Som illustrasjonen nedenfor viser, kan eiendomsstrukturen innenfor planområdet kan deles i tre hovedgrupper:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som illustrasjonen nedenfor viser, kan eiendomsstrukturen innenfor planområdet kan deles i tre hovedgrupper:"

Transkript

1 Eiendomsstruktur Som illustrasjonen nedenfor viser, kan eiendomsstrukturen innenfor planområdet kan deles i tre hovedgrupper: På dagens industriarealer (selve Marviksletta og området nord for Sør Arena) er det eiendommer med mange eiere. Der er stor variasjon i størrelser på eiendommene. Flere er festetomter med lange festekontrakter der grunneier er Kristiansand kommune. Nord for selve sletta er det større borettslagseiendommer. Videre nordover, mot Kongsgård alle og Bispegra, er det mindre boligeiendommer for småhus.

2 Eksisterende funksjoner Illustrasjonen nedenfor viser de ulike funksjonene som er registrert på Marviksletta i dag; et sammensatt bilde der handel, industri, offentlig tjenester, kontor, aktivitet og andre tjenester er tilsynelatende tilfeldig etablert om hverandre. Boliger er i hovedsak konsentrert i utkanten av selve sletta i nord og øst.

3 Eksisterende tjenestetilbud Illustrasjonen nedenfor viser fordelingen av offentlige tjenestetilbud innenfor området. Skoler fi nnes sør for planområdet, Wilds Minde barneskole, og i vest ved Oddemarka ungdomsskole. Barnehager fi nnes i hovedsak sør og vest for planområdet, Bamsebo, Roligheden og Kongsgård. Kulturtilbud er lite representert men fi nnes i sør ved Rosegården, midt i planområdet med skatehallen og i nord ved fylkesmuseet. Kulturetaten er i gang med å etablere kulturbygg ved Roligheden barnehage rett i utkanten av planområdet. Kulturtilbudet er ivaretatt og det er ikke behov for ytterligere arealer til offentlige kulturformål i områdeplanen. Dagens helse- og sosialtilbud er mest fremtredende ved konsentrasjonen på Bispegra. Her er det også større arealreserver for fremtidig helse- og sosialbehov. Ellers er det boliger for bostedsløse ved nytt havneområde og to eldrehjem ved hhv Valhalla og Oddemarka. Det er primært boliger som utgjør det fremtidige helse- og sosialbehovet. Området har et variert idrettstilbud tilbud. Sør Arena er et av de fl otteste idrettsanlegg i kommunen. Innenfor planområdet er det i dag skatehall, bowlinghall og idrettshall (Starthallen). Sør for planområdet ved gamle stadion er det et stort anlegg med variert tilbud og i nord ved Kongsgårdjordene fi nnes en fullverdig fotballbane med klubbhus. Her planlegges det ny rulleskiløype og en ny fotballbane. Privat tjenesteyting er i dag representert i området ved postkontor, aktivitetshus, vaskeri, menighetshus, tannlege, treningssentre, undervisning, fotballstadion, idrettshall, bowling og bevertning.

4

5 Eksisterende boligtyper Kartet under viser ulike boligtyper i og utenfor planområdet. Området domineres av rekkehus og 2-4 manns boliger. Rundt Idun kiosken Friggs vei Brages vei er det blokkbebyggelse. Det samme gjelder for et nyere bygg syd i Nye teglverksvei. For øvrig er det verdt å merke seg at sletta i dag, er så godt som uten boligbebyggelse.

6 Eksisterende førende elementer Illustrasjonn nedenfor viser fastlagte funksjoner i dag, som vil være førende for hovedgrepene i områdeplanen. Disse elementene vil blant annet kunne være med å bestemme formål og høyder på omkringliggende arealer, trafi kkmønstre og ferdsleslinjer.

7 Byggehøyder Dagens bebyggelse i søndre del av planområdet er i hovedsak industri- og næringsbygg på 2-3 etg men hver etasje har stor innvendig takhøyde. Nord i planområdet er det boligbebyggelse i 2-4 etasjer. Oslo kommune har en rommelighetsnorm. Dette er en norm for høyde på bygninger i forhold til avstanden mellom bygningene. Avstandsforholdet 1,5xhøyden tilsvarer solvinkelen 1. mai kl Tilliggende boligbygninger mot felles uteareal skal altså ikke være høyere enn at forholdet mellom gjennom snittlig høyde og avstand mellom bygninger skal være < 1 : 1,5. Ved en avstand i gårdsrom eller gate på 17 meter tilsvarer dette høyde på ca 4 etg + 1 tilbaketrukket etg. Illustrasjonen nedenfor viser dette prinsippet: Illustrasjonen på neste side viser dette prinsippet på Marviksletta:

8 Akser og gatestruktur Bystrukturen på Lund er planlagt i 1920-årene i Langes plan. Planen var blant annet preget av akser, symmetri og strategisk plassering av parker og offentlige bygninger i forhold til aksene. Planen har to tydelige monumentalakser som er gjennomgående ut til sjøen. En av disse, Agder allé skjærer igjennom planområdet. Den er kun bygd i boligområdet vest for Østre Ringvei. Gjennom planområdet er aksen brutt av industribebyggelsen. Langes plan har også en fl ere andre akser. Kartet nedenfor viser akser i Langes plan, eksisterende akser og brudd på disse.

9 Skoler i området Lovisenlund skole Wilds Minne skole Oddemarka Kapasitet og elevtallsprognose Folketall: Skolene har plass til 805 elever på barnetrinnet. Ungdomstrinnet går til Oddemarka skole. Elevtallsprognosen viser følgende utvikling: 900 Lund/ Sødal kap. 1-7 kl. tr.1-7 tr /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Prognosen i tall Trinn 1-7 Trinn 8-10 Forventet boligbygging Sum 835 I likhet med Kvadraturen er barnetettheten på Lund vesentlig lavere enn gjennomsnitt for hele kommunen (0, år pr. bolig, 0,20 i hele KRS). Sammen med Grim er Lund Kristiansands nest eldste bydeler. Det var store barnekull etter krigen, som ble avløst av vesentlig mindre kull og stor overvekt av eldre noen tiår etter. På nittitallet fi kk vi et generasjonskifte. For tiden er Lund på baksiden av den andre bølge. Det er bl.a. derfor antall 0-6 år har gått ned siden 2000, selv om boligmassen har økt. Det er også skjedd en del transformasjon i retning fl ere og mindre boenheter (studenthybler). Noen av disse har små barn. I kjølvannet av dette har vi sett mer og mer av den samme trendutfl ytting av små barn som vi kjenner fra Kvadraturen. Dermed blir det også vanskelig å lage sikre

10 prognoser for Lund, ettersom det er sterke krefter og motkrefer i bydelen. Sålangt ser det ut som barnetallet er stabilisert rundt 600. Det er forventet en del byggeaktivitet i prognoseperioden. Det dreirer seg hovedsakelig om leiligheter. Rekrutteringsfeltet er både utenbys, og hele kommunen. Utbyggingen av leiligheter på Presteheia ble befolket med ca. 15% fra Konsgård/Gimlekollen og ca 15% fra Lund. (Effekten på de to bydelene mht år, var liten). Både boligtypen som planlegges og aldersprofi len hos dem som fl ytter inn til Lund tilsier lav barnefaktor pr. bolig. Det betyr fortsatt betydelig overkapasitet på barnetrinnet. Restpotensiale, elevtall etter prognoseperioden. Boligmasse ferdig utbygd: 8475 Forventet bygd i prognoseperioden; 835 restpotensiale; 1707 Nåværende boligmasse; 5933 Nåværende boligmasse Forventet bygd i prognoseperioden restpotensiale Både erfaringstall fra siste års barnetall og ulike trekk ved bydelen gjør at vi tror på et fortsatt stabilt antall barn 6-12 år. Etter prognoseperioden gjenstår ca. 20% av det som pr. dato antas å være bydelens fremtidige boligmasse. Eksisterende leilighetskomplekser, for eksempel Solbygg, har, når vi ser på den blokkdominerte grunnkretsen Solbygg, 692 boenheter, men kun 13 barn 6-12år (faktor 0,027 barn pr. bolig). Anvendt på restpotensiale 1707 boliger gir dette 46 barn En trend som kan fremskynde frigjøring av en del mer barne-tette boliger er at middelaldrende og unge gamle ser ut til å foretrekke leilighet tidligere enn før. Det betyr færre enslige gamle i store eneboliger enn en så før forrige generasjonsskifte. Dette kan utgjøre en egen faktor, og innebære økt barnetall. Men samtidig vil sterk utbygging av leiligheter, til dels med næring i 1. etasje, innebære et ennu sterkere urbant preg, noe som ikke fremmer barnetetthet. Konklusjon: Antall barn 6-12 år vil antakelig øke på lengre sikt. Hvor mye er vanskelig å si. Kanskje til rundt 700. Vi tror eksisternde skolekapasitet på barntrinnet vil være tilstrekkelig også i fremtiden.

11 Årsdøgntrafi kk i området (ÅDT): Kartutsnittet nedenfor viser registrert årsdøgntrafi kk på Marviksletta:

12 Veibredder Østre Ringvei Bredde: 28 meter Bredde: 32 meter Bredde: 46 meter Bredde: 45 meter

13 Blå-vannledning, grønn-spillvann, rød-avløp Hvite linje-eiendomsgrense Målestokk 1:4000

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Innledning Ved planlegging av en fremtidig skolestruktur er det nødvendig

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse Trondheimkommune Byplankontoret Brøset områdeplan Planbeskrivelse 07.05.2013 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sammendrag... 4 1.2 Bakgrunn... 6 1.3 Planprogram... 6 1.4 Forholdet til overordnet plan...

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 Utbetalinger fra KNF er bare et av flere virkemidler kommunen kan benytte i næringsarbeidet. Det vil være fornuftig å ha et lengre perspektiv enn

Detaljer