Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011"

Transkript

1 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate

2 Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon... : Metode.... Om datainnsamlingen.... Målgruppe og rekruttering.... Tolkning av resultatene.... Spørreskjemaet Effekten av utvidet responsrate på svarfordeling og utvikling.... Om figurene... : Oppsummering... : Helhetlig vurdering... : Gjennomgang av resultatene.... Om resultater per spørsmål, totalnivå... Spm : Føler du deg trygg her på sykehjemmet? (N=)... Spm : Får du den hjelpen du trenger? (N=)... Spm : Er det som regel de samme personene som hjelper deg? (N=)... Spm : Synes du at de ansatte er lydhøre og høflige? (N=)... 0 Spm : Synes du at du får være med å bestemme hvordan dagen din skal se ut? (N=)... Spm : Synes du at maten her smaker godt? (N=)... Spm : Er du fornøyd med aktivitetene her? (N=)... Spm : Synes du at de ansatte tar seg tid til å samtale/prate med deg? (N=). Spm : Er måltidene en hyggelig stund på dagen? (N=)... Spm : Får du mulighet til å ha privatliv? (N=)... Spm : Snakker personalet klart og tydelig, slik at du forstår dem? (N=)... Spm : Får du snakke med lege når du trenger det? (N=)... Spm : Får du muligheten til å komme til tannlege? (N=)... Spm : Spør de ansatte om hvordan du vil at hjelpen skal utføres? (N=)... 0 Spm : Får du være med å bestemme når du vil ha hjelp? (N=)... Spm : Hører de ansatte på deg hvis du har noe å klage på? (N=)... Spm : Blir det bedring på situasjonen hvis du har klaget på noe? (N=)... Resultater per sykehjem... Abildsø bo- og rehabiliteringssenter... Akerselva sykehjem... Ammerudhjemmet bo- og kultursenter... Ammerudlunden sykehjem... Bekkelagshjemmet... Cathinka Guldberg-senteret... Fagerborghjemmet... Frognerhjemmet... Furuset sykehjem... Grefsenhjemmet... Grünerløkka sykehjem... Hovseterhjemmet... Kajalund sykehjem... Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter... Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter... Lambertseter alders- og sykehjem... Synovate 0 - -

3 Langerud sykehjem... Lille Tøyen sykehjem... Lilleborg sykehjem... Lillohjemmet... Lindeberg omsorgssenter... Madserud sykehjem... Majorstutunet bo- og behandlingssenter... Manglerudhjemmet... Midtåsenhjemmet... Nordberghjemmet... Nordseterhjemmet... Oppsalhjemmet... Paulus sykehjem... 0 Romsås sykehjem... 0 Ryenhjemmet... 0 Rødtvet sykehjem... 0 Sagenehjemmet... 0 Silurveien sykehjem... Smestadhjemmet... Sofienbergsenteret... Solvang sykehjem... St. Halvardshjemmet... St. Hanshaugen omsorgssenter... Stovnerskogen sykehjem... Tåsenhjemmet... Uranienborghjemmet... Villa Enerhaugen... Vinderen bo- og servicesenter... Vålerengen bo- og servicesenter... Økern sykehjem... Østensjø bo- og servicesenter... Fagertun sykehjem... Granås sykehjem... Søster Ninas sykehjem... Valstad sykehjem... Villa Skaar... Vedlegg: Spørreskjema... Synovate 0 - -

4 : Innledning På oppdrag fra Oslo kommune ved Helseetaten (HEL) (tidligere Helse- og velferdsetaten) har Synovate gjennomført denne brukertilfredshetsundersøkelsen blant beboere ved Oslo kommunes sykehjem (inkl. fem sykehjem utenbys der kommunen kjøper sykehjemsplasser). Hensikten med undersøkelsen har vært å måle beboernes tilfredshet med sykehjemmet de bor på med hensyn til trivsel, personalet, stell, behandling, oppfølging og aktiviteter. Målgruppen for undersøkelsen er alle sykehjemsbeboere som bor i sykehjemmene til Oslo kommune. Beboerne må være i stand til å besvare hele, eller deler av, undersøkelsen. Beboere med sterk fremskreden demens, eller som av andre grunner vurderes til ikke å være i stand til å kunne besvare, utelates fra undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres for andre gang i sin nåværende form, men med visse endringer i utvalgsdesign og skjemautforming. Endringene medfører en utfordring i arbeidet med å sammenligne resultatene mellom 00 og 0. Vi gjør nærmere rede for dette senere i rapporten. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra årets undersøkelse, og sammenligner resultatene med undersøkelsen fra 00 så langt det lar seg gjøre. Strukturen i rapporten er som følger: Først går vi gjennom bakgrunn for undersøkelsen, samt redegjør for metode og utvalg. I det første grafikkapitlet presenterer vi de overordnede bakgrunnsvariablene, som fordeling på kjønn, alder, bydel osv. Deretter tar vi for oss den helhetlige tilfredsheten på totalnivå, før vi ser nærmere på de spørsmålene i undersøkelsen samlet sett, og fordelt etter bakgrunnsvariabler. Til slutt ser vi på resultatene til hvert sykehjem for seg. Rapporten er utarbeidet av Synovates prosjektteam, bestående av Jens Ottar Stærkebye (konsulent) og Mona Nilsen (seniorkonsulent). Primærkontaktperson i HEL har vært Silje Cathrin Nygård. Synovate 0 - -

5 : Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge tilfredshet med sykehjemstilbudet til Oslo kommune Målgruppe/utvalg: Beboere på sykehjem i Oslo (inkl. utenbys sykehjem) Tidsperiode (Feltarbeid): Uke - 0 Datainnsamlingsmetode: Personlig intervju (Face--face, FF) Utvalg: Det er gjennomført intervju Veiemetode: Resultatene er ikke vektet Tolkning av tabell: Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler. Prosjektdeltagere: Oppdragsgiver: Oslo kommune, Helseetaten (HEL) Kontaktperson hos Silje Cathrin Nygård og Gry Folge oppdragsgiver: Ansvarlig for gjennomføring: Synovate Norge AS Prosjektansvarlig: Mona Nilsen Prosjektleder: Jens Ottar Stærkebye Ansvarlig, felt: Ida-Maria Åkerman og Ida Lerfald Ansvarlig programmering: Terese Haug Prosjektnummer: Synovate 0 - -

6 : Metode. Om datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført ved personlig intervju av sykehjemsbeboerne. Intervjuerne ble håndplukket til prosjektet og det ble tatt hensyn til målgruppens særskilte behov med tanke på veiledning, informasjon og motivasjon. Så langt det har latt seg gjøre er det benyttet intervjuere som også deltok på prosjektet i 00. Sykehjemmene var på forhånd informert om at intervjuene skulle gjennomføres på et egnet og mest mulig uforstyrret sted på sykehjemmet. Intervjuerne ble også instruert om at de aller helst skulle være alene med respondentene under selve intervjuet med mindre respondenten selv insisterte på å ha en ansatt eller andre til stede. Dette var både for å sikre beboernes anonymitet, og for å sørge for at svarene fra beboernes var deres egne upåvirkede meninger.. Målgruppe og rekruttering Undersøkelsens målgruppe var beboere ved Oslo kommunes sykehjem (kommunale sykehjem, ikke-offentlige organisasjoner og kommersielle aktører), inklusive fem sykehjem utenfor Oslo der Oslo kommune kjøper plasser. Helse- og Velferdsetaten, i samarbeid med Sykehjemsetaten, anmodet samtlige sykehjem om å rekruttere deltakere til undersøkelsen. Ledelsen ved hvert sykehjem var dermed ansvarlig for å vurdere hvilke beboere som var i stand til å delta. Vurderingen er gjort ut i fra beboernes helse- og helhetlige tilstand. Beboerne fikk utdelt et informasjonsskriv om undersøkelsen, og ble oppfordret til å delta. Det var opp til sykehjemmene å samle inn muntlig samtykke, og oversende ferdige lister til prosjektansvarlig i Synovate. Nytt for årets rekruttering var at sykehjemmene ble bedt om å sende inn mest mulig komplette beboerlister, der de som ikke skulle delta ble markert. Det skulle oppgis begrunnelse for reservasjon mot deltakelse (f.eks. helsetilstand, manglende språk o.l.). I tillegg til at sykehjemmene rekrutterte før datainnsamlingen startet, hadde intervjuerne mulighet til å rekruttere ytterligere respondenter på stedet dersom dette var aktuelt. Dette gjaldt hovedsakelig korttidsbeboere og beboere som flyttet inn etter at fristen for å sende inn lister var gått ut. Synovate 0 - -

7 Som følge av nytt rekrutteringsopplegg mottok vi et bruttoutvalg på beboere som ble vurdert til å kunne delta i undersøkelsen. Noen av disse hadde oppgitt at de ikke ønsket å delta, men i samråd med HEV ble det besluttet at intervjuerne kunne forhøre seg med beboernes kontaktperson på sykehjemmet om disse hadde endret mening på selve intervjudagen. Det ble gjennomført totalt intervju, inkludert korttidsbeboere og beboere som ikke var forhåndsrekruttert. I 00 ble det gjennomført 0 intervju. Utvalgsdesignet innebærer visse metodiske utfordringer. Det er problematisk når de som skal evalueres, det vil si ledelsen på sykehjemmene, er de samme som rekrutterer beboerne som skal evaluere. Den statistiske tilfeldigheten i rekrutteringen av utvalget blir dermed ikke ivaretatt. Til tross for dette kan den brede rekrutteringen bidra til at en i større grad kan generalisere resultatene til samtlige beboere når antall respondenter stiger. I 00 så vi at andelen som ble rekruttert av sykehjemmet (av det totale antallet beboere) varierte svært mye fra sykehjem til sykehjem, fra prosent og helt opp i prosent. Vi setter derfor spørsmålstegn ved om denne variasjonen faktisk gjenspeilet den andelen som er i stand til/ønsker å delta i undersøkelsen på hvert sykehjem, eller om det er andre årsaker til dette, I år ligger gjennomsnittlig andel rekrutterte på prosent, med kun tre sykehjem på under 0 prosent (se tabell side -). Det nye opplegget for innsending av beboerlister ser derfor ut til å ha fungert godt. To sykehjem var inkludert i utvalget, men det ble ikke foretatt noen intervjuer: Jødisk bo- og seniorsenter oppgav, etter nøye vurdering, at ingen av deres beboere var i stand til å svare, og Ullerntunet bo- og servicesenter sendte inn lister, men sykehjemmet var i ferd med å avvikles underveis i datainnsamlingsperioden. Sofienbergsenteret, Solvang og Rødtvet sykehjem. Synovate 0 - -

8 Tabell : Oversikt over rekrutteringen i sykehjemmene Sykehjem Antall beboere Antall vervede Verveprosent Antall intervju %-andel beboere besvart %-andel vervede besvart Abildsø bo- og rehabiliteringssenter % % % Akerselva sykehjem % % % Ammerudhjemmet bo- og kultursenter 0 % 0 % % Ammerudlunden sykehjem % 0 % % Bekkelagshjemmet % % % Cathinka Guldberg-senteret 0 % % % Fagerborghjemmet 0 % 0 % 0 % Frognerhjemmet % 0 % % Furuset sykehjem % % % Grefsenhjemmet % 0 % % Grünerløkka sykehjem 00 % % % Hovseterhjemmet % 0 % 0 % Kajalund sykehjem % % % Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter % 0 % 0 % Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter % % % Lambertseter alders- og sykehjem 0 % 0 % 0 % Langerud sykehjem 0 % % % Lille Tøyen sykehjem % % % Lilleborg sykehjem % % % Lillohjemmet 0 % 0 % % Lindeberg omsorgssenter % % % Madserud sykehjem % % % Majorstutunet bo- og behandlingssenter 0 % % % Manglerudhjemmet % % % Midtåsenhjemmet % % % Nordberghjemmet % % 0 % Nordseterhjemmet 0 % 0 % % Oppsalhjemmet % 0 % 0 % Paulus sykehjem % % % Romsås sykehjem 0 % % % Ryenhjemmet % % % Rødtvet sykehjem % 0 % 0 % Sagenehjemmet % % % Silurveien sykehjem % % % Smestadhjemmet 0 % % % Sofienbergsenteret % % % Solvang sykehjem % % % St. Halvardshjemmet 0 % % % St. Hanshaugen omsorgssenter % % % Abildsø bo- og rehabiliteringssenter heter nå Abildsø sykehjem. Synovate 0 - -

9 Sykehjem Antall beboere Antall vervede Antall intervju %-andel beboere besvart %-andel vervede besvart Stovnerskogen sykehjem % % % Tåsenhjemmet % % % Uranienborghjemmet % 0 % 0 % Villa Enerhaugen % % % Vinderen bo- og servicesenter % % % Vålerengen bo- og servicesenter % % 0 % Økern sykehjem % % % Østensjø bo- og servicesenter % 0 % % Sykehjem Utenbys Antall beboere Antall vervede Verveprosent Verveprosent Antall intervju %-andel beboere besvart %-andel vervede besvart Fagertun sykehjem 00 % % % Granås sykehjem 00 % % % Søster Ninas sykehjem % 0 % % Valstad sykehjem 00 % % % Villa Skaar 00 % % % SUM TOTAL % 0 % %. Tolkning av resultatene I tabellen under vises fordeling på en rekke bakgrunnsvariabler: Tabell : Bakgrunnsvariabler Variabel Undergruppe Antall intervju Andel av total (N=) Kjønn Mann % Kvinne % Under 0 år % Alder 0- år % 0 år + 0 % Langtid/korttid Langtidsplass % Korttidsplass 0 % Rehab-/avlastningspl. 00 % Plasstype Skjermet pl. 0 % Somatisk 0 % Annen type pl. % Kommunalt % Sykehjemstype Ikke-offentlig organisasjon 0 % Kommersiell aktør 0 % Romtype Enerom 0 % Rom sammen med flere % Synovate 0 - -

10 Som det fremgår av tabellen er det enkelte variabler der summen av antall intervju ikke går opp i. Dette skyldes at respondentene til enhver tid kan reservere seg mot å besvare enkelte spørsmål. Når det gjelder variabelen plasstype kan det tenkes at den høye andelen ubesvart (ca 0 prosent) skyldes at denne variabelen overlapper variabelen langtid/korttid. Fra og med figur 0, kapittel, presenteres resultatene for hvert enkelt sykehjem. I den forbindelse er det viktig å merke seg at resultatene på mange av sykehjemmene er beheftet med til dels høye statistiske feilmarginer. På sykehjem hvor få beboere har blitt intervjuet vil også enkeltrespondenter påvirke sykehjemmets totalresultat i uakseptabelt stor grad. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder både store sykehjem med få intervju (lav deltakelsesprosent) og små sykehjem med høy deltakelse (hvor hver respondent utgjør en stor andel av totalen). Resultatene for de sykehjemmene med få intervjuede beboere må tolkes med stor varsomhet. Antall beboere og gjennomførte intervju varierer mye mellom sykehjemmene (jf. talbell ). Det er ikke gjort analyser av bakgrunnsvariabler for hvert sykehjem. Overordnet er sykehjemmene delt i to hovedgrupper; kommunale sykehjem og private sykehjem. Som i 00 har vi delt inn de private sykehjemmene i kommersielle aktører og ikke-offentlige organisasjoner. Tabellen under viser hvilke sykehjem som tilhører de respektive kategoriene. Synovate 0 - -

11 Tabell : Sykehjem etter tre kategorier Kommunale sykehjem Ikke-offentlig organisasjon Kommersielle aktører Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Ammerudhjemmet bo- og kultursenter Ammerudlunden sykehjem Akerselva sykehjem Bekkelagshjemmet Fagertun sykehjem Fagerborghjemmet Cathinka Guldberg-senteret Granås sykehjem Furuset sykehjem Frognerhjemmet Hovseterhjemmet Grünerløkka sykehjem Kajalund sykehjem Lambertseter alders- og sykehjem Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter Grefsenhjemmet Madserud sykehjem Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter Jødisk bo- og seniorsenter Oppsalhjemmet Langerud sykehjem Nordberghjemmet Paulus sykehjem Lille Tøyen sykehjem Sagenehjemmet St. Hanshaugen omsorgssenter Lilleborg sykehjem Sofienbergsenteret Søster Ninas sykehjem Lillohjemmet St. Halvardshjemmet Valstad sykehjem Lindeberg omsorgssenter Vålerengen bo- og servicesenter Villa Skaar Majorstutunet bo- og behandlingssenter Manglerudhjemmet Midtåsenhjemmet Nordseterhjemmet Romsås sykehjem Ryenhjemmet Rødtvet sykehjem Silurveien sykehjem Smestadhjemmet Solvang sykehjem Stovnerskogen sykehjem Tåsenhjemmet Ullerntunet bo- og servicesenter Uranienborghjemmet Villa Enerhaugen Vinderen bo- og servicesenter Økern sykehjem Østensjø bo- og servicesenter. Spørreskjemaet Spørreskjemaet gjennomgikk vesentlige endringer i forkant av undersøkelsen i 00. I et samarbeid mellom Helse- og velferdsetaten, sykehjem og andre instanser ble det utformet et forenklet spørreskjema som i større grad skulle være tilpasset målgruppen på sykehjem. Det var flere grunner til at skjemaet ble endret.. Tidligere års erfaringer viser at mange eldre har problemer med å forholde seg til graderingsskalaer. De fleste spørsmålene er derfor reformulert med svaralternativer ja, nei eller det varierer/delvis. I tillegg ble intervjuerne instruert om å oppfordre beboerne til å gi utfyllende kommentarer til hvert spørsmål. I en tidligere rapporten fra beboerundersøkelsen i 00 ble det påpekt at man må være varsom med å konkludere med at holdningene reflekterer kvalitetsforskjeller i tjenesten Synovate 0-0 -

12 som tilbys. Det ble blant annet pekt på beboernes problemer med å svare i henhold til en gitt svarskala noe som medførte at det i mange tilfeller ble opp til intervjuerne å vurdere hvilket svaralternativ som skulle brukes. Med en forenkling av spørreskjemaet overlates vurdering av beboernes svar i mindre grad til den som intervjuer. Vi mener derfor at besvarelsenes gyldighet er forbedret som følge av nytt spørreskjema. Samtidig er det viktig å huske at en slik fullstendig revisjon av spørreskjemaet medfører at det ikke er mulig å sammenligne resultater lengre bakover i tid enn 00. Unntaket er selvsagt det ene spørsmålet som er identisk med tidligere målinger, i dette tilfellet spørsmålet om helhetlig vurdering av sykehjemmet. Siden årets undersøkelse er gjennomført med samme spørreskjemastruktur (med unntak av at vet ikke/kan ikke svare er lagt til som svaralternativ) som i 00 har vi hatt mulighet til å se på utvikling over det siste året. I tillegg til endring av spørsmål og svarskala, er skjemaet delt inn to deler en hoveddel (der også bakgrunnsspørsmål ble stilt) og en valgfri del. Spørsmålene i del skulle kun stilles til de beboerne som sykehjemmene hadde vurdert at ville være i stand til å besvare disse. Sykehjemmene oppga lister til intervjuerne over hvilke beboere de anså kunne svare på de forskjellige delene, eventuelt om det skulle vurderes på stedet ut fra beboerens dagsform. En siste endring går på selve responsraten, som i år er økt med over 0 prosent fra 00 og prosent fra 00 (fra i 00 til 0 i 00 og i 0). Denne økningen har bidratt til å redusere de statistiske feilmarginene på totalutvalget, og betydelig på enkelte store sykehjem selv om deltakerandelen ikke kan sies å være statistisk representativ.. Effekten av utvidet responsrate på svarfordeling og utvikling Økt antall respondenter har også ført til at det er flere enn tidligere som svarer vet ikke eller som ikke svarer på ett eller flere spørsmål, noe som vil påvirke det enkelte sykehjems resultater. Dette gjelder i hovedsak spørsmålene i del av undersøkelsen der gjennomsnittlig andel ubesvart øker fra til 0 prosent fra 00 og 0 (se tabell på side for andel ubesvarte per spørsmål). Årsaken til dette er at sykehjemmene og Synovate 0 - -

13 respondentene i år ble bedt om å oppgi hvorvidt respondentene skulle besvare del eller ikke. I 00 ble det vurdert fra respondent til respondent underveis. Det vil si at en rekke beboere (etter sykehjemmets vurdering) kun har besvart skjemaets første del. For at resultatene for 00 og 0 skal bli så sammenlignbare som mulig når det gjelder totalnivå, sykehjemsnivå, og etter bakgrunnsvariabler, har vi i begge datasett utelatt beboere som ikke har besvart et eneste spørsmål ( ubesvart ) i del (spm -) av spørreskjemaet. En utfordring er at vi likevel står igjen med en andel som har svart vet ikke/kan ikke svare i 0. Dette nye svaralternativet er vanskelig å tolke, og påvirker nødvendigvis fordelingen på øvrige svaralternativer, slik at utviklingen fra 00 til 0 ikke med sikkerhet kan sies å være reell. Synovate 0 - -

14 Tabell : Andel ubesvart per spørsmål Skjemadel Spørsmål Andel ubesvart Spm : Føler du deg trygg her på sykehjemmet? 0 % Del Del Spm : Får du den hjelpen du trenger? 0 % Spm : Er det som regel de samme personene som hjelper deg? % Spm : Synes du at de ansatte er lydhøre og høflige? 0 % Spm : Synes du at du får være med å bestemme hvordan dagen din skal % se ut? Spm : Synes du at maten her smaker godt? 0 % Spm : Er du fornøyd med aktivitetene her? % Spm : Synes du at de ansatte tar seg tid til å samtale/prate med deg? % Spm : Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på? (Helhetsvurdering) Gjennomsnitt del % Spm : Er måltidene en hyggelig stund på dagen? 0 % Spm : Får du mulighet til å ha privatliv? 0 % Spm : Snakker personalet klart og tydelig, slik at du forstår dem? 0 % Spm : Får du snakke med lege når du trenger det? 0 % Spm : Får du muligheten til å komme til tannlege? 0 % Spm : Spør de ansatte om hvordan du vil at hjelpen skal utføres? % Spm : Får du være med å bestemme når du vil ha hjelp? % Spm : Hører de ansatte på deg hvis du har noe å klage på? 0 % Spm : Blir det bedring på situasjonen hvis du har klaget på noe? % Gjennomsnitt del 0 % %. Om figurene Alle tall i figurene er prosenttall, med mindre noe annet er oppgitt. Dette gjelder også for de figurer der prosenttegnet ikke er vist. Når det gjelder figurene som viser svarfordelingen på samtlige enkeltspørsmål, både totalt for Oslo og for hvert enkelt sykehjem, er hvert spørsmål presentert parvis (med 0 først og 00 under). Se illustrasjon under. Spørsmålsnummeret foran rad viser til spørsmålsnummeret i spørreskjemaet og tabell. Synovate 0 - -

15 Ettersom vi har fjernet respondenter som ikke har deltatt på del av undersøkelsen, får en del mindre sykehjem svært få respondenter. Av hensyn til beboernes personvern og anonymitet har vi unnlatt å vise grafiske resultater for sykehjem med respondenter eller færre på disse spørsmålene. Antall intervju (N) i 00 og 0 er angitt i figurteksten til grafikken for hvert sykehjem. Vi gjør oppmerksom på at det kun er spørsmålene i undersøkelsens del som er sammenlignet med 00 på sykehjemsnivå. : Oppsummering Som i 00 ser vi at beboerne på Oslo kommunes sykehjem har en høy helhetlig tilfredshet. På en skala fra én til fire, der fire er best, er tilfredsheten til sykehjemsbeboerne i gjennomsnitt,. I 00 var snittet på,, som det også var i 00 og 00 (se tabell, side ). Ser vi på andelen som svarer kun den høyeste verdien ( : fornøyd i svært stor grad ) er denne i år på prosent, mot prosent i 00, og opp fra prosent tilbake i 00. Det er altså en jevn stigning når det gjelder andelen som er mest fornøyd. Dette er interessant med tanke på de endringene som er gjort i utvalgsmetodikken: En av hovedinnvendingene mot å velge ut relativt få beboere som man gjorde i 00 og 00, var at man fryktet at mange sykehjem ville velge ut de mest positive beboerne til å delta. Når andelen som er mest fornøyd likevel øker over Synovate 0 - -

16 tid, i tråd med et utvidet utvalg, kan det imidlertid være grunn til å tillegge denne innvendingen noe mindre vekt når man ser på utvikling over tid. Gjennomsnittlig helhetlig tilfredshet varierer fra sykehjem til sykehjem (tabell, side 0). Best ut kommer Frognerhjemmet med en skår på,. Rødtvet sykehjem (,) og Kajalund sykehjem (,) følger tett etter. Nederst finner vi Villa Enerhaugen med,, Villa Skaar (, ) og Nordseterhjemmet (,). Om man ser på andel beboere som besvarer spørsmålet om helhetlig tilfredshet med eller, er gjennomsnittlig tilfredshet prosent i 0 (tabell, side ). På sykehjemmene Frognerhjemmet, Tåsenhjemmet, Granås sykehjem og Valstad sykehjem har 00 prosent av respondentene svart tre eller fire. Nederst finner vi Søster Ninas sykehjem (0 %), Villa Skaar ( %) og Langerud sykehjem ( %). av sykehjem som deltok i undersøkelsen har over 0 prosent andel fornøyde beboere. Alle andre spørsmål i skjemaet skulle besvares ut i fra en tredelt skala bestående av svaralternativene ja, varierer/delvis og nei. I tillegg var vet ikke/kan ikke svare et alternativ. I resultatene som omtales under, presiserer vi at de som ikke har deltatt på del av spørreskjemaet er tatt ut. Disse er dermed ikke en del av totalprosenten. Hvis vi ser på enkeltspørsmålene er det ganske likt med fjorårsmålingen (figur, side ), med noen få unntak. Endringer med noen få prosentpoeng opp eller ned kan ikke anses som reelle endringer, spesielt når vi tar høyde for innføringen av vet ikke/kan ikke svare som svaralternativ. Størst fornøydhet er det ved tryggheten; prosent av beboerne sier at de føler seg trygge på sykehjemmet de bor på. Det er bred enighet om dette blant de ulike undergruppene, men blant beboere på somatisk avdeling er det en litt lavere ja-andel ( prosent) enn blant øvrige beboere (figur, side ). prosent av beboerne synes at de ansatte er lydhøre og høflige, og prosent synes at de får den hjelpen de trenger (figur, side ). De laveste ja-andelene (figur, side ) finner vi når vi spør om de ansatte spør om hvordan beboerne vil at hjelpen skal utføres ( prosent, tilbake fra prosent i 00) Synovate 0 - -

17 og om det stort sett er de samme personene som hjelper beboerne ( prosent svarer ja på dette, frem fra prosent i 00). Vi minner om at det er viktig å ta i betraktning andelen som ikke har kunnet besvare disse spørsmålene når graden av fornøydhet skal anvendes. Hvis vi skal se etter forskjeller mellom ulike grupper beboere (gruppert etter bakgrunnsvariabler) er det flere tilsynelatende systematiske trender vi kan identifisere. Beboere på sykehjem drevet av ikke-offentlige organisasjoner er signifikant mer fornøyd med ti av sytten områder. Disse områdene er maten, aktivitetene, måltidene, mulighet for privatliv, tilgang til lege og tannlege, medbestemmelse på hvordan hjelp skal utføres, når de vil ha hjelp, om man blir hørt ved klaging og om det blir forbedring etter klaging (se figurer fra side ). Beboere på sykehjem drevet av kommersielle aktører er på sin side signifikant mer fornøyd med muligheten til å ha privatliv, hvorvidt de ansatte hører på hvis de klager på noe og forbedring på situasjoner der de har klaget. Beboere på kommunale sykehjem peker seg ikke ut på noen av spørsmålene når vi ser på ja-andel. En større andel beboere på kommunale sykehjem svarer derimot nei på følgende områder: Er det samme personer som hjelper deg, om maten smaker godt, aktivitetene, mulighet til privatliv og medbestemmelse over hvordan hjelpen skal utføres. For øvrig er beboere som bor på enerom mer fornøyd enn de som deler rom med andre på sju av sytten områder, bl.a. påvirkning på hvordan egen dag skal se ut, aktiviteter, måltider, mulighet for privatliv, tilgang til lege, tilgang til tannlege og medbestemmelse over hvordan hjelpen skal utføres.beboerne som deler rom med andre er mindre fornøyde på de samme områdene. Området med lavest ja-andel ( Blir det bedring på situasjonen hvis du har klaget på noe, prosent svarer ja) er utelatt fra oppsummeringen ettersom mange beboere opplyser om at de ikke har klaget, og derfor ikke er blitt stilt dette spørsmålet. Ja-andelen blir dermed ikke sammenlignbar med de andre spørsmålene. For å se etter systematiske forskjeller mellom grupper er det gjennomført kjikvadrattest. Synovate 0 - -

18 Aldersmessig er gruppen 0- år de mest positive, og skiller seg signifikant ut når det gjelder om de ansatte er lydhøre og høflige. Gruppen beboere under 0 år er i flertall av dem som sier nei (misfornøyde) på fem områder; får du hjelpen du trenger, er de ansatte lydhøre og høflige, smaker maten godt, er du fornøyd med aktivitetene og blir det bedring hvis du har klaget. Synovate 0 - -

19 : Helhetlig vurdering Figur : Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på? - Svært stor grad % % % % % % % % 00 % % % % - Svært liten grad % % % % Vet ikke % % 0 Andel beboere som helhetlig sett er fornøyde med sykehjemmet de bor på er på nivå med 00-målingen. Tabell : Gjennomsnittlig tilfredshet (blant samtlige beboere) og andel fornøyde (svart eller ) Gjennomsnitt,,,, Andel fornøyde (dvs. dem som % % % % har svart enten eller ) Synovate 0 - -

20 Figur : Gjennomsnittlig helhetlig tilfredshet fordelt etter bakgrunnsvariabler - I svært stor grad Total % % % Mann % % % Kvinne % % % Under år % % % 0- år % % % 0 år + % % % Langtidsplass % % Korttidsplass % % % Rehab-/avlastningspl. % % % Skjermet pl. % % % Somatisk % % Annen type pl. % % Kommunalt % % % Ikke-offentlig organisasjon % % Kommersiell aktør % % % Enerom % % Rom sammen med flere % % % 0 Synovate 0 - -

21 Tabell : Rangering av sykehjem etter gjennomsnittlig helhetlig vurdering Sykehjem Frognerhjemmet,,,0 Rødtvet sykehjem,,, Kajalund sykehjem,, Oppsalhjemmet,,,, Cathinka Guldberg-senteret,,, Romsås sykehjem,,0,, Lille Tøyen sykehjem,,, Majorstutunet bo- og behandlingssenter,,, Tåsenhjemmet,,,,0 Hovseterhjemmet,,,0, Fagerborghjemmet,,, Granås sykehjem,,, Akerselva sykehjem,,,0, Uranienborghjemmet,,,, Vålerengen bo- og servicesenter,,,, Sofienbergsenteret,,,, Vinderen bo- og servicesenter,,,, Nordberghjemmet,,,, St. Hanshaugen omsorgssenter,,,, Furuset sykehjem,,,, Sagenehjemmet,,,, Lindeberg omsorgssenter,,,, Smestadhjemmet,,,, Valstad sykehjem,,,0 Gjennomsnitt,,,, Fagertun sykehjem,, Søster Ninas sykehjem,,,, Langerud sykehjem,,0,, St. Halvardshjemmet,,, Østensjø bo- og servicesenter,,, Ammerudhjemmet bo- og kultursenter,,,, Ammerudlunden sykehjem,,0,, Lillohjemmet,,, Lilleborg sykehjem,,,, Bekkelagshjemmet,,, Manglerudhjemmet,,, Midtåsenhjemmet,,, Lambertseter alders- og sykehjem,,,,0 Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter,,,, Silurveien sykehjem,,0,, Stovnerskogen sykehjem,,, Abildsø bo- og rehabiliteringssenter,0,0,0,0 Solvang sykehjem,0,0,, Madserud sykehjem,0,,, Grefsenhjemmet,0,,, Grünerløkka sykehjem,0,0,, Ryenhjemmet,0,, Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Paulus sykehjem,,, Økern sykehjem,, Nordseterhjemmet,,,, Villa Skaar, Villa Enerhaugen, På en skala fra til, hvor er svært liten grad og er svært stor grad Synovate 0-0 -

22 Tabell : Rangering av sykehjem etter andel som svarer eller (der fire er best) på helhetlig vurdering. Sykehjem Frognerhjemmet 00 % 0 % 00 % % Tåsenhjemmet 00 % 0 % 00 % % Granås sykehjem 00 % 0 % 00 % Valstad sykehjem 00 % 00 % % Oppsalhjemmet % % 0 % % Romsås sykehjem % 00 % % % Rødtvet sykehjem % 0 % % % Lille Tøyen sykehjem % % 00 % Majorstutunet bo- og behandlingssenter % 0 % 0 % % Cathinka Guldberg-senteret % % % 0 % Akerselva sykehjem % % % % Kajalund sykehjem % % Vålerengen bo- og servicesenter % % % 00 % Vinderen bo- og servicesenter % 0 % % 00 % Sofienbergsenteret % 00 % % % St. Hanshaugen omsorgssenter % % 00 % % Lambertseter alders- og sykehjem 0 % % % % Nordberghjemmet % % % 00 % Furuset sykehjem % % % % Uranienborghjemmet % % % % Lindeberg omsorgssenter % % 00 % % Lillohjemmet % % % % Hovseterhjemmet % 0 % % % Sagenehjemmet % % % % Madserud sykehjem % 0 % % 00 % Lilleborg sykehjem % % % % Smestadhjemmet % 00 % % 00 % Gjennomsnitt % % % % Solvang sykehjem % % 0 % % Abildsø bo- og rehabiliteringssenter % % % % Silurveien sykehjem % % % % Midtåsenhjemmet 0 % % % % Ammerudlunden sykehjem 0 % 00 % 00 % 00 % Fagerborghjemmet 0 % % 00 % Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 0 % % 00 % 00 % Grünerløkka sykehjem % % % % St. Halvardshjemmet % 00 % 00 % % Bekkelagshjemmet % % 00 % % Ryenhjemmet % % % % Grefsenhjemmet % % % 00 % Paulus sykehjem % % 00 % Ammerudhjemmet bo- og kultursenter % % % % Økern sykehjem % 00 % Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter % % Stovnerskogen sykehjem % 00 % % % Nordseterhjemmet % % % % Ville Enerhaugen % Fagertun sykehjem % 00 % Manglerudhjemmet % 00 % % Østensjø bo- og servicesenter % 0 % % Langerud sykehjem % % % % Villa Skaar % % Søster Ninas sykehjem 0 % % 00 % 00 % NB: Sykehjem med 00 prosent ja-andel får ikke nødvendigvis en gjennomsnittskår på, ettersom jaandelen består både av dem som svarer hhv. og. Eksempelvis vil et sykehjem der halvparten svarer og halvparten svarer få en snittskår på,. Synovate 0 - -

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad FoU-rapport nr. 6/2009 Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad Nina Jentoft og Torunn Skåltveit Olsen Tittel Forfattere Ikke av vond vilje. En evaluering av ordningen

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer