Generelle betingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle betingelser"

Transkript

1 Generelle betingelser izettle AB, , ( izettle ), Kungsgatan 9, Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett ( Tjenesten ). Nedenfor angis de betingelser som gjelder for Tjenesten ( Betingelsene ). Ved å registrere en konto hos izettle ( Kontoen ) og ved å akseptere Betingelsene inngår betaltjenestebrukeren ( Brukeren ) og izettle forbeholdt izettles godkjennelse som er nærmere beskrevet i punkt 3.5 nedenfor en avtale ( Avtalen ) som gir Brukeren rett til å benytte Tjenesten. izettle har lisens til å utstede elektroniske penger og tilby betalingstjenester i medhold av den svenske Lag om elektroniska pengar (2011:755) og den svenske Lag om betaltjänster (2010:755) og er registrert hos, og under tilsyn av, det svenske Finanstilsynet. Tjenesten reguleres av gjeldende lovgivning for denne typen tjenester samt av de til enhver tid gjeldende bestemmelser hos izettles bank- og/eller kortnettverk, herunder MasterCard og VISA, (heretter felles benevnt Nettverket ). izettle forholder seg i tillegg til gjeldende lovgivning vedrørende markedsføring av Tjenesten. Når Brukeren på egnet sted i forbindelse med registrering godkjenner Betingelsene, tillkjennegir Brukeren å ha lest igjennom og godkjent Betingelsene og aksepterer at Brukerens rettigheter og forpliktelser vedrørende Tjenesten reguleres av Betingelsene og er hermed forpliktet til å følge disse. Brukeren erkjenner også et ansvar for å forsikre seg om at enhver ansatt hos Brukeren eller annen person som benytter seg av Tjenesten på vegne av Brukeren har lest, akseptert og overholder disse Betingelsene. Brukeren er imidlertid fullt ut ansvarlig for all bruk av Tjenesten i forbindelse med Kontoen, uavhengig av hvem som faktisk benytter Tjenesten. Brukeren aksepterer også at lovpålagte opplysninger og annen informasjon om dennes juridiske rettigheter og forpliktelser kan sendes Brukeren elektronisk og at Brukerens elektroniske signatur i avtaler og dokumenter vil ha samme virkning som om den var signert for hånd. TJENESTEN

2 1. Generelt 1.1 Med Tjenesten kan Brukeren motta betalinger fra konto- og kredittkort ( Kort ) via mobiltelefon eller nettbrett. Ifølge Betingelsene vil izettle på Brukerens konto registrere de beløp som mottas via izettle ved betalingstransaksjoner gjennomført via Tjenesten og utbetale beløpet til bankkonto angitt av Brukeren (etter fradrag for de avgifter som er angitt i punkt 9 nedenfor). Kontoen er registrert på sentral server hos izettle. Et beløp tilsvarende saldoen på Kontoen vil for Brukerens regning holdes atskilt fra izettles midler på klientkonto i bank i medhold av den svenske Lag om redovisningsmedel (1944:181). 1.2 Brukeren har tilgang til Tjenesten og Kontoen via izettles mobile programvareapplikasjon ( Applikasjonen ) og via nettsiden ( Nettsiden ). Tjenesten kan enten benyttes gjennom en konto- eller kreditkortleser som izettle tilbyr, eller ved at betalerens konto- eller kredittkortopplysninger legges inn manuelt i Applikasjonen. 1.3 izettle kan når som helst revidere eller endre Tjenesten. izettle vil alltid forsøke å gi Brukeren beskjed om eventuelle endringer i rimelig tid på Nettsiden, gjennom Applikasjonen og via e-post til den adresse Brukeren har oppgitt. izettle forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomføre slike endringer umiddelbart for å opprettholde sikkerheten i systemet eller for å imøtekomme lover, forskrifter eller regler utarbeidet av izettles anviste bank eller Nettverket. 2. Forutsetninger for og begrensninger ved å benytte Tjenesten 2.1 Ved å akseptere Betingelsene forsikrer Brukeren: (i) at Brukeren dersom dette er en fysisk person og enhver person som benytter Tjenesten på vegne av Brukeren, er over 18 år, at Brukeren er hjemmehørende i Norge, og (ii) at innbetalinger som utføres via Tjenesten er forenlig med gjeldende lover og forskrifter. 2.2 Brukeren kan ikke benytte Tjenesten for mottak av betaling av varer og tjenester som (i) omfatter tobakk og som er kjøpt via internett, (ii) som gjelder pornografi, herunder sexklubber, escorteservice, aviser, filmer og bilder med pornografisk innhold samt sexhjelpemidler dersom disse er det eneste

3 produktet som selges, (iii) som gjelder såkalt timesharing, (iv) som vedrører reseptbelagte legemidler og som fjernselges (forutsatt at selgeren ikke har tillatelse til å selge slike legemidler i henhold til gjeldende lover og forskrifter) eller narkotika, (v) som gjelder dating (herunder sexdating), (vi) som utgjør våpen, (vii) som gjelder spill, veddemål, lotterier, bingo og andre casinotjenester (dette gjelder imidlertid ikke slike spill- og lotterivirksomheter som er tillatt av Lotteritilsynet), (viii) som gjelder såkalte anonymitetstjenester, (ix) som gjelder kuponger med lengre gyldighetstid enn 36 måneder, (x) som gjelder virtuell valuta, (xi) som gjelder avser erotisk dans eller lignende tjenester, (xii) utgjør finanstjenester, eller (xiii) som er forbudt ved lov eller på annen måte er tvilsomme utfra et risiko-, reklamasjons- eller renomméperspektiv. izettle forbeholder seg retten til å avgjøre hvorvidt Brukerens benyttelse av Tjenesten omfatter noen av de ovennevnte produkter eller tjenester, og således ikke er i samsvar med disse vilkårene. 2.3 Brukeren kan ikke (i) anvende beløpsgrenser for å akseptere et Kort, (ii) anvende høyere pris eller legge på tilleggsavgifter for bruk av et Kort i forbindelse med en betalingstransaksjon, eller (iii) gjøre kontantfradrag ved betalingstransaksjonen, (iv) utføre betalingstransaksjoner i områder utenfor Norge og i annen valuta enn NOK, (v) forskjellsbehandle Kort for noen grunn, (vi) fremlegge for behandling eller kreditering, direkte eller indirekte, noen betalingstransaksjon som ikke oppstår fra en betalingstransaksjon direkte mellom Brukeren og en kortholder eller noen betalingstransaksjon som Brukeren vet eller burde ha visst var svikaktig eller ikke godkjent av en kortholder, (vii) fremlegge for behandling noen betalingstransaksjon som utgjør refinansiering av en eksisterende forpliktelse for en kortholder, (viii) kreve at en kortholder frasier seg sin rett til å bestride en betalingstransaksjon, (ix) kreve at en kortholder avslører sin PIN-kode på noe tidspunkt under transaksjonen, (x) der en kortholder benytter seg av chip and PIN-kort, skrive ut data som refererer til en kortholders PIN på noen kvittering, (xi) behandle et kjøp av varer og/eller tjenester som flere betalingstransaksjoner. 2.4 Brukeren får ikke benytte Tjenesten til å gjennomføre betalingstransaksjoner med Kort som er utstedt til Brukeren. 2.5 For det formål å tilby Tjenesten har izettle inngått visse ordninger med sin erverver og Nettverkene. Erververen og Nettverkene fastsetter bestemte grenser for Brukerens årlige volum for korttransaksjoner med kort knyttet til

4 merkevarene MasterCard og VISA gjennom bruk av Tjenesten. Grensen som er fastsatt for både MasterCard og VISA er USD Dersom Brukerens korttransaksjonsvolum for kort knyttet til merkevarene MasterCard eller VISA gjennom bruk av Tjenesten overstiger dette beløpet, eller tilsvarende beløp i NOK, vil izettle gjøre Brukeren oppmerksom på dette og gi Brukeren anledning til å inngå en utvidet avtale (en Premium izettle Handelsavtale ), som inkluderer izettles erverver som part, for fortsatt bruk av Tjenesten. Hvis Brukeren ikke blir akseptert til å inngå en Premium izettle Handelsavtale, vil izettle ikke kunne akseptere videre transaksjoner utover de tidligere nevnte beløpsgrensene. I slike tilfeller kan izettle også være forpliktet til å opphøre med å tilby Tjenesten og heve denne Avtalen i henhold til punkt 26.3 nedenfor. Brukeren skal umiddelbart informere izettle i tilfeller hvor Brukeren forventer at det årlige korttransaksjonsvolumet vil overstige de tidligere nevnte beløpsgrensene. 2.6 Dersom brukeren har registrert seg hos izettle som en fysisk person, og den årlige omsetningen knyttet til Brukerens Konto, antall betalinger mottatt av Brukeren eller Brukerens øvrige bruk av Tjenesten, etter izettles rimelige vurdering, indikerer at Brukerens virksomhet i realiteten utgjør forretningsdrift, kan izettle kreve at Brukeren søker registrering som et firma i stedet. Dersom Brukeren motsetter seg en slik forespørsel, kan izettle avslutte Avtalen i medhold av punkt Brukeren skal ikke henvise til izettle, izettles innløsende bank eller Nettverkene for å vise til hensiktsmessighet, kvalitet eller liknende for Brukerens varer eller tjenester. 3. Kontoen og tilknytning til Tjenesten 3.1 For å bruke Tjenesten må Brukeren opprette en Konto. Ved registrering er Brukeren forpliktet til å angi korrekte og fullstendige opplysninger. Så lenge Brukeren er tilknyttet Tjenesten er han også forpliktet til uten opphold å oppdatere opplysningene dersom disse skulle bli endret. Dersom Brukeren ikke gir izettle korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon, kan izettle være forhindret fra å utføre Tjenesten eller på annen måte oppfylle Avtalen. Brukeren aksepterer at izettle også kan sperre Brukerens Konto, nekte tilgang til Tjenesten og/eller avslutte Avtalen i medhold av punkt 26.3, dersom korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon ikke er utlevert av Brukeren.

5 3.2 For å bekrefte at Brukeren er innehaver av bankkontoen om talt i punkt 7.1, har izettle rett til å rette nødvendige forespørsler til den relevante banken i den sammenheng. Brukeren erkjenner og aksepterer at izettle har en slik rett, og aksepterer å foreta alle rimelige tiltak for å assistere izettle i enhver slik sammenheng. 3.3 Dersom handlingene som beskrevet i punkt 3.2 avslører, eller om det på annen måte blir kjent for izettle, at informasjonen vedrørende bankkontoen i punkt 7.1 er på noen måte mangelfull eller feilaktig, forbeholder izettle seg retten til å ikke betale noen penger til slik konto før informasjonen har blitt rettet og fullstendiggjort av Brukeren og deretter verifisert av izettle (i henhold til punkt 3.2). For å unngå tvil, uavhengig av om slik verifisering har blitt foretatt eller ikke påtar izettle seg intet ansvar for noen penger som, grunnet feilaktig eller mangelfull informasjon fremskaffet av Brukeren, har blitt betalt til en bankkonto som ikke tilhører Brukeren. 3.4 Når Brukeren har registrert seg for Tjenesten og akseptert Betingelsene kan izettle kreve at Brukeren fremskaffer dokumentasjon og andre bevis som rimeligvis kreves av izettle slik at izettle kan foreta alle nødvendige kontroller som kreves i henhold til lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med tilhørende forskrifter og veiledninger, samt for at izettle og/eller izettles innløsende bank skal kunne etterleve gjeldende regelverk. izettle kan videre innhente kredittopplysninger om Brukeren. Brukeren samtykker i at izettle innhenter kredittopplysninger, og forplikter seg til å bistå i slik forbindelse dersom dette er nødvendig for at izettle kan innhente kredittopplysninger. Se for øvrig punkt 27 for ytterligere informasjon. 3.5 izettle avgjør hvorvidt Brukeren kan få tilgang til Tjenesten. Først når izettle har besluttet å gi Brukeren tilgang til Tjenesten vil izettle være bundet av Betingelsene. 3.6 De tekniske krav som izettle stiller vedrørende Brukerens mobiltelefon og nettbrett er angitt på Nettsiden Det er ikke tillatt å benytte Tjenesten på en mobiltelefon eller nettbrett hvor de tekniske beskyttelsessystemene er blitt omgått, for eksempel ved såkalt jailbreak. 3.7 Brukerens tilgang til Tjenesten via mobiltelefon og nettbrett avhenger av tjenester som Brukeren erverver fra tredjepart. En tredjepart vil kunne debitere Brukeren for avgifter for å få tilgang til Tjenesten (f.eks. for adgang til, og

6 overføring av data på, Internett). Brukeren er ene og alene ansvarlig for betalingen av disse. Brukerens anvendelse av Tjenesten kan også omfattes av bestemmelsene for dennes avtale med sin leverandør av mobiltelefon- og nettbrett-tjenester. 3.8 Dersom Brukeren inngår avtale i egenskap av å være forbruker, kan vedkommende bringe denne Avtalen til opphør ved skriftlig henvendelse innen 14 dager fra den dag Avtalen ble sluttet ihht. disse Betingelser. Dersom Brukeren på gyldig måte har bragt denne avtalen til opphør på måten beskrevet ovenfor, vil izettle behandle enhver utestående tilbakebetaling til Brukeren innen 30 dager fra dagen da Brukeren gav izettle varsel om avbestilling av avtalen. I slikt tilfelle vil izettle tilbakebetale enhver sum betalt for Tjenesten fullt ut. izettle vil normalt foreta enhver tilbakebetaling av penger mottatt fra Brukeren gjennom den samme metoden som Brukeren opprinnelig brukte for å betale for Tjenesten. izettle vil imidlertid ikke være forpliktet til å betale tilbake til Brukeren gebyrer som er påløpt for transaksjoner som er gjennomført ved bruk av Tjenesten før avbestillingen. 4. Utforming og beskyttelse av innloggingsopplysninger 4.1 Brukeren plikter å følge izettles til enhver tid gjeldende rutiner og sikkerhetsinstrukser for utforming av passord og andre innloggingsopplysninger, som også er angitt på Nettsiden. 4.2 Brukeren har ansvar for å påse at kontonummer og passord og øvrige innloggingsopplysninger til Tjenesten ( Kontoopplysningene ) oppbevares på en sikker måte og at andre ikke får kjennskap til disse. Brukeren forplikter å oppbevare Kontoopplysningene på en måte som er utilgjengelig for uvedkommende. Kontoopplysningene er personlige og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Brukeren. 4.3 izettle forutsetter at det er Brukeren som er avsender av betalingsordre og andre instrukser da disse vil bli sendt med støtte i Brukerens innloggingsopplysninger og passord. Brukeren må derfor umiddelbart enten meddele izettle via Nettsiden eller endre innloggingsopplysningene dersom man har mistanke om at noen urettmessig har fått tilgang til eller kjennskap til disse.

7 5. Brukerens forpliktelser i forbindelse med bruk av Tjenesten 5.1 I tillegg til det som er angitt i punkt 3.1 over er Brukeren forpliktet til i den grad Brukeren ikke benytter Tjenesten i egenskap av forbruker å meddele izettle alle adresser til kontorer og forretningssteder, samtlige firmaer som benyttes og en fullstendig beskrivelse av de produkter og tjenester som Brukeren tilbyr. Så lenge Brukeren benytter seg av Tjenesten skal denne uten opphold oppdatere opplysninger som nevnt over dersom de skulle endres. Om disse opplysningene er feilaktige eller ufullstendige har izettle rett til å avvikle kontoen og nekte Brukeren tilgang til Tjenesten. 5.2 Brukeren skal til alle tider overholde gjeldende lovverk og skal, på forespørsel fra izettle, yte rimelig og nødvendig bistand for at izettle kan overholde gjeldende lovverk, regler fastsatt av izettles bank eller Nettverkene, og andre forpliktelser som er pålagt izettle. Brukeren godtar videre å overholde izettles til enhver tid gjeldende retningslinjer vedrørende Tjenesten. 5.3 Brukeren er forpliktet til å holde izettle skadesløs for krav som reises av tredjepart mot izettle på grunn av Brukerens anvendelse av Tjenesten i strid med Betingelsene, gjeldende lover eller forskrifter eller de regler som er utferdiget eller på annen måte anvendes av izettles innløsende bank eller Nettverket. 5.4 Brukeren skal straks opplyse izettle om enhver insolvensbehandling, gjeldsordning, konkurs, undersøkelse eller lignende handling iverksatt mot Brukeren eller enhver eier av Brukeren. Brukeren skal også øyeblikkelig opplyse izettle dersom Brukeren blir klar over noen overtredelse av lovverk som angår denne Avtalen eller Tjenesten. 5.5 Brukeren innestår for at alle betalingstransaksjoner er bona fide. 6. Lisens 6.1 izettle gir Brukeren en ikke-overførbar lisens til Programvaren og en rett til å benytte slike andre programvarer og internettbaserte tjenester som kreves for å benytte Tjenesten. Brukeren har også på særskilte vilkår som gis i den forbindelse rett til å laste ned og installere oppdateringer av Tjenesten. 6.2 Brukeren har ikke rett til å (i) overdra, lisensiere, kopiere, publisere eller distribuere Tjenesten; (ii) la tredjepart anvende Tjenesten; (iii) overda rettigheter som Brukeren har ervervet i samsvar med Betingelsene; eller (iv)

8 omgå noen av de tekniske begrensningene av Tjenesten, eller dekompilere eller på annen måte rekonstruere Tjenesten, bortsett fra i den utstrekning og under de omstendigheter som er tillatt i medhold av preseptorisk lovgivning. 7. Kontoen 7.1 Midler som innbetales til Brukeren på izettles klientkonto vil bli utbetalt til en av de bankkonti som Brukeren har angitt i samsvar med punkt 22 nedenfor. 7.2 Midler som izettle beholder for Brukerens regning sammenholdes med andre brukeres midler på en eller flere klientkonti i bank i overensstemmelse med den svenske loven (1944:181) om redovisningsmedel ("Klientkontoene"). izettle har enerett til å opprette og forvalte alle Klientkontoer. 8. Inaktiv konto 8.1 Dersom det ikke har vært noen aktivitet på Kontoen på ti år for forbrukere og to år for forretninger sammenhengende og Brukeren har en saldo på Klientkontoene, vil izettle gi Brukeren melding om dette per e-post til Brukerens oppgitte adresse og gi denne mulighet til å beholde kontoen eller til å ta ut innestående saldo fra Klientkontoene. Dersom Brukeren ikke har svart izettle innen tretti dager vil izettle automatisk avslutte Kontoen og Brukerens innestående behandles i samsvar med gjeldende regler og tilfaller i den utstrekning der dette er tillatt izettle. 9. Betalingsbetingelser 9.1 For bruk av Tjenesten gjelder de avgifter som er angitt på Nettsiden Alle avgifter er angitt eks mva og andre skatter og avgifter. izettle har rett til å endre avgiftene i samsvar med punkt 30 nedenfor. 9.2 izettle har rett til å avregne innestående saldo på Brukerens Konto mot fordringer som izettle har mot denne med bakgrunn i denne Avtalen. 9.3 Alle avgifter debiteres Brukeren når det aktuelle beløpet overføres fra izettles Klientkontoer til Brukerens bankkonto i samsvar med punkt 22 nedenfor.

9 10. Vekslingskurs 10.1 På Nettsiden angis de vekslingskurser som til enhver tid anvendes for betalinger som skjer i annen valuta enn NOK. Brukeren skal før hver enkelt betalingstransaksjon gjennomføres informere kunden om at transaksjonen er gjenstand for en valutakonvertering, samt til hvilken vekslingskurs dette skjer. 11. Tjenestetilbudet 11.1 Tjenesten tilbys normalt 24 timer i døgnet og alle dager. izettle garanterer imidlertid ikke at Tjenesten er fri for feil eller avbrudd i denne perioden izettle vil fra tid til annen utføre vedlikehold og oppgraderinger av Tjenesten, noe som kan medføre avbrudd, forsinkelser eller feil på denne. izettle vil alltid prøve å gi beskjed på forhånd om planlagte vedlikehold, men kan ikke garantere at tilbud om dette alltid vil bli tilbudt. I tillegg kan Tjenesten inneholde feil og virus som kan medføre avbrudd og feil. Brukeren er inneforstått med dette og aksepterer at izettle vil kunne kontakte vedkommende med sikte på å bistå Brukeren med Tjenesten og innhente de nødvendige opplysninger for å identifisere og rette opp feil Brukerens tilgang til Tjenesten avhenger dessuten av tjenester fra tredjepart (f.eks. mobiltelefon- eller nettbrett-tjenester). izettle har intet ansvar for gjennomføringen av slike tjenester. 12. Reklamasjoner og plikt til å anmelde uvedkommende transaksjoner 12.1 Dersom Brukeren (i) vil påberope feil i Tjenesten eller (ii) mener at det er gjort feil eller at det har forekommet urettmessige transaksjoner fra dennes Konto, må denne meddele izettle om dette uten ugrunnet opphold etter at Brukeren oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller transaksjonen, ved å kontakte izettle via Nettsiden 13. izettles ansvar for Tjenesten 13.1 Med de begrensninger som er angitt punkt 14 nedenfor, har izettle ansvar for at betalingstransaksjonene som utføres via Tjenesten er korrekt, at betalingsordre iverksatt gjennom bruk av Tjenesten er korrekt overført til

10 kortholderens betalingstjenesteformidler og at midler som krediteres til Brukeren betales til Brukeren som videre beskrevet i punkt 22, med mindre annet er beskrevet i denne Avtalen. Dersom en betalingstransaksjon ikke utføres korrekt eller i det hele tatt, skal izettle, på forespørsel fra Brukeren, forsøke å spore betalingstransaksjonen og opplyse Brukeren om resultatet izettle har videre ansvar for gebyr og/eller renter som Brukeren, dersom Brukeren er en forbruker, må betale fordi en betalingstransaksjon ikke har vært korrekt utført eller utført i det hele tatt, forutsatt at slik hendelse er et resultat av izettles feil. Dersom Brukeren ikke er forbruker, har izettle intet ansvar izettle har ikke ansvar for (i) andre feil eller mangler i eller ved gjennomføringen av Tjenesten, (ii) at Tjenesten til enhver tid er tilgjengelig for utføring av betalingstransaksjoner, eller (iii) urettmessig tilgang til eller bruk av Kontoopplysninger som er lagret på izettles servere, med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning I tilfelle izettle blir oppmerksom på at uvedkommende har eller har hatt tilgang til kontoinformasjon på izettles servere skal izettle informere berørte Brukere om dette. I den grad det er mulig skal det også informeres om hvilken kontoinformasjon det gjelder. 14. Ansvarsbegrensning 14.1 Forutsatt at annet ikke følger av punkt 14.2 er izettle ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skade, slik som uteblitt gevinst, tapte data eller andre tap i forbindelse med anvendelse av eller uteblitt anvendelse av Tjenesten Uaktet punkt 14.1 er izettle ansvarlig for dødsfall eller personskade forårsaket av izettle, skader voldt Brukeren på grunn av forsett eller grov uaktsomhet fra izettles side eller ethvert annet forhold der det ville være lovstridig for izettle å utelukke eller forsøke å utelukke ansvar Med de begrensninger som følger av det ovenfor nevnte, skal izettle kun bære ansvaret for skade oppstått grunnet izettles egen feil, og påtar seg intet ansvar for handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter. izettle er i tillegg ikke under noen omstendighet ansvarlig for skade eller tap påført Brukeren som et

11 resultat av izettles forpliktelse til å overholde relevant lovgivning, handling eller unnlatelse fra offentlig myndighet, krigshandling, ulykke, naturkatastrofe, streik, blokade eller tilsvarende hendelse, uavhengig av om izettle foranlediget eller er gjenstand for slik handling. BETALINGSTRANSAKSJONER 15. Godkjente kontokort etc Innenfor Tjenestens rammer kan betalingstransaksjoner kun utføres med de Kort som er angitt på Nettsiden Utvalget av de Kort som godkjennes kan når som helst og uten forutgående varsel endres. Brukeren skal akseptere samtlige Kort som er spesifisert på Nettsiden for samtlige varer/tjenester som denne tilbyr Kortet må dessuten være utstyrt med en EMV-chip (s.k. EMV-chip teknologi). I andre tilfeller kan det være at Brukeren, avhengig av funksjonaliteten på utstyret som Brukeren benytter for Tjenesten, manuelt må angi nødvendige opplysninger vedrørende Kortet. 16. Kontroller i forbindelse med en betalingstransaksjon 16.1 Brukeren skal i forbindelse med en betaling foreta de nedenfor angitte kontroller: Kortet Brukeren skal ved visuell kontroll forsikre at: (i) Kortet ikke er utløpt, (ii) kontonummeret trykket på Kortets forside stemmer overens med eventuelt kontonummer angitt på kortets bakside, (iii) Kortet er utstyrt med kortinnehaverens signatur og at slik signatur stemmer overens med enhver signatur avgitt av kortholder på skjermen til utstyret benyttet for Tjenesten, (iv)kortet ikke har preg av endringer eller på annen måte fremstår som forsøkt påvirket, (v) Kortinformasjonen slik som kjønnet som følger av kortholders navn stemmer overens med Brukerens observasjon, og at (vi) når IDkort/dokument fremvises, stemmer navnet på Kortet overens med navnet på kortholders ID-kort/dokument. Ved mistanke om brudd på de ovennevnte forhold skal Kortet ikke aksepteres som betalingsmiddel.

12 Legitimasjonskontroll Om kjøpesummen overstiger en til enhver tid angitt sum fra izettle, som i så tilfelle blir kommunisert gjennom Programvaren eller på annen måte, skal kortholder legitimere seg på en måte som aksepteres av norsk postvesen eller bank. Om kortholder ikke kan legitimere seg, skal Kortet ikke aksepteres som betalingsmiddel. Signatur Brukeren må sammenligne kortinnehaverens signatur på signaturkvitteringen med signaturen på kontokortet og på ID-kort/dokument. Ved manglende overensstemmelse mellom disse vil Kortet ikke aksepteres som betalingsmiddel For det tilfellet at et chip- og PIN-kort benyttes, skal brukeren ikke kreve noen signatur fra slik kortholder eller kreve annen form for identifikasjon, med mindre annet er tillatt i gjeldende lovgivning. 17. Godkjennelse av betalingstransaksjonen 17.1 Brukeren skal påse at kortinnehaveren godkjenner betalingstransaksjonen og at beløpet trekkes fra dennes konto ved å signere med sitt navn elektronisk på angitt plass i Programvaren, med mindre Programvaren ber om bruk av PIN. 18. Kvittering 18.1 izettle tilbyr kun elektronisk kvittering per e-post eller sms Brukeren skal på skriftlig oppfordring fra kortholder utstyre slik kortholder med en skriftlig kvittering vedrørende en gjennomført betalingstransaksjon Det er brukerens ansvar å sørge for at alle forpliktelser pålagt Brukeren i medhold av norsk lov overholdes. 19. Tilbakekalling av betalingsordre 19.1 Betalingsordren kan ikke tilbakekalles etter avslutning av samme dag som kortinnehaveren har overførtbetalingsordren eller gitt sin godkjennelse for

13 gjennomføring av transaksjonen. 20. Bekreftelse av transaksjoner 20.1 Når det foretas innbetaling til Brukeren vil izettle oppdatere dennes konto på Nettsiden og i Programvaren. Oppdatering av kontohistorikken vil utgjøre kvittering for transaksjonen. Ved oppsigelse av Avtalen har izettle, utover det som følger av loven, ingen forpliktelse til å lagre eller tilby dokumentasjon eller andre opplysninger i forbindelse med noen transaksjon utført via Tjenesten. 21. Betingelser for tilbakebetaling 21.1 Brukeren skal (i) opprettholde rettferdige regler for retur og avbestilling av varer eller tjenester og regulering av kortbetalinger, (ii) ved kjøp gi sine kunder vilkårene for retur og avbestilling, (iii) ikke tilbakebetale en kunde kontanter og (iv) ikke godta kontanter eller annen erstatning for å utføre en tilbakebetaling Tilbakebetalinger må kunne henføres til en tidligere gjennomført transaksjon og skal gjennomføres med det kontokort som ble benyttet for betalingstransaksjonen. Størrelsen på tilbakebetalingen må ikke overstige den opprinnelige betalingstransaksjonen Dersom Brukeren godtar bytte av en vare som medfører en differanse i kjøpesummen, må Brukeren tilbakebetale hele beløpet fra varene som tilbakeleveres og registrere et nytt kjøp for de nye varene. 22. Overføring til Brukerens bankkonto 22.1 Midler som er kreditert Brukeren for en betalingstransaksjon ikke bli utbetalt til Brukerens bankkonto før transaksjonen anses som avsluttet. En betalingstransaksjon vil i denne sammenheng bli ansett som avsluttet når izettle har mottatt midlene på Klienkontoene. Straks izettle har verifisert Brukerens bankkonto, vil izettle automatisk initiere en utbetaling til Brukerens bankkonto på bankdagen etter bankdagen som izettle mottok midlene på Klientkontoene, med mindre annet fremgår av denne Avtale. Avhengig av typen kortleser som brukes, om Kortopplysningene har blitt innhentet gjennom bruk av en kortleser eller inngitt manuelt og hvorvidt Brukerens kunde har godkjent betalingstransaksjonen med signatur eller PIN, kan betalinger til Brukerens bankkonto variere i samsvar med de tidsrammer og begrensninger

14 som til enhver tid er formidlet til Brukeren. Informasjon vedrørende gjeldende tidsrammer og begrensninger finnes på Nettsiden og Applikasjonen. Gjennom Applikasjonen vil brukeren bli informert om iverksatte betalinger til Brukerens bankkonto izettle forbeholder seg retten til å tilbakeholde midler som er kreditert Brukeren i den utstrekning det er nødvendig for at izettle skal kunne sluttføre en pågående utredning eller løse en pågående tvist eller når det kreves av lov eller på grunn av domstolsbeslutning eller det ellers kreves av myndigheter som bekjemper kriminalitet eller annen statlig enhet. 23. Tilbakeføring og omtvistede transaksjoner 23.1 Et beløp som kan henføres til en transaksjon kan tilbakeføres eller trekkes tilbake fra Klientkontoene dersom transaksjonen (i) er omtvistet, (ii) av en eller annen grunn trekkes tilbake av Nettverket, bankforbindelse eller kortinnehaveren, (iii) ikke er tillatt eller at izettle har grunn til å anta at transaksjonen ikke er godkjent, eller (iv) påstås å være ulovlig, tvilsom eller i strid med Betingelsene eller regler hos bankforbindelse eller Nettverket. Brukeren skal ikke på ny inngi eller behandle noen betalingstransaksjon som har vært gjenstand for en tilbakeføring For hver transaksjon som izettle anser kan resultere i en tilbakeføring, har izettle rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende det sannsynlige beløpet for tilbakebetalingen i Klientkontoene i påvente av avgjørelse av om tilbakebetaling er aktuelt. I forbindelse med en eventuell tilbakebetaling, har izettle rett til å gjøre et fradrag på Klientkontoene, eller kreve fra Brukeren, et beløp som tilsvarer tilbakeføringen og de avgifter eller gebyrer som kan henføres til tilbakeføringen Dersom det ikke er tilstrekkelig med midler på Klientontoene til å dekke tilbakeføringen, skal Brukeren umiddelbart betale erstatning til izettle (herunder izettles omkostninger i forbindelse med tilbakeføringen) Dersom izettle mener at det for hyppig forekommer tilbakeføring relatert til Brukeren, forbeholder izettle seg retten til å gjennomføre kontroller eller stille vilkår som regulerer Kontoen og Tjenesten, herunder fastsette nye avgifter for bearbeiding av transaksjoner, kreve et rimelig reservebeløp til å dekke kommende tilbakeføringer og avgifter, begrense mulighetene for uttak

15 fra Klientkontoene samt å si opp Avtalen og avslutte Tjenesten Brukeren forplikter seg til ved påkrav å yte rimelig bistand til izettle i forbindelse med enhver omtvistet betalingstransaksjon, herunder bl.a. med å kontrollere transaksjoner som utføres via Tjenesten. izettle kan kreve nødvendige opplysninger fra Brukeren bl.a. for å kunne bestride tilbakeføringer Brukeren skal holde izettle skadesløs for enhver kostnad, tap eller ansvar som kan oppstå som et resultat av ethvert krav som rettes mot det som en følge av levering av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, ethvert krav tilknyttet mangler ved produkter eller tjenester som er kjøpt med Kort som izettle behandler. ØVRIGE BESTEMMELSER 24. Taushetsplikt og lagring av data 24.1 Brukeren plikter å beskytte og, med unntak av i lovpålagte tilfelle, ikke røpe, registrere eller på annen måte behandle kortopplysninger eller annen informasjon relatert til kortholder som denne får vite ved utføring av betalingstransaksjoner, med mindre annet følger av denne Avtale. Om Brukeren blir klar over, eller mistenker, uautorisert tilgang til eller avsløring av slik informasjon, skal Brukeren øyeblikkelig informere izettle og forsyne izettle med den dokumentasjon og assistanse som izettle rimelig kan kreve, og ellers rette seg etter izettles rimelige instrukser. Brukeren plikter videre å behandle kontokortopplysninger i samsvar med de standarder og retningslinjer som PCI DSS til enhver utferdiger og som er tilgjengelige på Informasjonen som er omtalt i punkt 24.1 over skal i hele Avtalens løpetid og etterpå kun benyttes av Brukeren for benyttelse av Tjenesten og i overensstemmelse med denne Avtalen og relevant lovgivning, inkludert men ikke begrenset til personvernlovgivning I forlengelsen av punkt 27 under, erkjenner og aksepterer Brukeren at izettle kan videreformidle enhver informasjon som er overgitt til izettle eller dens bank til Nettverkene, med det formål å identifisere et individ, herunder

16 kortholdere, i overensstemmelse med regler pålagt av Nettverkene og så langt det er tillatt i medhold av gjeldende lovgivning. 25. Synspunkter om Tjenesten 25.1 Brukeren kan si sin mening eller komme med idéer om Tjenesten ved å sende en mail til e-post eller direkte til izettles ansvarlige ved e-post izettle har ikke noe ansvar for slike synspunkter og idéer. Brukeren har ingen rett til erstatning for synspunkter og idéer som inngis, men izettle kan fritt bruke disse og dra nytte av alle rettigheter som kan henføres til disse. 26. Avtalens varighet og oppsigelse 26.1 Avtalen gjelder inntil videre. Brukeren kan når som helst si opp Avtalen og avslutte Kontoen med umiddelbar virkning ved å kontakte izettle via Nettsiden izettle har rett til å si opp Avtalen med en oppsigelsestid på to måneder Dersom izettles avtale med sin innløsende bank utløper eller sies opp for noen grunn, eller izettle avregistreres hos Nettverkene, skal denne Avtalen opphøre med øyeblikkelig virkning izettle har rett til å sperre Brukerens konto, nekte denne tilgang til Tjenesten og heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom (i) izettle får kjennskap til eller har rimelig grunn til å tro at Brukeren benytter eller vil benytte Tjenesten i strid med Betingelsene eller på annen måte i strid med gjeldende lov eller forskrift eller regler utarbeidet av izettles bank eller Nettverket, (ii) det har fremkommet slike opplysninger vedrørende tekniske eller administrative rutiner for datasikkerhet som gjør at det er rimelig grunn til å frykte at Brukerens Konto vil bli misbrukt, (iii) det ellers er rimelig grunn til å tro at Brukerens Konto er misbrukt eller kommer til å bli misbrukt, (iv) Brukeren trekker tilbake sitt samtykke til behandling av Personopplysninger som beskrevet i punkt 27.9, (v) dersom en personlig garanti i overensstemmelse med punkt 33.1 ikke utstedes på forespørsel fra izettle, (vi) dersom Brukerens årlige korttransaksjonsvolum for kort knyttet til merkevarene MasterCard eller VISA overstiger beløpet angitt i punkt 2.5 og/eller Brukeren ikke blir akseptert til å inngå Premium izettle Handelsavtale, (vii) dersom Brukeren ikke

17 etterkommer izettles forespørsel i henhold til punkt 2.6, eller (viii) om Brukeren ikke oppgir korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon til Kontoen Ved opphør av Avtalen skal izettle vanligvis, og med mindre annet fremgår av denne Avtale, overføre til Brukeren eventuelle midler som har blitt tilbakeholdt for dennes regning med fradrag for eventuelle avgiter. Ved opphør har Brukeren ikke lenger rett til å benytte Tjenesten og den gitte lisens vil ikke lenger gjelde Bestemmelsene i punkt 13, 14 og 23 over skal fortsatt gjelde etter Avtalens opphør. 27. Behandling av personopplysninger og kredittopplysninger 27.1 izettle tilbyr en finansiell tjeneste for å gjøre våre kunders betalinger enklere og tryggere. For å gjøre det må izettle behandle personopplysninger om Brukeren og hvordan Brukeren anvender Tjenesten ("Personopplysninger"). izettle behandler Personopplysninger i overenstemmelse med relevant personvernlovgivning, særlig bestemmelsene i den svenske personopplysningsloven (personuppgiftslagen 1998:204) og kap. 6 svenske loven om betalingstjenester (lag om betaltjänster 2010:751) Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kontrollere disse for ulike beslutninger, herunder å yte Tjenesten og å administrere og fullføre inngåtte avtaler, drive risiko og kredittvurderinger, forebygge bedrageri og svindel med kort, validere og håndtere reklamasjoner, drive i markedsføringsøyemed (eksempelvis for å sende ut nyhetsbrev, tilbud og reklame til Brukeren sin e-post adresse og/eller Brukerens mobiltelefon eller nettbrett via SMS, MMS eller lignende systemer, tilpasse innholdet i annonser og tilbud som izettle tilbyr Brukeren, for å forbedre Tjenesten eller for å kontakte Brukeren med hensyn til anvendelsen av Tjenesten), metodeforretningsutvikling og produksjonsutviklingsøyemed (for eksempel for å undersøke hvordan Tjenesten anvendes), samt for å fullføre izettles plikter i henhold til loven og regler gitt av izettles bank og Nettverkene Følgende kategorier av personopplysninger behandles av izettle: (i) Basisopplysninger, som eksempelvis navn, adresseopplysninger, e- postadresse og telefonnummer.

18 (ii) Øvrige opplysninger angitt av Brukeren, eksempelvis innloggingsopplysninger, person- eller organisasjonsnummer, bankkontonummer, opplysninger om bank, samt all annen informasjon som angis på izettles webside eller programvare og/eller på annen måte sendes eller formidles til izettle, dets samarbeidspartnere, underselskaper eller tredjeparter/forretningspartnere i forbindelse med registreringsprosessen, ytelse av Tjenesten og ellers i forbindelse med Avtalen. (iii) Når en Bruker registrerer seg vil izettle verifisere Brukerens identitet og innhente kredittopplysninger om Brukeren ved å søke etter opplysninger om Brukeren hos ulike kredittopplysningforetak. izettle vil derfor behandle adresseinformasjon og kredittopplysninger (eksempelvis opplysninger om eventuell kreditthistorikk, opplysninger fra Det sentrale folkeregister, opplysninger vedrørende risikoklassifisering, risikoprognoser, opplysninger om kredittgrenser og liknende opplysninger) innhentet fra slike foretak. Foretakene vil legge til og lagre opplysninger om izettles søk i sine registre og disse opplysningene vil bli tilgjengelig for andre virksomheter som gjør søk. Disse registrene vil bli bruk av dem og av izettle for å understøtte beslutninger om kreditt og kreditt-relaterte søk, og for å spore opp skyldnere, innkreve gjeld, forebygge hvitvasking og svingdel og for å forvalte Brukerens kontoer. izettle vil benytte en kredittverdighetsberegning eller annet automatisert beslutningssystem for å vurdere Brukernes tilgang til Tjenesten. Det er viktig at Brukeren gir izettle korrekte opplysninger. izettle vil sjekke Brukernes opplysninger med svindel-forebyggende foretak, og dersom falske eller uriktige opplysninger er oppgitt og svindel er oppdaget vil opplysninger bli videreformidlet til svindel-forebyggende foretak. Slike opplysninger vil kunne bli benyttet og gjort tilgjengelig for politi- og påtalemyndighet. izettle og andre virksomheter kan også benytte eller få tilgang til disse opplysningene for å forebygge svindel og hvitvasking, for eksempel i forbindelse med (i) vurdering av informasjon i søknader om kreditt og kredittrelaterte- eller andre finansieringsmuligheter (ii) forvaltning av kreditt og kredittrelaterte aktiviteter (iii) innkreving av gjeld (iv) vurdering av tilbud og krav for alle typer forsikring og (v) vurdering av opplysninger om jobbsøkere og ansatte. izettle og andre virksomheter kan få tilgang til og vil kunne benytte opplysninger lagret hos svindel-forebyggende foretak i andre land. Brukeren bes ta kontakt med izettle på for informasjon om hvilke kredittopplysningsforetak og svindel-forebyggende foretak izettle innhenter og utveksler informasjon

19 med. (iv) Opplysninger som hentes fra sosiale nettverk som Brukeren har gitt izettle tillatelse til å hente opplysninger fra, eksempelvis Facebook. Den informasjonen som er aktuell fra sosiale nettverk er informasjon fra Brukeren sin offisielle profil eller annen allmenn tilgjengelig informasjon, opplysninger om antall kontakter, antall venner samt eventuelt profilbilde på det aktuelle sosiale nettverket som forestiller Brukeren. (v) Opplysninger i forbindelse med betalingstransaksjoner, slik som beløp, beskrivelse av hva transaksjonen angår, antall varer, pris for de enkelte varene for visse varer, eventuelle rabatter, GPS- posisjon ved transaksjonen, opplysninger om den maskinvare som anvendes ved transaksjonen og øvrige tekniske opplysninger knyttet til transaksjonen. Eksempler på tekniske opplysninger som behandles er telefonmodell, versjon av operativsystem, IPadresse eller annen unik identifisering av en data, mobiltelefon, nettbrett eller annen enhet som anvendes for å anvende Tjenesten. Ved innlogging på websiden eller Programvaren behandles også informasjon om Brukerens navigering på websiden eller Programvaren, informasjon om weblesere og operativsystem, samt informasjon om tilbragt tid og utførte avgjørelser på websiden eller Programvaren. I de tilfeller Brukeren kontrakter izettle, via post, epost, telefon eller på annen måte, kommer izettle til å behandle informasjon om innholdet og hensikten med kontakten med izettle Personopplysninger vil kunne lånes/gis til izettle sine leverandører, samarbeidspartnere og underselskaper, til izettles bankforbindelse, Nettverkene, myndigheter (som for eksempel Finanstilsynet), samt til andre banker og finansielle institusjoner og til andre tredjeparter for bruk som beskrevet i denne Avtale, som også skal inkludere, men ikke være begrenset til, slike parters markedsføring av produkter og tjenester. Personopplysningene vil også kunne lånes/gis til Brukerens kontakter (venner) på sosiale nettverk som også er kunder hos izettle. Slike utlånte/gitte opplysninger vil bare omfatte personopplysninger i kategorien basisopplysninger som beskrevet i punkt 27.3 (i) Personopplysninger som lånes/gis til izettle vil kunne overføres til land som ikke har personvernlovgivning tilsvarende de som gjelder innenfor den Europeiske Unionen og EØS (også til land som USA og land som har

20 begrenset eller ingen personvernlovgivning), i de tilfellene hvor mottakere innenfor en slik mottakerkategori som angis ovenfor i punkt 27.3 befinner seg i slike tredje land. Ved aksept av Betingelsene samtykker Brukeren uttrykkelig til at personopplysningene kan overføres til tredje land i overensstemmelse med Betingelsene izettle lagrer ikke personopplysninger i lenger tid enn nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen som beskrevet i denne Avtale eller for det tidsrom som er påkrevet i preseptorisk lovgivning Brukeren har rett en gang per kalenderår uten kostnad å få informasjon om hvilke personopplysninger som izettle behandler, hvor opplysningene kommer fra, hvorfor opplysningene behandles, samt til hvilke mottakere eller kategorier av mottakere som opplysningene lånes/gis til. En slik søknad om registerutdrag skal være skriftlig og undertegnet av Brukeren personlig. Søknaden skal sendes til izettle pr. post på den adresse som er beskrevet i den innledende delen av disse bestemmelser. Dersom det viser seg at en eller flere av de personopplysninger som behandles er feilaktig, kan Brukeren kontakte izettle for rettelse Med formål å beskytte Brukerens kontoopplysninger mot uhensiktsmessige tap og urettmessig tilgang følger izettle den globalt anerkjente datasikkerhetsstandarden PCI DSS (www.pcisecuritystandards.org), som omfatter styringskrav, policy, prosedyrer, nettverksarkitektur, programvare og andre kritiske tiltak. izettle kan imidlertid ikke garantere at uvedkommende aldri vil kunne omgå disse sikkerhetstiltak eller benytte Brukerens kontoopplysninger for utilbørlige formål. Brukeren bekrefter at personopplysninger gis for egen risiko Gjennom å akseptere disse Betingelsene samtykker Brukeren til at izettle behandler personopplysningene i samsvar med Betingelsene. Brukeren erkjenner og samtykker videre til at slike personopplysninger kan benyttes av izettle eller izettles bankforbindelse for å rapportere informasjon, og oppfylle andre forpliktelser relatert til VMAS og MATCH-oppføringer, i henhold til regler gitt av Nettverkene. Brukeren kan når som helst kontakte izettle med spørsmål vedrørende behandlingen, for å rette feilaktige personopplysninger eller for å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger, eller deler derav så som å motta direkte markedsføring, ved å kontakte izettle ved

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580)

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) November 2013.1 TellerAvtale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) Innhold DEFINISJONER...3 INNLEDNING...4 AVTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS RETTIGHETER OG

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Side 1 av 5 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer