AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket"

Transkript

1 Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer Registreringsnummer (REACH) YT55 ikke relevant (stoffblanding) 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte relevante bruksområder laboratoriekjemikalie 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D Karlsruhe Tyskland Telefon: +49 (0) Telefaks: +49 (0) e-post: Nettside: Kvalifisert person som er ansvarlig for sikkerhetsdatabladet e-post (kvalifisert person) : Abteilung Arbeitssicherheit : 1.4 Nødtelefonnummer Nødmeldingstjeneste Poison Centre Munich: +49/(0) AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Klassifisering i henhold til GHS Avsnitt Fareklasse Fareklasse- og kategori Faresetning 2.2 brannfarlige gasser (Flam. Gas 1) H gasser under trykk (Press. Gas L) H280 Bemerkninger Fullstendig tekst på H-setninger i AVSNITT 16. Norge (no) Side 1 / 14

2 2.2 Merkingselementer Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Varselord Fare Piktogrammer Faresetninger H220 H280 Ekstremt brannfarlig gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Sikkerhetssetninger Sikkerhetshenvisninger - forebyggende P210 P251 Sikkerhetshenvisninger - tiltak P377 Sikkerhetshenvisninger - oppbevaring P403 P410+P412 Varselord: Fare Faresymbol(er) Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. Beholder under trykk: må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte. Oppbevares på et godt ventilert sted. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 C/122 F. Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml H220 P210 P377 P403 Ekstremt brannfarlig gass. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte. Oppbevares på et godt ventilert sted. 2.3 Andre farer Det foreligger ingen ytterligere opplysninger. Norge (no) Side 2 / 14

3 AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Beskrivelse av stoffblandingen Sammensetning/opplysninger om bestanddeler. Navnet på stoffet Indentifiserer wt% Klassifisering i henhold til 1272/2008/EF Piktogrammer butan propan CAS-nr EF-nr Index-nr REACH Reg.-nr xxxx CAS-nr EF-nr Index-nr REACH Reg.-nr xxxx Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas L / H280 Aquatic Chronic 2 / H Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas L / H280 Aquatic Chronic 2 / H411 isobutan CAS-nr EF-nr Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas L / H280 Aquatic Chronic 2 / H411 Index-nr REACH Reg.-nr xxxx AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelle merknader Tilsølte klær må fjernes. Norge (no) Side 3 / 14

4 Etter innånding Sørg for frisk luft. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Etter hudkontakt Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området. Etter øyekontakt Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Etter svelging Ingen spesialtiltak er nødvendige. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Etter hudkontakt: Frostskader, Etter innånding: Svimmelhet, Kvalme, Døsighet, Hodepine og svimmelhet med påfølgende besvimelse eller bevisstløshet kan oppstå 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Symptomatiske behandling. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Tilpass slokningstiltak til omgivelsene vannspray, skum, slukkespulver, karbondioksid (CO2) Uegnede slokkingsmidler full vannstråle 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Fare for dampskyeksplosjon ved fordampning eller frisettelse. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Brennbar. Farlige forbrenningsprodukter Ved brann kan oppstå: karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2) 5.3 Råd til brannmannskaper Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand. Bruk selvforsynt pusteutstyr. Spesialverneutstyr for brannmannskaper Verneklær mot flytende og gasformede kjemikalier, samt flytende aerosoler og faste partikler. Selvforsynt pusteutstyr (EN 133). Hel-/halv-/kvartmaske (EN 136/140). Type: AX (gassfilter og kombinasjonsfilter mot organiske forbindelser med lavt kokepunkt, fargekode: brun). Norge (no) Side 4 / 14

5 AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner For personell som ikke er nødpersonell Bruk av egnet verneutstyr (samt det personlige verneutstyret det refereres til i avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet) for å unngå kontaminasjon av huden, øynene og personlig bekledning. For nødhjelpspersonell Bruk pusteapparat ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser. 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Ved dannelse av gasser/damp/tåke: Explosive properties. 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Råd om hvordan spill skal behandles Reduksjon av gasser/damper med vann. Utstyr som kreves til oppsamling/rensing Verktøy og utstyr som ikke avgir gnister. Andre opplysninger om spill og utslipp Det berørte området skal ventileres. Henvisning til andere avsnitt Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Advarsel Damper er tyngre enn luft, sper seg langs gulvet og danner eksplosive blandinger sammen med luft. Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplasser. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Hold beholderen tett lukket. Norge (no) Side 5 / 14

6 Uforenlige stoffer eller stoffblandinger Følg instrukser for samlagring. Hensyn til andre råd Ikke påkrevet. Krav til ventilasjon Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Særskilt utforming av lagringsrom eller oppbevaringsbeholdere Anbefalt lagringstemperatur: C. Egnet emballasje Kun godkjent emballasje (f.eks. i henhold til ADR) skal brukes. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Det foreligger ingen informasjoner. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1 Kontrollparametere Nasjonale grenseverdier Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen Land Arbeidsstoffets navn CAS-nr. Henvisning Indentifiserer Maksimum gren severdi [ppm ] Maksimum grense verdi [mg/m³ ] Korttidsverdi [ppm ] Korttidsverdi [mg/m³ ] Kilde NO butan GV Forskrift, best.nr. 704 NO propan GV Forskrift, best.nr. 704 Henvisning korttidsverdi Korttidseksponeringsgrense: En grenseverdi som ikke skal overskrides og som er satt til 15 minutter dersom ikke annet er angitt maksimum grenseverdi Tidsvektet gjennomsnitt (langvarig eksponeringsgrense): Målt eller beregnet i forhold til en referanseperiode på 8 tidsvektede timer 8.2 Eksponeringskontroll Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr) Norge (no) Side 6 / 14

7 Vern av øyne/ansikt Bruk vernebrille med sidevern. Hudvern håndvern Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten. materialtype NBR (Nitrilgummi) materialtykkelse >0,11 mm. gjennomtrengningstider for hanskematerialet >480 minuter (permeasjon: nivå 6) øvrige vernetiltak Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Åndedrettsvern Selvforsynt pusteutstyr (EN 133). Hel-/halv-/kvartmaske (EN 136/140). Type: AX (gassfilter og kombinasjonsfilter mot organiske forbindelser med lavt kokepunkt, fargekode: brun). AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Fysisk tilstand Farge Lukt Luktterskel gassformet (flytende) fargeløs karakteristisk Ingen data er tilgjengelig Øvrige fysiske og kjemiske parametere ph-verdi Denne opplysningen er ikke tilgjengelig. Smeltepunkt/frysepunkt -159,4 C Startkokepunkt og kokeområde -42 C Flammepunkt <-70 C Fordampingshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) ingen data er tilgjengelig Brennbar gass i henhold til GHS-kriteriene Norge (no) Side 7 / 14

8 Eksplosjonsgrenser nedre eksplosjonsgrense (NEG) øvre eksplosjonsgrense (ØEG) Eksplosjonsgrensen til støv/luft-blandinger nedre eksplosjonsgrense (NEG) øvre eksplosjonsgrense (ØEG) 3 vol-% (31 g/m³) 15 vol-% (210 g/m³) ingen opplysninger er tilgjengelige 31 g/m³ 210 g/m³ Damptrykk hpa ved 20 C Tetthet Damptetthet Relativ tetthet 0,55 g / cm³ Denne opplysningen er ikke tilgjengelig. Det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen. Løselighet(er) Vannløselighet ingen data er tilgjengelig Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log KOW) Denne opplysningen er ikke tilgjengelig. Selvantenningstemperatur 287 C Viskositet Eksplosjonsegenskaper Oksidasjonsegenskaper ikke relevant (gassformet) ingen ingen 9.2 Andre opplysninger Det foreligger ingen ytterligere opplysninger. drivstoffinnhold 100 % AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet gass under trykk, antenningsfare ved oppvarming ekplosjonsfare - (gass under trykk) 10.2 Kjemisk stabilitet Materialet er stabilt under normale omgivelsesforhold og ved forventede lagrings- og håndteringsbetingelser med hensyn til temperatur og trykk. Norge (no) Side 8 / 14

9 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent 10.4 Forhold som skal unngås Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås Uforenlige materialer Det foreligger ingen ytterligere opplysninger Farlige nedbrytningsprodukter Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om giftige virkninger Ingen data tilgjengelige. Denne stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF. Etsing/hudirritasjon Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Forårsaker lett til moderat irritasjon. Sensibilisering av luftveiene eller huden Skal ikke klassifiseres som innåndings- eller hudallergen. Oppsummering av evalueringen av CMR-egenskaper Skal hverken klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnsceller (mutagen), kreftfremkallende eller som reproduksjonstoksisk. Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering). Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering. Innåndingsfare Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon. Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper Ved svelging ingen data er tilgjengelig Ved innånding svimmelhet, kvalme, kvalme, hodepine og svimmelhet med påfølgende besvimelse eller bevisstløshet kan oppstå Ved hudkontakt Forfrysning Norge (no) Side 9 / 14

10 Andre opplysninger Ingen. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet i henhold til 1272/2008/EF: Skal ikke klassifiseres som farlig for vannmiljøet. (Akutt) akvatisk giftighet Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen. (Akutt) akvatisk giftighet (gjelder bestanddeler i stoffblandingen) Navnet på stoffet CAS-nr. Endepunkt Verdi Arter Eksponeringstid butan LC50 27,98 mg / l fisk 96 timer butan EC50 7,71 mg / l alge 96 timer propan LC50 27,98 mg / l fisk 96 timer propan EC50 7,71 mg / l alge 96 timer isobutan LC50 27,98 mg / l fisk 96 timer isobutan EC50 7,71 mg / l alge 96 timer 12.2 Nedbrytingsprosess Stoffet er lett biologisk nedbrytbart Bioakkumuleringsevne Konsentreres ikke nevneverdig i organismer. Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen Navnet på stoffet CAS-nr. BCF Log KOW BOD5/COD butan ,09 propan ,09 isobutan , Mobilitet i jord Ingen data er tilgjengelig Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ingen data er tilgjengelig Andre skadevirkninger Non-hazardous to water. Norge (no) Side 10 / 14

11 AVSNITT 13: Avfallshåndtering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser. Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann Må ikke tømmes i kloakkavløp. Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer Det er farlig avfall; det er bare tillatt å bruke godkjente emballasjer (f.eks. i henhold til ADR) Relevante lovbestemmelser om avfall Allokeringen av avfallskodenummer/avfallsbetegnelser skal gjennomføres bransje- og prosess-spesifikt tilsvarende AVV (EU direktiv om avfallsregister/i Norge er SSB ansvarlig) Bemerkninger Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat. Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. AVSNITT 14: Transportopplysninger 14.1 FN-nummer FN-forsendelsesnavn HYDROKARBON GASSBLANDING, FLYTENDE, N.O.S. Farlige bestanddeler Butan, Propan 14.3 Transportfareklasse(r) Klasse 2 (gasser) 14.4 Emballasjegruppe ikke tilordnet en emballasjegruppe 14.5 Miljøfarer farlig for vannmiljøet (butan) 14.6 Særlige forholdsregler ved bruk Forskriftene for farlig gods (ADR) må også ivaretas inne på bedriftsområdet Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler Transport av farlig gods på vei, jernbane eller innlands vannvei (ADR/RID/ADN) FN-nummer 1965 Varenavn Opplysninger i transportdokumentet HYDROKARBON GASSBLANDING, FLYTENDE, N.O.S. UN1965, HYDROKARBON GASSBLANDING, FLY- TENDE, N.O.S., (butan, propan, blanding), 2.1, (B/D), miljøfarlig Klasse 2 Klassifiseringskode Fareseddel/faresedler 2F "fisk og tre" Norge (no) Side 11 / 14

12 Miljøfarer ja (farlig for vannmiljøet) Spesielle bestemmelser 274, 583, 652(ADR), 660, 662 Unntatte mengder E0 Begrensede mengder 0 Transportkategori 2 Kode for tunnelbegrensninger B/D Farenummer 23 Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) FN-nummer 1965 Varenavn Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration) HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. UN1965, HYDROKARBON GASSBLANDING, FLY- TENDE, N.O.S., (butan, propan, blanding), 2.1, - 70 C c.c., HAVFORURENSENDE STOFF Klasse 2.1 Havforurensende stoff Fareseddel/faresedler ja (farlig for vannmiljøet) "fisk og tre" Spesielle bestemmelser 274 Unntatte mengder E0 Begrensede mengder - EmS Stuingskategori F-D, S-U E Norge (no) Side 12 / 14

13 AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Relevante EU-bestemmelser Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII Ingen bestandeler er oppført. Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) Ingen bestandeler er oppført. Sevesodirektiv Nr. Farlig kjemikalie/farekategorier Mengdegrense (i tonn) for bruk i bedrifter av den lavere og høyere klasse Anmerk. 18 liquefied flammable gas ) Henvisning 61) Brannfarlige flytende gasser, kategori 1 eller 2 (herunder LPG) og naturgass Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser som følge av bruk av organiske løsemidler i visse malinger, lakker og produkter til overhaling av kjøretøyer (2004/42/EF, Decopaintdirektiv) VOC-innhold 100 % Direktiv for industriutslipp (VOCs, 2010/75/EU) VOC-innhold 100 % Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr Ingen bestandeler er oppført Vurdering av kjemikaliesikkerhet Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt. AVSNITT 16: Øvrig opplysning Forkortelser og akronymer Fork. ADN ADR Aquatic Chronic BCF BOD CAS CLP CMR COD Beskrivelser av forkortelser som er brukt Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlands vannveier) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods) farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare BioConcentration Factor (biokonsentrasjonsfaktor) biokjemisk oksygenbehov Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser) forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging) Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (kreftfremkallende, mutagen eller reproduksjonstoksisk) kjemisk oksygenbehov Norge (no) Side 13 / 14

14 Fork. EF-nr. EmS Flam. Gas Forskrift, best.nr. 704 GHS IMDG index-nr log KOW MARPOL PBT ppm Press. Gas REACH RID VOC vpvb Beskrivelser av forkortelser som er brukt EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en indentifikator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union) Emergency Schedule (tidsplan i nødstilfelle) brannfarlig gass Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN) International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs) indeksnummeret er identifikasjonsnummeret som et stoff har blitt gitt i del 3. av vedlegget VI til forskrift (EF) nr. 1272/2008 n-oktanol/vann den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip (fork. av "Marine Pollutant") persistent, bioakkumulerende og giftig parts per million (deler per million) gass under trykk Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier) Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane) Volatile Organic Compounds (flyktige organiske forbindelser very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende) Viktige litteraturreferanser og datakilder - Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 453/2010/EU - Forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS) Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i kapittel 2 og 3) Kode H220 H280 H411 Tekst ekstremt brannfarlig gass inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann Ansvarsfraskrivelse Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet. Norge (no) Side 14 / 14

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

Butangas Andre navn eller synonymer

Butangas Andre navn eller synonymer I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Butangas Andre navn

Detaljer

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Ultragas Leverandørens

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

Gasser /driv- Sievert AB Box 1366 SE-17126 SOLNA Sverige

Gasser /driv- Sievert AB Box 1366 SE-17126 SOLNA Sverige I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-12-17 Erstatter blad utstedt 2013-08-27 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Powergas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Powergas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-26 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Powergas Leverandørens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Mixgas

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Mixgas I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-26 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Mixgas Leverandørens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018 Utarbeidet den: 14.02.2013, Revisjon 06.02.2013 Version 03. Erstatter versjon: 02 Siden 1 / 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator febi 22806

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

2.1 : Brannfarlige gasser SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

2.1 : Brannfarlige gasser SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlige gasser Fare SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn Registreringsnummer.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer