Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan og Budsjett 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013"

Transkript

1 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012

2

3 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12 Virksomhet Bygg og eiendom...13 Virksomhet Bolig...15 Virksomhet Maskinsentralen...16 Fredrikstad brann- og redningskorps...17 Virksomhet Renovasjon...18 Virksomhet PVVA Park, Vei, Vann og Avløp...19 Virksomhet Parkering...21 Prosjektadministrasjonen...22 Virksomhet Regulering og byggesak...23 Administrativ stab RTD...23 VEDLEGG 1. Detaljoversikt kommunens totale investeringer 2. Beregningsgrunnlag for selvkostområdene.

4

5 Kjerneoppgaver SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: eiendomsforvaltning som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens egne bygg, kommunalt eide boliger, grunneiendommer samt innleie av eksterne lokaler til kommunal virksomhet forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker samt informasjons- og motivasjonstiltak, feiing og tilsyn med fyringsanlegg renovasjonstjenester for husholdninger og fritidsboliger, næringsrenovasjon og slamtømming forvaltning, drift og vedlikehold av grøntområder og kommunalteknisk infrastruktur som omfatter kommunale veier, broer, kaier og brygger, vann- og avløpsnett, parker, friluftsområder og lekeplasser parkering og fergedrift omfatter også parkeringshus, torgdrift og toaletter prosjektansvar for kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter, feltutbygging på kommunal grunn og investeringer innen vei, vann, avløp, uteanlegg, brygger og kaier regulering og byggesak omfatter byggesaksbehandling, delesaker og behandling av reguleringsplaner, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Organisering Seksjonen er organisert med en felles administrativ stab, prosjektadministrasjon for kommunalteknisk infrastruktur og syv virksomheter som er: Bygg og eiendom, Maskinsentralen, Renovasjon, Brann og feier, PVVA Park, Vei, Vann og avløp, Parkering og transport og Regulering og byggesak. Ny organisering av bygg og eiendom skal etableres fra 1. januar 2013 og boligforvaltning skal da organiseres som egen virksomhet. Fra og med 2012 er Fredrikstad vertskommune for Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA Østfold). Brann- og redningskorpset ivaretar beredskapsmessige og forebyggende oppgaver både for Fredrikstad og Hvaler kommune. Teknisk utvalg er seksjonens driftsstyre. Plan- og byggekomiteen har ansvar for større byggeprosjekter. Planutvalget er fagutvalg for plan- og byggesaker. Endrede styringssignaler/rammebetingelser Nye lover og forskrifter Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften). Forskriften krever at det foreligger energiattest for yrkesbygg over m 2. Forskriften trådte i kraft 1. januar Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan ilegge overtredelsesgebyr. Per august 2012 er det ikke igangsatt tiltak i Fredrikstad kommune. Det er avsatt investeringsmidler til å gjennomføre kartleggingen i løpet av Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 5. Støy kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet. Forskriften gir kommunen som anleggseier ansvar for tiltak mot støy fra kommunale veier. Rapport om strategisk støykartlegging var ferdig i juni 2012 og på grunnlag av dette utarbeides handlingsplan mot støy. Det er satt av midler til å starte opp tiltak i NVE har med hjemmel i energilovforskriften og kontrollforskriften fattet vedtak om måling- og tarifferingspraksis av veilys. NVE slår fast at det ikke er lov å avregne veilys uten at det måles og at nettselskapet har lov til å stille krav om at eier av veilysanlegget dekker kostnader knyttet til tilrettelegging for måling av forbruk. Vedtaket er påklaget av 19 kommuner, men ble stadfestet av Oljeog energidepartementet 14. april Vedtaket betyr at Fredrikstad kommune har et investeringsbehov for ombygging av eksisterende anlegg på totalt 14 millioner kroner i handlingsplanperioden. Ny parkeringsforskrift har lenge vært varslet, men er ennå ikke vedtatt. Foreløpig er det derfor ikke nødvendig å vurdere omorganisering av parkeringstjenesten som følge av forskriftsendring. Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 1

6 Andre styringssignaler og rammebetingelser Statlige føringer innenfor plan- og bygningsloven hvor tematilsyn på energikrav og universell utforming skal prioriteres i handlingsplanperioden. Prioriterte områder I 2014 skal Fredrikstad være vertskommune for Tall Ships Races og det er 200-årsjubileum for Norges grunnlov. Tiltak for forskjønnelse må i stor grad gjennomføres i 2013 for at byen skal fremstå som vi ønsker i Eksisterende anlegg må vedlikeholdes og nye tiltak settes i gang. Det vil bli prioritert tiltak som gjør at uteområder, parker, veier og kommunale bygg er med på å gjøre byen attraktiv og kan gi rammer for gode levekår. I forbindelse med økonomiske prioriteringer må det alltid tas hensyn til sikkerhet og beredskap - og nødvendig dekning av driftskostnader for seksjonens ansvarsområder. Statlige belønningsordninger skal så langt som mulig benyttes for å få fortgang i utbygging av kollektivtiltak og gang- og sykkelveier. Byggesaksbehandling vil ha økt satsing på tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Dagens virkelighet og utviklingstrekk Fredrikstad kommune har utfordringer når det gjelder levekår. Riktig standard på kommunal infrastruktur, kommunale bygg og kommunale boliger er nødvendig for å legge til rette for gode levekår. Grøntområder og friluftsområder må ivaretas både fra levekårs- og folkehelseperspektiv. Dagens virkelighet er på flere områder preget av at det lett kan bli en ubalanse mellom fokus på behov for nybygg og nyinvesteringer, mens drift, vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg kanskje burde fått større oppmerksomhet. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep for bygg, boliger og veier som anslås til 346 millioner kroner for bygg og boliger og 253 millioner kroner på vei. For å stanse og redusere etterslepet trengs drifts- og vedlikeholdsmidler, investeringsmidler til rehabilitering og investeringsmidler til nyasfaltering av veier. Vedlikeholdsetterslepet blir også redusert når bygg og boliger preget av manglende vedlikehold blir erstattet av nybygg. De ansattes kompetanse er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning for å oppnå effektiv drift og utvikling i en organisasjon. Det gjelder for tekniske områder som for all annen kommunal virksomhet. Det er ingeniørmangel i Norge. Det er anslått at landet mangler ingeniører. Kommunen konkurrerer både med privat sektor og med annen offentlig virksomhet for å rekruttere og beholde kompetanse. Seksjonen har små fagmiljøer med til dels høy gjennomsnittsalder og møter rekrutteringsproblemer. En formålstjenlig arbeidsgiverpolitikk er en forutsetning for å oppnå ønsket utvikling innen seksjonens områder. Areal utvalgte formålsbygg Bruttoareal m 2 per Eide bygg Innleid areal Sum Eide bygg Innleid areal Sum Administrasjonslokaler Førskolelokaler Skolelokaler Institusjonslokaler Kommunale idrettsbygg Kommunale kulturbygg Sum utvalgte formålsbygg Note: Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til Kostra. Areal øvrige bygg, det vi si helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet er ikke med i Kostrarapporteringen. Pålitelige arealdata for øvrige bygg er ikke tilgjengelig og er derfor ikke tatt med i tabellen. Kommunens bygningsmasse omfatter 31 grunnskoler, 19 barnehager, 9 sykehjem, kommunale idrettsanlegg, kommunale administrasjonsbygg og kulturbygg. Sykehjemmene har full døgndrift. Skoler brukes både til vanlig skolevirksomhet og leies ut på kveldstid. Utleiefrekvensen er stor i idrettsanlegg og kulturbygg. Sagabakken skole (erstatning for Nabbetorp skole), flerbrukshall ved Sagabakken skole og Vestbygda skole (erstatning for Gaustad ungdomsskole) er ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av Samlet arealøkning utgjør m 2. Det prosjekteres nytt sykehjem på Østsiden og flerbrukshall ved Nøkleby skole, begge er planlagt ferdigstilt i løpet av Det vil videre være oppstart for ny Borge ungdomsskole Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 2

7 primo Fra og med fjerde kvartal 2013 kommer innleie av nytt helsehus, og økte leiearealer for kulturskole. Netto innleid areal øker med over m 2 i løpet av Et økende antall hjemmeboende eldre aktualiserer et sterkere fokus på mer målrettet forebyggende arbeid i forhold til denne målgruppen. Gruppen eldre over 70 år utgjør cirka prosent av antall omkomne i brann de senere årene. I klimaplanen fokuseres det på økt kildesortering og gjenvinning. Befolkningsvekst medfører økt antall renovasjonsbrukere og økt avfallsmengde. Hytter blir brukt mer og av flere, noe som genererer mer avfall. Avfallsmengden ved Frevars gjenvinningsstasjon (GVS) har økt de siste årene. GVS skal motta avfall fra private husholdninger. Næringsavfall skal leveres til Østfold Gjenvinning. Det er grunn til å tro at det blir levert næringsavfall til GVS og at man mottar mye avfall fra husholdninger i nabokommunene. Årsaken er at fra 2007 har personbiler og varebiler med privat avfall kunnet levere avfall til GVS uten betaling. Priser og leveringsbetingelser ved GVS er også gunstigere enn i nabokommunene. Det er stor oppmerksomhet rundt vedlikehold av parker og grøntområder, og store forventninger til omfang og kvalitet på tjenestene som leveres. Lokalsamfunnsutvalg og foreninger ønsker i større grad å bidra med midler og dugnadsinnsats på grøntområdet. Tiltaksplan for lekeplasser på kommunale friområder ble vedtatt i Dette er en plan som er laget for å kunne tilfredsstille krav om sikkerhet og lagt inn investeringsmilder i handlingsplanen. Hovedveinettet i Fredrikstad er overbelastet, noe som medfører større belastning på det kommunale veinettet som blir brukt til avlastningsnettet. Flere år med begrensede økonomiske rammer har resultert i at kommunen har store utfordringer i form av etterslep på veivedlikehold. Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i 2008 og Fredrikstad kommune er godt i gang med utskifting av vann- og avløpsnettet. Det skiftes ut i gjennomsnitt 17 kilometer per år. En ny motorvei for avløp er åpnet gjennom Værste-området og kloakken fra sentrum nord er nå ledet utenom et overbelastet avløpsnett i sentrum. Overløpsmengden fra avløp er redusert og det har blitt økt kapasitet på avløpsnettet. Det er avsatt økte ressurser på lekkasjesøking på vannledningsnettet. Dette har gitt resultater og døgnforbruket for vann er redusert. Økt nedbørsintensitet fører til stadige kjelleroversvømmelser. Sikring av flomveier og åpning av vassdrag blir et stadig mer aktuelt tema. Hyppige skader som følge av oversvømmelser fremtvinger behovet for å sikre flomveier. Det er anlagt mange og til dels store private vann og avløp anlegg (VA-anlegg) i hytteområder i kommunen. Selv om anleggene er private trenger kommunen en bedre oversikt og kontroll med disse. Miljøaspektet får stadig større fokus når det gjelder parkeringstjeneste og fergedrift. Det planlegges å fjerne parkeringsarealer på plasser, torg og gategrunn i sentrum i planperioden. Det er en økonomisk utfordring at parkeringsplasser med høyt belegg og progressive parkeringssatser blir fjernet. Parkeringshus har fortsatt ledig kapasitet. Parkering og fergedrift Antall Parkeringsplasser totalt 1) Parkeringsplasser for forflytningshemmede Fast utleide betalingsplasser Parkeringsplasser med gratis parkering 2) Antall passasjerer på ferge*** Note: 1) Mangler pålitelige tall for Økning 2011 skyldes nye p-plasser Værste. 2) Økning skyldes gratisplasser i Gamlebyen, som ikke har vært med i tallmaterialet tidligere. 3) Mangler pålitelige tall for Nedgang 2011 skyldes skade på fergeleie i Sammenligning gebyrer plan- og byggesak Beløp i kroner Fredrikstad Sarpsborg Moss Plangebyr for arealer mindre enn m Maksimalgebyr planbehandling Saksbehandling enebolig Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 3

8 Sammenligninger/nøkkeltall Tjenesteprofilene viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet. Snittet for ASSSkommunene er satt til 100 og vises med rød linje. Snittet er inkludert Oslo og egen kommune. Nivået på søylene for hver indikator viser andelen i prosent av dette snittet. Sammenstillingen viser ressursinnsats og tilgjengelighet i forhold til nivå på objektiv og opplevd kvalitet og om kommunen ligger over eller under snittet i ASSS-nettverket. I øvrige Kostra-tabeller er ASSS-snittet beregnet uten Oslo og egen kommune. I tjenesteprofilen er konserntall benyttet, mens det i tabellene kan forekomme tall kun for kommunekassa. Det er etablert ASSS-nettverk for eiendomsforvaltning og byggesak. Tjenesteprofil for eiendom omfatter formålsbygg, det vil si skoler, administrasjonsbygg, barnehagelokaler, skolelokaler, institusjonsbygg, idrettsbygg og kulturbygg. Boliger og lokaler for helse- og sosialtjenester utenfor institusjon inngår ikke i tjenesteprofilen. Sammenlignet med ASSS-nettverket har Fredrikstad følgende særlige trekk ved tjenesteprofilen for eiendom: Fredrikstad hadde samlet mindre utgifter per kvadratmeter og per innbygger enn gjennomsnittet i nettverket i Investeringsnivået på formålsbygg var lavere (74 prosent) enn snittet i 2011 og gjennomsnittet av siste fem års investeringer var også lavere enn snitt for nettverket i samme periode (79 prosent av snittet). Kommunen har færre kvadratmeter formålsbygg per innbygger enn snittet. Samlede utgifter per kvadratmeter formålsbygg utgjorde 89 prosent av snittet i ASSS-nettverket i Fredrikstad bruker som snittet i nettverket på drift, 83 prosent av snittet på forvaltning og bare 8 prosent av snittet på vedlikehold av formålsbyggene. Energikostnadene var 12 prosent høyere enn snittet i Note: Fredrikstad, Drammen og Stavanger teller ikke med i snitt på saksbehandlingstid. Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 4

9 Sammenlignet med ASSS-nettverket har vår kommune følgende særlige trekk ved tjenesteprofilen for byggesak: Antall nye søknader om byggetiltak, dele- og seksjoneringssaker per innbyggere var nest høyest i ASSS-nettverket. Fredrikstad gjennomførte ikke tilsyn med nye byggesaker i Ressursbruk både målt i årsverk- og brutto driftsutgifter per ny søknad for bygge-, dele- og seksjoneringssaker var nest lavest i nettverket. Selvkostgraden var på 96 prosent, rett under snitt i ASSS siste år. KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsb Drammen Kr.sand ASSS Beløp i løpende kroner Eiendomsforvaltning Netto driftsutgifter/-inntekter pr innb - Utvalgte formålsbygg 1) Kommunalt disponerte boliger 2) Brannvern Netto driftsutgifter pr innbygger Kommunale veier og gater Netto driftsutgifter pr innbygger Vann Gebyrgrunnlag pr innb 3) Avløp Gebyrgrunnlag pr innb Renovasjon Gebyrgrunnlag pr årsinnbygger Regulering og byggesak Gjennomsnittlig sakbehandlingstid (dager) - vedtatte reguleringsplaner byggesak med 12 ukers frist byggesak med 3 ukers frist Noter: 1) Netto kostnad inkludert avskrivninger, for administrasjonsbygg, barnehagelokaler, skolelokaler, institusjonsbygg, idrettsbygg og kulturbygg. 2) Netto kostnad utleieboliger inklusiv boligkontor. Negative tall er netto inntekt. 3) Gebyrgrunnlaget viser årets kostnader. Størrelsen på gebyrene vil også avhenge av bruk av fond. 4) Indikatorene er nye fra Tall fra Sandnes mangler i ASSS-gjennomsnittet. Kostra nøkkeltall for eiendomsforvaltning, brannvern og vei viser at Fredrikstad ligger lavt i forhold til kommuner vi sammenligner oss med. Tjenesteprofilen for eiendomsforvaltning viser det samme. Netto driftsutgifter for eiendomsforvaltning viser en liten økning i forhold til 2010 og skyldes økte avskrivninger. Utgiftsøkning for vei skyldes dels økte driftsrammer og dels økte avskrivninger. Gebyrgrunnlag per innbygger for vann og avløp ligger forholdsvis høyt fordi Fredrikstad kommune gjennomfører store investeringer i sitt vann- og avløpsnett. Gebyrgrunnlaget for renovasjon ligger lavt, noe som er en indikasjon på at kommunen har en kostnadseffektiv renovasjonstjeneste. Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 5

10 Målekort Fokusområde Kritisk suksessfaktor Godt arbeidsmiljø Indikator - Medarbeidertilfredshet Status siste måling 4,07 Mål ,2 4,2 Skala 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 90,8 4,27 92,0 4,27 92,0 4,3 % 1-5 Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 3,91 4,0 4,0 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem - Budsjettavvik brutto utgifter 4,65-2,80 4,7 0,0 4,7 0,0 1-5 % Økonomi God økonomistyring - Budsjettavvik brutto inntekter 2,60 0,0 0,0 % Note: - Budsjettavvik netto ramme -3,40 0,0 0,0 % 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar 2011 og er rapportert som resultat for Neste undersøkelse vil bli gjennomført høsten Mål og strategier i planperioden Viktige planer for tjenesteproduksjonen er: Boligsosialt utviklingsprogram, program- og aktivitetsplan (2012) Trafikksikkerhetsplan (2011) Sykkelhovedplan (2009) Handlingsplan for lekeplasser. Tiltak for å tilfredsstille lovpålagte krav om sikkerhet (2011) Hovedplan for vann og avløp (2008) Overvannsrammeplan (2007) Avfallsplan (2003). Et vakrere Fredrikstad Byen fremstår slik vi ønsker før gjennomføring til Tall Ships Races og jubileumsmarkering Grøntvedlikehold og veivedlikehold er de viktigste virkemidlene for å oppnå dette, sammen med investeringstiltak for bedre bymiljø. Økt aktivitet på tilsyn og ulovlighetsoppfølgning for bygge- og plansaker inngår også i arbeidet for et vakrere Fredrikstad. Et tryggere Fredrikstad I strategier for et tryggere Fredrikstad inngår blant annet trafikksikringstiltak, vedlikehold av gater, veier og sykkelveier og vedlikehold av sikring av lekeplasser. Et sikrere Fredrikstad Et sikrere Fredrikstad forutsetter brannsikringstiltak og oppfølging av beredskap ved brann- og redningskorps. Gjennomføring av hovedplan for vann og avløp er også sentral for sikker vannforsyning og avløpshåndtering. Gode læringsmiljøer i skoler og barnehager Legge til rette for at skoler og barnehager har velholdte lokaler og uteområder som bidrar til aktivitet, lek og læring. Bedre folkehelse og gode levekår Brøyting og strøing av fortau, veier og gangveier. Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 6

11 Tilfredsstillende ventilasjon og godt vedlikehold for skoler, barnehager og kommunale bygg er viktig for å ivareta bedre folkehelse. Boligsosial handlingsplan skal gjennomføres. Økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene Samarbeid med lokalsamfunnene og tilrettelegging for dugnadsinnsats for grøntvedlikehold ved friområder, lekeplasser og kommunale bygg er strategier for involvering i lokalsamfunnene. Sikre klima og miljø Strategier for å sikre klima og miljø er utvikling av kollektivtilbud og sykkelveinett, utvikling og vedlikehold av effektiv og miljøvennlig infrastruktur og tiltak for avfallsgjenvinning og redusert avfallsmengde. Energiøkonomiseringstiltak ved kommunale bygg, tilrettelegging for elbiler og oppfølging av parkeringsbestemmelser inngår i arbeid for reduserte klimautslipp. Rasjonell og kostnadseffektiv drift Rasjonell og kostnadseffektiv drift med god utnytting av ressurser skal oppnås ved å sikre riktig bemanning og gode arbeidsforhold, og at arbeid blir utført med hensiktsmessig utstyr og maskiner. Vurderinger av kostnadseffektivitet skal også ha et perspektiv ut over årsbudsjettene, hvor det hensyntas behov for verdibevarende tiltak og vedlikehold. Økonomi Tall i tusen kroner 1) (I 2013-kroner) Vedtatt ramme Netto endring i vedtatt HP Økt vedlikehold Netto rammeendring Helsehus husleie Økte arealer 2) Sum rådmannens budsjettforslag Endringer plangebyrer Vedlikehold Glommastien Gratis ferge, eksisterende rutetilbud Lisleby-Selbak, nytt gratis fergetilbud Rammeøkning Netto ramme Bystyrets vedtak Noter: 1) Alle tall er i 2013-kroner, det vil si at budsjettall for 2012 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,33 prosent. 2) Økte arealer omfatter blant annet Sagabakken og Vestbygda skole samt Kulturskolen. Tall i tusen kroner Justert budsjett Budsjett (I 2013-kroner)1) Brutto utgifter Brutto inntekter Netto ramme Note: 1) Alle tall er i 2013-kroner, det vil si at budsjettall for 2012 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,33 prosent Netto ramme for 2013 er økt med nærmere 35 millioner kroner i forhold til I rådmannens budsjettforslag var det lagt inn en rammeøkning på 28,3 millioner kroner. Netto ramme etter Bystyrets vedtak er økt med ytterligere 6,85 millioner kroner. Denne økningen er disponert slik: Økt kommunalt tilskudd plansaksbehandling kroner Vedlikehold Glommastien 400 kroner Gratis ferge, eksisterende rutetilbud - 4 millioner kroner Fergedrift Lisleby-Selbak - 1,6 millioner kroner i ,4 millioner kroner Disponering av rest rammeøkning, kroner, utsettes til behandling av første tertialrapport. Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 7

12 Rammeøkninger knyttet til økte arealer utgjør 10,4 millioner kroner. I forbindelse med etableringen av helsehus er det lagt inn kostnader for fire måneders husleie og drift i 2013 med helårsvirkning fra Øvrige rammeendring for arealer gjelder utvidet leieareal for kulturskolen og helårseffekt for økte arealer ved nye skoler. Rammeendring for økte arealer er korrigert for innsparinger ved reduserte arealer. Fra 2015 er det lagt inn en rammeøkning på 5,3 millioner kroner for driftskostnader til nytt sykehjem. Bygningsmessige driftskostnader for fylkeskulturscene er ikke innarbeidet i seksjonens rammer. Det er også justert for generell rammereduksjon og sentralisering av arkivet. Rammeøkning for 2013, ut over midler til drift av økte arealer og formannskapet styrking, utgjør totalt 18,4 millioner. Midlene er disponert til styrking av driftsbudsjetter for eiendomsforvaltning, boligforvaltning, vei og park. I forhold til justert budsjett for 2012 utgjør det en økning på 9,5 millioner kroner i forhold til justert budsjett Eiendomsforvaltning og boligforvaltning styrkes med 13,4 millioner kroner. Grøntvedlikehold ved kommunale bygg skal styrkes. Ekstra oppvarming av utebasseng ved Kongstenanlegget videreføres. Det er satt av midler til utskifting av renholdsutstyr og lønnsmidler til nyopprettet stilling som leder av boligforvaltning. Ut over dette skal midlene tilføres drift og vedlikehold av bygg og boliger. Park og vei styrkes med 5 millioner kroner. Av sikkerhetshensyn må det settes av midler til gjennomføring av tiltak i henhold til Handlingsplan for lekeplasser og tiltak for trær i sentrumsparker. Det vil også bli nødvendig å avsette midler til prosjektering og gjennomføring av lovpålagte tiltak mot innendørs støy. Ut over dette skal midlene tilføres grøntvedlikehold og veivedlikehold. Sentrum og Gamlebyen prioriteres. Kalkulatoriske poster for 2013 (eiendom og parkering) er budsjettert med 3,2 prosent rente. Utarbeidelse av ny/oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til brannlovens 9 og dokumentasjon av brannvesenet skal innarbeides. Teknisk utvalg ba rådmannen i sak 13/2012 om å gjøre ytterligere vurderinger for å finne midler og arealer til en sentrumsnær hundegård. Det skal arbeides videre med å finne en egnet plass til hundepark i sentrum. Salderingsbehov for 2013 Utgiftsøkninger uten aktivitetsøkning Netto økning parkeringsinntekter HiØ/ØF og Borg havn Salderingsbehov -3,4 millioner kroner 0,7 millioner kroner - 2,7 millioner kroner Sentralt lønnsoppgjør i 2012 har medført 1,1 millioner kroner mer lønnsvekst enn forutsatt. Andre utgiftssøkninger uten aktivitetsendring gjelder økt leie og kapitalkostnader innen parkering på 1,5 million kroner og 0,8 millioner kroner vedrørende blant annet forsikring for ny ferge og økte kostnader for ny vaktordning i parkeringshus. Totalt salderingsbehov for seksjonen på 2,7 millioner kroner dekkes inn ved økning av parkeringsinntektene. Behov/tiltak som det ikke er funnet rom for: Trafikkplanlegging. Et minimumsnivå burde vært én stilling avsatt til trafikkplanlegging. Anslått kostnad 0,8 millioner kroner. Det er avsatt investeringsmidler til ny isflate i sentrum. Eventuelle driftsutgifter i 2013 skal løses gjennom egen sak. Selvkostområde byggesak er budsjettert med 100 prosent kostnadsdekning fra gebyrer. Selvkostområde plansak er budsjettert med 62 prosent kostnadsdekning, med kalkulert kommunalt tilskudd 1,7 millioner kroner. I kalkyler for selvkostområdene byggesak og plansak inngår direkte kostnader ved Seksjon for regulering og teknisk drift, Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Vann, avløp, renovasjon, slam og feier (VARF) er budsjettert med 100 prosent kostnadsdekning. I kalkyler for VARF inngår direkte kostnader kun fra Seksjon regulering og teknisk drift. Kapitalkostnader beregnes med rente for tre års statsobligasjoner med tillegg på en prosent. Kalkylerenter fremgår av vedlegg. Over- og underskudd blir avregnet mot bundet selvkostfond. Sum selvkostfond per 31. Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 8

13 desember 2011 var 58 millioner kroner, prognose for 2012 er 50 millioner kroner. Fondene er budsjettert brukt opp i løpet av handlingsplanperioden Selvkostfond kr Selvkostfond Vann Selvkostfond Avløp Selvkostfond Renovasjon Selvkostfond Feiing Investeringer Rammefinansierte investeringer Tall i millioner kroner Netto Netto Netto Netto Brannpålegg, eget underlag 3,0 10,0 2,0 1,0 Rehabilitering bygg, uspesifisert 1,0 8,0 13,0 14,0 Borge sykehjem, oppgradering pasientrom 2.etg (USK). 1,0 Solliheimen, oppgradering pasientrom 2.etg 2,0 Bruksendring/inneklima personalbaser omsorgsboliger 2,0 Fjeldberg sykehjem, oppgradering utvendig tak 1,5 Fredenlund, rehabilitering av gulv 2,0 Gaustadhallen, ventilasjon og dusjanlegg, garderobeanlegg kjeller 1,5 Borge skole, oppgradering dusj/garderobeanlegg 1,0 Gressvik u.skole, oppgradering svømmehallbygget dusj/vegger 3,0 Tomteveien 30, driftsbygg kjøling 1,0 Ventilasjon/avtrekk/oppgradering i kommunale boliger 1,5 Rolvsøy sykehjem, bygningsm. Oppgradering 2,0 Kongstenhallen, ventilasjon idrettshallene (A,B og C) 15,0 SUM Rehabilitering og brannpålegg 20,5 20,0 30,0 15,0 Energimerking kommunale bygg 1,5 Veier, nye dekker 5,0 10,0 10,0 10,0 Trafikksikring, sikring av skoleveier 1) 1,9 1,9 1,9 1,9 Gatelys, pålegg om utskifting 3,0 3,0 4,0 4,0 Gatelys, investeringer initiert av utbygging 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM Trafikksikring og gatelys 1) 5,9 5,9 6,9 6,9 Biler, maskiner 8,3 6,9 7,9 8,4 Legionellatiltak /radonsanering 1,0 1,0 1,0 0,0 Sikring og rehabilitering av kaier og brygger 1,0 1,0 1,0 1,0 Rehabilitering Molvigkaia 6,5 Seutelven, rehabilitering gangbro, forprosjekt 0,4 Sikring av elvebredder, Prestelandet og Nøkledypet 7,0 Sikring av elvebredder, Cicignon, Phønix, Tollboden 0,8 10,0 10,0 SUM Sikring av elvebredder (ink. Nøkledypet) 9,2 11,0 11,0 7,5 SD-anlegg og ENØK 3,0 3,0 3,0 0,0 Grøntområder Minnestøtta/Kråkerøyv 1,0 1,0 Oppgradering Cicignonparken 0,8 Rehabilitering og sikring av lekeplasser 0,4 Anlegge nye bydelslekeplasser 1,5 1,5 1,5 1,5 Oppgradering Glommastien 2) 1,0 Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 9

14 Tall i millioner kroner Netto Netto Netto Netto SUM Parker, grøntområder og lekeplasser 3,7 2,5 1,5 2,5 Bryggeriveien, oppgradering gågate, samkjøring med VA 3,8 Gunnar Nilsens gate, oppgradering, samkjøring med VA 2,0 Holmengata og Veumbekken, planarbeid 1,2 Dampskipsbrygga, opprusting av plassen 0,7 12,0 Rehabilitering Stortorvet Tollbodplassen/bryggepromenaden, opprusting 0,7 Stortorvet 15,0 3,0 Innfart til Gamlebyen, rehabilitering av veidekke 2,0 Oppgradering av Blomstertorvet 2,5 SUM Gater, torg og byutvikling 22,1 20,8 Fergeleier Lisleby og Sellebakk 5,0 Sykkelplan 6,0 6,0 6,0 6,0 Sum investeringer 91,6 87,1 77,3 56,3 Noter: 1) I tillegg budsjetteres med årlig tilskudd 0,4 millioner kroner for trafikksikring 2) Oppgradering Glommastien er forutsatt videreført i 2017 Følgende kriterier er lagt til grunn ved prioritering av rammefinansierte investeringer: Gjennomføring av lovpålagte tiltak og pålegg fra offentlige myndigheter: Brannpålegg, legionellasanering og tiltak mot radon, energimerking av kommunale bygg, pålegg om utskifting av gatelys og sikring av lekeplasser. Verdibevaring og hensyn til levekår, folkehelse og sikkerhet: Rehabilitering av bygg, asfaltering, trafikksikring, gatelys, nye lekeplasser, oppgradering av grøntområder og Glommastien, rehabilitering og sikring av elvebredder, kaier, brygger og broer. Dette inkluderer rehabilitering av Stortorvet innenfor en ramme på 18 millioner kroner (15 millioner kroner i 2013 og 3 millioner kroner i 2014). I tillegg kommer fond fra tidligere års avsetning med rest 6,7 millioner kroner (opprinnelig 8,3 millioner kroner). Klima og miljø: Energiøkonomisering, anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) og sykkelplan. Biler og maskiner som er nødvendig for at seksjonen skal kunne ivareta sine driftsoppgaver. De største endringene fra vedtatt investeringsplan gjelder rehabilitering og brannpålegg, energimerking, pålegg om utskifting av gatelys, sikring av lekeplasser og sentrumstiltak. Det er lagt vekt på at sentrumstiltak i størst mulig grad gjennomføres slik at anleggene kan stå ferdige til planlagte arrangementer i Det avsettes 2,5 millioner kroner til å dekke kommunens utgifter knyttet til oppgradering av Blomstertorvet. Det skal også gjøres en fornyet vurdering av kost/nytte knyttet til bygging av nytt administrasjonsbygg i Nygaardsgata 17. (Tomt etter Mother India). Gebyrfinansierte og selvfinansierte Tall i millioner kroner Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Vann 11,0 0,0 11,0 55,0 0,0 55,0 38,0 0,0 38,0 35,0 0,0 35,0 Avløp 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 66,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 Fellesinvesteringer vann og avløp 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Renovasjon 4,3 0,0 4,3 4,5 0,0 4,5 3,5 0,0 3,5 3,0 0,0 3,0 Feier 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Sum VARF 19,6 0,0 19,6 129,8 0,0 129,8 117,8 0,0 117,8 114,3 0,0 114,3 Parkeringsteknisk utstyr 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum parkering og transport 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nybygg boliger 22,1 4,4 17,7 25,7 5,1 20,6 69,0 13,8 55,2 11,9 2,4 9,5 Kjøp av boliger 10,0 2,0 8,0 6,0 1,2 4,8 6,0 1,2 4,8 6,0 1,2 4,8 Omsorgs- og utleieboliger 32,1 6,4 25,7 31,7 6,3 25,4 75,0 15,0 60,0 17,9 3,6 14,3 Sum investeringer 53,2 6,4 46,8 163,0 6,3 156,7 192,8 15,0 177,8 132,2 3,6 128,6 Investeringer for vann og avløp gjennomføres i henhold til hovedplan for vann og avløp. Planen ble vedtatt i 2008 og har et 20-årsperspektiv. Hovedplanen er under rullering og vil bli lagt frem til politisk behandling i løpet av Med dagens fornyelsestakt vil alt gammelt fellessystem være fornyet innen 30 år. VARFinvesteringene omfatter også biler og maskiner for VARF-området. Ny standard for parkeringsteknisk utstyr Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 10

15 gjør det nødvendig med parkeringstekniske investeringer. Investeringer knyttet til boligsosialt utviklingsprogram er omtalt under Seksjon for helse og velferd. Eiendomsinvesteringer Tall i millioner kroner Brutto Innt. Fond Brutto Innt. Fond Brutto Innt. Fond Brutto Innt. Fond Boligarealer for salg 3,0-0,15 2,85 2,0-0,15 1,85 2,0-0,15 1,85 2,0 0,0 2,0 Næringsarealer for salg 13,3-19,5-6,2 29,8-23,0 6,8 23,8-29,6-5,8 7,4-27,0-19,6 Strategisk eiendomsutvik (SMS) 1,5 0,0 1,5 1,2-2,0-0,8 2,2-2,0 0,2 0,0-1,1-1,1 Sum investeringer 17,8-19,6-1,85 33,0-25,1 7,85 28,0-31,7-3,75 9,4-28,1-18,7 Note: Negative tall er inntekter/fondsavsetning Eiendomsinvesteringer omfatter utbyggingsprosjekter og tomtesalg for prosjekter på Langøya, Lisleby bruk, Øra felt I, Bråthen felt F1 og F2, Brønnerødlia, Himmelfjell, Manstad, Slevik hyttefelt og Rekustad, samt diversesalg og innløsing av bolig- og næringstomter. Egenbetalinger og gebyrer Parkering får mindre prisøkninger. Dagparkering øker med ti kroner i parkeringshus og på langtidsplasser. Timeparkering på dagtid i parkeringshus og gate får samme pris, 16 kroner per time som er en økning på 1 krone per time. Progressive parkeringssatser øker med to kroner per time og starter på 19 kroner. Det blir fortsatt rimeligere å parkere på kvelds- og nattid, men satsene økes med 3 og 4 kroner per time. Med bakgrunn tidligere vedtak i Bystyret utvides grensen for boligsoneparkering rundt sentrum og flere blir pålagt å betale for å ha bilen stående på gategrunn utenfor egen bolig. Billettavgifter på byfergene fjernes. Det innføres gratis ferge for alle. Plansak- og byggesakgebyrene i Fredrikstad ligger gjennomgående høyere enn i nabokommunene. Byggesakgebyrene og plansakgebyrene beholdes på nivå fra Gebyr for bygge- og delesaker, punkt C6, får nytt punkt for boligbebyggelse. Vedsanering av punktutslipp frafalles gebyr. Ved behandling av ny graveinstruks ble det påpekt at satsene for verdiforringelse ved graving i offentlig grunn per 2012 er så lave at de ikke står i forhold til skader veiene blir påført i ettertid. Disse satsene økes med 23 prosent. Satser for behandlingsgebyr, kontrollgebyr og leie av grunn beholdes uendret fra Gebyrene for renovasjon og avløp øker, gebyrer for vann og feier går ned. Reduksjonen skyldes hovedsakelig bruk av fond. Gebyrøkning videre i handlingsplanperioden skyldes at fondene vil være brukt opp, at kapitalkostnader øker som følge av planlagte investeringer og at det er budsjettert med høyere rentenivå videre i planperioden. Renovasjonsgebyrene øker med gjennomsnittlig 0,6 prosent. Betalingssatsene ved FREVARs gjenvinningsstasjon endres ikke. Normalgebyr for vann, avløp, renovasjon og feier er beregnet som gebyr for en enebolig på 120 m 2 uten vannmåler, med 140 liter renovasjonsdunk og ét pipeløp. Gebyrøkningen fra 2012 til 2013 utgjør 2,2 prosent. Hele kr Normalgebyr ekskl. mva Normalgebyr Vann Normalgebyr Avløp Normalgebyr Renovasjon Normalgebyr Feiing Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 11

16 Økonomitabell for virksomhetene 2012-tall 2013-tall justert budsjett 2012 budsjett 2013 Tall i tusen kroner utgifter inntekter netto 1) utgifter inntekter netto 1) Bygg og eiendom (BE) Adm FDV-avdeling Renhold Utbygging Grunneiendom RTD Bolig Maskinsentralen RTD Adm ledelse Adm ledelse Overføringer Annen tertialrapport Brann og feier Brann avd Fredrikstad Brann avd Hvaler Feier IUA Renovasjon Næringsrenovasjon Husholdningsren/slam PVVA Vei og park Vann og avløp Parkering Parkering Ferge Bro, off.eiendom Prosjektadministrasjon Drift prosjektadm Tilskudd prosj VA Regulering og byggesak Sum Note: 1) Negative tall er netto inntekt. Boligforvaltning har fått eget driftsbudsjett, finansiert med leieinntekter fra boliger. På grunn av omorganisering ved virksomhet BE vil avdelingsbudsjetter for BE ikke foreligger før i januar. Bruttotall for BE er derfor anslag. Rammefordeling mellom Bolig og vil bli vurdert i løpet av Eventuelle endringsbehov vil bli lagt frem ved tertialrapportering. Udisponert rammeøkning, kroner, er lagt til ansvar administrativ ledelse. For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feier er det gjort budsjettekniske endringer i forhold til Indirekte kostnader for områdene fremstår som et inntektskrav. Frem til 2012 har dette vært budsjettert og regnskapsført som interne overføringer til RTD Stab. Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 12

17 Virksomhet Bygg og eiendom Ny organisering Boligforvaltningen i Bygg og eiendom blir skilt ut som egen virksomhet fra 1/ Samtidig vil Bygg og eiendom omorganiseres fra samme tidspunkt. Hovedtrekkene i endringen er at forvaltning og drift skilles ut som egne avdelinger, samt at det opprettes en egen stabsfunksjon for ENØK og brannsikring. Bygg- og eiendomssjef ENØK Brannteknisk Forvaltning grunneiendom Forvaltning formålsbygg Driftsavdeling Utbygging Renhold Grunneiendom Avdelingens primære oppgaver er å forvalte den kommunale grunneiendomsmassen, herunder forvaltning av både inn- og bortfestekontrakter. I 2012 ble en større grunnbyrde innløst noe som vil medføre at man i 2013 og årene fremover får en besparelse på kr ,- pr år. Avdelingen har stadig henvendelser fra aktører som ønsker å kjøpe bolig- og næringstomter. I 2013 vil arbeidene på boligfeltet Manstad 3 bli ferdigstilt. Her vil kommunen kunne tilby 38 boligtomter. Disse antas solgt i siste halvdel av Kommunen har ikke pr. i dag tilgjengelig næringstomter. Kommunen har imidlertid rettigheter til å kjøpe tilbake noen ubebygde tomter på Øra øst. Erfaringsvis har kommunen ikke benyttet seg av denne retten. Med bakgrunn i stadig henvendelser vil avdelingen, sammen med Seksjon for miljø og samfunnsutvikling, vurdere behovet for å benytte denne retten mer aktivt. Etter en tid med en ubesatt stilling er nå alle av avdelingens stillinger besatt. Dette vil hjelpe oss med å redusere saksbehandlingstiden. I tillegg vil det forhåpentligvis frigjøres mer tid til ledelses- og administrasjonsarbeid. Det er for eksempel behov å revidere rutiner/maler/faktureringsløsninger etc. Avdelingen er i gang med å implementere kommunens festekontrakter inn i nytt forvaltningssystem; ISYeiendom. Målet er at systemet skal være operativt i løpet av Kommunen eier ca daa dyrket mark. Dette er bortleid. Deler av jordene har variabel grøftekvalitet. Tiltak bør derfor gjøres på visse steder. Det er avsatt noen midler for dette i På enkelte av kommunens eiendommer er man plaget av at det henlegges søppel. Sammen med kommunens avdeling for Miljø og landbruk vil søppel bli ryddet så langt avsatte midler rekker. I 2012 sank en skøyte på Glombo. Avdeling Grunneiendom foresto, i nært samarbeid med Borg havn IKS, opprydding av denne. I kjølevannet av dette har man sett behov for å se på ansvarsforholdet mellom de enkelte avdelinger og ulike type eiendommer mot sjøen. Arbeidet med dette er startet opp. Samtidig vil man se på mulighet for å overføre forvaltningsansvaret for deler av kommunens eiendommer mot sjø (i all hovedsak kaier etc.) til Borg havn IKS. I tillegg til å se på ansvarfordeling er det et ønske å heve en del vrak (ca. 20 stk) som ligger rundt omkring i kommunen. Noen av disse ligger antakelig på kommunal eiendom. Det er behov for å registrere omfanget og kostnader ifm. opprydding av disse. Forvaltning formålsbygg og Driftsavdeling (tidligere FDV-avdelingen) Den tidligere FDV-avdelingen får ny organisering fra Bolig vil fra være egen virksomhet i tillegg til at drift og forvaltning blir egne avdelinger under bygg- og eiendomssjef. Videre vil de enkelte driftsavdelinger rapportere direkte til leder av driftsavdelingen. Hovedfokus vil være å få de to nye avdelingene operative snarest mulig på nyåret. Det blir også viktig å finne gode samarbeidsrutiner mellom Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 13

18 avdelingene, dette er viktig både for bygg og eiendom og for våre leietagere. Videre må vi holde fokus på planlagt vedlikehold. Til dette har vi kjøpt inn et verktøy, ISY-systemet, som skal innføres for fullt i løpet av Dette må prioriteres og vil kreve stor innsats og bruk av ressurser fra den enkelte forvalter. De tiltakene som allerede er planlagt utført i løpet av 2013, vil utføres i tett samarbeid med utbyggingsavdelingen. På driftssiden er vi klare for å ta i bruk vår nye driftssentral i nye lokaler. Her er to personer ansatt for å overvåke SD-anlegg ved våre bygg. Dette vil optimalisere driften av alle typer tekniske anlegg i våre kommunale bygg, som er en fordel både driftsmessig og økonomisk for kommunen. De samme personene skal også administrere adgangssystemer, ITV med mere. Renhold Planer og utfordringer for 2013: Fortsette kursing av renholdere for tynnklient tilgang. Mål: alle renholdere tilgang i løpet av Ansvarsnummer til hver sone, hensikt: mer oversikt/kontroll på økonomi Oppgradere og bytte ut gamle renholdsmaskiner. (Samt utprøve/investere i selvgående renholdsmaskiner i idrettshallene) Fortsette tett oppfølgning og tiltak for å opprettholde lavt sykefravær i avdelingen. Effektivisere arbeidsdagen til soneledere ved bruk av nettbrett som arbeidsverktøy Det er heller ikke i 2013 avsatt midler i budsjettet til utvendig renhold av vinduer på virksomhetene/kommunale bygg Utfordring å finne midler til oppgradering/utbytting av renholdsutstyr, HMS og kurs tiltak (sykefravær, trivsel, økt kompetanse og utvikling av avdelingen) og datautstyr til ansatte. Utbygging Avdelingens hovedoppgave er gjennomføring av prosjekter innen nybygg og rehabilitering. Rehabiliteringsoppdrag har i en periode ligget under FDV-avdelingen. Som en del av omorganisering er rehabiliteringsoppdrag flyttet over til utbyggingsavdelingen. Utbyggingsavdelingen har nå ansvar for gjennomføring av alle investeringsprosjekt som iverksettes og bestilles gjennom Plan- og byggekomiteen. Avdelingens portefølje for 2013 er: Nytt sykehjem på Østsiden. med et areal på ca m2 og en budsjettramme på 232 mill. kroner. Prosjektet antatt ferdig desember Ny Borge ungdomsskole med et areal på ca m2 og en budsjettramme på 224 mill. kroner. Prosjektet antatt ferdig desember Flerbrukshall/skole/SFO med et samlet areal på ca m2 og en budsjettramme på 65,5 mill. kroner for flerbrukshallen og skole/sfo på 21,5 mill. kroner. Prosjektet antatt ferdig Traraveien 19 boliger for midlertidig husvære med et areal på ca m2 og en budsjettramme på 30 mill. kroner. Prosjektet antas ferdig desember Botilbud Bråten/Begby psykiatriboliger med et areal på ca m2 og en budsjettramme på 23 mill. kroner. Prosjektet antas ferdig medio Rehabiliteringsprosjekt: Rødsmyra skole rehabilitering av nytt ventilasjonsanlegg, utbedringer brann samt nytt tilbygg til gymsal. Prosjektet antas ferdig desember Trara skole total rehabilitering av 1940 bygget med nytt tak, nye vinduer og dører, ventilasjonsanlegg, utbedringer brann, solavskjerming etc. Prosjektet antas ferdig februar Nøkleby skole totalrehabilitering SFO samt utvidelse av eksisterende bygg. Prosjektet antas ferdig mars Nabbetorp barnehage totalrehabilitering samt utvidelse av eksisterende bygg. Prosjektet antas ferdig juni St. Hansfjellet totalrehabilitering av betongdekker i parkeringshus. Antas ferdig januar Nallad Mineberget totalrehabilitering og utvidelse av nybygg på ca. 300 m2 som en del av Råkolllen skole. Prosjektet antas ferdig desember Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 14

19 Organisering og kjerneoppgaver Virksomhet Bolig Forvaltning av utleieboliger etableres som egen virksomhet fra januar Virksomhetens kjerneoppgaver vil bli forvaltning, drift og utvikling av kommunens utleieboliger vil bli et oppstartår, hvor det vil bli sentralt å utvikle gode samarbeidsformer både internt i seksjon RTD og med seksjonene som tildeler kommunale boliger og har tjenestetilbud knyttet til kommunale boliger. Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) Fredrikstad kommune deltar i boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken, for perioden Det er utarbeidet og vedtatt en program- og aktivitetsplan som skal legge grunnlaget for utarbeidelsen av en helhetlig boligsosial strategi- og handlingsplan. Denne planen skal ferdigstilles i løpet av Planarbeidet vil foregå ved seksjon Helse og velferd, i samarbeid med RTD og virksomhet Bolig. Investeringer Det vil i HP-perioden bli gjennomført store investeringer innenfor eierstrategiprosjektet. Flere prosjekter har ikke blitt realisert i opprinnelige år, og det er foretatt en forskyving og justering både med henhold til år og kostnad. Det kan påregnes at samlede investeringer for perioden , blir selvfinansierte gjennom boligtilskudd, husleie og investeringsfond/egenkapital. Investeringer etter 2014 vil ikke være selvfinansierte, så fremt det ikke foretas nye regulering av eksisterende kontrakter til gjengs leie og økt kostnadsdekning ved fastsettelse av husleie i nye boliger eller salg av ytterligere boliger. Investeringer boliger Tall i millioner kroner Antall Total kostnader prosjekt Brutto kostnad per år boliger Brutto Tilsk 1) Netto Gamle prosjekter justert Traraveien ,0 12,0 20,0 1,0 14,0 17,0 Sorgenfri I og II 11,7 10,0 Bråten Begby felt ,2 5,0 20,2 0,4 6,7 18,1 Lavterskel (Løkkeberg) 20 36,0 7,2 28,8 0,5 29,5 6,0 Hørra 14 30,0 6,0 24,0 2,0 23,0 5,0 Rekustadåsen 12 22,4 4,5 17,9 10,0 12,4 Brønnerødlia 12 22,4 4,5 17,9 10,0 12,4 Ikke lokaliserte prosjekter 6 10,0 2,0 8,0 10,0 Sum ,7 45,2 154,2 1,9 34,4 117,6 35,8 10,0 Kjøpsprosjekter Kjøp av boliger til vanskeligstilte ,6 30,4 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0 Vedtatt igangsatt utredning Autistboliger 16 36,0 7,2 28,8 3,0 33,0 Nye prosjekter forslag Torsnesveien/Oldenborgveien 20 30,0 6,0 24,0 30,0 Manstad 4 15,6 3,1 12,5 15,6 Gamle Kirkevei (fortetting) 4 5,6 1,1 4,5 5,6 Gunnesvei (fortetting) 4 8,0 1,6 6,4 0,5 7,5 Kreutzgate 6 8,8 1,8 7,0 0,4 8,4 Område syd for Nøysom gård 6 6,0 1,2 4,8 6,0 Bråten Begby felt 6 II 2) 6,8 1,4 5,4 6,8 Sorgenfri I og II, videreført 2) 11,9 2,4 9,5 11,9 Sum ,4 78,9 287,5 11,9 66,5 149,3 110,8 27,9 Noter: 1) Det er lagt inn forventet tilskudd 20 prosent fra Husbanken på alle prosjekter. Innvilget tilskudd for Traraveien 19 er beregnet til 12,0 millioner kroner (40 prosent). 2) Ikke selvfinansiert. Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 15

20 Virksomhet Maskinsentralen Kjerneoppgaver Maskinsentralen ved RTD har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: - forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark Organisering Organisering for Maskinsentralen er ikke endret siden forrige HP Endrede styringssignaler/rammebetingelser. Ingen kjente. Prioriterte områder Maskinsentralen vil i planperioden prioritere innkjøp av biler og maskiner med miljøvennlig drivstoff. Dagens virkelighet/ utviklingstrekk Bil og maskinparken tilhørende Fredrikstad kommune bruker i hovedsak fossilt drivstoff. Vi har i dag to renovasjonsbiler og seks små tjenestebiler på biogass. Vi vil i stor grad dreie innkjøp av biler og maskiner over på miljøvennlig drivstoff som el- og biogass. Nye rammeavtaler og anbudsspesifikasjoner vil styre dette. Vi regner med at det kommer ytterligere krav om reduserte utslipp av klimagasser fra sentrale myndigheter. Budsjettrammer. Maskinsentralen finansieres av brukerne. Driften i 2012 dannet grunnlag for at vi ikke får påslag i prisene til brukerne i Investeringsrammene er blitt jamne og forutsigbare over flere år. Dette har gitt forutsetning for å foreta en nøktern og god planlegging av investeringene i bil- og maskinparken. Planlagte investeringer biler og maskiner Investeringsplan rammefinansierte 2013 Investeringsplan avgiftskapittel 2013 Traktor (stor gressklipper) Servicebil stor BE MD nr 2013 MD nr 1600 Servicebil stor (VA) Kombi / komprimatorbil Lastebil stor Vei Lastebil Vintervedlikeholdsutstyr 500 Servicebil feiervesen Servicebil liten BE 1200 Sum Lastebil liten Gressklipper Redskapsbærer Sum Seksjon RTD. Forslag til HP og Budsjett 2013 side 16

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Seksjon for Regulering og Teknisk drift. Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014

Seksjon for Regulering og Teknisk drift. Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014 Seksjon for Regulering og Teknisk drift Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014 Vedtatt av Teknisk utvalg 18. desember 2013 2013/15151-15 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Kjerneoppgaver...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015 Seksjon for Regulering og teknisk drift Handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Vedtatt i Teknisk utvalg 11.12.2014 02.03.2015 2014/18691-24 med korrigerte tabeler driftsrammer, mars 2015 INNHOLD SEKSJON

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Seksjon for teknisk drift. Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016

Seksjon for teknisk drift. Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 Vedtatt av teknisk utvalg 10. desember 2015 2015/13038-4 desember 2015 INNHOLD SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT...1 Kjerneoppgaver...1 Organisering...1 Prioriterte områder...1

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett.

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett. Bedre bygg i et livsløpsperspektiv og oppfølging av reklamasjoner, har vært et prioritert arbeidsområde og pågår fortsatt. Alle skoleprosjekt igangsatt i 2016 har passivhusstandard, og det er minimum lavenergistandard

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2013 Tomteveien, mai 2014 2013/5939 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2013... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Bygg og eiendom

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2012/6972-13 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2014

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2014 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2014 Tomteveien, mai 2015 2014/3958 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2014... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Boligforvaltning

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Tidspunkt: 19.01.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

#OMSTILLING Sektorgruppe 3 Samfunn og infrastruktur

#OMSTILLING Sektorgruppe 3 Samfunn og infrastruktur #OMSTILLING Sektorgruppe 3 Samfunn og infrastruktur Samfunnsutvikling Plan Teknisk Prosjekt Byggesak Oppmåling Landbruk Næringsutvikling Folkehelse / Kommuneoverlege Samferdsel og park Vann og avløp Eiendom

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser 01.11.2017 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Norges 7.største kommune Ca 80.000 innbyggere Anskaffer varer og tjenester for ca 1,2 milliarder årlig 2 Anskaffelsesenheten o Sentralt o 7 ansatte

Detaljer

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013 Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens

Detaljer

Ny kommuneplan. Budsjett og handlingsplan 2012-2015 Fredrikstad kommune. Samhandlingsreform. Underskuddsdekning

Ny kommuneplan. Budsjett og handlingsplan 2012-2015 Fredrikstad kommune. Samhandlingsreform. Underskuddsdekning Budsjett og handlingsplan 2012-2015 Fredrikstad kommune Ny kommuneplan Samhandlingsreform Underskuddsdekning Attraktivitet verdiskaping gode tjenester Fredrikstad - en attraktiv kommune Besøk Attraktiv

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 08.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/09 4/09 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer