Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd /10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede /10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget /10 Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Fylkesrådmannens innstilling 1. Det bygges ny tannklinikk på Borgheim i Nøtterøy kommune 2. Ny klinikkstruktur i Tønsberg utformes med sammenslåing av Farmand og Rådhusgaten tannklinikker. Samlokalisering med Haugar tannklinikk vurderes. 3. Kapasiteten ved de nye klinikkene skal ta høyde for forventet befolkningsutvikling i leieperioden og medvirkning til desentralisert utdanning for tannhelsepersonell. 4. Lokalisering og utforming av nye tannklinikker skal gjøres ut fra hensyn til universell utforming. 5. Andebu tannklinikk legges ned. 6. Svelvik tannklinikk legges ned Tønsberg Egil Johansen Fylkesrådmann Bengt Berger fylkestannlege Vedlegg: Høringsuttalelser fra Tjøme, Andebu og Svelvik kommuner

2 Innledning Styret for Tannhelsetjenesten i Vestfold FKF (TiV FKF) fattet i sak 24/09 (9.nov 2009) vedtak om ny klinikkstruktur i Tannhelsetjenesten. Vedtaket innebar en utvidet klinikk-kapasitet, sammenslåing av enkelte klinikker, og nedleggelse av Andebu og Svelvik tannklinikker. Den 15. desember 2009 ble styrets vedtak behandlet i Fylkestinget. Fylkestinget ba TiV FKF om å sende planen om endring av klinikkstrukturen ut på høring til berørte kommuner. Plan om ny klinikkstruktur ble sendt på høring til alle kommunene i Vestfold med svarfrist den 19. mars Ved høringsfristens utløp var det kommet inn høringssvar fra Svelvik, Andebu og Tjøme kommuner. Høringssvarene følger som vedlegg i saken. I vedtak av 16. februar 2010 ba Fylkestinget om at saker om endring av klinikkstruktur forelegges fylkestinget for avgjørelse (FT-sak 09/10). Videre vedtok Fylkestinget den 15. juni 2010 å avvikle tannhelseforetaket (FT-sak 42/10). Tannhelsetjenesten er nå organisert som egen sektor etter nærmere bestemmelser gitt av fylkesrådmannen. Saken om tannhelsetjenestens klinikkstruktur fremmes her ihht tidligere vedtak i Fylkestinget. Saksutredning Følgende momenter ble lagt til grunn for forslag om endring av klinikkstruktur når saken ble behandlet i tannhelseforetakets styre: Faglig miljø som basis for høy kvalitet, god rekruttering og stabil bemanning Behovet for rasjonell og effektiv drift Ledelsesstruktur Krav til universelle utforming Fremtidig utløp av leieavtaler Behandlingskapasitet i forhold til nåværende og fremtidige oppgaver Krav til utvikling av fagmiljø og klinikker tilpasset desentralisert utdanning Alder og vedlikeholdsbehov I Stortingsmelding nr. 35 (2006/2007) om Tilgjenglighet, kompetanse og sosial utjevning, fremtidens tannhelsetjeneste fremheves at Tannhelsetjenesten skal legge vekt på effektiv ressursutnyttelse. En effektiv ressursutnyttelse forutsetter bl a en betydelig strukturendring når det gjelder klinikk- og praksisplasser. Stortingsmeldingen konkluderer også med at for å oppnå en mer hensiktsmessig oppgavefordeling mellom profesjonene og tjenesten som helhet, må klinikkene være av en viss størrelse. Klinikksammenslåing er derfor en forutsetning for optimal resursutnyttelse. De fleste fylkeskommuner har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre en betydelig sentralisering av klinikkstrukturen. I St.meld. nr 35 ( ) foreslås også at det utredes å gi nye grupper av pasienter rettigheter til offentlig finansierte tannhelsetjenester. Det er forventet at antallet prioriterte pasienter vil øke i årene som kommer. Dette gjelder bl a pasienter med psykiske lidelser, eldre over 75 år, tortur- og overgrepsofre, pasienter med odontofobi (angst for tannbehandling), og flere. Disse pasientene faller i dag utenfor lovens kriterier for rett til fri tannbehandling. Disse pasientene har ofte sammensatte behandlingsbehov som stiller krav til høy faglig kompetanse, inkludert en viss grad av spesialkompetanse som vanligvis utvikles i større faglige miljøer. Betydningen av sammenhengen mellom større klinikker og et bredt faglig miljø er omhandlet i stortingsmeldingen. Man snakker om en strukturendring som må til for å utvikle en tannhelsetjeneste for fremtiden. Et godt faglig miljø for alle profesjoner er viktig for utvikling av høy kompetanse i tannhelsetjenesten. Kompetanseutvikling styrker tryggheten i krevende behandlingssituasjoner. Hvorvidt det er et bredt faglig miljø på klinikken synes ofte å være det utslagsgivende argumentet for å søke en stilling eller ikke. Få nyutdannede tannleger ønsker ansettelse på de minste klinikkene. 2

3 Ut fra generelle betraktninger er det lite økonomisk rasjonelt å splitte driften opp i mange og små driftsenheter. Mange og små driftsenheter betyr dobbelt dekning av en rekke funksjoner i infrastrukturen, som gir seg utslag i økt arealbruk, med påfølgende høyere husleiekostnader som resultat. Kriterier som legges til grunn for fremtidig klinikkstruktur Fagmiljø som basis for rekruttering og stabil bemanning Erfaring viser at det er vanskelig å rekruttere tannhelsepersonell til flere av de minste klinikkene. Lite fagmiljø i hverdagen, ingen eller få å rådføre seg med i behandlingssituasjoner og fravær av seniortannleger, oppgis som grunner både fra eksterne søkere og fra våre egne ansatte for ikke ønske å arbeide ved småklinikker. Ved noen av de minste klinikkene har en måttet innføre provisjonsbasert avlønning som kompensasjon for å få bemannet klinikkene med tannlege. Ledelse, administrasjon og effektiv ressursutnyttelse Erfaringsmessig gir nedleggelse av de minste tannklinikkene gevinster i form av mer enhetlig ledelse og større grad av styring både når det gjelder ressursutnyttelse, økonomi og personalforvaltning. De minste tannklinikkene styres ofte av klinikksjef eller overtannlege som har sitt daglige virke på en annen klinikk. De ansattes nærmeste leder med personal- og økonomiansvar er dermed plassert et annet sted i distriktet. Færre og større klinikker vil medføre at flere ansatte får større nærhet til sin nærmeste leder. En ny klinikkstruktur kan legge til rette for en bedre ledelsesstruktur i sektoren. Med store utfordringer mht rekruttering til ledige tannlegestillinger vil det også medføre store utfordringer mht å rekruttere klinikkledere til et stort antall klinikker. Universell utforming Tannhelsetjenesten gir behandlingstilbud til pasienter i prioriterte grupper som bl a har problemer med å komme seg til tannklinikken, enten på egenhånd eller med ledsager, bevege seg uten tekniske hjelpemidler inn på klinikkene, eller som på grunn av redusert allmenntilstand ikke klarer å åpne tunge dører og lignende. For disse gruppene er det viktig at klinikkene har en bygningsmessig utforming som gjør at tilbudet gir en likeverdig tilgjenglighet for alle som vil bruke våre tjenester. Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, regulerer bestemmelsene om universell utforming, og det er utarbeidet nasjonale handlingsplaner for å sikre lik tilgang til offentlige tjenester. Vestfold Fylkeskommune gjennomførte i 2003 i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner en vurdering av universell utforming ved alle tannklinikkene i Vestfold. Det foreligger beskrivelse om disse forholdene ved alle tannklinikkene fra den tiden. Fylkestinget vedtok i februar 2010 at det skal utarbeides en fylkeskommunal handlingsplan for universell utforming for fylkeskommunale sektorer. Tannhelsetjenesten deltar i dette arbeidet som i bl a går på en kartlegging av universell utforming på klinikkene og hvilke tiltak som må iverksettes for å tilfredsstille kravene til tilgjenglighet for alle. Klinikker tilpasset fremtidig desentralisert utdanning Sentrale helsemyndigheter har i arbeidet med nybygg for det odontologiske fakultetet i Oslo gitt signaler om at fremtidig utdanning av tannleger og tannpleiere i større grad skal skje i nært samarbeid med den utøvende tjenesten. Det betyr at fremtidig utdanning trolig vil bli lagt opp med lengre perioder for utplassering av studenter i den offentlige tannhelsetjenesten, etter den såkalte Tromsø-modellen. For at dette skal kunne skje i Vestfold, må fremtidig klinikk-kapasitet gi plass til et visst antall studenter kontinuerlig i klinisk arbeid i Tannhelsetjenesten. Et anslag på inntil 6 ekstra behandlingsrom ved fullt utbygget desentralisert modell vil trolig være realistisk. Det vil imidlertid fortsatt være noen år frem i tid før behovet vil være fullt ut manifestert. Klinikkstandarden i Tannhelsetjenesten 3

4 Det er store forskjeller i standard på fylkeskommunens tannklinikker. De tre foregående årene er det bygget til sammen 4 nye klinikker i Holmestrand, Tønsberg, Stokke og Larvik, og i 2010 er ny tannklinikk tatt i bruk i Sande. Enkelte klinikker er imidlertid om lag 20 år gamle eller eldre. Ved de fleste av disse er det lite rom for ombygging eller utvidelser innenfor nåværende bygningsmasse. Noen klinikker står overfor et omfattende behov for renovering, mens andre av de eldste klinikkene har fått en tiltrengt oppgradering ved hjelp av tiltaksmidler i Ved de siste års vernerunder er det påpekt mangler ved ventilasjon, og kalde og trekkfulle behandlingsrom. Ved enkelte tannklinikker er krav om universell utforming ikke innfridd. Dårlige heisforhold forekommer ved flere av tannklinikkene. Leieavtaler som utløper i I Nordre Vestfold tannhelsedistrikt har Svelvik tannklinikk ingen fastsatt leieperiode, men leieavtalen kan sies opp med et års varsel. De øvrige tannklinikkene i distriktet har leieavtaler av lengre varighet. I Tønsberg tannhelsedistrikt er det 5 tannklinikker. Ved 3 av disse klinikkene utløper leiekontrakten innenfor nevnte tidsperiode. Dette gjelder Farmand tannklinikk, Rådhusgaten tannklinikk og Borgheim tannklinikk. For Farmand og Rådhusgaten tannklinikker er det stor usikkerhet mht om det er mulig å få nåværende leieavtale forlenget. For begge disse klinikkenes vedkommende er sentrale krav til universell utforming lite imøtekommet. Nåværende leieavtale for Borgheim tannklinikk løper ut i desember 2011, med ett års oppsigelse. Her foreligger tilbud fra gårdeier om ny leieavtale for andre lokaler i samme bygg. I Søndre Vestfold tannhelsedistrikt går leieavtalen ut for Larvik tannklinikk i Larvik sykehus og Solvang tannklinikk i Sandefjord allerede i begynnelsen av Det er sannsynlig at leieavtale kan videreføres for disse klinikkenes del. Ved overdragelse av Sentrumsbygget i Andebu sommeren 2010 mottok tannhelsetjenesten oppsigelse av leieforholdet for Andebu tannklinikk fra den nye gårdeieren. Tannhelsetjenesten har opsjon på leie av nye lokaler i samme bygg. Svarfrist for opsjonen er satt til 15.desember Konsekvenser av et evt. nei fra gårdeier til fornying av enkelte av leieavtalene har stor betydning for den samlete klinikkstrukturen. I denne sammenhengen er det også nødvendig å se klinikkstrukturen i et lengre tidsperspektiv. Jf. vedlegg 1 om leieforholds varighet, kostnader og arealoversikt, inntatt sist i saksfremstillingen. Nye og større klinikker - Sammenslåing eller samlokalisering? Ved en evt. nedleggelse av mindre klinikker kan klinikkene enten slås sammen til en stor klinikk med felles økonomi, administrasjon og ledelse, eller man kan velge å samlokalisere klinikkene med felles infrastruktur, men skilt økonomi, administrasjon og ledelse. I Skien har Telemark fylkeskommune bygget en sentralklinikk med 30 behandlingsrom. Man har valgt å opprettholde 4 enheter under ett tak i en klinikk. Det er for tidlig å høste erfaringer derfra, klinikken har pt vært i drift kun 1½ år. Det man imidlertid ser så langt er at sentralklinikken gir rom for deltakelse i utdanning av tannleger, og man har plass til opprettelse av spesialiserte tjenester i samarbeid med kompetansesenteret i Arendal. Sammenslåing av tannklinikker gir muligheter både for kompetanseutvikling, brede fagmiljøer og grunnlag for en i lønnsom drift på en helt annen måte enn ved opprettholdelse av mindre klinikker. Forslag til klinikkstruktur for Nordre Vestfold tannhelsedistrikt Sande tannklinikk var en av de eldste tannklinikkene og trang en omfattende renovering. Tannklinikken hadde også behov for utvidet behandlingskapasitet. Det er få privatpraktiserende tannleger i Sande, og den offentlige tannklinikken har stor pågang av voksne som ønsker behandling der. Planer for utstrakt boligbygging i Sande vil også øke behovet for behandlingskapasitet til flere prioriterte pasienter. 4

5 Styret for Tannhelsetjenesten vedtok i sak 9/10 å bygge ny og større tannklinikk i Sande. Etter vedtaket i styret er det bygget ny tannklinikk i Sande sentrum med utvidet behandlingskapasitet. Klinikken ble åpnet av Fylkesordføreren den 18. oktober Det er kapasitet ved klinikken til å ta imot flere pasienter, og kapasiteten kan ytterligere utvides ved å installere tannlegeutstyr i ledige rom. I de siste årene har det vært store rekrutteringsproblemer for å få bemannet Svelvik tannklinikk med tannlege. Dette gjelder både ved intern og ekstern rekruttering. Tannhelsepersonellet opplever å stå alene uten kollegaer å rådføre seg med i behandlingssituasjoner. Det er gjort gjentatte forsøk på å rekruttere, bla. gjennom gunstige økonomiske avtaler, uten at en har oppnådd en stabil løsning som resultat. Med denne bakgrunn foreslås å overføre pasientene til Sande tannklinikk og innlede dialog med Svelvik kommune om avvikling av tannklinikken. Inntil videre kan Svelvik tannklinikk opprettholdes som ambuleringsklinikk som er betjent enkelte dager for å gi et behandlingstilbud til de som har vanskeligst for å ordne transport til Sande. Tilsvarende er tidligere gjennomført bl a for tannklinikken på Tjøme og i Kvelde, hvor avstanden til nærmeste naboklinikk var tilsvarende avstanden mellom Svelvik og Sande. For pasienter fra Svelvik vil dette sikre et faglig langt bedre tilbud enn det som kan leveres i den usikre rekrutteringssituasjonen som tannhelsetjenesten opplever. Sentrum tannklinikk i Horten er byens eneste offentlige tannklinikk: Det savnes plass for de administrative oppgavene som skal løses ved overtannlegens kontor. Klinikken har imidlertid i 2009 nytt godt av vedlikeholdsmidler som er stilt til disposisjon fra Regjerningens tiltakspakke, og fremstår nå som en innbydende tannklinikk. Det vil ennå være noen år til nåværende leieavtale går ut. Til tross for noe begrenset kapasitet foreslås klinikken opprettholdt inntil det blir aktuelt å vurdere forlengelse av nåværende leieavtale. Tannklinikken i Hof har 3 behandlingsrom. Isolert sett er klinikken så liten at det ville være aktuelt å legge den ned. Klinikken er opprettet i samarbeid med kommunen som har ivret for å opprettholde tannlegetilbudet på stedet. Kommunen har dekket en stor del av ombyggingskostnadene ved den utvidelsen av klinikken som er foretatt. Tannhelsetjenesten har kjøpt en relativt stor pasientportefølje fra privatpraksis som er lagt ned. Det er dermed stor tilgang på voksne betalende pasienter. Klinikken vil i dagens situasjon være bemannet med to tannleger og tannhelsesekretærer i full stilling og tannpleier i deltidsstilling, og i tillegg få tilført ekstrahjelp for å ta unna toppene av voksent betalende klientell som sogner til klinikken. Også her opprettholdes bemanningen ved hjelp av gunstige økonomiske betingelser i form av provisjonsavlønning for tannlegene. Forslag til klinikkstruktur for Tønsberg tannhelsedistrikt Beliggenheten til Farmand og Rådhusgata tannklinikker i sentrum av Tønsberg er god, men begge fremstår med dårlig tilgjengelighet for rullestolbrukere pga trange heiser og kronglete tilkomst til heisene, som i tillegg ofte er ute av drift slik at pasienter som bruker heisen får store problemer. Det er heller ikke egne parkeringsplasser for funksjonshemmede ihht til kravene til universell utforming. I tillegg til de nevnte manglene har gårdeierne begge steder varslet om bygningsmessige endringer som er lite forenlig med fortsatt drift av tannklinikker. Det er ikke oppnådd tilsagt om fortsatte leieavtaler ved utgangen av nåværende leieperiode. Tannklinikken på Borgheim fremstår som slitt og med noe kronglete interne trafikkarealer. Bl a gjelder dette dårlige garderobeforhold for de ansatte. Alle de tre nevnte tannklinikkene i Tønsberg tannhelsedistrikt har fått anmerkninger vedr det fysiske arbeidsmiljøet ved vernerunden i 2009 og Én stor tannklinikk for Tønsberg og Nøtterøy sammen kunne tenkes som alternativ til to separate tannklinikker. Det vil trolig være vanskelig å oppdrive ledige lokaler for dette formålet. I tillegg kommer at Haugar tannklinikk fremstår med beliggenhet og tilgjengelighet som er meget tilfredsstillende. Denne klinikken var ny i

6 Så langt i prosessen har de ansatte uttrykt skepsis til en storklinikk hvor alle klinikkene i Tønsberg og på Nøtterøy slås sammen. Trolig vil det være enklere å finne mulighet for samlokalisering av de tre klinikkene i Tønsberg sentrum som et realistisk alternativ. Det foreslås at de to klinikkene uten utsikt til fornyet leieavtale erstattes av en ny klinikk i andre bedre egnete lokaler. Ny tannklinikk i Tønsberg bør ha plass til spesialister i noe omfang, og dessuten forberedes for deltakelse i desentralisert utdanning av tannhelsepersonell.. Det foreslås at det bygges ny tannklinikk på Borgheim i samme lokaler som klinikken er nå. Klinikken skal kunne betjene befolkningen på Nøtterøy og Tjøme, samt den delen av befolkningen i Tønsberg kommune som bor på Nøtterøy. Det foreslås å opprettholde Revetal tannklinikk i tidsrammen for nåværende leieavtale. Klinikken er nylig renovert, og fremstår med relativt stabil bemanning, mulighet for flere behandlere til å arbeide samtidig på klinikken. Klinikken har potensial til å øke tilgangen på betalende pasienter. Investeringskostnader for planlagt nye tannklinikker i Tønsberg og på Nøtterøy i Tønsberg tannhelsedistrikt er kostnadsberegnet til 11 mill. kr. Beløpet ligger innenfor de investeringsrammene som er gitt/foreslått for innredning og utstyr til tannklinikklokaler i og 2011-budsjettene. Forslag til klinikkstruktur for Søndre Vestfold tannhelsedistrikt Andebu tannklinikk tar i nåværende form ikke i tilstrekkelig grad hensyn til pasientenes behov for behandling i en privat skjermet atmosfære. Klinikken har 2 behandlingsrom, et av rommene er opprettet som en nødløsning for å skaffe god nok kapasitet ved klinikken. Klinikken betjenes av en tannlege og en tannhelsesekretær i hele stillinger. I tillegg ambulerer en tannpleier fra Sandefjord til klinikken to dager pr uke. Det har i perioder vært vanskelig å rekruttere personell til klinikken. Det er lite tilgang på voksne pasienter, og Andebu har god dekning av privatpraktiserende tannleger. Det vil være økonomisk lønnsomt å innlemme klinikken i en større enhet. Det foreslås at Andebu tannklinikk legges ned. Pasientene kan overføres til de nærmeste tannklinikkene, som innebærer behandling av Andebu-pasienter i både Tønsberg, Stokke og Sandefjord, ut fra hensynet til hver enkelt av dem som berøres av en nedleggelse. Tilsvarende ordning som dette var løsningen før VFK bygget tannklinikken i Andebu sentrum i Begge klinikkene i Sandefjord fremstår som to av de mest funksjonelle tannklinikkene i fylket. Det vil imidlertid på sikt være behov for økt klinikk-kapasitet i Sandefjord. Et alternativ kan være å utrede om det er mulighet for ombygging av Solvang til klinikk med 7 behandlingsrom. Solvang tannklinikk har nylig gjennomgått en renovering ved hjelp av regjeringens tiltakspakke og fremstår som en tiltalende klinikk. Et annet alternativ vil kunne være å samlokalisere Søeberg og Solvang tannklinikker, til én større klinikk. En samlokalisering vil i noen grad kunne redusere driftskostnadene. Det foreslås imidlertid å utsette avgjørelsen til utløp av leiekontrakten for Søeberg tannklinikk. Borgejordet tannklinikk er nylig tatt i bruk og fremstår som innbydende og med god tilgjengelighet. Dette leieforholdet er langsiktig og det er ikke aktuelt å vurdere utflytting eller nedleggelse. På bakgrunn av tidligere samtaler med SiV HF vil en ny leieperiode for tannklinikken på Larvik sykehus kunne bety andre leievilkår enn någjeldende avtale med helseforetaket, som bygger på avtalene når Staten overtok sykehusene fra fylkeskommunen. Dermed kan det bli aktuelt å vurdere utflytting derfra. Dersom det på et seinere tidspunkt er ledige lokaler i tilknytning til Borgejordet tannklinikk, kan det bli aktuelt å vurdere samlokalisering der. Lardal tannklinikk er en ett roms klinikk som er bemannet av tannlege to dager pr uke, men som leies ut til samme tannlege for privat praksis tre dager pr uke. Ordningen er uproblematisk og har vært stabil siden begynnelsen av 1990-tallet. Så lenge bemanningen ved klinikken er stabil, bør klinikken opprettholdes. En evt. flytting til nye lokaler kan vurderes dersom egnete lokaler blir tilgjengelige. Mulig framdrift og kostnadsrammer 6

7 En enkel kostnadsberegning basert på erfaringstall fra nylig gjennomførte klinikkprosjekter antyder en kostnadsramme på ca kr pr behandlingsrom i en middels stor tannklinikk, inkludert nødvendig tannlegeutstyr, men uten ulike former for spesialutrustning. Ved at utstyr fra klinikklokaler som må fraflyttes eller legges ned, er av nyere dato, kan en del av dette utstyret flyttes med inn i nye lokaler og derved bevirke at kostnadsrammen ikke overskrides. Framdrift for opprettelse av ny klinikkstruktur er tatt høyde for i budsjett for 2010 og forslag til budsjett for 2011, med videreføring av investeringsrammen i påfølgende økonomiplanperiode Et engangs investeringstilskudd fra fylkeskommunen på 12,0 mill kroner i 2010 betjenes av sektoren og nedbetales som et internlån over 15 år, ved at sektorens årlige budsjettramme reduseres. Dette medfører et trekk i rammen med kr kroner fra og med Nedbetalingstiden er tilpasset investeringenes forventede avskrivningstid. Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2011 og økonomiplan innebærer en årlig investeringsramme på 5 mill kr. Klinikkinnredning med disse investeringsrammene vil i noen grad kunne bevirke en viss forskyvning av annet investeringsbehov. Utstyrsstandarden er imidlertid nå på et sånt nivå at dette kan forsvares. De forutsetningene som er skissert ovenfor gir en mulig fremdrift som følger Innen utgangen av 2010/tidlig 2011: Restinvestering/ utstyrsinnredning i Sande tannklinikk ferdigstilles. Svelvik tannklinikk kan evt. benyttes som ambuleringsklinikk, men vurderes nedlagt. Pasientene overføres til Sande tannklinikk Andebu tannklinikk legges ned, pasienter overføres til Tønsberg, Stokke og Sandefjord 2011: Borgheim tannklinikk erstattes av ny og større klinikk på samme sted Stipulerte investeringskostnader: 4 mill kr Rådhusgata og Farmand tannklinikker erstattes av en ny klinikk i Tønsberg. Organiseringen av klinikkdriften bør utredes særskilt. Stipulerte investeringskostnader: 7 mill kr Videre utvikling Deretter kan det vurderes nærmere om klinikkstrukturen skal endres ytterligere. Tidsramme frem mot Mulige scenarioer kan være: Søeberg tannklinikk i Sandefjord samlokaliseres med Solvang tannklinikk i nye lokaler Tannklinikken på Larvik sykehus samlokaliseres med Borgejordet tannklinikk i felles bygg. Dette er avhengig av om lokaler på Borgejordet fremdeles er tilgjengelige Sentrum tannklinikk i Horten erstattes av ny og større klinikk Pt vurderes følgende tannklinikker å videreføres med forsvarlig økonomisk drift: Hof tannklinikk Holmestrand tannklinikk Revetal tannklinikk Haugar tannklinikk Stokke tannklinikk Lardal tannklinikk Et flertall av disse tannklinikkene er nybygde eller modernisert i løpet av de seneste årene, og synes pt å ha god produksjon for prioritert klientell og tilgang på betalende pasienter, som gjør at driften er økonomisk lønnsom. Ved eventuelle endringer mht rekruttering og bemanning og evt. bortfall av voksenpasientgrunnlaget, vil det imidlertid kunne bli aktuelt med en revurdering av disse forholdene. Høringsuttalelser: Det har kun kommet inn uttalelser fra kommunene, Andebu, Svelvik og Tjøme. 7

8 Hovedtrekk fra Svelvik kommunes svar: Svelvik kommune kjenner til at det har vært problemer med å rekruttere tannleger til klinikken i Svelvik og erkjenner de behov Tannhelsetjenestens faggrupper har for å arbeide i et større fagmiljø. Kommunen er dog opptatt av at befolkningen i Svelvik skal tilbys tjenester på et faglig nivå tilsvarende det som ytes i andre kommuner i Vestfold. Kommunen erkjenner videre at en viss sentralisering av behandlingstilbudet derfor fra Tannhelsetjenestens side kan være hensiktsmessig. Kommunen er bekymret for at særlig sårbare grupper, får en ekstra utfordring med å få ta del i velferdsgoder når reiseveien blir lenger slik den vil bli hvis klinikken legges ned. Kommunen ser det også som lite gunstig at elever må tas ut av undervisningen i større grad enn om klinikken i Svelvik ble opprettholdt. Det vil trolig medføre at foreldre må ta fri fra arbeid for å ledsage barna i større grad enn før. Kommunen anfører også, at ut fra et miljøperspektiv, vil det ikke være bærekraftig politikk å bidra til økt trafikk mellom Svelvik og Sande. Kommunen ønsker at Tannhelsetjenesten prøver ut andre modeller, som f. eks ambulering eller tettere samarbeid med private tannleger i Svelvik før en går til det skritt å legge ned klinikken. Hovedtrekk fra Andebu kommunes svar: Andebu kommune er opptatt av folkehelse og kommunens totale helsetilbud og ser Tannhelsetjenesten tilbud som en meget viktig del av dette arbeidet. For mange av innbyggerne i kommunen vil forslaget om å legge ned Andebu tannklinikk bety økt transportbehov, enten med egen bil, drosje eller buss. Kommunen mener dessuten at en slik beslutning ikke støtter opp under Vestfold fylkeskommunes Regionale utviklingsstrategi i og med at nedleggelse av klinikken ikke tilrettelegger for mindre bilbruk. Kommunen peker også på at transport med buss ikke er godt tilrettelagt i Andebu kommune. Kommunen påpeker også at de har en høy grad av mennesker med nedsatt funksjonsevne da både stiftelsen Signo og Vidaråsen har etablert sine institusjoner der. For beboere på disse institusjonene vil en nedleggelse av tannklinikken få konsekvenser i form at vesentlig lenger reisevei både for beboeren og ledsager og påføre dem ekstra kostnader til transport. Kommunen peker også på de mulighetene som ligger i og fortsatt å ha et samarbeid med kommunens privatpraktiserende tannleger. Kommunen stiller også spørsmål ved om Tannhelsetjenesten har vurdert å øke tannpleietiden og redusere tannlegetiden ved klinikken for dermed å styrke den forebyggende innsatsen. Andebu kommune har inngått en samarbeidsavtale med Tannhelsetjenesten der begge parter gjennom forpliktende avtaler skal bidra til at innbyggerne i Andebu kommune får et tilbud om tannbehandling innen rimelig avstand fra der de bor. Hovedtrekk fra Tjøme kommunes svar: Kommunen gir uttrykk for forståelse for Tannhelsetjenestens argumenter for at det bygges ny og større klinikk på Nøtterøy. Ved ny klinikk er de opptatt av at kravene om universell utforming, trygg vei for pasientene, gode offentlige transportmuligheter og kortest mulig reisevei fra Tjøme. Fylkesrådmannens bemerkninger Den foreslåtte klinikkstrukturen innebærer en offensiv satsing for å utvikle sterke fagmiljøer. En sentralisert klinikkstruktur kan sørge for bedre kvalitet på behandling som utføres, gjennom bedre tilgjengelighet til kompetanse, mer avansert utstyr, interne henvisningsmuligheter, en styrket ledelse og mer økonomisk drift. Større fagmiljøer fremmer rekrutteringen til ledige stillinger i et marked med stor konkurranse om arbeidskraften. Et tannhelsetilbud på de største klinikkene vil være mer stabilt og mindre utsatt for redusert tilgjengelighet ved vakanser i stillinger. Tannhelsetjenesten har som norm å innkalle barn og unge med normalt god tannhelse til tannhelsekontroll hver 20.måned. De som har behov for hyppigere kontroller innkalles oftere. En individuell vurdering legges til grunn for fastsetting av intervall mellom hver kontroll. 8

9 Barnas tenner er gjennomgående så gode at det er nok med ett besøk på tannklinikken hver 20 måned. Over halvparten av de barna som undersøkes i løpet av et år, har ikke behov for behandling ut over denne ene kontrollen. Sett på denne bakgrunn vurderes de fordeler som større klinikker med stabil kompetent bemanning i sammensatte fagmiljøer langt å oppveie de eventuelle ulempene det kan medføre at noen får lenger reisevei til en tannklinikk som likevel vil være i rimelig avstand fra bosted. Nedleggelse av Andebu og Svelvik tannklinikker vil bety en innsparing i driftskostnader til husleie, dobbelt beholdning av utstyr og materiell, m m, som kan nyttes til å styrke tannhelsetilbudet. I motsatt fall vil opprettholdelse av klinikkene bety en tilsvarende utfordring som må løses innenfor sektorens budsjettramme, i størrelsesorden 0,4 0,5 mill kr. En opprettholdelse av Andebu tannklinikk vil også gi tjenesten en kostnad mht innredning i nye lokaler. Tannhelsetjenesten må pr 15.desember gi gårdeier i Andebu beskjed om hvorvidt opsjon på leie av nye lokaler er ønskelig. Et eventuelt vedtak som betyr utsettelse av avgjørelsen for Andebus vedkommende vil bety at det blir opp til administrasjonen å finne en løsning for videreføring av driften i nye lokaler. Tilbudet om nye lokaler som nå ligger på bordet, innebærer en binding av leiekontrakten for 10 år fremover. 9

10 Administrative data: Klinikk Distrikt Kommune Utløp leieavtale Antall beh.- rom Antall * innbyggere pr Leieareal Total kostnad kr pr. år*** Kostnad kr pr m2 pr år Larvik sykehus Sfj/Larvik Larvik OK Borgejordet Sfj/Larvik Larvik OK Lardal Sfj/Larvik Lardal Løpende OK Solvang Sfj/Larvik Sandefjord ? OK Søeberg Sfj/Larvik Sandefjord OK Stokke Sfj/Larvik Stokke OK Andebu Sfj/Larvik Andebu Oppsigelse foreligger (tilbudt 100m2) Universell utforming Rådhusgt. Tønsberg Tønsberg Farmand Tønsberg Tønsberg Haugar Tønsberg Tønsberg , OK Borgheim Tønsberg Nøtterøy ** ? Revetal Tønsberg Re OK Sentrum Horten Horten OK - Sande Horten Sande ? 1200 OK Svelvik Horten Svelvik Løpende OK - Holmestrand Horten Holmestrand OK Hof Horten Hof OK Sum Tegnforklaring: * Kilde: SSB,, ** Inkludert antall innbyggere på Tjøme, *** Inkludert husleie tannklinikk, leie for andel av fellesareal i bygg, strøm og renhold. Leieareal for 7 rom: , begge inkluderer overtannlegens kontor, 6 rom: , 5 rom: , høyeste inkluderer overtannlegens kontor, 4 rom:

11 11

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer