organisasjonen. Far likner sønn Den nye generalsekretæren har også fått oppmerksomhet som rockegitarist en form for avslapning i et annet univers, som han sier. Han skriver også salmer når inspirasjonen kommer. Han beskriver seg selv som rastløs, men utmerker seg like mye med lavmælt ro. Han trives med å reise, og å ha mange oppgaver samtidig. På hjemmefronten har han gode samtalepartnere der kona Anne Veiteberg er idéhistoriker og Kirkens Nødhjelp-medarbeider, mor Unn er pedagog, søsteren Gry er psykolog og ja, han er sønn av biskop Gunnar Stålsett. Han tror far og sønn har lært mye av hverandre, og likte godt replikken som falt en gang far Gunnar besøkte en flyktningeleir i El Salvador, og noen sa: Du ligner på sønnen din! Tøyenkirken Herslebsgate 43, 0578 Oslo

6 I snart åtte måneder har Nadheim kvinnesenter arrangert norskkurs for utenlandske kvinner i prostitusjon. Hensikten er å gjøre dem rustet til å søke andre jobber. I august 2004 kom Elina til Norge fra Øst-Europa uten penger, bosted eller jobb. Resultatet ble prostitusjon. I den vanskelige tiden søkte hun støtte hos Nadheim, og etter et halvt år på gata klarte hun å skaffe seg en renholdsjobb. Der innså hun hvor viktig det er å kunne norsk for å delta i arbeidslivet. - Da Nadheim startet opp med norskkurs i mai 2005, fant jeg akkurat det jeg trengte, sier hun. Søker nye jobber Nå har Elina flyttet ut av Oslo og sluttet i renholdsjobben. Hun har fått seg både samboer og barn, men går fortsatt på norskkurset for å forberede seg til å gjenoppta arbeidskarrieren eller ta en utdannelse. Det samme målet har mange av de omkring 40 damene som har vært innom kurset siden oppstarten. Flere har lyktes i å skaffe seg jobb, blant annet på et meieri, som vaskehjelp eller i en restaurant. - Mange går på kurset fordi de ønsker seg en annen jobb. Andre vil lære norsk for å klare seg bedre i hverdagslivet, sier hun. Fordi Elina kommer fra et EU-land, må hun betale for å delta på norskkurs i regi av kommunen. På Nadheim er det gratis. Lærerne er frivillige og ubetalte, enten fra St. Hanshaugen frivillighetssentral eller fra Bymisjonens egne rekker. - Vi har gode lærere, får hjemmelekser og lærer masse. Jeg prøver å snakke norsk når jeg søker på jobber og går i butikken, sier hun. Inngangsport til samfunnet Andelen utenlandske kvinner på strøket i Oslo har eksplodert de siste årene. Tidligere var omkring 20 prosent av de besøkende på Nadheim fra utlandet i dag er andelen oppe i 70 prosent. - For å få kontakt med de utenlandske damene, måtte vi komme med mer konkrete tilbud. Det sosiale tilbudet på Nadheim appellerer ikke i samme grad til de utenlandske som til de norske. Vi jobber derfor med ideen om å arrangere jobbsøkerkurs, sier teamleder Solveig Holmedal Ottesen. Norskkurset på Nadheim har på mange måter blitt en inngangsport til det norske samfunnet. - I forbindelse med kurset får kvinnene også hjelp til boligleting, helseinformasjon, kontakt med politiet eller bare en prat og en kopp kaffe, sier Ottesen. Tre kurs Fra å være et nybegynnerkurs, har tilbudet etter hvert utviklet seg til også å omfatte et mellomtrinn, ett for viderekomne og ett for spansktalende. Undervisningen foregår én kveld i uka, og et kurs varer i 12 uker. Mange av damene har ikke mulighet til å delta på norskundervisning i regi av kommunen fordi det krever oppmøte flere ganger i uka og fordi kvinnene ofte er i landet kun i korte perioder ad gangen. - De fleste synes også at det er vanskelig å forklare overfor andre elever hva de driver med. Her på Nadheim kan de slappe av, for alle er i samme situasjon, sier hun. Åtte måneder etter oppstarten er lederne på Nadheim svært fornøyd med initiativet. - Vi mener selv at tiltaket har vært veldig vellykket. I tillegg til å lære norsk, får de også møte andre kvinner i samme situasjon og oppleve mestring. Noen av dem er bare så flinke, sier hun. Forestillingen om at innendørs prostitusjon er mindre belastende enn den som foregår på gata, er en myte. Skadevirkningene kan være like store, sier teamleder ved Nadheim Kvinnesenter Solveig Holmedal Ottesen. Sammen med prosjektleder Elisabet Maturana evaluerer hun nå Prosjekt Innendørs. Gateprostitusjon er synlig for alle. Den som foregår på massasjeinstitutter, utesteder, hoteller eller i leiligheter er mindre synlig - til tross for at den er dobbelt så stor i omfang. For tre år siden begynte Elisabet Maturana ved Nadheim kvinnesenter å kartlegge Oslos innendørsprostitusjon med midler fra Stiftelsen Helse- og Rehabilitering. Nå er prosjektet avsluttet, og rapporten er klar.

7 - Innendørsprostitusjonen er en mindre oversiktlig arena, særlig i forhold til å kunne oppdage menneskehandel og tvang, sier Ottesen. Massasjeinstitutter og utesteder Rapporten anslår at det finnes mellom 15 og 20 massasjeinstitutter som fungerer som arenaer for prostitusjon i Oslo. I tillegg driver mange hundre kvinner prostitusjon fra private leiligheter og hoteller. Maturana og Ottesen observerte også prostitusjonsaktivitet på fem utesteder og en strippeklubb, og hørte fra miljøet at det sporadisk foregikk slik aktivitet på 17 andre utesteder. Totalt regner de to med at mellom 1000 og 1500 kvinner er involvert i innendørs prostitusjon i Oslo i løpet av et år. De to sosialarbeiderne og deres kollegaer har besøkt mange av disse arenaene. De har ringt på hundrevis av annonser og oppsøkt kvinnene utenfor redaksjonene til byens tre annonseblader. I rapporten forteller de om mindre synlig rus og større grad av luksuspreg enn ute. Likevel konkluderer de med at likhetene mellom prosti(tusjon inne og ute er større enn ulikhetene. - De fysiske og psykiske skadene er like store. Kvinnene kan ha store økonomiske problemer og kanskje også rusproblemer, selv om det dreier seg om andre typer stoffer enn heroin. Det er en myte at kvinner som prostituerer seg innendørs gjør det fordi de vil. De har kommet i en vanskelig livssituasjon der prostitusjon blir sett på som eneste alternativ, sier hun. Skeptiske til hjelpeapparatet De norske kvinnene i miljøet føler seg annerledes enn de rusavhengige på gata og mener at hjelpeapparatet heller bør konsentrere seg om gateprostitusjonen. - Å etablere kontakt med kvinnene som jobber innendørs kan være vanskelig. Mange av kvinnene, spesielt de norske, er skeptiske til det offentlige hjelpeapparatet. De har mange dårlige erfaringer og føler at de aldri får hjelp, sier hun. Ifølge rapporten lever de fleste av kvinnene et dobbeltliv med hemmeligholdelse av prostitusjonen overfor venner, familie og resten av omverdenen. De vegrer seg for å gå ut i frykt for å bli gjenkjent av andre kvinner eller kunder. Dette fører til ensomhet og isolasjon. Mange lever med en dobbelhet også overfor seg selv. - I det ene øyeblikket er prostitusjon ok og problemløst, i det neste øyeblikket eller i den neste samtalen er det problematisk og vanskelig, står det skrevet i rapporten. Flest fra Thailand De utenlandske kvinnene, derimot, ser ikke den store forskjellen mellom prostitusjon ute og inne. Den største gruppa på innendørsmarkedet er fra Thailand. Deretter følger øst-europeiske, skandinaviske, latin-amerikanske og afrikanske kvinner. - Strømmen av utenlandske kvinner til Norge de siste årene har gjort konkurransen større og skillene mellom de forskjellige arenaene mindre, mener Ottesen. I tillegg har det ført til et større innslag av tvang, organisert prostitusjon og menneskehandel, særlig i de øst-europeiske og afrikanske miljøene. - Problemet er at de utenlandske kvinnene bærer med seg ting som er omfattende og vanskelige å gjøre noe med. Det bunner i fattigdom og tøffe forhold i hjemlandet, sier hun. - Er omfanget av menneskehandel blitt større som følge av innendørs prostitusjon? - Nei, menneskehandelen foregår i like stor grad både inne og ute. Det er økningen av utenlandske kvinner som har ført til økningen i menneskehandel i Norge, sier hun. Vil fortsette arbeidet Selv om innendørsprosjektet nå er avsluttet, har ikke Nadheim planer om å legge ned den oppsøkende virksomheten i miljøene. Mange av damene som jobber innendørs opplever ensomhet, og Nadheim mener å ha mye hjelp å tilby. - Vi må ikke glemme dem bort, selv om de ikke synes. Utfordringen i tiden fremover blir å integrere innendørsarbeidet i Nadheims rutiner ikke minst med tanke på å spre informasjon om helse og rettigheter sier hun, og legger til: - Vi må ikke gi oss selv om det er et vanskelig og til tider krevende arbeid!

8 Tiggere har yrkesstolthet. Riktignok føler de seg små i samfunnet, men de er stolte over at de ikke begår kriminelle handlinger, mener Camilla Lied. Hun har skrevet masteroppgave om tiggere i Oslo. Å tigge penger er en liten vitenskap. Gode tiggere er bevisste på hva de driver med. De er svært høflige og tar nei for et nei. Å huske igjen faste givere er en nyttig egenskap. Det samme er å vise takknemlighet når man får en gave. Den gode tiggeren inntar ikke en sløv eller sykelig pasientstilling, men er heller ikke for rett i ryggen bare sånn passe elendig. - De som har holdt på med det lenge, identifiserer seg med rollen. De har faste arbeidstider og tar seg fri på søndager. De har kunnskap om hva som er god markedsføring og er opptatte av å levere kvalitet, sier Lied. De fleste av tiggerne som Lied intervjuet, hadde et narkotikaproblem. Mange følte seg som samfunnets søppel, men var samtidig stolte over at de ikke begikk vinningsforbrytelser. - De ønsker ikke å ødelegge for andre og ser på tigging som den minst belastende måten å få tak i penger, sier hun. Ikke alle er selgere Oslos tiggere har i det siste fått to alternative måter å skaffe seg penger på, gjennom Lønn som fortjent eller ved å selge gatemagasinet =Oslo. Lied lovpriser tiltakene, men sier også at det ikke passer for alle. - Jeg vet om flere personer som solgte =Oslo i en periode, men som etter at nyhetsverdien var borte, gikk tilbake til å tigge. De uttrykte at de var for sjenerte til å være selgere. I stedet var det noen storselgere som tok hele markedet, sier hun. - Ønsker de heller å forbli i rollen som tigger? - Nei, de aller fleste ser på metadon som løsningen på situasjonen. Det er himmelen, sier hun. - Hvorfor blir noen tiggere? - Det har ofte sammenheng med hvilket syn de har på seg selv fra oppveksten. Den måten andre ser på deg, blir etter hvert slik du ser på deg selv. Ingen blir tiggere over natta - det er derfor det heller ikke går an å fjerne tigging over natta, sier hun. Fin symbolikk Fra nyttår ble løsgjengerloven fjernet, og for første gang på 105 år var det ikke lenger ulovlig å tigge på gata. Likevel tror ikke Lied at det vil føre til en stor forandring i praksis. - Det ligger en fin symbolikk i det at man ikke lenger kan arrestere personer for tigging, men hvis en politimann vil fjerne en tigger, kan han helt sikkert finne hjemler i andre lover, sier hun. - Hvordan blir tiggere behandlet av politiet? - Det er selvfølgelig forskjell på politifolk, men stort sett er de kjekke. Og ofte er det en jovial tone mellom tiggerne og vekterne som må fjerne dem. De har gjensidig respekt for hverandres oppgaver. Noen vektere gir penger til tiggerne, sier Lied. - Hvordan blir tiggerne behandlet av andre mennesker? - Flere tiggere ga uttrykk for at det var utrolig mange snille mennesker i byen. Men de var heller ikke fremmede for å bli spyttet i ansiktet, bli skjelt ut eller plaget, for eksempel ved at folk gikk forbi og raslet med penger i lommene. - Hvorfor reagerer folk så mye på å møte tiggere? - Noen blir lei seg fordi man blir minnet på at andre har er vanskelig liv. Andre blir irriterte og mener at alle i Norge har lik mulighet til skole og jobb, og at tiggeren derfor er skyld i egen ulykke, sier hun. - Er du enig i det? - Nei, jeg mener at Norge som likhetens land er en illusjon. Denne oppfatningen gir enkeltmennesker hele skylden for å ha kommet i en vanskelig livssituasjon, selv om det kanskje er samfunnet det er noe feil ved. En slik oppfatning undertrykker folk som har det vanskelig, sier hun. Øst-europeisk konkurranse I det siste har det blitt hardere kamp om tiggerkronene i Oslo. Øst-europeiske tiggere har strømmet inn i landet og overtatt deler av markedet.

9 Disse bruker en helt annen og mer direkte taktikk enn de norske. - Det er påfallende hvor mange øst-europeiske tiggere som er kommet. Det har rett og slett eksplodert. De sitter på kne og appellerer til den dårlige samvittigheten på en helt annen måte enn de norske. Det er uvant for mange, sier hun. - Er dette organiserte bander? - Jeg vil ikke si bastant at det er det, men det kan hende at det sitter noen lenger opp i systemet som krever en andel av inntektene, sier hun. Med hardere konkurranse er det også blitt større bevissthet på hva som er gode tiggerplasser og hvem som har rett på disse stedene. - De faste plassene blir veldig respektert innad i miljøet. Når eieren kommer, er det bare å flytte seg. Noen ganger hender det at tiggere låner bort sitt faste sted til andre som trenger det mer, for eksempel fordi de er abstinente. Og når noen blir lenge borte, blir de andre bekymret for om det er skjedd noe med dem, sier Lied. - Så det er et inkluderende miljø? - Nei, det vil jeg ikke si. Tiggermiljøet er preget av narkotikamiljøet. Det foregår mye bøffing og man stoler egentlig bare på seg selv, sier hun. - Blir tigging noensinne borte fra bybildet? - Nei, det tror jeg ikke. Det har vært tigging til alle tider. For å få til noe, må det skje på tiggernes premisser. Og det må være en åpen kommunikasjon og et godt samarbeid mellom kommunen og andre som jobber i disse miljøene, sier hun. Fra nyttår ble loven som forbød tigging opphevet. Gatejuristen feiret avgjørelsen med å brenne lovteksten. De fleste delene av løsgjengerloven har de siste årene vært såkalte sovende paragrafer. Den eneste bestemmelsen som i praksis er blitt håndhevet, omfattet ordensforstyrrelser i beruset tilstand. Etter forandringene av løsgjengerloven vil denne paragrafen ligge under straffelovens bestemmelse om ordensforstyrrelser. Det viktigste ved lovforandringen er at den såkalte betleriparagrafen, altså straffebudet mot tigging, er vedtatt opphevet. Ennå er ikke vedtaket iverksatt fordi det først må vurderes om det er behov for flere bortvisningshjemler. - Vi har verken gjort, eller kommer til å gjøre, noe med de som sitter fredelig på gata med koppen sin. Det er hvis noen løper etter folk eller på andre måter er ubehagelige, at vi griper inn. Da er det et ordensproblem, sier ordenssjef ved Sentrum politistasjon i Oslo, John Finsberg. Kirkens Bymisjon har lenge presset på for å fjerne denne paragrafen fordi stiftelsen mener at den pålegger et unødig press på mennesker som allerede er i en vanskelig situasjon. Da den nye loven trådte i kraft ved inngangen til 2006, feiret Gatejuristen, Bymisjonen/Fransiskushjelpens rettshjelpstiltak for rusmisbrukere, med å brenne lovteksten. - Kristian Andenæs (professor i rettssosiologi og frivillig i Gatejuristen, red.anm.) holdt en tale om løsgjengerloven og avsluttet seremonien med å tenne på loven, forteller daglig leder i Gatejuristen, Cathrine Moksness. Pengene klare Øke kunnskapen

10 - Jeg blir hoppende glad når folk klapper mellom satsene! sier Norges favorittfiolinist Arve Tellefsen. For da vet han at han spiller for noen som ikke tråkker ned dørstokkene i klassiske konsertsaler. Selvfølgelig er han glad for sitt store og trofaste publikum. Men denne klassiske musikkens fremste misjonær i Norge brenner for dem som ennå ikke har møtt musikkens glade budskap. Så hvis noen klapper når de ikke skal, med risiko for sure blikk fra kulturens finsmakere da kjenner konsertens hovedperson et lite støt av glede. Men du ser det ikke på ham når det skjer. Du ser bare et intenst konsentrert ansikt og et kroppspråk som forteller at denne mannen vil gi alt, der han står med føttene som støpt i podiet og fela under haken. Stor konsert for Kirkens Bymisjon I Arve Tellefsens almanakk er søndag 26. mars blinket ut. Da er han trekkplaster under en konsert som alle byens orkestre er gått sammen om til inntekt for Kirkens Bymisjon. Oslo-filharmonien, Kringkastingsorkestret og Den Norske Operas orkester avgir sine beste musikere til en felles dugnad i Oslo Konserthus. Alle spiller gratis. Konserthuset tar ikke fem øre i leie. Alle inntekter går uavkortet til Bymisjonens innsats for Oslos vanskeligstilte. - Veldig bra! sier fiolinisten, som liker tanken på at grenser brytes ned mellom de tre orkestrene, som til daglig konkurrerer om publikums gunst og om offentlig midler og sponsorer. - Nye konstellasjoner får folk til å skjerpe seg. Man har godt av å komme ut av de vante rammene. Et slikt felles løft, det løfter oss som spiller også! Det gjør ikke oppdraget mindre attraktivt at han får spille midtsatsen fra en av sine yndlingskonserter: Sibelius fiolinkonsert. Alle som har hørt og sett Arve spille Sibelius vet at den griper ham på en egen måte. - Dette er musikk jeg har veldig kontakt med. Jeg har følt for fiolinkonserten hele mitt lange liv. Sibelius er en av de største komponister jeg vet om; spesielt symfoniene og fiolinkonserten tar tak i meg. Så jeg gleder meg! At han har spilt den ørten ganger, ødelegger ikke forventningene. Ingen konsert er helt lik. Den varierer med dagen og tiden og stedet og publi-

11 kum! Det som ikke varierer er innlevelsen Arve spiller Sibelius med. - Men du spiller bare midtsatsen? Mange kritikere griner på nesa når det spilles biter av et verk? - Jeg tror klassisk musikk har vært plaget av litt for stramme tradisjoner, som har bygget seg opp til noe helt annet enn det som var utgangspunktet. Beethoven og Brahms kunne gjenta en sats både to og tre ganger på samme konsert, dersom begeistringen var stor. På den tiden laget man programmer som vi ville synes var den reneste hummer-ogkanari-miks. Nå skal det være linje i programmet, gjerne en bestemt vinkling og malen er et innledende kort stykke, en instrumentalkonsert og en symfoni. Men hvorfor må det være slik? Vi er blitt så spesialiserte og har glemt at egentlig er musikk, sang, dans og bevegelse ett. Slik var det for lenge siden. Nå sitter alle musestille og lytter, og man må for all del ikke klappe mellom satsene. Jeg blir hoppende glad når noen gjør det! For da vet jeg at det sitter noen i salen som ikke pleier å gå på klassisk konsert. Det er flott! Vi kan lære av afrikanerne; de har ett ord for hele komplekset av musikk, sang, dans og rytme. Grensesprengende - Jeg liker det grensesprengende, sier Arve. - Noen vil helst lukke seg inne. Selv er jeg mest tiltalt av de åpne rom. Derfor har han i sitt lange musikerliv åpnet så mange dører som mulig. Gitt konserter med Knudsen & Ludvigsen; det resulterte blant annet i den populære platen Du milde Mozart. Jazzmusikeren Jan Garbarek er fast gjest på Arves Oslo Kammermusikk Festival. Der avvikles konserter med løs snipp og tilhørerne bys på overraskende programkombinasjoner. - Mitt ideal er et program som byr på noe kjent og noe ukjent. Hele tiden må man pirre nysgjerrigheten, sier fiolinisten. Da han dro i gang en konsert til inntekt for kurdernes sak for noen år siden, inviterte han artister innen pop og rock sammen med klassiske kollegaer. - Jeg har tatt initiativ til et par slike konserter. Det forferdelige er jo at katastrofer skjer hele tiden! Man kunne holde til-inntekt-for-konserter nesten uavbrutt. Arve er spent på tilstrømningen den 26. mars. - I Oslo skjer det så mye. Alle konkurrerer om publikum. Det gjelder å være synlig, sier han. Og så blir han plutselig taus. - Hva tenker du på nå? - Jeg tenker på at vi som deltar på konserter til inntekt for mennesker som er rammet av en katastrofe - en flom, et ras, eller personlig nød i en eller annen form, slik som for eksempel Bymisjonen tar fatt i at vi av og til beskyldes for å gjøre det for vår personlige vinnings skyld. For å drive PR for oss selv. Jeg synes det er latterlig! Nå er Arve ikke bare den avslappa, lune trønderen. Her sitter en engasjert og nesten sinna mann: - Saken er at vi artister er privilegerte ved at vi av og til får anledning til å bruke det vi kan til beste for andre. Vi står der på scenen og vet hva som har skjedd og hvem vi står der for: flomofre, rasofre, byens nødstedte. Vi håper at vi kan hjelpe litt. Og det er i alle fall mye bedre enn ingenting! slår fiolinisten fast. Fra hjerte til hjerte - Klassisk musikk er på mange måter abstrakt. Tall og linjer på et papir. Likevel kan den bli en bankende puls. Sette følelser i sving. I sine beste øyeblikk går den fra hjerte til hjerte. Men kan den uttrykke noe sosialt? Verdier? - Det kommer vel an på sammenhengen den fremføres i, mener Arve. Han spiller mye på sykehus og institusjoner for eldre; i snitt ganger i året. - Jeg gjør det nesten mest for min egen del. Å spille i en slik sammenheng kjennes annerledes, på en god måte. Jeg møter et publikum som ikke har anledning til å komme seg i en konsertsal. Den opplevelsen er veldig stor for meg. Og når jeg merker at de har glede av det, blir opplevelsen enda større. Det oppstår en gjensidig glede og kontakt, som er vanskelig å oppnå i en stor konsertsal. Man kommer veldig tett på og får svært direkte reaksjoner. Da jeg var professor ved Musikkhøgskolen i Oslo, prøvde jeg å få studentene mine med på slike konserter. Men de var ikke lette å overtale. De hadde dårlig tid, skulle øve mye, bli gode, gjøre karriere, smiler den forhenværende professoren, som ikke har tid til å ale opp nye musikere. I tillegg til sin omfattende solistkarriere har han i snart 20 år hatt sin egen Oslo Kammermusikk Festival. Og i en alder da menn normalt er bestefedre, ble han førstegangsfar. Nå har han to små jenter. - Å ligge på gulvet og leke med ungene er helt herlig! Barna forandret musikken - Har noe endret seg etter at du fikk barn? - Ja, jeg blir enda mer fortvilet over ting som skjer. I mediene ser man bare sykdom og død og vold. Før jeg fikk barn, så jeg jo også dette, men nå gjør det et helt annet inntrykk. Jeg skjønner, jeg føler, jeg vet hvor forsvarsløs man er når sykdom, sult og katastrofer rammer barn. De absolutt verste bildene jeg så fra flomkatastrofen i fjor var et bilde der tre, fire barn lekte på en strand. De ser en kjempebølge komme og vinker henrykt mot den. Det er tsunamien, men de vet det ikke. På det neste bildet blir de tatt av bølgen. Det er nesten ikke til å holde ut. Egentlig har alt fått et annet perspektiv etter at jeg fikk barn. All musikk ble annerledes! Jeg ble et annerledes menneske. Det har åpnet mange dører og porter. Mange følelser er kommet til, i tillegg til de jeg hadde fra før. Fortsatt er musikk veldig viktig. Men nå er det ting som er enda et hakk viktigere. Og det har gjort meg til et friere menneske.

12 Noe av det første jeg ønsket å gjøre etter at jeg ble statsråd for et nytt, stort og spennende arbeidsområde, var å møte og snakke med innvandrere. Grønland i Oslo utmerker seg som et av de områdene som til fulle viser mangfoldet i landet vårt. Bydelen Gamle Oslo, hvor Grønland ligger, har spor både fra den fjerne fortid, som den eldste delen av Oslo, og fra den nære fortid, særlig gjennom om lag 35 års innvandring. Mitt og regjeringas mål er et mer inkluderende samfunn. For å få til det, må vi få folk til å delta i det sosiale livet som omgir oss, og vi må motarbeide utstøting, isolasjon og diskriminering. I en slik sammenheng er møteplassene der folk kan treffes viktig. Ved mine besøk på Grønland har jeg opplevd noen av bydelens mange møtesteder. Folk som bor her treffes på torget, i kafeene, i butikkene og på steder for fritids- og kulturaktiviteter. Snart får bydelen også sin egen basarhall. Disse møteplassene bidrar til samhandling mellom mennesker. Det er nettopp derfor møtestedet er så viktig, kanskje særlig i storbyen, der de personlige nettverkene ofte ikke er så overlappende som på mindre steder. På ungdomshuset Riverside opplevde jeg at det var en viktig møteplass for mange unge, ikke bare for de som bor på Grønland, men for ungdom fra hele Oslo. Gjennom å skape en arena av ulike forebyggende og kompetansegivende tiltak, blant annet ved å gi råd og veiledning til ungdommer om personlige og praktiske utfordringer, gjennom internettkafeen og felles turer, bidrar Riverside til selvstendiggjøring av ungdom. Men viktigst av alt var å oppleve at ungdom på tvers av bosted og opprinnelse, snakker sammen, utveksler erfaringer og lærer av og om hverandre. Kirkens Bymisjon bidrar også til å skape møteplasser med sin virksomhet i Tøyenkirken, som er viktig for dem som vil bidra med sitt overskudd gjennom frivillig virke, og for dem som trenger en hjelpende hånd. Primærmedisinsk Verksted ligger også i bydelen og har en mangfoldig virksomhet med fokus på helsefremmende tiltak i forhold til enkelte innvandrergrupper. Et besøk på Grønland får samtidig fram de utfordringene vi står overfor i et mangfoldig Norge. På Statistisk sentralbyrås (SSBs) levekårsindeks for 2005 for bydelene i Oslo, kommer bydel Gamle Oslo dårligst ut. Noe av forklaringen på dette er den høye andelen ikke-vestlige innvandrere i bydelen; ca. 29 prosent av bydelens befolkning i Vi vet at innvandrere fra ikke-vestlige land har vanskeligere levekår enn befolkningen som helhet. Dette gjelder for eksempel i forhold til arbeidsmarkedet, generelt inntektsnivå og behovet for offentlige stønader. Etterkommere av innvandrere scorer også lavere på levekårsvariablene, selv om forskjellene her er mindre enn for innvandrere. Vi skal motarbeide dårlige levekår. Regjeringa retter nå innsatsen inn mot å sørge for at flere får brukt ressursene sine og delta i arbeidslivet, både innvandrere og andre som av ulike grunner ikke er i arbeid. Et mer inkluderende arbeidsliv er min første prioritet i innsatsen for et mer inkluderende samfunn. Men en annen viktig utfordring er å få flere til å delta i samfunnet generelt. Deltakelse i samfunnslivet i bred forstand er på mange måter det som utgjør limet i samfunnet vårt. I en slik sammenheng er møteplassene alfa og omega for å skape fellesskap. Jeg vil oppfordre leserne til å besøke Grønlands mange møteplasser og oppleve livet i bydelen. Vi bør alle være med å bidra til å utvikle møteplasser; steder hvor vi lærer om og av hverandre i vårt mangfoldige land.

13 Etter 42 år som tannlege solgte Sigmund Seland i fjor høst privatpraksisen sin. Nå vil han bruke tiden på å skape kunst og gi gratis tannlegebehandling til gatas folk. - Kommer det til å gjøre vondt, eller? Jeg har ei tann som er litte granne knekt, så det kan hende jeg må trekke, sier Knut med forsiktig stemme. Han har tannlegeskrekk og en tanngard som bærer preg av at det er lenge siden sist han satt i en tannlegestol. - Det var jammen forsiktig sagt. Denne ser mer ut som en gravstøtte, svarer Sigmund. Knut er første pasient og Sigmund Seland er første tannlege i det nye tannhelsetilbudet for rusavhengige som er kommet i stand i samarbeid mellom Oslo kommune, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Forhåpentligvis skal det bli flere etter hvert, både av pasienter og tannleger. Det er i alle fall ingen tvil om at et slikt tilbud trengs. - Det er et ekstremt stort behov. De fleste som går på medikamenter har veldig dårlige tenner, men de har ikke mulighet til å koste på seg slik tannbehandling, sier Knut, som selv har vært rusfri i 18 måneder. Arbeider gratis Rusmiddeletaten ved Oslo Kommune har fått én million kroner over statsbudsjettet til å gjøre noe med dette. Pengene går i sin helhet til lavterskeltilbudet som ligger tilknyttet tannlegevakten på Tøyen. Ingenting går med til å lønne Sigmund. Etter 42 år som tannlege, solgte han i høst privatpraksisen sin og meldte seg som frivillig i Kirkens Bymisjon. Utover våren skal han betjene tannlegekontoret to dager i uka samtidig som han skal bruke mer tid på sin andre lidenskap kunsten. - Etter et langt yrkesliv fikk jeg lyst til å gjøre noe fornuftig og følte det naturlig å ta kontakt med Kirkens Bymisjon. Jeg er glad i mennesker, og får mye igjen ved å stelle med folk. Malingen er nok mer en egosentrisk greie, en slags terapi, sier han. Jage skrekken Knut slipper å trekke den vonde tanna i dag. Sigmund er nemlig av den pedagogiske, rolige typen som skjønner at det lureste er å ta noen bilder, rense litt og snakke mye for å jage tannlegeskrekken vekk. - Jeg synes ikke dette ser såverst ut, jeg. Du har mange tenner både oppe og nede som er fullt brukbare, sier han. Og sakte, men sikkert forsvinner redselen fra Knuts øyne. Når han mot slutten av timen skal gjøre en avtale for neste møte, setter han like godt opp en time for kona også. - Tannlegen var veldig flink og veldig forsiktig. Nå skal jeg ut og reklamere for dette tilbudet, sier Knut fornøyd og lettet på vei ut døra. Alle velkommen For å kunne benytte seg av gratistilbudet må man bli henvist fra feltpleien eller en av lavterskelstedene i byen. Meningen er at tilbudet først og fremst skal være en akutt-tjeneste, men så fremt han har tid, gyver Seland løs på alle slags tanngarder. - Jeg tar i utgangspunktet imot alt. Meningen er at jeg skal tilby nødvendig tannbehandling, og den definisjonen kan jeg jo strekke litt. Men det blir ikke aktuelt å sette inn implantater, sier han. Foreløpig er tilbudet åpent på torsdager og fredager. Hvis det blir behov, skal det utvides til å gjelde fem dager i uka. Kommunen har penger til å lønne flere tannleger, men Seland ønsker heller å rekruttere kolleger til frivillig arbeid. - Jeg håper å kunne formidle dette på en måte som interesserer andre tannleger. Her er det i alle fall faglige utfordringer i massevis, sier han. Førsteklasses behandling Overtannpleier i tannhelsetjenesten i Oslo, Hilde Vogt Toven, gjør det klart at det nå satses på tannhelse blant rusavhengige fra myndighetenes side. - Dette er absolutt en gruppe som trenger et tilrettelagt tilbud. Det er flott at vi kan være med og bedre livskvaliteten til noen som virkelig trenger det, sier hun. Tannlege Seland er i alle fall hundre prosent innstilt på at pasientene skal bli fornøyde. - Jeg har ett overordnet mål: alle som kommer inn denne døra skal få førsteklasses behandling, sier han.

14 Gatefest i august. Fotvasking fra en ekte prest (Helge Fisknes), mat, dans, velvære og konsert fylte Stortorget! Vinternattfestival og kulturmønstring: Kameratene Leif Ove Andsnes og Anders Rogg. Foto: Nils Vik

15 Verdens største lystenningssted samlet flere tusen lystennere under jubileumsfeiringen i Oslo spektrum 22. januar. Skuespiller Kristin Kajander reiste fra virksomhet til virksomhet i organsisasjonen i bymisjonspioneren Jenny Haugens skikkelse. Et levende og gripende møte med engasjement, raushet og verdier som ikke er gått av moten Jubileumsgudstjeneste! Dagen derpå den 23. januar var det nesten fullt i Oslo domkirke da biskop Gunnar Stålsett talte til en jubilerende forsamling med både Kronprins og regjeringsmedlemmer tilstede.

16 Ved AvtaleGiro er det banken som ordner alt det praktiske, og det eneste giveren trenger å gjøre er å fylle ut et skjema med opplysninger om hvor mye han/hun ønsker å gi, hvor ofte, fylle ut bankkontonummer og skrive under. Skjemaet sendes til Kirkens Bymisjon. Enkel måte å betale på - Først og fremst er fast giver-ordningen en lite arbeidskrevende ordning. Det er en enkel måte å betale på hvor giveren ikke behøver å tenke på betaling fra måned til måned. Det er lave gebyrer og ingen porto ved å bruke AvtaleGiro. Når du er fast giver får du heller ikke kampanjebrev fra oss. Det blir mindre post fra Kirkens Bymisjon, og vi sparer produksjonskostnader og porto på denne måten, forteller Torkildsen. Lettere å planlegge Torkildsen mener det blir lettere å planlegge både for den enkelte giver og for Kirkens Bymisjon når man bruker AvtaleGiro. Når man binder seg opp til en slik ordning har man bestemt seg for at dette er en sak man ønsker å støtte fast. Da er det lettere å vurdere forespørsler fra andre i tillegg. Man kan jo ikke gi til alt. Og for oss betyr flere faste givere større trygghet i forhold til å planlegge arbeidet for framtida, sier han. Trenger flere faste givere Faste givere betyr altså stabile og forutsigbare inntekter. Torkildsen understreker også verdien av å ha en langvarig relasjon til givere. Han erfarer at giverne setter pris på å få informasjon om arbeidet, og dermed økt kunnskap om situasjonen blant byenes vanskeligst stilte. Alle som mener at Kirkens Bymisjon gjør en viktig og riktig jobb i samfunnet bør bli faste givere, avslutter han. Konseptet er altså at musikere fra Oslo Filharmoniske Orkester, Den norske Operas orkester, Kringkastingsorkesteret og Det Norske Kammerorkester går sammen om å lage en vakker konsert. Programmet er satt sammen for anledningen, og inneholder blant annet stykker av Johan Svendsen, Gustav Mahler, Arne Nordheim og Antonin Dvorak. Denne gangen har musikerne fått med seg Eivind Aadland som dirigent, og Arve Tellefsen (fiolin) og Randi Stene (alt) som solister. Arrangørene sier dette om konserten: - I motsetning til fjorårets konsert etter tsunami-katastrofen prøver vi denne gang å holde et Oslo-relatert konsept, slik at vi som bor og lever på Oslos solside gjør noe for de som lever på Oslos skyggeside. Kirkens Bymisjon takker hjerteligst for engasjementet, og håper å se et fullstappet konserthus 26. mars! Les stort intervju med fiolinisten Arve Tellefsen på side 10 og 11.

17 2005 har vært et spennende år for Kirkens Bymisjon. 150-årsjubileet har gitt ekstra oppmerksomhet om arbeidet vårt, og vi tror vi har vært med på å sette fokus på viktige utfordringer i arbeidet for de som har det vanskelig i samfunnet. Vi er også veldig glade for at vi opplever god støtte fra giverne våre. Gaveinntektene ble bedre enn vi hadde forventet, og dette gir oss inspirasjon og nye muligheter i arbeidet vårt i Vi vil derfor takke alle som på ulike måter har støttet Kirkens Bymisjon i 2005! Budsjett 2005 akk Resultat 2005 Res 04 akk En fargerik og spennende utstilling åpnet torsdag 19. januar på Kirkwood.no Gallery The Third Step. Det alternative galleriet gir støtte til rusavhengige i samarbeid med Kirkens Bymisjon. I tillegg til den faste utstilleren, Peter Howson, stiller også kunstnere som Terje Roalkvam, Mai Bente Bonnevie, Gunnar Aune og Arne Bendik Sjur m.fl. ut sin kunst i en måned fremover. Utstillingen vil inneholde både malerier, trykk, fotografier, tegninger og skulpturer. Galleriet ligger i Seilduksgata 7 på Grünerløkka. 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jeg ønsker å bli med kr:... per: måned kvartal halvår år Porto er betalt Jeg vil betale gjennom: avtalegiro tilsendt giro Andre beskjeder til Kirkens Bymisjon: Ditt kontonummer ved avtalegiro (11 siffer): Jeg ønsker ikke bladet Bymisjon Svarsending tilsendt, men vil fortsette å være giver. Avtale nr /437 OMD Navn: Jeg ønsker å få tilsendt informasjon om: Kirkens Bymisjon (verdidokument) Adresse: Postnr.: Fast givertjeneste - LYSGLIMT Anledningsgaver Minnegaver Poststed: Underskrift: Testamentariske gaver Annet: SENTRUM Givernummer (fylles ut av Kirkens Bymisjon) Mottakers kontonummer: Oslo

18 Bymisjonsboka Rom for alle er kryssordpremie også i neste trekning. Mange har sendt inn sin svar på kryssordoppgaven i forrige nummer. Per J. Arnfinsen 1970 Hemnes Janne Myrvik 2014 Blystadlia Kjell Aage Sørensen 1390 Vollen

19 De 11 romslige ettromsleilighetene er et tilbud til beboere som er rusavhengige og har psykiske problemer. Den gamle bygården er moderne rehabilitert og ligger tilbaketrukket men meget sentralt plassert i Oslo sentrum, med både Trefoldighetskirken og Margaretakyrkan som nærmeste naboer. Det nye botiltaket er et bredt samarbeid mellom Oslo kommune (eier) både sentralt og gjennom tre sentrumsbydeler, Kirkens Bymisjon, Lovisenberg sykehus og Husbanken. Flere som hadde ordet fra trappa på åpningsdagen uttrykte mange og ambisiøse tanker om hvordan livet i den nyrehabiliterte bygården skal være. - Her skal folk få støtte i sine liv, ikke behandling, sa den nye sosialbyråden Sylvi Listhaug, da hun foretok den offisielle åpningen. Det er Kirkens Bymisjon som skal ha ansvaret for den daglige driften med oppfølging av enkeltbeboere. Flere av bymisjonslederne understreket også at ideen med huset er at folk her skal få ha en varig bolig med anledning til å være seg selv i sitt eget hjem. Ikke rent og stille Boligutvikler Marit Nybø fra Kirkens Bymisjon sier det slik: -Det er vår utfordring å tilpasse boligene og tjenestene til menneskene og ikke omvendt. Dette skal være et tilbud for folk som ikke passer inn i andre tilbud. Stabilitet og trivsel skal være stikkord, og det skal være høy toleranse for individuelle særegenheter. Den dagen det er rent og pent og stille her, er det mer sannsynlig at det er vi som har hevet terskelen enn at folk har forandret seg! Stein Roald Rognmo, tidligere leder for Spireaveien Hybelhus er Bymisjonens full tids avdelingsleder for det nye huset, i nært samarbeid med flere kommunale tjenester innen psykiatri og rusomsorg. - Jeg er imponert over at kommunen har gått så høyt på banen med dette prosjektet, sa han ved nøkkeloverekkelsen. Møklebust har arbeidet i Oslo kommune siden 1988, og har de siste 8 årene vært ansatt i administrasjonen ved Bydel Grünerløkka. Han har hatt avdelingssjefstillinger med ansvar for bla bolig, rus, psykiatri, konkurranseutsetting, pleie, rehabilitering og omsorg. Han kommer nå fra stillingen som bestillersjef for sosiale tjenester i samarbeidet mellom bydelen og bla. frivillige organisasjoner. Han er utdannet sosionom, og har også utdanning i sosiologi, offentlig økonomi og ledelse. I sitt arbeid i bydel Grünerløkka har han hatt mye kontakt med Kirkens Bymisjon. Flere bymisjonvirksomheter holder til i denne bydelen, og Møklebust har møtt organisasjonen både i forhandlinger, besøk og markeringer. Jeg gleder meg til å jobbe i Kirkens Bymisjon, og er tiltrukket av den store bredden organisasjonen har. Jeg har møtt Bymisjonen som en veldrevet og profesjonell organisasjon som er opptatt av de svakest stilte. - Selv er jeg mer opptatt av å jobbe mer med individer og enkeltpersoner enn med systemer, sier Møklebust, og understreker at han kommer fra en bydelsledelse med klar verdiprofilering. Som bymisjonsleder går han over fra å være bestiller til å være utfører, og får det øverste faglige ansvaret for Kirkens Bymisjons virksomhet innen bla. rusbehandling, barnevern, boligutvikling og psykiatri.

20 B-PostAbonnement

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Nr 4 2010 Bygartnere gjør Oslo grønnere Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Portrett: Kari Bremnes Hvis du ikke er deg selv, er du ingen www.bymisjon.no Leder Informasjonsblad

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER ÅRSMELDING 2009 OSLO 1 GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER Januar: Kirkens SOS åpner ny krisetelefon Ordfører Fabian Stang får æren av å være den første til å løfte av telefonrøret når Kirkens SOS i Oslo

Detaljer

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5 Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007 www.bymisjon.no Hele verden gir side 4-5 Gaven å gi Det er en gave å gi, uten å få tilbake. Og det er en oppgave å ta imot, uten tanke på å gi igjen. Ingen av delene

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG

Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 0 1 8. å r g a n g SIDE 10 SIDE 8 SIDE 5 Les om Arild LØSLATT UTEN JOBB OG BOLIG Fengselsprest Ragnhild Feyling HAR FANGER EN

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Nyhetsmagasin f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 1 3 2 1. å r g a n g SIDE 8 SIDE 12 SIDE 14 Roger NÅ BER JEG SJØL Morgan Shoup FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Kimmerud Gård MARITA VIRKE Leiv

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Transfixa boken som forvandler liv

Transfixa boken som forvandler liv N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4-2 0 0 7-1 5. å r g a n g SIDE 6 Toni Popov Våknet uten abstinenser SIDE 4 Svetlana Ivanovic Transfixa boken som forvandler liv SIDE

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Lisbeth Reed Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Ei håndbok til deg som jobber med barn og unge match 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet match VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD Innledning... 3 Tverrkulturell

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok Nr. 2/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Godt nok -mening, mot og mestring Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap En brukermedvirkningsprosess i HUSK Forord I april 2008 var brukere fra alle HUSKene med på en bevisstgjøringsprosess sammen

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer