Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011"

Transkript

1 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate

2 Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon... : Metode.... Om datainnsamlingen.... Målgruppe og rekruttering.... Tolkning av resultatene.... Spørreskjemaet Effekten av utvidet responsrate på svarfordeling og utvikling.... Om figurene... : Oppsummering... : Helhetlig vurdering... : Gjennomgang av resultatene.... Om resultater per spørsmål, totalnivå... Spm : Føler du deg trygg her på sykehjemmet? (N=)... Spm : Får du den hjelpen du trenger? (N=)... Spm : Er det som regel de samme personene som hjelper deg? (N=)... Spm : Synes du at de ansatte er lydhøre og høflige? (N=)... 0 Spm : Synes du at du får være med å bestemme hvordan dagen din skal se ut? (N=)... Spm : Synes du at maten her smaker godt? (N=)... Spm : Er du fornøyd med aktivitetene her? (N=)... Spm : Synes du at de ansatte tar seg tid til å samtale/prate med deg? (N=). Spm : Er måltidene en hyggelig stund på dagen? (N=)... Spm : Får du mulighet til å ha privatliv? (N=)... Spm : Snakker personalet klart og tydelig, slik at du forstår dem? (N=)... Spm : Får du snakke med lege når du trenger det? (N=)... Spm : Får du muligheten til å komme til tannlege? (N=)... Spm : Spør de ansatte om hvordan du vil at hjelpen skal utføres? (N=)... 0 Spm : Får du være med å bestemme når du vil ha hjelp? (N=)... Spm : Hører de ansatte på deg hvis du har noe å klage på? (N=)... Spm : Blir det bedring på situasjonen hvis du har klaget på noe? (N=)... Resultater per sykehjem... Abildsø bo- og rehabiliteringssenter... Akerselva sykehjem... Ammerudhjemmet bo- og kultursenter... Ammerudlunden sykehjem... Bekkelagshjemmet... Cathinka Guldberg-senteret... Fagerborghjemmet... Frognerhjemmet... Furuset sykehjem... Grefsenhjemmet... Grünerløkka sykehjem... Hovseterhjemmet... Kajalund sykehjem... Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter... Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter... Lambertseter alders- og sykehjem... Synovate 0 - -

3 Langerud sykehjem... Lille Tøyen sykehjem... Lilleborg sykehjem... Lillohjemmet... Lindeberg omsorgssenter... Madserud sykehjem... Majorstutunet bo- og behandlingssenter... Manglerudhjemmet... Midtåsenhjemmet... Nordberghjemmet... Nordseterhjemmet... Oppsalhjemmet... Paulus sykehjem... 0 Romsås sykehjem... 0 Ryenhjemmet... 0 Rødtvet sykehjem... 0 Sagenehjemmet... 0 Silurveien sykehjem... Smestadhjemmet... Sofienbergsenteret... Solvang sykehjem... St. Halvardshjemmet... St. Hanshaugen omsorgssenter... Stovnerskogen sykehjem... Tåsenhjemmet... Uranienborghjemmet... Villa Enerhaugen... Vinderen bo- og servicesenter... Vålerengen bo- og servicesenter... Økern sykehjem... Østensjø bo- og servicesenter... Fagertun sykehjem... Granås sykehjem... Søster Ninas sykehjem... Valstad sykehjem... Villa Skaar... Vedlegg: Spørreskjema... Synovate 0 - -

4 : Innledning På oppdrag fra Oslo kommune ved Helseetaten (HEL) (tidligere Helse- og velferdsetaten) har Synovate gjennomført denne brukertilfredshetsundersøkelsen blant beboere ved Oslo kommunes sykehjem (inkl. fem sykehjem utenbys der kommunen kjøper sykehjemsplasser). Hensikten med undersøkelsen har vært å måle beboernes tilfredshet med sykehjemmet de bor på med hensyn til trivsel, personalet, stell, behandling, oppfølging og aktiviteter. Målgruppen for undersøkelsen er alle sykehjemsbeboere som bor i sykehjemmene til Oslo kommune. Beboerne må være i stand til å besvare hele, eller deler av, undersøkelsen. Beboere med sterk fremskreden demens, eller som av andre grunner vurderes til ikke å være i stand til å kunne besvare, utelates fra undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres for andre gang i sin nåværende form, men med visse endringer i utvalgsdesign og skjemautforming. Endringene medfører en utfordring i arbeidet med å sammenligne resultatene mellom 00 og 0. Vi gjør nærmere rede for dette senere i rapporten. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra årets undersøkelse, og sammenligner resultatene med undersøkelsen fra 00 så langt det lar seg gjøre. Strukturen i rapporten er som følger: Først går vi gjennom bakgrunn for undersøkelsen, samt redegjør for metode og utvalg. I det første grafikkapitlet presenterer vi de overordnede bakgrunnsvariablene, som fordeling på kjønn, alder, bydel osv. Deretter tar vi for oss den helhetlige tilfredsheten på totalnivå, før vi ser nærmere på de spørsmålene i undersøkelsen samlet sett, og fordelt etter bakgrunnsvariabler. Til slutt ser vi på resultatene til hvert sykehjem for seg. Rapporten er utarbeidet av Synovates prosjektteam, bestående av Jens Ottar Stærkebye (konsulent) og Mona Nilsen (seniorkonsulent). Primærkontaktperson i HEL har vært Silje Cathrin Nygård. Synovate 0 - -

5 : Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge tilfredshet med sykehjemstilbudet til Oslo kommune Målgruppe/utvalg: Beboere på sykehjem i Oslo (inkl. utenbys sykehjem) Tidsperiode (Feltarbeid): Uke - 0 Datainnsamlingsmetode: Personlig intervju (Face--face, FF) Utvalg: Det er gjennomført intervju Veiemetode: Resultatene er ikke vektet Tolkning av tabell: Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler. Prosjektdeltagere: Oppdragsgiver: Oslo kommune, Helseetaten (HEL) Kontaktperson hos Silje Cathrin Nygård og Gry Folge oppdragsgiver: Ansvarlig for gjennomføring: Synovate Norge AS Prosjektansvarlig: Mona Nilsen Prosjektleder: Jens Ottar Stærkebye Ansvarlig, felt: Ida-Maria Åkerman og Ida Lerfald Ansvarlig programmering: Terese Haug Prosjektnummer: Synovate 0 - -

6 : Metode. Om datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført ved personlig intervju av sykehjemsbeboerne. Intervjuerne ble håndplukket til prosjektet og det ble tatt hensyn til målgruppens særskilte behov med tanke på veiledning, informasjon og motivasjon. Så langt det har latt seg gjøre er det benyttet intervjuere som også deltok på prosjektet i 00. Sykehjemmene var på forhånd informert om at intervjuene skulle gjennomføres på et egnet og mest mulig uforstyrret sted på sykehjemmet. Intervjuerne ble også instruert om at de aller helst skulle være alene med respondentene under selve intervjuet med mindre respondenten selv insisterte på å ha en ansatt eller andre til stede. Dette var både for å sikre beboernes anonymitet, og for å sørge for at svarene fra beboernes var deres egne upåvirkede meninger.. Målgruppe og rekruttering Undersøkelsens målgruppe var beboere ved Oslo kommunes sykehjem (kommunale sykehjem, ikke-offentlige organisasjoner og kommersielle aktører), inklusive fem sykehjem utenfor Oslo der Oslo kommune kjøper plasser. Helse- og Velferdsetaten, i samarbeid med Sykehjemsetaten, anmodet samtlige sykehjem om å rekruttere deltakere til undersøkelsen. Ledelsen ved hvert sykehjem var dermed ansvarlig for å vurdere hvilke beboere som var i stand til å delta. Vurderingen er gjort ut i fra beboernes helse- og helhetlige tilstand. Beboerne fikk utdelt et informasjonsskriv om undersøkelsen, og ble oppfordret til å delta. Det var opp til sykehjemmene å samle inn muntlig samtykke, og oversende ferdige lister til prosjektansvarlig i Synovate. Nytt for årets rekruttering var at sykehjemmene ble bedt om å sende inn mest mulig komplette beboerlister, der de som ikke skulle delta ble markert. Det skulle oppgis begrunnelse for reservasjon mot deltakelse (f.eks. helsetilstand, manglende språk o.l.). I tillegg til at sykehjemmene rekrutterte før datainnsamlingen startet, hadde intervjuerne mulighet til å rekruttere ytterligere respondenter på stedet dersom dette var aktuelt. Dette gjaldt hovedsakelig korttidsbeboere og beboere som flyttet inn etter at fristen for å sende inn lister var gått ut. Synovate 0 - -

7 Som følge av nytt rekrutteringsopplegg mottok vi et bruttoutvalg på beboere som ble vurdert til å kunne delta i undersøkelsen. Noen av disse hadde oppgitt at de ikke ønsket å delta, men i samråd med HEV ble det besluttet at intervjuerne kunne forhøre seg med beboernes kontaktperson på sykehjemmet om disse hadde endret mening på selve intervjudagen. Det ble gjennomført totalt intervju, inkludert korttidsbeboere og beboere som ikke var forhåndsrekruttert. I 00 ble det gjennomført 0 intervju. Utvalgsdesignet innebærer visse metodiske utfordringer. Det er problematisk når de som skal evalueres, det vil si ledelsen på sykehjemmene, er de samme som rekrutterer beboerne som skal evaluere. Den statistiske tilfeldigheten i rekrutteringen av utvalget blir dermed ikke ivaretatt. Til tross for dette kan den brede rekrutteringen bidra til at en i større grad kan generalisere resultatene til samtlige beboere når antall respondenter stiger. I 00 så vi at andelen som ble rekruttert av sykehjemmet (av det totale antallet beboere) varierte svært mye fra sykehjem til sykehjem, fra prosent og helt opp i prosent. Vi setter derfor spørsmålstegn ved om denne variasjonen faktisk gjenspeilet den andelen som er i stand til/ønsker å delta i undersøkelsen på hvert sykehjem, eller om det er andre årsaker til dette, I år ligger gjennomsnittlig andel rekrutterte på prosent, med kun tre sykehjem på under 0 prosent (se tabell side -). Det nye opplegget for innsending av beboerlister ser derfor ut til å ha fungert godt. To sykehjem var inkludert i utvalget, men det ble ikke foretatt noen intervjuer: Jødisk bo- og seniorsenter oppgav, etter nøye vurdering, at ingen av deres beboere var i stand til å svare, og Ullerntunet bo- og servicesenter sendte inn lister, men sykehjemmet var i ferd med å avvikles underveis i datainnsamlingsperioden. Sofienbergsenteret, Solvang og Rødtvet sykehjem. Synovate 0 - -

8 Tabell : Oversikt over rekrutteringen i sykehjemmene Sykehjem Antall beboere Antall vervede Verveprosent Antall intervju %-andel beboere besvart %-andel vervede besvart Abildsø bo- og rehabiliteringssenter % % % Akerselva sykehjem % % % Ammerudhjemmet bo- og kultursenter 0 % 0 % % Ammerudlunden sykehjem % 0 % % Bekkelagshjemmet % % % Cathinka Guldberg-senteret 0 % % % Fagerborghjemmet 0 % 0 % 0 % Frognerhjemmet % 0 % % Furuset sykehjem % % % Grefsenhjemmet % 0 % % Grünerløkka sykehjem 00 % % % Hovseterhjemmet % 0 % 0 % Kajalund sykehjem % % % Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter % 0 % 0 % Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter % % % Lambertseter alders- og sykehjem 0 % 0 % 0 % Langerud sykehjem 0 % % % Lille Tøyen sykehjem % % % Lilleborg sykehjem % % % Lillohjemmet 0 % 0 % % Lindeberg omsorgssenter % % % Madserud sykehjem % % % Majorstutunet bo- og behandlingssenter 0 % % % Manglerudhjemmet % % % Midtåsenhjemmet % % % Nordberghjemmet % % 0 % Nordseterhjemmet 0 % 0 % % Oppsalhjemmet % 0 % 0 % Paulus sykehjem % % % Romsås sykehjem 0 % % % Ryenhjemmet % % % Rødtvet sykehjem % 0 % 0 % Sagenehjemmet % % % Silurveien sykehjem % % % Smestadhjemmet 0 % % % Sofienbergsenteret % % % Solvang sykehjem % % % St. Halvardshjemmet 0 % % % St. Hanshaugen omsorgssenter % % % Abildsø bo- og rehabiliteringssenter heter nå Abildsø sykehjem. Synovate 0 - -

9 Sykehjem Antall beboere Antall vervede Antall intervju %-andel beboere besvart %-andel vervede besvart Stovnerskogen sykehjem % % % Tåsenhjemmet % % % Uranienborghjemmet % 0 % 0 % Villa Enerhaugen % % % Vinderen bo- og servicesenter % % % Vålerengen bo- og servicesenter % % 0 % Økern sykehjem % % % Østensjø bo- og servicesenter % 0 % % Sykehjem Utenbys Antall beboere Antall vervede Verveprosent Verveprosent Antall intervju %-andel beboere besvart %-andel vervede besvart Fagertun sykehjem 00 % % % Granås sykehjem 00 % % % Søster Ninas sykehjem % 0 % % Valstad sykehjem 00 % % % Villa Skaar 00 % % % SUM TOTAL % 0 % %. Tolkning av resultatene I tabellen under vises fordeling på en rekke bakgrunnsvariabler: Tabell : Bakgrunnsvariabler Variabel Undergruppe Antall intervju Andel av total (N=) Kjønn Mann % Kvinne % Under 0 år % Alder 0- år % 0 år + 0 % Langtid/korttid Langtidsplass % Korttidsplass 0 % Rehab-/avlastningspl. 00 % Plasstype Skjermet pl. 0 % Somatisk 0 % Annen type pl. % Kommunalt % Sykehjemstype Ikke-offentlig organisasjon 0 % Kommersiell aktør 0 % Romtype Enerom 0 % Rom sammen med flere % Synovate 0 - -

10 Som det fremgår av tabellen er det enkelte variabler der summen av antall intervju ikke går opp i. Dette skyldes at respondentene til enhver tid kan reservere seg mot å besvare enkelte spørsmål. Når det gjelder variabelen plasstype kan det tenkes at den høye andelen ubesvart (ca 0 prosent) skyldes at denne variabelen overlapper variabelen langtid/korttid. Fra og med figur 0, kapittel, presenteres resultatene for hvert enkelt sykehjem. I den forbindelse er det viktig å merke seg at resultatene på mange av sykehjemmene er beheftet med til dels høye statistiske feilmarginer. På sykehjem hvor få beboere har blitt intervjuet vil også enkeltrespondenter påvirke sykehjemmets totalresultat i uakseptabelt stor grad. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder både store sykehjem med få intervju (lav deltakelsesprosent) og små sykehjem med høy deltakelse (hvor hver respondent utgjør en stor andel av totalen). Resultatene for de sykehjemmene med få intervjuede beboere må tolkes med stor varsomhet. Antall beboere og gjennomførte intervju varierer mye mellom sykehjemmene (jf. talbell ). Det er ikke gjort analyser av bakgrunnsvariabler for hvert sykehjem. Overordnet er sykehjemmene delt i to hovedgrupper; kommunale sykehjem og private sykehjem. Som i 00 har vi delt inn de private sykehjemmene i kommersielle aktører og ikke-offentlige organisasjoner. Tabellen under viser hvilke sykehjem som tilhører de respektive kategoriene. Synovate 0 - -

11 Tabell : Sykehjem etter tre kategorier Kommunale sykehjem Ikke-offentlig organisasjon Kommersielle aktører Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Ammerudhjemmet bo- og kultursenter Ammerudlunden sykehjem Akerselva sykehjem Bekkelagshjemmet Fagertun sykehjem Fagerborghjemmet Cathinka Guldberg-senteret Granås sykehjem Furuset sykehjem Frognerhjemmet Hovseterhjemmet Grünerløkka sykehjem Kajalund sykehjem Lambertseter alders- og sykehjem Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter Grefsenhjemmet Madserud sykehjem Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter Jødisk bo- og seniorsenter Oppsalhjemmet Langerud sykehjem Nordberghjemmet Paulus sykehjem Lille Tøyen sykehjem Sagenehjemmet St. Hanshaugen omsorgssenter Lilleborg sykehjem Sofienbergsenteret Søster Ninas sykehjem Lillohjemmet St. Halvardshjemmet Valstad sykehjem Lindeberg omsorgssenter Vålerengen bo- og servicesenter Villa Skaar Majorstutunet bo- og behandlingssenter Manglerudhjemmet Midtåsenhjemmet Nordseterhjemmet Romsås sykehjem Ryenhjemmet Rødtvet sykehjem Silurveien sykehjem Smestadhjemmet Solvang sykehjem Stovnerskogen sykehjem Tåsenhjemmet Ullerntunet bo- og servicesenter Uranienborghjemmet Villa Enerhaugen Vinderen bo- og servicesenter Økern sykehjem Østensjø bo- og servicesenter. Spørreskjemaet Spørreskjemaet gjennomgikk vesentlige endringer i forkant av undersøkelsen i 00. I et samarbeid mellom Helse- og velferdsetaten, sykehjem og andre instanser ble det utformet et forenklet spørreskjema som i større grad skulle være tilpasset målgruppen på sykehjem. Det var flere grunner til at skjemaet ble endret.. Tidligere års erfaringer viser at mange eldre har problemer med å forholde seg til graderingsskalaer. De fleste spørsmålene er derfor reformulert med svaralternativer ja, nei eller det varierer/delvis. I tillegg ble intervjuerne instruert om å oppfordre beboerne til å gi utfyllende kommentarer til hvert spørsmål. I en tidligere rapporten fra beboerundersøkelsen i 00 ble det påpekt at man må være varsom med å konkludere med at holdningene reflekterer kvalitetsforskjeller i tjenesten Synovate 0-0 -

12 som tilbys. Det ble blant annet pekt på beboernes problemer med å svare i henhold til en gitt svarskala noe som medførte at det i mange tilfeller ble opp til intervjuerne å vurdere hvilket svaralternativ som skulle brukes. Med en forenkling av spørreskjemaet overlates vurdering av beboernes svar i mindre grad til den som intervjuer. Vi mener derfor at besvarelsenes gyldighet er forbedret som følge av nytt spørreskjema. Samtidig er det viktig å huske at en slik fullstendig revisjon av spørreskjemaet medfører at det ikke er mulig å sammenligne resultater lengre bakover i tid enn 00. Unntaket er selvsagt det ene spørsmålet som er identisk med tidligere målinger, i dette tilfellet spørsmålet om helhetlig vurdering av sykehjemmet. Siden årets undersøkelse er gjennomført med samme spørreskjemastruktur (med unntak av at vet ikke/kan ikke svare er lagt til som svaralternativ) som i 00 har vi hatt mulighet til å se på utvikling over det siste året. I tillegg til endring av spørsmål og svarskala, er skjemaet delt inn to deler en hoveddel (der også bakgrunnsspørsmål ble stilt) og en valgfri del. Spørsmålene i del skulle kun stilles til de beboerne som sykehjemmene hadde vurdert at ville være i stand til å besvare disse. Sykehjemmene oppga lister til intervjuerne over hvilke beboere de anså kunne svare på de forskjellige delene, eventuelt om det skulle vurderes på stedet ut fra beboerens dagsform. En siste endring går på selve responsraten, som i år er økt med over 0 prosent fra 00 og prosent fra 00 (fra i 00 til 0 i 00 og i 0). Denne økningen har bidratt til å redusere de statistiske feilmarginene på totalutvalget, og betydelig på enkelte store sykehjem selv om deltakerandelen ikke kan sies å være statistisk representativ.. Effekten av utvidet responsrate på svarfordeling og utvikling Økt antall respondenter har også ført til at det er flere enn tidligere som svarer vet ikke eller som ikke svarer på ett eller flere spørsmål, noe som vil påvirke det enkelte sykehjems resultater. Dette gjelder i hovedsak spørsmålene i del av undersøkelsen der gjennomsnittlig andel ubesvart øker fra til 0 prosent fra 00 og 0 (se tabell på side for andel ubesvarte per spørsmål). Årsaken til dette er at sykehjemmene og Synovate 0 - -

13 respondentene i år ble bedt om å oppgi hvorvidt respondentene skulle besvare del eller ikke. I 00 ble det vurdert fra respondent til respondent underveis. Det vil si at en rekke beboere (etter sykehjemmets vurdering) kun har besvart skjemaets første del. For at resultatene for 00 og 0 skal bli så sammenlignbare som mulig når det gjelder totalnivå, sykehjemsnivå, og etter bakgrunnsvariabler, har vi i begge datasett utelatt beboere som ikke har besvart et eneste spørsmål ( ubesvart ) i del (spm -) av spørreskjemaet. En utfordring er at vi likevel står igjen med en andel som har svart vet ikke/kan ikke svare i 0. Dette nye svaralternativet er vanskelig å tolke, og påvirker nødvendigvis fordelingen på øvrige svaralternativer, slik at utviklingen fra 00 til 0 ikke med sikkerhet kan sies å være reell. Synovate 0 - -

14 Tabell : Andel ubesvart per spørsmål Skjemadel Spørsmål Andel ubesvart Spm : Føler du deg trygg her på sykehjemmet? 0 % Del Del Spm : Får du den hjelpen du trenger? 0 % Spm : Er det som regel de samme personene som hjelper deg? % Spm : Synes du at de ansatte er lydhøre og høflige? 0 % Spm : Synes du at du får være med å bestemme hvordan dagen din skal % se ut? Spm : Synes du at maten her smaker godt? 0 % Spm : Er du fornøyd med aktivitetene her? % Spm : Synes du at de ansatte tar seg tid til å samtale/prate med deg? % Spm : Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på? (Helhetsvurdering) Gjennomsnitt del % Spm : Er måltidene en hyggelig stund på dagen? 0 % Spm : Får du mulighet til å ha privatliv? 0 % Spm : Snakker personalet klart og tydelig, slik at du forstår dem? 0 % Spm : Får du snakke med lege når du trenger det? 0 % Spm : Får du muligheten til å komme til tannlege? 0 % Spm : Spør de ansatte om hvordan du vil at hjelpen skal utføres? % Spm : Får du være med å bestemme når du vil ha hjelp? % Spm : Hører de ansatte på deg hvis du har noe å klage på? 0 % Spm : Blir det bedring på situasjonen hvis du har klaget på noe? % Gjennomsnitt del 0 % %. Om figurene Alle tall i figurene er prosenttall, med mindre noe annet er oppgitt. Dette gjelder også for de figurer der prosenttegnet ikke er vist. Når det gjelder figurene som viser svarfordelingen på samtlige enkeltspørsmål, både totalt for Oslo og for hvert enkelt sykehjem, er hvert spørsmål presentert parvis (med 0 først og 00 under). Se illustrasjon under. Spørsmålsnummeret foran rad viser til spørsmålsnummeret i spørreskjemaet og tabell. Synovate 0 - -

15 Ettersom vi har fjernet respondenter som ikke har deltatt på del av undersøkelsen, får en del mindre sykehjem svært få respondenter. Av hensyn til beboernes personvern og anonymitet har vi unnlatt å vise grafiske resultater for sykehjem med respondenter eller færre på disse spørsmålene. Antall intervju (N) i 00 og 0 er angitt i figurteksten til grafikken for hvert sykehjem. Vi gjør oppmerksom på at det kun er spørsmålene i undersøkelsens del som er sammenlignet med 00 på sykehjemsnivå. : Oppsummering Som i 00 ser vi at beboerne på Oslo kommunes sykehjem har en høy helhetlig tilfredshet. På en skala fra én til fire, der fire er best, er tilfredsheten til sykehjemsbeboerne i gjennomsnitt,. I 00 var snittet på,, som det også var i 00 og 00 (se tabell, side ). Ser vi på andelen som svarer kun den høyeste verdien ( : fornøyd i svært stor grad ) er denne i år på prosent, mot prosent i 00, og opp fra prosent tilbake i 00. Det er altså en jevn stigning når det gjelder andelen som er mest fornøyd. Dette er interessant med tanke på de endringene som er gjort i utvalgsmetodikken: En av hovedinnvendingene mot å velge ut relativt få beboere som man gjorde i 00 og 00, var at man fryktet at mange sykehjem ville velge ut de mest positive beboerne til å delta. Når andelen som er mest fornøyd likevel øker over Synovate 0 - -

16 tid, i tråd med et utvidet utvalg, kan det imidlertid være grunn til å tillegge denne innvendingen noe mindre vekt når man ser på utvikling over tid. Gjennomsnittlig helhetlig tilfredshet varierer fra sykehjem til sykehjem (tabell, side 0). Best ut kommer Frognerhjemmet med en skår på,. Rødtvet sykehjem (,) og Kajalund sykehjem (,) følger tett etter. Nederst finner vi Villa Enerhaugen med,, Villa Skaar (, ) og Nordseterhjemmet (,). Om man ser på andel beboere som besvarer spørsmålet om helhetlig tilfredshet med eller, er gjennomsnittlig tilfredshet prosent i 0 (tabell, side ). På sykehjemmene Frognerhjemmet, Tåsenhjemmet, Granås sykehjem og Valstad sykehjem har 00 prosent av respondentene svart tre eller fire. Nederst finner vi Søster Ninas sykehjem (0 %), Villa Skaar ( %) og Langerud sykehjem ( %). av sykehjem som deltok i undersøkelsen har over 0 prosent andel fornøyde beboere. Alle andre spørsmål i skjemaet skulle besvares ut i fra en tredelt skala bestående av svaralternativene ja, varierer/delvis og nei. I tillegg var vet ikke/kan ikke svare et alternativ. I resultatene som omtales under, presiserer vi at de som ikke har deltatt på del av spørreskjemaet er tatt ut. Disse er dermed ikke en del av totalprosenten. Hvis vi ser på enkeltspørsmålene er det ganske likt med fjorårsmålingen (figur, side ), med noen få unntak. Endringer med noen få prosentpoeng opp eller ned kan ikke anses som reelle endringer, spesielt når vi tar høyde for innføringen av vet ikke/kan ikke svare som svaralternativ. Størst fornøydhet er det ved tryggheten; prosent av beboerne sier at de føler seg trygge på sykehjemmet de bor på. Det er bred enighet om dette blant de ulike undergruppene, men blant beboere på somatisk avdeling er det en litt lavere ja-andel ( prosent) enn blant øvrige beboere (figur, side ). prosent av beboerne synes at de ansatte er lydhøre og høflige, og prosent synes at de får den hjelpen de trenger (figur, side ). De laveste ja-andelene (figur, side ) finner vi når vi spør om de ansatte spør om hvordan beboerne vil at hjelpen skal utføres ( prosent, tilbake fra prosent i 00) Synovate 0 - -

17 og om det stort sett er de samme personene som hjelper beboerne ( prosent svarer ja på dette, frem fra prosent i 00). Vi minner om at det er viktig å ta i betraktning andelen som ikke har kunnet besvare disse spørsmålene når graden av fornøydhet skal anvendes. Hvis vi skal se etter forskjeller mellom ulike grupper beboere (gruppert etter bakgrunnsvariabler) er det flere tilsynelatende systematiske trender vi kan identifisere. Beboere på sykehjem drevet av ikke-offentlige organisasjoner er signifikant mer fornøyd med ti av sytten områder. Disse områdene er maten, aktivitetene, måltidene, mulighet for privatliv, tilgang til lege og tannlege, medbestemmelse på hvordan hjelp skal utføres, når de vil ha hjelp, om man blir hørt ved klaging og om det blir forbedring etter klaging (se figurer fra side ). Beboere på sykehjem drevet av kommersielle aktører er på sin side signifikant mer fornøyd med muligheten til å ha privatliv, hvorvidt de ansatte hører på hvis de klager på noe og forbedring på situasjoner der de har klaget. Beboere på kommunale sykehjem peker seg ikke ut på noen av spørsmålene når vi ser på ja-andel. En større andel beboere på kommunale sykehjem svarer derimot nei på følgende områder: Er det samme personer som hjelper deg, om maten smaker godt, aktivitetene, mulighet til privatliv og medbestemmelse over hvordan hjelpen skal utføres. For øvrig er beboere som bor på enerom mer fornøyd enn de som deler rom med andre på sju av sytten områder, bl.a. påvirkning på hvordan egen dag skal se ut, aktiviteter, måltider, mulighet for privatliv, tilgang til lege, tilgang til tannlege og medbestemmelse over hvordan hjelpen skal utføres.beboerne som deler rom med andre er mindre fornøyde på de samme områdene. Området med lavest ja-andel ( Blir det bedring på situasjonen hvis du har klaget på noe, prosent svarer ja) er utelatt fra oppsummeringen ettersom mange beboere opplyser om at de ikke har klaget, og derfor ikke er blitt stilt dette spørsmålet. Ja-andelen blir dermed ikke sammenlignbar med de andre spørsmålene. For å se etter systematiske forskjeller mellom grupper er det gjennomført kjikvadrattest. Synovate 0 - -

18 Aldersmessig er gruppen 0- år de mest positive, og skiller seg signifikant ut når det gjelder om de ansatte er lydhøre og høflige. Gruppen beboere under 0 år er i flertall av dem som sier nei (misfornøyde) på fem områder; får du hjelpen du trenger, er de ansatte lydhøre og høflige, smaker maten godt, er du fornøyd med aktivitetene og blir det bedring hvis du har klaget. Synovate 0 - -

19 : Helhetlig vurdering Figur : Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på? - Svært stor grad % % % % % % % % 00 % % % % - Svært liten grad % % % % Vet ikke % % 0 Andel beboere som helhetlig sett er fornøyde med sykehjemmet de bor på er på nivå med 00-målingen. Tabell : Gjennomsnittlig tilfredshet (blant samtlige beboere) og andel fornøyde (svart eller ) Gjennomsnitt,,,, Andel fornøyde (dvs. dem som % % % % har svart enten eller ) Synovate 0 - -

20 Figur : Gjennomsnittlig helhetlig tilfredshet fordelt etter bakgrunnsvariabler - I svært stor grad Total % % % Mann % % % Kvinne % % % Under år % % % 0- år % % % 0 år + % % % Langtidsplass % % Korttidsplass % % % Rehab-/avlastningspl. % % % Skjermet pl. % % % Somatisk % % Annen type pl. % % Kommunalt % % % Ikke-offentlig organisasjon % % Kommersiell aktør % % % Enerom % % Rom sammen med flere % % % 0 Synovate 0 - -

21 Tabell : Rangering av sykehjem etter gjennomsnittlig helhetlig vurdering Sykehjem Frognerhjemmet,,,0 Rødtvet sykehjem,,, Kajalund sykehjem,, Oppsalhjemmet,,,, Cathinka Guldberg-senteret,,, Romsås sykehjem,,0,, Lille Tøyen sykehjem,,, Majorstutunet bo- og behandlingssenter,,, Tåsenhjemmet,,,,0 Hovseterhjemmet,,,0, Fagerborghjemmet,,, Granås sykehjem,,, Akerselva sykehjem,,,0, Uranienborghjemmet,,,, Vålerengen bo- og servicesenter,,,, Sofienbergsenteret,,,, Vinderen bo- og servicesenter,,,, Nordberghjemmet,,,, St. Hanshaugen omsorgssenter,,,, Furuset sykehjem,,,, Sagenehjemmet,,,, Lindeberg omsorgssenter,,,, Smestadhjemmet,,,, Valstad sykehjem,,,0 Gjennomsnitt,,,, Fagertun sykehjem,, Søster Ninas sykehjem,,,, Langerud sykehjem,,0,, St. Halvardshjemmet,,, Østensjø bo- og servicesenter,,, Ammerudhjemmet bo- og kultursenter,,,, Ammerudlunden sykehjem,,0,, Lillohjemmet,,, Lilleborg sykehjem,,,, Bekkelagshjemmet,,, Manglerudhjemmet,,, Midtåsenhjemmet,,, Lambertseter alders- og sykehjem,,,,0 Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter,,,, Silurveien sykehjem,,0,, Stovnerskogen sykehjem,,, Abildsø bo- og rehabiliteringssenter,0,0,0,0 Solvang sykehjem,0,0,, Madserud sykehjem,0,,, Grefsenhjemmet,0,,, Grünerløkka sykehjem,0,0,, Ryenhjemmet,0,, Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Paulus sykehjem,,, Økern sykehjem,, Nordseterhjemmet,,,, Villa Skaar, Villa Enerhaugen, På en skala fra til, hvor er svært liten grad og er svært stor grad Synovate 0-0 -

22 Tabell : Rangering av sykehjem etter andel som svarer eller (der fire er best) på helhetlig vurdering. Sykehjem Frognerhjemmet 00 % 0 % 00 % % Tåsenhjemmet 00 % 0 % 00 % % Granås sykehjem 00 % 0 % 00 % Valstad sykehjem 00 % 00 % % Oppsalhjemmet % % 0 % % Romsås sykehjem % 00 % % % Rødtvet sykehjem % 0 % % % Lille Tøyen sykehjem % % 00 % Majorstutunet bo- og behandlingssenter % 0 % 0 % % Cathinka Guldberg-senteret % % % 0 % Akerselva sykehjem % % % % Kajalund sykehjem % % Vålerengen bo- og servicesenter % % % 00 % Vinderen bo- og servicesenter % 0 % % 00 % Sofienbergsenteret % 00 % % % St. Hanshaugen omsorgssenter % % 00 % % Lambertseter alders- og sykehjem 0 % % % % Nordberghjemmet % % % 00 % Furuset sykehjem % % % % Uranienborghjemmet % % % % Lindeberg omsorgssenter % % 00 % % Lillohjemmet % % % % Hovseterhjemmet % 0 % % % Sagenehjemmet % % % % Madserud sykehjem % 0 % % 00 % Lilleborg sykehjem % % % % Smestadhjemmet % 00 % % 00 % Gjennomsnitt % % % % Solvang sykehjem % % 0 % % Abildsø bo- og rehabiliteringssenter % % % % Silurveien sykehjem % % % % Midtåsenhjemmet 0 % % % % Ammerudlunden sykehjem 0 % 00 % 00 % 00 % Fagerborghjemmet 0 % % 00 % Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 0 % % 00 % 00 % Grünerløkka sykehjem % % % % St. Halvardshjemmet % 00 % 00 % % Bekkelagshjemmet % % 00 % % Ryenhjemmet % % % % Grefsenhjemmet % % % 00 % Paulus sykehjem % % 00 % Ammerudhjemmet bo- og kultursenter % % % % Økern sykehjem % 00 % Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter % % Stovnerskogen sykehjem % 00 % % % Nordseterhjemmet % % % % Ville Enerhaugen % Fagertun sykehjem % 00 % Manglerudhjemmet % 00 % % Østensjø bo- og servicesenter % 0 % % Langerud sykehjem % % % % Villa Skaar % % Søster Ninas sykehjem 0 % % 00 % 00 % NB: Sykehjem med 00 prosent ja-andel får ikke nødvendigvis en gjennomsnittskår på, ettersom jaandelen består både av dem som svarer hhv. og. Eksempelvis vil et sykehjem der halvparten svarer og halvparten svarer få en snittskår på,. Synovate 0 - -

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til sykehjemsbeboere mai 2008 Forord Brukerundersøkelser er ett av

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2011 Oslo kommune Helseetaten Folkehelse og omsorgsavdelingen Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til beboere

Detaljer

Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 2014

Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 2014 Oslo kommune Helseetaten Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 01 Høsten 01 ble det gjennomført en pårørendeundersøkelse på alle sykehjem tilknyttet Oslo kommune. Denne rapporten presenterer resultatene fra

Detaljer

Hensikten med undersøkelsen var å måle hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemstjenesten til sine nærstående

Hensikten med undersøkelsen var å måle hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemstjenesten til sine nærstående 1 Innledning Hensikten med undersøkelsen var å måle hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemstjenesten til sine nærstående Måleintervall 1-4: 1. Svært liten grad fornøyd 2. Liten grad fornøyd 3. Fornøyd

Detaljer

2. Om kvalitetssystemet til Oslo Kommune

2. Om kvalitetssystemet til Oslo Kommune Memo TIL: NHO SERVICE FRA: Oslo Economics EMNE: KVALITET I SYKEHJEM DATO: 22. mars 2013 1. Innledning På oppdrag fra NHO Service har Oslo Economics tidligere utarbeidet en analyse av kvalitet og kostnader

Detaljer

Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1

Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1 Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1 Table Page Title Base 1 1 Kjønn 2 7 Alder 3 13 Romtype 4 19 Hvor fornøyd er du med måltidene? 5 25 Hvor fornøyd er du med hjelpen til personlig hygiene? 6 31 Hvor fornøyd

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere 2. utkast november 0 Forord Brukerundersøkelser er ett av tre elementer som

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 2016

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 2016 Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 01 Innhold Innhold...1 Innledning... Abildsø sykehjem... Akerselva sykehjem... Ammerudhjemmet bo- og kultursenter... 1 Ammerudlunden sykehjem...

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Rapport. Helse og velferdsetaten har foretatt en sammenstilling av. overnevnte registreringer for å undersøke om en kan finne

Rapport. Helse og velferdsetaten har foretatt en sammenstilling av. overnevnte registreringer for å undersøke om en kan finne Rapport Sammenstilling av resultater fra kvalitetsrevisjoner, registrering av objektive indikatorer og brukerundersøkelser i sykehjem, hjemmetjeneste og bestillerkontorer Helse og velferdsetaten har foretatt

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENØS PRØVETAKING OG ANALYSERING TIL KOMMUNALE SYKEHJEM.

KRAVSPESIFIKASJON VENØS PRØVETAKING OG ANALYSERING TIL KOMMUNALE SYKEHJEM. Vedlegg 1. KRAVSPESIFIKASJON VENØS PRØVETAKING OG ANALYSERING TIL KOMMUNALE SYKEHJEM. 1. Om oppdragsgiver: Oslo kommune, Sykehjemsetaten, har ansvar for å dekke det totale behovet for sykehjemsplasser

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Laget av Ipsos MMI September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hovedfunn... 2 1.3 Metode og målgruppe... 4 2. Resultater

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Sammendrag. Vi har lang erfaring innen eldreomsorg, og har drevet sammenhengende i fire generasjoner.

Sammendrag. Vi har lang erfaring innen eldreomsorg, og har drevet sammenhengende i fire generasjoner. Sammendrag Skaar Omsorg er en kjede som består av virksomheter som bedriver omsorg overfor eldre i egen regi. Det vil si; i egne bygg og med egne ansatte. Vi har to typer bedrifter: De tidligere små privateide,

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1 AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser Sykehjem 2014 Brukerundersøkelse beboere og pårørende Side 1 09.02.2015 Brukerundersøkelse sykehjem 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved Åsheim Terrasse. Rapport Alstahaug Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved Åsheim Terrasse. Rapport Alstahaug Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Alstahaug Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved Åsheim Terrasse Denne rapporten beskriver resultatet fra spørreundersøkelser gjort blant beboere ved omsorgsboligene ved

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 011 Mars 01 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 011 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/15 Møte: Omsorgskomite Møtested: Kjernehuset dagsenter, Enebakkveien 158 Inngang Byggveien Møtetid: Mandag 16. mars 2015 kl. 18.00 OBS!!

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Sykehjemsundersøkelsen 2011

Sykehjemsundersøkelsen 2011 Sykehjemsundersøkelsen 2011 Samlerapport for brukerundersøkelsen ved Lillehammer Helsehus Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 2016,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 53% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008 UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER November 2007 og januar 2008 Rapport utarbeidet for Norsk Forening for Klinisk Seksologi av Erik Dalen 21. februar 2008 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 77% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 2016

VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 2016 VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 216 Forord Denne rapporten gir en oversikt over munnhygiene status hos sykehjemsbeboere i Oslo etter kartlegging gjennomført i 216. Resultatene er ment som

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 68 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 78% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Sandslimarka -barnehage Antall besvarelser: 64 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Sandslimarka -barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo,

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo, Rapport Kopiering av opphavsbeskyttet innhold Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold Utarbeidet for: Norwaco Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen Oslo, 30.09.2005. Side 2 Innholdsfortegnelse 1 OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer