Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd /10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede /10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget /10 Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Fylkesrådmannens innstilling 1. Det bygges ny tannklinikk på Borgheim i Nøtterøy kommune 2. Ny klinikkstruktur i Tønsberg utformes med sammenslåing av Farmand og Rådhusgaten tannklinikker. Samlokalisering med Haugar tannklinikk vurderes. 3. Kapasiteten ved de nye klinikkene skal ta høyde for forventet befolkningsutvikling i leieperioden og medvirkning til desentralisert utdanning for tannhelsepersonell. 4. Lokalisering og utforming av nye tannklinikker skal gjøres ut fra hensyn til universell utforming. 5. Andebu tannklinikk legges ned. 6. Svelvik tannklinikk legges ned Tønsberg Egil Johansen Fylkesrådmann Bengt Berger fylkestannlege Vedlegg: Høringsuttalelser fra Tjøme, Andebu og Svelvik kommuner

2 Innledning Styret for Tannhelsetjenesten i Vestfold FKF (TiV FKF) fattet i sak 24/09 (9.nov 2009) vedtak om ny klinikkstruktur i Tannhelsetjenesten. Vedtaket innebar en utvidet klinikk-kapasitet, sammenslåing av enkelte klinikker, og nedleggelse av Andebu og Svelvik tannklinikker. Den 15. desember 2009 ble styrets vedtak behandlet i Fylkestinget. Fylkestinget ba TiV FKF om å sende planen om endring av klinikkstrukturen ut på høring til berørte kommuner. Plan om ny klinikkstruktur ble sendt på høring til alle kommunene i Vestfold med svarfrist den 19. mars Ved høringsfristens utløp var det kommet inn høringssvar fra Svelvik, Andebu og Tjøme kommuner. Høringssvarene følger som vedlegg i saken. I vedtak av 16. februar 2010 ba Fylkestinget om at saker om endring av klinikkstruktur forelegges fylkestinget for avgjørelse (FT-sak 09/10). Videre vedtok Fylkestinget den 15. juni 2010 å avvikle tannhelseforetaket (FT-sak 42/10). Tannhelsetjenesten er nå organisert som egen sektor etter nærmere bestemmelser gitt av fylkesrådmannen. Saken om tannhelsetjenestens klinikkstruktur fremmes her ihht tidligere vedtak i Fylkestinget. Saksutredning Følgende momenter ble lagt til grunn for forslag om endring av klinikkstruktur når saken ble behandlet i tannhelseforetakets styre: Faglig miljø som basis for høy kvalitet, god rekruttering og stabil bemanning Behovet for rasjonell og effektiv drift Ledelsesstruktur Krav til universelle utforming Fremtidig utløp av leieavtaler Behandlingskapasitet i forhold til nåværende og fremtidige oppgaver Krav til utvikling av fagmiljø og klinikker tilpasset desentralisert utdanning Alder og vedlikeholdsbehov I Stortingsmelding nr. 35 (2006/2007) om Tilgjenglighet, kompetanse og sosial utjevning, fremtidens tannhelsetjeneste fremheves at Tannhelsetjenesten skal legge vekt på effektiv ressursutnyttelse. En effektiv ressursutnyttelse forutsetter bl a en betydelig strukturendring når det gjelder klinikk- og praksisplasser. Stortingsmeldingen konkluderer også med at for å oppnå en mer hensiktsmessig oppgavefordeling mellom profesjonene og tjenesten som helhet, må klinikkene være av en viss størrelse. Klinikksammenslåing er derfor en forutsetning for optimal resursutnyttelse. De fleste fylkeskommuner har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre en betydelig sentralisering av klinikkstrukturen. I St.meld. nr 35 ( ) foreslås også at det utredes å gi nye grupper av pasienter rettigheter til offentlig finansierte tannhelsetjenester. Det er forventet at antallet prioriterte pasienter vil øke i årene som kommer. Dette gjelder bl a pasienter med psykiske lidelser, eldre over 75 år, tortur- og overgrepsofre, pasienter med odontofobi (angst for tannbehandling), og flere. Disse pasientene faller i dag utenfor lovens kriterier for rett til fri tannbehandling. Disse pasientene har ofte sammensatte behandlingsbehov som stiller krav til høy faglig kompetanse, inkludert en viss grad av spesialkompetanse som vanligvis utvikles i større faglige miljøer. Betydningen av sammenhengen mellom større klinikker og et bredt faglig miljø er omhandlet i stortingsmeldingen. Man snakker om en strukturendring som må til for å utvikle en tannhelsetjeneste for fremtiden. Et godt faglig miljø for alle profesjoner er viktig for utvikling av høy kompetanse i tannhelsetjenesten. Kompetanseutvikling styrker tryggheten i krevende behandlingssituasjoner. Hvorvidt det er et bredt faglig miljø på klinikken synes ofte å være det utslagsgivende argumentet for å søke en stilling eller ikke. Få nyutdannede tannleger ønsker ansettelse på de minste klinikkene. 2

3 Ut fra generelle betraktninger er det lite økonomisk rasjonelt å splitte driften opp i mange og små driftsenheter. Mange og små driftsenheter betyr dobbelt dekning av en rekke funksjoner i infrastrukturen, som gir seg utslag i økt arealbruk, med påfølgende høyere husleiekostnader som resultat. Kriterier som legges til grunn for fremtidig klinikkstruktur Fagmiljø som basis for rekruttering og stabil bemanning Erfaring viser at det er vanskelig å rekruttere tannhelsepersonell til flere av de minste klinikkene. Lite fagmiljø i hverdagen, ingen eller få å rådføre seg med i behandlingssituasjoner og fravær av seniortannleger, oppgis som grunner både fra eksterne søkere og fra våre egne ansatte for ikke ønske å arbeide ved småklinikker. Ved noen av de minste klinikkene har en måttet innføre provisjonsbasert avlønning som kompensasjon for å få bemannet klinikkene med tannlege. Ledelse, administrasjon og effektiv ressursutnyttelse Erfaringsmessig gir nedleggelse av de minste tannklinikkene gevinster i form av mer enhetlig ledelse og større grad av styring både når det gjelder ressursutnyttelse, økonomi og personalforvaltning. De minste tannklinikkene styres ofte av klinikksjef eller overtannlege som har sitt daglige virke på en annen klinikk. De ansattes nærmeste leder med personal- og økonomiansvar er dermed plassert et annet sted i distriktet. Færre og større klinikker vil medføre at flere ansatte får større nærhet til sin nærmeste leder. En ny klinikkstruktur kan legge til rette for en bedre ledelsesstruktur i sektoren. Med store utfordringer mht rekruttering til ledige tannlegestillinger vil det også medføre store utfordringer mht å rekruttere klinikkledere til et stort antall klinikker. Universell utforming Tannhelsetjenesten gir behandlingstilbud til pasienter i prioriterte grupper som bl a har problemer med å komme seg til tannklinikken, enten på egenhånd eller med ledsager, bevege seg uten tekniske hjelpemidler inn på klinikkene, eller som på grunn av redusert allmenntilstand ikke klarer å åpne tunge dører og lignende. For disse gruppene er det viktig at klinikkene har en bygningsmessig utforming som gjør at tilbudet gir en likeverdig tilgjenglighet for alle som vil bruke våre tjenester. Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, regulerer bestemmelsene om universell utforming, og det er utarbeidet nasjonale handlingsplaner for å sikre lik tilgang til offentlige tjenester. Vestfold Fylkeskommune gjennomførte i 2003 i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner en vurdering av universell utforming ved alle tannklinikkene i Vestfold. Det foreligger beskrivelse om disse forholdene ved alle tannklinikkene fra den tiden. Fylkestinget vedtok i februar 2010 at det skal utarbeides en fylkeskommunal handlingsplan for universell utforming for fylkeskommunale sektorer. Tannhelsetjenesten deltar i dette arbeidet som i bl a går på en kartlegging av universell utforming på klinikkene og hvilke tiltak som må iverksettes for å tilfredsstille kravene til tilgjenglighet for alle. Klinikker tilpasset fremtidig desentralisert utdanning Sentrale helsemyndigheter har i arbeidet med nybygg for det odontologiske fakultetet i Oslo gitt signaler om at fremtidig utdanning av tannleger og tannpleiere i større grad skal skje i nært samarbeid med den utøvende tjenesten. Det betyr at fremtidig utdanning trolig vil bli lagt opp med lengre perioder for utplassering av studenter i den offentlige tannhelsetjenesten, etter den såkalte Tromsø-modellen. For at dette skal kunne skje i Vestfold, må fremtidig klinikk-kapasitet gi plass til et visst antall studenter kontinuerlig i klinisk arbeid i Tannhelsetjenesten. Et anslag på inntil 6 ekstra behandlingsrom ved fullt utbygget desentralisert modell vil trolig være realistisk. Det vil imidlertid fortsatt være noen år frem i tid før behovet vil være fullt ut manifestert. Klinikkstandarden i Tannhelsetjenesten 3

4 Det er store forskjeller i standard på fylkeskommunens tannklinikker. De tre foregående årene er det bygget til sammen 4 nye klinikker i Holmestrand, Tønsberg, Stokke og Larvik, og i 2010 er ny tannklinikk tatt i bruk i Sande. Enkelte klinikker er imidlertid om lag 20 år gamle eller eldre. Ved de fleste av disse er det lite rom for ombygging eller utvidelser innenfor nåværende bygningsmasse. Noen klinikker står overfor et omfattende behov for renovering, mens andre av de eldste klinikkene har fått en tiltrengt oppgradering ved hjelp av tiltaksmidler i Ved de siste års vernerunder er det påpekt mangler ved ventilasjon, og kalde og trekkfulle behandlingsrom. Ved enkelte tannklinikker er krav om universell utforming ikke innfridd. Dårlige heisforhold forekommer ved flere av tannklinikkene. Leieavtaler som utløper i I Nordre Vestfold tannhelsedistrikt har Svelvik tannklinikk ingen fastsatt leieperiode, men leieavtalen kan sies opp med et års varsel. De øvrige tannklinikkene i distriktet har leieavtaler av lengre varighet. I Tønsberg tannhelsedistrikt er det 5 tannklinikker. Ved 3 av disse klinikkene utløper leiekontrakten innenfor nevnte tidsperiode. Dette gjelder Farmand tannklinikk, Rådhusgaten tannklinikk og Borgheim tannklinikk. For Farmand og Rådhusgaten tannklinikker er det stor usikkerhet mht om det er mulig å få nåværende leieavtale forlenget. For begge disse klinikkenes vedkommende er sentrale krav til universell utforming lite imøtekommet. Nåværende leieavtale for Borgheim tannklinikk løper ut i desember 2011, med ett års oppsigelse. Her foreligger tilbud fra gårdeier om ny leieavtale for andre lokaler i samme bygg. I Søndre Vestfold tannhelsedistrikt går leieavtalen ut for Larvik tannklinikk i Larvik sykehus og Solvang tannklinikk i Sandefjord allerede i begynnelsen av Det er sannsynlig at leieavtale kan videreføres for disse klinikkenes del. Ved overdragelse av Sentrumsbygget i Andebu sommeren 2010 mottok tannhelsetjenesten oppsigelse av leieforholdet for Andebu tannklinikk fra den nye gårdeieren. Tannhelsetjenesten har opsjon på leie av nye lokaler i samme bygg. Svarfrist for opsjonen er satt til 15.desember Konsekvenser av et evt. nei fra gårdeier til fornying av enkelte av leieavtalene har stor betydning for den samlete klinikkstrukturen. I denne sammenhengen er det også nødvendig å se klinikkstrukturen i et lengre tidsperspektiv. Jf. vedlegg 1 om leieforholds varighet, kostnader og arealoversikt, inntatt sist i saksfremstillingen. Nye og større klinikker - Sammenslåing eller samlokalisering? Ved en evt. nedleggelse av mindre klinikker kan klinikkene enten slås sammen til en stor klinikk med felles økonomi, administrasjon og ledelse, eller man kan velge å samlokalisere klinikkene med felles infrastruktur, men skilt økonomi, administrasjon og ledelse. I Skien har Telemark fylkeskommune bygget en sentralklinikk med 30 behandlingsrom. Man har valgt å opprettholde 4 enheter under ett tak i en klinikk. Det er for tidlig å høste erfaringer derfra, klinikken har pt vært i drift kun 1½ år. Det man imidlertid ser så langt er at sentralklinikken gir rom for deltakelse i utdanning av tannleger, og man har plass til opprettelse av spesialiserte tjenester i samarbeid med kompetansesenteret i Arendal. Sammenslåing av tannklinikker gir muligheter både for kompetanseutvikling, brede fagmiljøer og grunnlag for en i lønnsom drift på en helt annen måte enn ved opprettholdelse av mindre klinikker. Forslag til klinikkstruktur for Nordre Vestfold tannhelsedistrikt Sande tannklinikk var en av de eldste tannklinikkene og trang en omfattende renovering. Tannklinikken hadde også behov for utvidet behandlingskapasitet. Det er få privatpraktiserende tannleger i Sande, og den offentlige tannklinikken har stor pågang av voksne som ønsker behandling der. Planer for utstrakt boligbygging i Sande vil også øke behovet for behandlingskapasitet til flere prioriterte pasienter. 4

5 Styret for Tannhelsetjenesten vedtok i sak 9/10 å bygge ny og større tannklinikk i Sande. Etter vedtaket i styret er det bygget ny tannklinikk i Sande sentrum med utvidet behandlingskapasitet. Klinikken ble åpnet av Fylkesordføreren den 18. oktober Det er kapasitet ved klinikken til å ta imot flere pasienter, og kapasiteten kan ytterligere utvides ved å installere tannlegeutstyr i ledige rom. I de siste årene har det vært store rekrutteringsproblemer for å få bemannet Svelvik tannklinikk med tannlege. Dette gjelder både ved intern og ekstern rekruttering. Tannhelsepersonellet opplever å stå alene uten kollegaer å rådføre seg med i behandlingssituasjoner. Det er gjort gjentatte forsøk på å rekruttere, bla. gjennom gunstige økonomiske avtaler, uten at en har oppnådd en stabil løsning som resultat. Med denne bakgrunn foreslås å overføre pasientene til Sande tannklinikk og innlede dialog med Svelvik kommune om avvikling av tannklinikken. Inntil videre kan Svelvik tannklinikk opprettholdes som ambuleringsklinikk som er betjent enkelte dager for å gi et behandlingstilbud til de som har vanskeligst for å ordne transport til Sande. Tilsvarende er tidligere gjennomført bl a for tannklinikken på Tjøme og i Kvelde, hvor avstanden til nærmeste naboklinikk var tilsvarende avstanden mellom Svelvik og Sande. For pasienter fra Svelvik vil dette sikre et faglig langt bedre tilbud enn det som kan leveres i den usikre rekrutteringssituasjonen som tannhelsetjenesten opplever. Sentrum tannklinikk i Horten er byens eneste offentlige tannklinikk: Det savnes plass for de administrative oppgavene som skal løses ved overtannlegens kontor. Klinikken har imidlertid i 2009 nytt godt av vedlikeholdsmidler som er stilt til disposisjon fra Regjerningens tiltakspakke, og fremstår nå som en innbydende tannklinikk. Det vil ennå være noen år til nåværende leieavtale går ut. Til tross for noe begrenset kapasitet foreslås klinikken opprettholdt inntil det blir aktuelt å vurdere forlengelse av nåværende leieavtale. Tannklinikken i Hof har 3 behandlingsrom. Isolert sett er klinikken så liten at det ville være aktuelt å legge den ned. Klinikken er opprettet i samarbeid med kommunen som har ivret for å opprettholde tannlegetilbudet på stedet. Kommunen har dekket en stor del av ombyggingskostnadene ved den utvidelsen av klinikken som er foretatt. Tannhelsetjenesten har kjøpt en relativt stor pasientportefølje fra privatpraksis som er lagt ned. Det er dermed stor tilgang på voksne betalende pasienter. Klinikken vil i dagens situasjon være bemannet med to tannleger og tannhelsesekretærer i full stilling og tannpleier i deltidsstilling, og i tillegg få tilført ekstrahjelp for å ta unna toppene av voksent betalende klientell som sogner til klinikken. Også her opprettholdes bemanningen ved hjelp av gunstige økonomiske betingelser i form av provisjonsavlønning for tannlegene. Forslag til klinikkstruktur for Tønsberg tannhelsedistrikt Beliggenheten til Farmand og Rådhusgata tannklinikker i sentrum av Tønsberg er god, men begge fremstår med dårlig tilgjengelighet for rullestolbrukere pga trange heiser og kronglete tilkomst til heisene, som i tillegg ofte er ute av drift slik at pasienter som bruker heisen får store problemer. Det er heller ikke egne parkeringsplasser for funksjonshemmede ihht til kravene til universell utforming. I tillegg til de nevnte manglene har gårdeierne begge steder varslet om bygningsmessige endringer som er lite forenlig med fortsatt drift av tannklinikker. Det er ikke oppnådd tilsagt om fortsatte leieavtaler ved utgangen av nåværende leieperiode. Tannklinikken på Borgheim fremstår som slitt og med noe kronglete interne trafikkarealer. Bl a gjelder dette dårlige garderobeforhold for de ansatte. Alle de tre nevnte tannklinikkene i Tønsberg tannhelsedistrikt har fått anmerkninger vedr det fysiske arbeidsmiljøet ved vernerunden i 2009 og Én stor tannklinikk for Tønsberg og Nøtterøy sammen kunne tenkes som alternativ til to separate tannklinikker. Det vil trolig være vanskelig å oppdrive ledige lokaler for dette formålet. I tillegg kommer at Haugar tannklinikk fremstår med beliggenhet og tilgjengelighet som er meget tilfredsstillende. Denne klinikken var ny i

6 Så langt i prosessen har de ansatte uttrykt skepsis til en storklinikk hvor alle klinikkene i Tønsberg og på Nøtterøy slås sammen. Trolig vil det være enklere å finne mulighet for samlokalisering av de tre klinikkene i Tønsberg sentrum som et realistisk alternativ. Det foreslås at de to klinikkene uten utsikt til fornyet leieavtale erstattes av en ny klinikk i andre bedre egnete lokaler. Ny tannklinikk i Tønsberg bør ha plass til spesialister i noe omfang, og dessuten forberedes for deltakelse i desentralisert utdanning av tannhelsepersonell.. Det foreslås at det bygges ny tannklinikk på Borgheim i samme lokaler som klinikken er nå. Klinikken skal kunne betjene befolkningen på Nøtterøy og Tjøme, samt den delen av befolkningen i Tønsberg kommune som bor på Nøtterøy. Det foreslås å opprettholde Revetal tannklinikk i tidsrammen for nåværende leieavtale. Klinikken er nylig renovert, og fremstår med relativt stabil bemanning, mulighet for flere behandlere til å arbeide samtidig på klinikken. Klinikken har potensial til å øke tilgangen på betalende pasienter. Investeringskostnader for planlagt nye tannklinikker i Tønsberg og på Nøtterøy i Tønsberg tannhelsedistrikt er kostnadsberegnet til 11 mill. kr. Beløpet ligger innenfor de investeringsrammene som er gitt/foreslått for innredning og utstyr til tannklinikklokaler i og 2011-budsjettene. Forslag til klinikkstruktur for Søndre Vestfold tannhelsedistrikt Andebu tannklinikk tar i nåværende form ikke i tilstrekkelig grad hensyn til pasientenes behov for behandling i en privat skjermet atmosfære. Klinikken har 2 behandlingsrom, et av rommene er opprettet som en nødløsning for å skaffe god nok kapasitet ved klinikken. Klinikken betjenes av en tannlege og en tannhelsesekretær i hele stillinger. I tillegg ambulerer en tannpleier fra Sandefjord til klinikken to dager pr uke. Det har i perioder vært vanskelig å rekruttere personell til klinikken. Det er lite tilgang på voksne pasienter, og Andebu har god dekning av privatpraktiserende tannleger. Det vil være økonomisk lønnsomt å innlemme klinikken i en større enhet. Det foreslås at Andebu tannklinikk legges ned. Pasientene kan overføres til de nærmeste tannklinikkene, som innebærer behandling av Andebu-pasienter i både Tønsberg, Stokke og Sandefjord, ut fra hensynet til hver enkelt av dem som berøres av en nedleggelse. Tilsvarende ordning som dette var løsningen før VFK bygget tannklinikken i Andebu sentrum i Begge klinikkene i Sandefjord fremstår som to av de mest funksjonelle tannklinikkene i fylket. Det vil imidlertid på sikt være behov for økt klinikk-kapasitet i Sandefjord. Et alternativ kan være å utrede om det er mulighet for ombygging av Solvang til klinikk med 7 behandlingsrom. Solvang tannklinikk har nylig gjennomgått en renovering ved hjelp av regjeringens tiltakspakke og fremstår som en tiltalende klinikk. Et annet alternativ vil kunne være å samlokalisere Søeberg og Solvang tannklinikker, til én større klinikk. En samlokalisering vil i noen grad kunne redusere driftskostnadene. Det foreslås imidlertid å utsette avgjørelsen til utløp av leiekontrakten for Søeberg tannklinikk. Borgejordet tannklinikk er nylig tatt i bruk og fremstår som innbydende og med god tilgjengelighet. Dette leieforholdet er langsiktig og det er ikke aktuelt å vurdere utflytting eller nedleggelse. På bakgrunn av tidligere samtaler med SiV HF vil en ny leieperiode for tannklinikken på Larvik sykehus kunne bety andre leievilkår enn någjeldende avtale med helseforetaket, som bygger på avtalene når Staten overtok sykehusene fra fylkeskommunen. Dermed kan det bli aktuelt å vurdere utflytting derfra. Dersom det på et seinere tidspunkt er ledige lokaler i tilknytning til Borgejordet tannklinikk, kan det bli aktuelt å vurdere samlokalisering der. Lardal tannklinikk er en ett roms klinikk som er bemannet av tannlege to dager pr uke, men som leies ut til samme tannlege for privat praksis tre dager pr uke. Ordningen er uproblematisk og har vært stabil siden begynnelsen av 1990-tallet. Så lenge bemanningen ved klinikken er stabil, bør klinikken opprettholdes. En evt. flytting til nye lokaler kan vurderes dersom egnete lokaler blir tilgjengelige. Mulig framdrift og kostnadsrammer 6

7 En enkel kostnadsberegning basert på erfaringstall fra nylig gjennomførte klinikkprosjekter antyder en kostnadsramme på ca kr pr behandlingsrom i en middels stor tannklinikk, inkludert nødvendig tannlegeutstyr, men uten ulike former for spesialutrustning. Ved at utstyr fra klinikklokaler som må fraflyttes eller legges ned, er av nyere dato, kan en del av dette utstyret flyttes med inn i nye lokaler og derved bevirke at kostnadsrammen ikke overskrides. Framdrift for opprettelse av ny klinikkstruktur er tatt høyde for i budsjett for 2010 og forslag til budsjett for 2011, med videreføring av investeringsrammen i påfølgende økonomiplanperiode Et engangs investeringstilskudd fra fylkeskommunen på 12,0 mill kroner i 2010 betjenes av sektoren og nedbetales som et internlån over 15 år, ved at sektorens årlige budsjettramme reduseres. Dette medfører et trekk i rammen med kr kroner fra og med Nedbetalingstiden er tilpasset investeringenes forventede avskrivningstid. Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2011 og økonomiplan innebærer en årlig investeringsramme på 5 mill kr. Klinikkinnredning med disse investeringsrammene vil i noen grad kunne bevirke en viss forskyvning av annet investeringsbehov. Utstyrsstandarden er imidlertid nå på et sånt nivå at dette kan forsvares. De forutsetningene som er skissert ovenfor gir en mulig fremdrift som følger Innen utgangen av 2010/tidlig 2011: Restinvestering/ utstyrsinnredning i Sande tannklinikk ferdigstilles. Svelvik tannklinikk kan evt. benyttes som ambuleringsklinikk, men vurderes nedlagt. Pasientene overføres til Sande tannklinikk Andebu tannklinikk legges ned, pasienter overføres til Tønsberg, Stokke og Sandefjord 2011: Borgheim tannklinikk erstattes av ny og større klinikk på samme sted Stipulerte investeringskostnader: 4 mill kr Rådhusgata og Farmand tannklinikker erstattes av en ny klinikk i Tønsberg. Organiseringen av klinikkdriften bør utredes særskilt. Stipulerte investeringskostnader: 7 mill kr Videre utvikling Deretter kan det vurderes nærmere om klinikkstrukturen skal endres ytterligere. Tidsramme frem mot Mulige scenarioer kan være: Søeberg tannklinikk i Sandefjord samlokaliseres med Solvang tannklinikk i nye lokaler Tannklinikken på Larvik sykehus samlokaliseres med Borgejordet tannklinikk i felles bygg. Dette er avhengig av om lokaler på Borgejordet fremdeles er tilgjengelige Sentrum tannklinikk i Horten erstattes av ny og større klinikk Pt vurderes følgende tannklinikker å videreføres med forsvarlig økonomisk drift: Hof tannklinikk Holmestrand tannklinikk Revetal tannklinikk Haugar tannklinikk Stokke tannklinikk Lardal tannklinikk Et flertall av disse tannklinikkene er nybygde eller modernisert i løpet av de seneste årene, og synes pt å ha god produksjon for prioritert klientell og tilgang på betalende pasienter, som gjør at driften er økonomisk lønnsom. Ved eventuelle endringer mht rekruttering og bemanning og evt. bortfall av voksenpasientgrunnlaget, vil det imidlertid kunne bli aktuelt med en revurdering av disse forholdene. Høringsuttalelser: Det har kun kommet inn uttalelser fra kommunene, Andebu, Svelvik og Tjøme. 7

8 Hovedtrekk fra Svelvik kommunes svar: Svelvik kommune kjenner til at det har vært problemer med å rekruttere tannleger til klinikken i Svelvik og erkjenner de behov Tannhelsetjenestens faggrupper har for å arbeide i et større fagmiljø. Kommunen er dog opptatt av at befolkningen i Svelvik skal tilbys tjenester på et faglig nivå tilsvarende det som ytes i andre kommuner i Vestfold. Kommunen erkjenner videre at en viss sentralisering av behandlingstilbudet derfor fra Tannhelsetjenestens side kan være hensiktsmessig. Kommunen er bekymret for at særlig sårbare grupper, får en ekstra utfordring med å få ta del i velferdsgoder når reiseveien blir lenger slik den vil bli hvis klinikken legges ned. Kommunen ser det også som lite gunstig at elever må tas ut av undervisningen i større grad enn om klinikken i Svelvik ble opprettholdt. Det vil trolig medføre at foreldre må ta fri fra arbeid for å ledsage barna i større grad enn før. Kommunen anfører også, at ut fra et miljøperspektiv, vil det ikke være bærekraftig politikk å bidra til økt trafikk mellom Svelvik og Sande. Kommunen ønsker at Tannhelsetjenesten prøver ut andre modeller, som f. eks ambulering eller tettere samarbeid med private tannleger i Svelvik før en går til det skritt å legge ned klinikken. Hovedtrekk fra Andebu kommunes svar: Andebu kommune er opptatt av folkehelse og kommunens totale helsetilbud og ser Tannhelsetjenesten tilbud som en meget viktig del av dette arbeidet. For mange av innbyggerne i kommunen vil forslaget om å legge ned Andebu tannklinikk bety økt transportbehov, enten med egen bil, drosje eller buss. Kommunen mener dessuten at en slik beslutning ikke støtter opp under Vestfold fylkeskommunes Regionale utviklingsstrategi i og med at nedleggelse av klinikken ikke tilrettelegger for mindre bilbruk. Kommunen peker også på at transport med buss ikke er godt tilrettelagt i Andebu kommune. Kommunen påpeker også at de har en høy grad av mennesker med nedsatt funksjonsevne da både stiftelsen Signo og Vidaråsen har etablert sine institusjoner der. For beboere på disse institusjonene vil en nedleggelse av tannklinikken få konsekvenser i form at vesentlig lenger reisevei både for beboeren og ledsager og påføre dem ekstra kostnader til transport. Kommunen peker også på de mulighetene som ligger i og fortsatt å ha et samarbeid med kommunens privatpraktiserende tannleger. Kommunen stiller også spørsmål ved om Tannhelsetjenesten har vurdert å øke tannpleietiden og redusere tannlegetiden ved klinikken for dermed å styrke den forebyggende innsatsen. Andebu kommune har inngått en samarbeidsavtale med Tannhelsetjenesten der begge parter gjennom forpliktende avtaler skal bidra til at innbyggerne i Andebu kommune får et tilbud om tannbehandling innen rimelig avstand fra der de bor. Hovedtrekk fra Tjøme kommunes svar: Kommunen gir uttrykk for forståelse for Tannhelsetjenestens argumenter for at det bygges ny og større klinikk på Nøtterøy. Ved ny klinikk er de opptatt av at kravene om universell utforming, trygg vei for pasientene, gode offentlige transportmuligheter og kortest mulig reisevei fra Tjøme. Fylkesrådmannens bemerkninger Den foreslåtte klinikkstrukturen innebærer en offensiv satsing for å utvikle sterke fagmiljøer. En sentralisert klinikkstruktur kan sørge for bedre kvalitet på behandling som utføres, gjennom bedre tilgjengelighet til kompetanse, mer avansert utstyr, interne henvisningsmuligheter, en styrket ledelse og mer økonomisk drift. Større fagmiljøer fremmer rekrutteringen til ledige stillinger i et marked med stor konkurranse om arbeidskraften. Et tannhelsetilbud på de største klinikkene vil være mer stabilt og mindre utsatt for redusert tilgjengelighet ved vakanser i stillinger. Tannhelsetjenesten har som norm å innkalle barn og unge med normalt god tannhelse til tannhelsekontroll hver 20.måned. De som har behov for hyppigere kontroller innkalles oftere. En individuell vurdering legges til grunn for fastsetting av intervall mellom hver kontroll. 8

9 Barnas tenner er gjennomgående så gode at det er nok med ett besøk på tannklinikken hver 20 måned. Over halvparten av de barna som undersøkes i løpet av et år, har ikke behov for behandling ut over denne ene kontrollen. Sett på denne bakgrunn vurderes de fordeler som større klinikker med stabil kompetent bemanning i sammensatte fagmiljøer langt å oppveie de eventuelle ulempene det kan medføre at noen får lenger reisevei til en tannklinikk som likevel vil være i rimelig avstand fra bosted. Nedleggelse av Andebu og Svelvik tannklinikker vil bety en innsparing i driftskostnader til husleie, dobbelt beholdning av utstyr og materiell, m m, som kan nyttes til å styrke tannhelsetilbudet. I motsatt fall vil opprettholdelse av klinikkene bety en tilsvarende utfordring som må løses innenfor sektorens budsjettramme, i størrelsesorden 0,4 0,5 mill kr. En opprettholdelse av Andebu tannklinikk vil også gi tjenesten en kostnad mht innredning i nye lokaler. Tannhelsetjenesten må pr 15.desember gi gårdeier i Andebu beskjed om hvorvidt opsjon på leie av nye lokaler er ønskelig. Et eventuelt vedtak som betyr utsettelse av avgjørelsen for Andebus vedkommende vil bety at det blir opp til administrasjonen å finne en løsning for videreføring av driften i nye lokaler. Tilbudet om nye lokaler som nå ligger på bordet, innebærer en binding av leiekontrakten for 10 år fremover. 9

10 Administrative data: Klinikk Distrikt Kommune Utløp leieavtale Antall beh.- rom Antall * innbyggere pr Leieareal Total kostnad kr pr. år*** Kostnad kr pr m2 pr år Larvik sykehus Sfj/Larvik Larvik OK Borgejordet Sfj/Larvik Larvik OK Lardal Sfj/Larvik Lardal Løpende OK Solvang Sfj/Larvik Sandefjord ? OK Søeberg Sfj/Larvik Sandefjord OK Stokke Sfj/Larvik Stokke OK Andebu Sfj/Larvik Andebu Oppsigelse foreligger (tilbudt 100m2) Universell utforming Rådhusgt. Tønsberg Tønsberg Farmand Tønsberg Tønsberg Haugar Tønsberg Tønsberg , OK Borgheim Tønsberg Nøtterøy ** ? Revetal Tønsberg Re OK Sentrum Horten Horten OK - Sande Horten Sande ? 1200 OK Svelvik Horten Svelvik Løpende OK - Holmestrand Horten Holmestrand OK Hof Horten Hof OK Sum Tegnforklaring: * Kilde: SSB,, ** Inkludert antall innbyggere på Tjøme, *** Inkludert husleie tannklinikk, leie for andel av fellesareal i bygg, strøm og renhold. Leieareal for 7 rom: , begge inkluderer overtannlegens kontor, 6 rom: , 5 rom: , høyeste inkluderer overtannlegens kontor, 4 rom:

11 11

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 1/09 Møtedato: 08.01.2009 Tid: 13.00 Møtested: Madlagården 3 etg, Madlamarkveien 2A, 4041 Hafrsfjord Omvisning på Madla

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr PS 20/17 Orientering:

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 7/09 Møtedato: 02.09.2009 Tid: 13.00 Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger Eventuelt forfall

Detaljer

KLINIKKPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND

KLINIKKPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND KLINIKKPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND 2007 2010 Klinikkplan for Tannhelse Rogaland er behandlet i styret 7. nov 2006 og 12. febr 2007. Følgende vedtak er fattet: Sak: STR-16/06 KLINIKKPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Oppdrag: 524595 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Del: Dato: 2011-06-07 Skrevet av: Sven Haugberg Kvalitetskontroll: BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT INNHOLD

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae KOMMUNEREFORMEN i Vestfold Fylkesmann Erling Lae Vestfold i dag Dagens kommuner i Vestfold Lardal Hof Larvik Andebu Svelvik Sande Holmestrand Re Stokke Sandefjord Horten Tønsberg Nøtterøy Tjøme Ca. 85

Detaljer

Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen

Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen Arkivsak 201103565 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Administrasjonsutvalget 01.09.2011 Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen Fylkesrådmannens innstilling Fylkesrådmannens

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 Tannlege Oslo Vi søker dyktig og engasjert tannlege, helst med erfaring. 1 2 dager i uken, med mulighet for utvidelse

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/394 ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/394 ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/12 Møtedato: 13.03.2012 Tid: 13:00 Møtested: E 202, Fylkeshuset Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

MØTEINNKALLING. Bespisning og omvisning i fylkestannlegekontorets nye lokaler kl for styremedlemmene, Arkitekt Eckhoffsgate 1, bygg H.

MØTEINNKALLING. Bespisning og omvisning i fylkestannlegekontorets nye lokaler kl for styremedlemmene, Arkitekt Eckhoffsgate 1, bygg H. TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 05/06 Møtedato: 07.11.2006 Tid: 13.00. Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffsgate 1, 4010Stavanger

Detaljer

Regionreformen anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Vestfold fylkeskommune

Regionreformen anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Vestfold fylkeskommune Arkivsak-dok. 201604523-18 Arkivkode 026/---/&23 Saksbehandler Øystein Imset Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 2015-2019 08.12.2016 121/16 Fylkestinget 2015-2019 15.12.2016 101/16 Regionreformen

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Høring Forslag til sammenslåing av Larvik tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett

Høring Forslag til sammenslåing av Larvik tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett Høring Forslag til sammenslåing av Larvik, Nordre Vestfold, Sandefjord og Tønsberg 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i domstolstrukturen

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 3/07 Møtedato: 21.05.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 5/08 Møtedato: 28.08.2008 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Lærdal i Sogn Assistenttannlege i 100 % stilling søkes til veletablert praksis i Lærdal. Nybygget moderne klinikk med 4 behandlingsrom fordelt på 230 m 2 for 2 tannleger,

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1459-1 Utredning av fremtidig domstolstruktur Begrensninger i økonomiske disposisjoner Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2014 2017 Presentasjon av rådmannens forslag 20.08.13 Innledende kommentar v/rådmann Overordnede økonomiske forhold v/kommunalsjef De enkelte rammeområdene v/ kommunalsjefer (drift og investeringer)

Detaljer

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Hvordan kan VKT bidra til bedret kollektivtilbud internt i den nye kommunen? Erik Gundersen, adm. dir. Vestviken Kollektivtrafikk AS Trond

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/337 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - BRANN- OG REDNINGSTJENESTENS ORGANISERING OG RESSURSBRUK Saksbehandler: Magne Johannessen Arkiv: M82 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Høringssvar til Oppgavemeldingen knyttet til Primærhelsemeldingen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS.

Høringssvar til Oppgavemeldingen knyttet til Primærhelsemeldingen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS. Høringssvar til Oppgavemeldingen knyttet til Primærhelsemeldingen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS. I St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/11 11/19870 MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2011 TANNHELSE ROGALAND

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/11 11/19870 MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2011 TANNHELSE ROGALAND TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 07/11 Møtedato: 15.11.2011 Tid: 13:00 Møtested: Fylkeshuset E202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51 51

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

Leie av nye lokaler til Evje tannklinikk

Leie av nye lokaler til Evje tannklinikk Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8655-1 Saksbehandler Gunn-Kristin Hermansen Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 26.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 26.06.2017 Administrasjonsutvalget 27.06.2017 Fylkesutvalget

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Saksfremstilling Råd/utvalg Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Møtedato 15.03.2013 Saksnummer 2/2-2013 Saksbehandler Styringsgruppe Utviklingsplan SSHF 2030 Sakstittel

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 4/07 Møtedato: 07.11.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 12.12.2016 5-2016 46/16 Overordnet styringsgruppe 20.12.2016 5-2016 46/16 Parter i bypakken etter 1.1.2017

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 2/14 Møtedato: 17.03.2014 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vestfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

Høringsuttalelse Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN)

Høringsuttalelse Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) Trondheim 21.09.2016 Høringsuttalelse Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) TkMN viser til høringsnotatet av 6. juni

Detaljer

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare.

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare. Innledning Dette er statistikk for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord som følge av enkeltvedtak etter jordloven og regulering etter plan- og bygningsloven. Det vil si at omdisponering først blir registrert

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Glemmen videregående skole, avdeling Veum - videre arbeid med bygningsmessige løsninger

Glemmen videregående skole, avdeling Veum - videre arbeid med bygningsmessige løsninger Saksnr.: 2015/12847 Løpenr.: 34422/2015 Klassering: Saksbehandler: Egil Frode Olsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Fylkesutvalget

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Kirkerådet Oslo,

Kirkerådet Oslo, DEN NORSKE KIRKE KR 63/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: Arkivsak: 17/06291-1 Saksdokumenter: KR 63.1/17 Høringsbrev, høringsnotat og høringssvar - Oslo.pdf KR 63.2/17 Høringsbrev, høringsnotat

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS

SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS 1 Selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS er

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 13/9419-2 Saksbehandler: Claes Næsheim Generalplan tannhelse 2014-2017 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer