Generelle betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle betingelser"

Transkript

1 Generelle betingelser izettle AB, , ( izettle ), Kungsgatan 9, Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett ( Tjenesten ). Nedenfor angis de betingelser som gjelder for Tjenesten ( Betingelsene ). Ved å registrere en konto hos izettle ( Kontoen ) og ved å akseptere Betingelsene inngår betaltjenestebrukeren ( Brukeren ) og izettle forbeholdt izettles godkjennelse som er nærmere beskrevet i punkt 3.5 nedenfor en avtale ( Avtalen ) som gir Brukeren rett til å benytte Tjenesten. izettle har lisens til å utstede elektroniske penger og tilby betalingstjenester i medhold av den svenske Lag om elektroniska pengar (2011:755) og den svenske Lag om betaltjänster (2010:755) og er registrert hos, og under tilsyn av, det svenske Finanstilsynet. Tjenesten reguleres av gjeldende lovgivning for denne typen tjenester samt av de til enhver tid gjeldende bestemmelser hos izettles bank- og/eller kortnettverk, herunder MasterCard og VISA, (heretter felles benevnt Nettverket ). izettle forholder seg i tillegg til gjeldende lovgivning vedrørende markedsføring av Tjenesten. Når Brukeren på egnet sted i forbindelse med registrering godkjenner Betingelsene, tillkjennegir Brukeren å ha lest igjennom og godkjent Betingelsene og aksepterer at Brukerens rettigheter og forpliktelser vedrørende Tjenesten reguleres av Betingelsene og er hermed forpliktet til å følge disse. Brukeren erkjenner også et ansvar for å forsikre seg om at enhver ansatt hos Brukeren eller annen person som benytter seg av Tjenesten på vegne av Brukeren har lest, akseptert og overholder disse Betingelsene. Brukeren er imidlertid fullt ut ansvarlig for all bruk av Tjenesten i forbindelse med Kontoen, uavhengig av hvem som faktisk benytter Tjenesten. Brukeren aksepterer også at lovpålagte opplysninger og annen informasjon om dennes juridiske rettigheter og forpliktelser kan sendes Brukeren elektronisk og at Brukerens elektroniske signatur i avtaler og dokumenter vil ha samme virkning som om den var signert for hånd. TJENESTEN

2 1. Generelt 1.1 Med Tjenesten kan Brukeren motta betalinger fra konto- og kredittkort ( Kort ) via mobiltelefon eller nettbrett. Ifølge Betingelsene vil izettle på Brukerens konto registrere de beløp som mottas via izettle ved betalingstransaksjoner gjennomført via Tjenesten og utbetale beløpet til bankkonto angitt av Brukeren (etter fradrag for de avgifter som er angitt i punkt 9 nedenfor). Kontoen er registrert på sentral server hos izettle. Et beløp tilsvarende saldoen på Kontoen vil for Brukerens regning holdes atskilt fra izettles midler på klientkonto i bank i medhold av den svenske Lag om redovisningsmedel (1944:181). 1.2 Brukeren har tilgang til Tjenesten og Kontoen via izettles mobile programvareapplikasjon ( Applikasjonen ) og via nettsiden ( Nettsiden ). Tjenesten kan enten benyttes gjennom en konto- eller kreditkortleser som izettle tilbyr, eller ved at betalerens konto- eller kredittkortopplysninger legges inn manuelt i Applikasjonen. 1.3 izettle kan når som helst revidere eller endre Tjenesten. izettle vil alltid forsøke å gi Brukeren beskjed om eventuelle endringer i rimelig tid på Nettsiden, gjennom Applikasjonen og via e-post til den adresse Brukeren har oppgitt. izettle forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomføre slike endringer umiddelbart for å opprettholde sikkerheten i systemet eller for å imøtekomme lover, forskrifter eller regler utarbeidet av izettles anviste bank eller Nettverket. 2. Forutsetninger for og begrensninger ved å benytte Tjenesten 2.1 Ved å akseptere Betingelsene forsikrer Brukeren: (i) at Brukeren dersom dette er en fysisk person og enhver person som benytter Tjenesten på vegne av Brukeren, er over 18 år, at Brukeren er hjemmehørende i Norge, og (ii) at innbetalinger som utføres via Tjenesten er forenlig med gjeldende lover og forskrifter. 2.2 Brukeren kan ikke benytte Tjenesten for mottak av betaling av varer og tjenester som (i) omfatter tobakk og som er kjøpt via internett, (ii) som gjelder pornografi, herunder sexklubber, escorteservice, aviser, filmer og bilder med pornografisk innhold samt sexhjelpemidler dersom disse er det eneste

3 produktet som selges, (iii) som gjelder såkalt timesharing, (iv) som vedrører reseptbelagte legemidler og som fjernselges (forutsatt at selgeren ikke har tillatelse til å selge slike legemidler i henhold til gjeldende lover og forskrifter) eller narkotika, (v) som gjelder dating (herunder sexdating), (vi) som utgjør våpen, (vii) som gjelder spill, veddemål, lotterier, bingo og andre casinotjenester (dette gjelder imidlertid ikke slike spill- og lotterivirksomheter som er tillatt av Lotteritilsynet), (viii) som gjelder såkalte anonymitetstjenester, (ix) som gjelder kuponger med lengre gyldighetstid enn 36 måneder, (x) som gjelder virtuell valuta, (xi) som gjelder avser erotisk dans eller lignende tjenester, (xii) utgjør finanstjenester, eller (xiii) som er forbudt ved lov eller på annen måte er tvilsomme utfra et risiko-, reklamasjons- eller renomméperspektiv. izettle forbeholder seg retten til å avgjøre hvorvidt Brukerens benyttelse av Tjenesten omfatter noen av de ovennevnte produkter eller tjenester, og således ikke er i samsvar med disse vilkårene. 2.3 Brukeren kan ikke (i) anvende beløpsgrenser for å akseptere et Kort, (ii) anvende høyere pris eller legge på tilleggsavgifter for bruk av et Kort i forbindelse med en betalingstransaksjon, eller (iii) gjøre kontantfradrag ved betalingstransaksjonen, (iv) utføre betalingstransaksjoner i områder utenfor Norge og i annen valuta enn NOK, (v) forskjellsbehandle Kort for noen grunn, (vi) fremlegge for behandling eller kreditering, direkte eller indirekte, noen betalingstransaksjon som ikke oppstår fra en betalingstransaksjon direkte mellom Brukeren og en kortholder eller noen betalingstransaksjon som Brukeren vet eller burde ha visst var svikaktig eller ikke godkjent av en kortholder, (vii) fremlegge for behandling noen betalingstransaksjon som utgjør refinansiering av en eksisterende forpliktelse for en kortholder, (viii) kreve at en kortholder frasier seg sin rett til å bestride en betalingstransaksjon, (ix) kreve at en kortholder avslører sin PIN-kode på noe tidspunkt under transaksjonen, (x) der en kortholder benytter seg av chip and PIN-kort, skrive ut data som refererer til en kortholders PIN på noen kvittering, (xi) behandle et kjøp av varer og/eller tjenester som flere betalingstransaksjoner. 2.4 Brukeren får ikke benytte Tjenesten til å gjennomføre betalingstransaksjoner med Kort som er utstedt til Brukeren. 2.5 For det formål å tilby Tjenesten har izettle inngått visse ordninger med sin erverver og Nettverkene. Erververen og Nettverkene fastsetter bestemte grenser for Brukerens årlige volum for korttransaksjoner med kort knyttet til

4 merkevarene MasterCard og VISA gjennom bruk av Tjenesten. Grensen som er fastsatt for både MasterCard og VISA er USD Dersom Brukerens korttransaksjonsvolum for kort knyttet til merkevarene MasterCard eller VISA gjennom bruk av Tjenesten overstiger dette beløpet, eller tilsvarende beløp i NOK, vil izettle gjøre Brukeren oppmerksom på dette og gi Brukeren anledning til å inngå en utvidet avtale (en Premium izettle Handelsavtale ), som inkluderer izettles erverver som part, for fortsatt bruk av Tjenesten. Hvis Brukeren ikke blir akseptert til å inngå en Premium izettle Handelsavtale, vil izettle ikke kunne akseptere videre transaksjoner utover de tidligere nevnte beløpsgrensene. I slike tilfeller kan izettle også være forpliktet til å opphøre med å tilby Tjenesten og heve denne Avtalen i henhold til punkt 26.3 nedenfor. Brukeren skal umiddelbart informere izettle i tilfeller hvor Brukeren forventer at det årlige korttransaksjonsvolumet vil overstige de tidligere nevnte beløpsgrensene. 2.6 Dersom brukeren har registrert seg hos izettle som en fysisk person, og den årlige omsetningen knyttet til Brukerens Konto, antall betalinger mottatt av Brukeren eller Brukerens øvrige bruk av Tjenesten, etter izettles rimelige vurdering, indikerer at Brukerens virksomhet i realiteten utgjør forretningsdrift, kan izettle kreve at Brukeren søker registrering som et firma i stedet. Dersom Brukeren motsetter seg en slik forespørsel, kan izettle avslutte Avtalen i medhold av punkt Brukeren skal ikke henvise til izettle, izettles innløsende bank eller Nettverkene for å vise til hensiktsmessighet, kvalitet eller liknende for Brukerens varer eller tjenester. 3. Kontoen og tilknytning til Tjenesten 3.1 For å bruke Tjenesten må Brukeren opprette en Konto. Ved registrering er Brukeren forpliktet til å angi korrekte og fullstendige opplysninger. Så lenge Brukeren er tilknyttet Tjenesten er han også forpliktet til uten opphold å oppdatere opplysningene dersom disse skulle bli endret. Dersom Brukeren ikke gir izettle korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon, kan izettle være forhindret fra å utføre Tjenesten eller på annen måte oppfylle Avtalen. Brukeren aksepterer at izettle også kan sperre Brukerens Konto, nekte tilgang til Tjenesten og/eller avslutte Avtalen i medhold av punkt 26.3, dersom korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon ikke er utlevert av Brukeren.

5 3.2 For å bekrefte at Brukeren er innehaver av bankkontoen om talt i punkt 7.1, har izettle rett til å rette nødvendige forespørsler til den relevante banken i den sammenheng. Brukeren erkjenner og aksepterer at izettle har en slik rett, og aksepterer å foreta alle rimelige tiltak for å assistere izettle i enhver slik sammenheng. 3.3 Dersom handlingene som beskrevet i punkt 3.2 avslører, eller om det på annen måte blir kjent for izettle, at informasjonen vedrørende bankkontoen i punkt 7.1 er på noen måte mangelfull eller feilaktig, forbeholder izettle seg retten til å ikke betale noen penger til slik konto før informasjonen har blitt rettet og fullstendiggjort av Brukeren og deretter verifisert av izettle (i henhold til punkt 3.2). For å unngå tvil, uavhengig av om slik verifisering har blitt foretatt eller ikke påtar izettle seg intet ansvar for noen penger som, grunnet feilaktig eller mangelfull informasjon fremskaffet av Brukeren, har blitt betalt til en bankkonto som ikke tilhører Brukeren. 3.4 Når Brukeren har registrert seg for Tjenesten og akseptert Betingelsene kan izettle kreve at Brukeren fremskaffer dokumentasjon og andre bevis som rimeligvis kreves av izettle slik at izettle kan foreta alle nødvendige kontroller som kreves i henhold til lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med tilhørende forskrifter og veiledninger, samt for at izettle og/eller izettles innløsende bank skal kunne etterleve gjeldende regelverk. izettle kan videre innhente kredittopplysninger om Brukeren. Brukeren samtykker i at izettle innhenter kredittopplysninger, og forplikter seg til å bistå i slik forbindelse dersom dette er nødvendig for at izettle kan innhente kredittopplysninger. Se for øvrig punkt 27 for ytterligere informasjon. 3.5 izettle avgjør hvorvidt Brukeren kan få tilgang til Tjenesten. Først når izettle har besluttet å gi Brukeren tilgang til Tjenesten vil izettle være bundet av Betingelsene. 3.6 De tekniske krav som izettle stiller vedrørende Brukerens mobiltelefon og nettbrett er angitt på Nettsiden Det er ikke tillatt å benytte Tjenesten på en mobiltelefon eller nettbrett hvor de tekniske beskyttelsessystemene er blitt omgått, for eksempel ved såkalt jailbreak. 3.7 Brukerens tilgang til Tjenesten via mobiltelefon og nettbrett avhenger av tjenester som Brukeren erverver fra tredjepart. En tredjepart vil kunne debitere Brukeren for avgifter for å få tilgang til Tjenesten (f.eks. for adgang til, og

6 overføring av data på, Internett). Brukeren er ene og alene ansvarlig for betalingen av disse. Brukerens anvendelse av Tjenesten kan også omfattes av bestemmelsene for dennes avtale med sin leverandør av mobiltelefon- og nettbrett-tjenester. 3.8 Dersom Brukeren inngår avtale i egenskap av å være forbruker, kan vedkommende bringe denne Avtalen til opphør ved skriftlig henvendelse innen 14 dager fra den dag Avtalen ble sluttet ihht. disse Betingelser. Dersom Brukeren på gyldig måte har bragt denne avtalen til opphør på måten beskrevet ovenfor, vil izettle behandle enhver utestående tilbakebetaling til Brukeren innen 30 dager fra dagen da Brukeren gav izettle varsel om avbestilling av avtalen. I slikt tilfelle vil izettle tilbakebetale enhver sum betalt for Tjenesten fullt ut. izettle vil normalt foreta enhver tilbakebetaling av penger mottatt fra Brukeren gjennom den samme metoden som Brukeren opprinnelig brukte for å betale for Tjenesten. izettle vil imidlertid ikke være forpliktet til å betale tilbake til Brukeren gebyrer som er påløpt for transaksjoner som er gjennomført ved bruk av Tjenesten før avbestillingen. 4. Utforming og beskyttelse av innloggingsopplysninger 4.1 Brukeren plikter å følge izettles til enhver tid gjeldende rutiner og sikkerhetsinstrukser for utforming av passord og andre innloggingsopplysninger, som også er angitt på Nettsiden. 4.2 Brukeren har ansvar for å påse at kontonummer og passord og øvrige innloggingsopplysninger til Tjenesten ( Kontoopplysningene ) oppbevares på en sikker måte og at andre ikke får kjennskap til disse. Brukeren forplikter å oppbevare Kontoopplysningene på en måte som er utilgjengelig for uvedkommende. Kontoopplysningene er personlige og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Brukeren. 4.3 izettle forutsetter at det er Brukeren som er avsender av betalingsordre og andre instrukser da disse vil bli sendt med støtte i Brukerens innloggingsopplysninger og passord. Brukeren må derfor umiddelbart enten meddele izettle via Nettsiden eller endre innloggingsopplysningene dersom man har mistanke om at noen urettmessig har fått tilgang til eller kjennskap til disse.

7 5. Brukerens forpliktelser i forbindelse med bruk av Tjenesten 5.1 I tillegg til det som er angitt i punkt 3.1 over er Brukeren forpliktet til i den grad Brukeren ikke benytter Tjenesten i egenskap av forbruker å meddele izettle alle adresser til kontorer og forretningssteder, samtlige firmaer som benyttes og en fullstendig beskrivelse av de produkter og tjenester som Brukeren tilbyr. Så lenge Brukeren benytter seg av Tjenesten skal denne uten opphold oppdatere opplysninger som nevnt over dersom de skulle endres. Om disse opplysningene er feilaktige eller ufullstendige har izettle rett til å avvikle kontoen og nekte Brukeren tilgang til Tjenesten. 5.2 Brukeren skal til alle tider overholde gjeldende lovverk og skal, på forespørsel fra izettle, yte rimelig og nødvendig bistand for at izettle kan overholde gjeldende lovverk, regler fastsatt av izettles bank eller Nettverkene, og andre forpliktelser som er pålagt izettle. Brukeren godtar videre å overholde izettles til enhver tid gjeldende retningslinjer vedrørende Tjenesten. 5.3 Brukeren er forpliktet til å holde izettle skadesløs for krav som reises av tredjepart mot izettle på grunn av Brukerens anvendelse av Tjenesten i strid med Betingelsene, gjeldende lover eller forskrifter eller de regler som er utferdiget eller på annen måte anvendes av izettles innløsende bank eller Nettverket. 5.4 Brukeren skal straks opplyse izettle om enhver insolvensbehandling, gjeldsordning, konkurs, undersøkelse eller lignende handling iverksatt mot Brukeren eller enhver eier av Brukeren. Brukeren skal også øyeblikkelig opplyse izettle dersom Brukeren blir klar over noen overtredelse av lovverk som angår denne Avtalen eller Tjenesten. 5.5 Brukeren innestår for at alle betalingstransaksjoner er bona fide. 6. Lisens 6.1 izettle gir Brukeren en ikke-overførbar lisens til Programvaren og en rett til å benytte slike andre programvarer og internettbaserte tjenester som kreves for å benytte Tjenesten. Brukeren har også på særskilte vilkår som gis i den forbindelse rett til å laste ned og installere oppdateringer av Tjenesten. 6.2 Brukeren har ikke rett til å (i) overdra, lisensiere, kopiere, publisere eller distribuere Tjenesten; (ii) la tredjepart anvende Tjenesten; (iii) overda rettigheter som Brukeren har ervervet i samsvar med Betingelsene; eller (iv)

8 omgå noen av de tekniske begrensningene av Tjenesten, eller dekompilere eller på annen måte rekonstruere Tjenesten, bortsett fra i den utstrekning og under de omstendigheter som er tillatt i medhold av preseptorisk lovgivning. 7. Kontoen 7.1 Midler som innbetales til Brukeren på izettles klientkonto vil bli utbetalt til en av de bankkonti som Brukeren har angitt i samsvar med punkt 22 nedenfor. 7.2 Midler som izettle beholder for Brukerens regning sammenholdes med andre brukeres midler på en eller flere klientkonti i bank i overensstemmelse med den svenske loven (1944:181) om redovisningsmedel ("Klientkontoene"). izettle har enerett til å opprette og forvalte alle Klientkontoer. 8. Inaktiv konto 8.1 Dersom det ikke har vært noen aktivitet på Kontoen på ti år for forbrukere og to år for forretninger sammenhengende og Brukeren har en saldo på Klientkontoene, vil izettle gi Brukeren melding om dette per e-post til Brukerens oppgitte adresse og gi denne mulighet til å beholde kontoen eller til å ta ut innestående saldo fra Klientkontoene. Dersom Brukeren ikke har svart izettle innen tretti dager vil izettle automatisk avslutte Kontoen og Brukerens innestående behandles i samsvar med gjeldende regler og tilfaller i den utstrekning der dette er tillatt izettle. 9. Betalingsbetingelser 9.1 For bruk av Tjenesten gjelder de avgifter som er angitt på Nettsiden Alle avgifter er angitt eks mva og andre skatter og avgifter. izettle har rett til å endre avgiftene i samsvar med punkt 30 nedenfor. 9.2 izettle har rett til å avregne innestående saldo på Brukerens Konto mot fordringer som izettle har mot denne med bakgrunn i denne Avtalen. 9.3 Alle avgifter debiteres Brukeren når det aktuelle beløpet overføres fra izettles Klientkontoer til Brukerens bankkonto i samsvar med punkt 22 nedenfor.

9 10. Vekslingskurs 10.1 På Nettsiden angis de vekslingskurser som til enhver tid anvendes for betalinger som skjer i annen valuta enn NOK. Brukeren skal før hver enkelt betalingstransaksjon gjennomføres informere kunden om at transaksjonen er gjenstand for en valutakonvertering, samt til hvilken vekslingskurs dette skjer. 11. Tjenestetilbudet 11.1 Tjenesten tilbys normalt 24 timer i døgnet og alle dager. izettle garanterer imidlertid ikke at Tjenesten er fri for feil eller avbrudd i denne perioden izettle vil fra tid til annen utføre vedlikehold og oppgraderinger av Tjenesten, noe som kan medføre avbrudd, forsinkelser eller feil på denne. izettle vil alltid prøve å gi beskjed på forhånd om planlagte vedlikehold, men kan ikke garantere at tilbud om dette alltid vil bli tilbudt. I tillegg kan Tjenesten inneholde feil og virus som kan medføre avbrudd og feil. Brukeren er inneforstått med dette og aksepterer at izettle vil kunne kontakte vedkommende med sikte på å bistå Brukeren med Tjenesten og innhente de nødvendige opplysninger for å identifisere og rette opp feil Brukerens tilgang til Tjenesten avhenger dessuten av tjenester fra tredjepart (f.eks. mobiltelefon- eller nettbrett-tjenester). izettle har intet ansvar for gjennomføringen av slike tjenester. 12. Reklamasjoner og plikt til å anmelde uvedkommende transaksjoner 12.1 Dersom Brukeren (i) vil påberope feil i Tjenesten eller (ii) mener at det er gjort feil eller at det har forekommet urettmessige transaksjoner fra dennes Konto, må denne meddele izettle om dette uten ugrunnet opphold etter at Brukeren oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller transaksjonen, ved å kontakte izettle via Nettsiden 13. izettles ansvar for Tjenesten 13.1 Med de begrensninger som er angitt punkt 14 nedenfor, har izettle ansvar for at betalingstransaksjonene som utføres via Tjenesten er korrekt, at betalingsordre iverksatt gjennom bruk av Tjenesten er korrekt overført til

10 kortholderens betalingstjenesteformidler og at midler som krediteres til Brukeren betales til Brukeren som videre beskrevet i punkt 22, med mindre annet er beskrevet i denne Avtalen. Dersom en betalingstransaksjon ikke utføres korrekt eller i det hele tatt, skal izettle, på forespørsel fra Brukeren, forsøke å spore betalingstransaksjonen og opplyse Brukeren om resultatet izettle har videre ansvar for gebyr og/eller renter som Brukeren, dersom Brukeren er en forbruker, må betale fordi en betalingstransaksjon ikke har vært korrekt utført eller utført i det hele tatt, forutsatt at slik hendelse er et resultat av izettles feil. Dersom Brukeren ikke er forbruker, har izettle intet ansvar izettle har ikke ansvar for (i) andre feil eller mangler i eller ved gjennomføringen av Tjenesten, (ii) at Tjenesten til enhver tid er tilgjengelig for utføring av betalingstransaksjoner, eller (iii) urettmessig tilgang til eller bruk av Kontoopplysninger som er lagret på izettles servere, med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning I tilfelle izettle blir oppmerksom på at uvedkommende har eller har hatt tilgang til kontoinformasjon på izettles servere skal izettle informere berørte Brukere om dette. I den grad det er mulig skal det også informeres om hvilken kontoinformasjon det gjelder. 14. Ansvarsbegrensning 14.1 Forutsatt at annet ikke følger av punkt 14.2 er izettle ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skade, slik som uteblitt gevinst, tapte data eller andre tap i forbindelse med anvendelse av eller uteblitt anvendelse av Tjenesten Uaktet punkt 14.1 er izettle ansvarlig for dødsfall eller personskade forårsaket av izettle, skader voldt Brukeren på grunn av forsett eller grov uaktsomhet fra izettles side eller ethvert annet forhold der det ville være lovstridig for izettle å utelukke eller forsøke å utelukke ansvar Med de begrensninger som følger av det ovenfor nevnte, skal izettle kun bære ansvaret for skade oppstått grunnet izettles egen feil, og påtar seg intet ansvar for handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter. izettle er i tillegg ikke under noen omstendighet ansvarlig for skade eller tap påført Brukeren som et

11 resultat av izettles forpliktelse til å overholde relevant lovgivning, handling eller unnlatelse fra offentlig myndighet, krigshandling, ulykke, naturkatastrofe, streik, blokade eller tilsvarende hendelse, uavhengig av om izettle foranlediget eller er gjenstand for slik handling. BETALINGSTRANSAKSJONER 15. Godkjente kontokort etc Innenfor Tjenestens rammer kan betalingstransaksjoner kun utføres med de Kort som er angitt på Nettsiden Utvalget av de Kort som godkjennes kan når som helst og uten forutgående varsel endres. Brukeren skal akseptere samtlige Kort som er spesifisert på Nettsiden for samtlige varer/tjenester som denne tilbyr Kortet må dessuten være utstyrt med en EMV-chip (s.k. EMV-chip teknologi). I andre tilfeller kan det være at Brukeren, avhengig av funksjonaliteten på utstyret som Brukeren benytter for Tjenesten, manuelt må angi nødvendige opplysninger vedrørende Kortet. 16. Kontroller i forbindelse med en betalingstransaksjon 16.1 Brukeren skal i forbindelse med en betaling foreta de nedenfor angitte kontroller: Kortet Brukeren skal ved visuell kontroll forsikre at: (i) Kortet ikke er utløpt, (ii) kontonummeret trykket på Kortets forside stemmer overens med eventuelt kontonummer angitt på kortets bakside, (iii) Kortet er utstyrt med kortinnehaverens signatur og at slik signatur stemmer overens med enhver signatur avgitt av kortholder på skjermen til utstyret benyttet for Tjenesten, (iv)kortet ikke har preg av endringer eller på annen måte fremstår som forsøkt påvirket, (v) Kortinformasjonen slik som kjønnet som følger av kortholders navn stemmer overens med Brukerens observasjon, og at (vi) når IDkort/dokument fremvises, stemmer navnet på Kortet overens med navnet på kortholders ID-kort/dokument. Ved mistanke om brudd på de ovennevnte forhold skal Kortet ikke aksepteres som betalingsmiddel.

12 Legitimasjonskontroll Om kjøpesummen overstiger en til enhver tid angitt sum fra izettle, som i så tilfelle blir kommunisert gjennom Programvaren eller på annen måte, skal kortholder legitimere seg på en måte som aksepteres av norsk postvesen eller bank. Om kortholder ikke kan legitimere seg, skal Kortet ikke aksepteres som betalingsmiddel. Signatur Brukeren må sammenligne kortinnehaverens signatur på signaturkvitteringen med signaturen på kontokortet og på ID-kort/dokument. Ved manglende overensstemmelse mellom disse vil Kortet ikke aksepteres som betalingsmiddel For det tilfellet at et chip- og PIN-kort benyttes, skal brukeren ikke kreve noen signatur fra slik kortholder eller kreve annen form for identifikasjon, med mindre annet er tillatt i gjeldende lovgivning. 17. Godkjennelse av betalingstransaksjonen 17.1 Brukeren skal påse at kortinnehaveren godkjenner betalingstransaksjonen og at beløpet trekkes fra dennes konto ved å signere med sitt navn elektronisk på angitt plass i Programvaren, med mindre Programvaren ber om bruk av PIN. 18. Kvittering 18.1 izettle tilbyr kun elektronisk kvittering per e-post eller sms Brukeren skal på skriftlig oppfordring fra kortholder utstyre slik kortholder med en skriftlig kvittering vedrørende en gjennomført betalingstransaksjon Det er brukerens ansvar å sørge for at alle forpliktelser pålagt Brukeren i medhold av norsk lov overholdes. 19. Tilbakekalling av betalingsordre 19.1 Betalingsordren kan ikke tilbakekalles etter avslutning av samme dag som kortinnehaveren har overførtbetalingsordren eller gitt sin godkjennelse for

13 gjennomføring av transaksjonen. 20. Bekreftelse av transaksjoner 20.1 Når det foretas innbetaling til Brukeren vil izettle oppdatere dennes konto på Nettsiden og i Programvaren. Oppdatering av kontohistorikken vil utgjøre kvittering for transaksjonen. Ved oppsigelse av Avtalen har izettle, utover det som følger av loven, ingen forpliktelse til å lagre eller tilby dokumentasjon eller andre opplysninger i forbindelse med noen transaksjon utført via Tjenesten. 21. Betingelser for tilbakebetaling 21.1 Brukeren skal (i) opprettholde rettferdige regler for retur og avbestilling av varer eller tjenester og regulering av kortbetalinger, (ii) ved kjøp gi sine kunder vilkårene for retur og avbestilling, (iii) ikke tilbakebetale en kunde kontanter og (iv) ikke godta kontanter eller annen erstatning for å utføre en tilbakebetaling Tilbakebetalinger må kunne henføres til en tidligere gjennomført transaksjon og skal gjennomføres med det kontokort som ble benyttet for betalingstransaksjonen. Størrelsen på tilbakebetalingen må ikke overstige den opprinnelige betalingstransaksjonen Dersom Brukeren godtar bytte av en vare som medfører en differanse i kjøpesummen, må Brukeren tilbakebetale hele beløpet fra varene som tilbakeleveres og registrere et nytt kjøp for de nye varene. 22. Overføring til Brukerens bankkonto 22.1 Midler som er kreditert Brukeren for en betalingstransaksjon ikke bli utbetalt til Brukerens bankkonto før transaksjonen anses som avsluttet. En betalingstransaksjon vil i denne sammenheng bli ansett som avsluttet når izettle har mottatt midlene på Klienkontoene. Straks izettle har verifisert Brukerens bankkonto, vil izettle automatisk initiere en utbetaling til Brukerens bankkonto på bankdagen etter bankdagen som izettle mottok midlene på Klientkontoene, med mindre annet fremgår av denne Avtale. Avhengig av typen kortleser som brukes, om Kortopplysningene har blitt innhentet gjennom bruk av en kortleser eller inngitt manuelt og hvorvidt Brukerens kunde har godkjent betalingstransaksjonen med signatur eller PIN, kan betalinger til Brukerens bankkonto variere i samsvar med de tidsrammer og begrensninger

14 som til enhver tid er formidlet til Brukeren. Informasjon vedrørende gjeldende tidsrammer og begrensninger finnes på Nettsiden og Applikasjonen. Gjennom Applikasjonen vil brukeren bli informert om iverksatte betalinger til Brukerens bankkonto izettle forbeholder seg retten til å tilbakeholde midler som er kreditert Brukeren i den utstrekning det er nødvendig for at izettle skal kunne sluttføre en pågående utredning eller løse en pågående tvist eller når det kreves av lov eller på grunn av domstolsbeslutning eller det ellers kreves av myndigheter som bekjemper kriminalitet eller annen statlig enhet. 23. Tilbakeføring og omtvistede transaksjoner 23.1 Et beløp som kan henføres til en transaksjon kan tilbakeføres eller trekkes tilbake fra Klientkontoene dersom transaksjonen (i) er omtvistet, (ii) av en eller annen grunn trekkes tilbake av Nettverket, bankforbindelse eller kortinnehaveren, (iii) ikke er tillatt eller at izettle har grunn til å anta at transaksjonen ikke er godkjent, eller (iv) påstås å være ulovlig, tvilsom eller i strid med Betingelsene eller regler hos bankforbindelse eller Nettverket. Brukeren skal ikke på ny inngi eller behandle noen betalingstransaksjon som har vært gjenstand for en tilbakeføring For hver transaksjon som izettle anser kan resultere i en tilbakeføring, har izettle rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende det sannsynlige beløpet for tilbakebetalingen i Klientkontoene i påvente av avgjørelse av om tilbakebetaling er aktuelt. I forbindelse med en eventuell tilbakebetaling, har izettle rett til å gjøre et fradrag på Klientkontoene, eller kreve fra Brukeren, et beløp som tilsvarer tilbakeføringen og de avgifter eller gebyrer som kan henføres til tilbakeføringen Dersom det ikke er tilstrekkelig med midler på Klientontoene til å dekke tilbakeføringen, skal Brukeren umiddelbart betale erstatning til izettle (herunder izettles omkostninger i forbindelse med tilbakeføringen) Dersom izettle mener at det for hyppig forekommer tilbakeføring relatert til Brukeren, forbeholder izettle seg retten til å gjennomføre kontroller eller stille vilkår som regulerer Kontoen og Tjenesten, herunder fastsette nye avgifter for bearbeiding av transaksjoner, kreve et rimelig reservebeløp til å dekke kommende tilbakeføringer og avgifter, begrense mulighetene for uttak

15 fra Klientkontoene samt å si opp Avtalen og avslutte Tjenesten Brukeren forplikter seg til ved påkrav å yte rimelig bistand til izettle i forbindelse med enhver omtvistet betalingstransaksjon, herunder bl.a. med å kontrollere transaksjoner som utføres via Tjenesten. izettle kan kreve nødvendige opplysninger fra Brukeren bl.a. for å kunne bestride tilbakeføringer Brukeren skal holde izettle skadesløs for enhver kostnad, tap eller ansvar som kan oppstå som et resultat av ethvert krav som rettes mot det som en følge av levering av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, ethvert krav tilknyttet mangler ved produkter eller tjenester som er kjøpt med Kort som izettle behandler. ØVRIGE BESTEMMELSER 24. Taushetsplikt og lagring av data 24.1 Brukeren plikter å beskytte og, med unntak av i lovpålagte tilfelle, ikke røpe, registrere eller på annen måte behandle kortopplysninger eller annen informasjon relatert til kortholder som denne får vite ved utføring av betalingstransaksjoner, med mindre annet følger av denne Avtale. Om Brukeren blir klar over, eller mistenker, uautorisert tilgang til eller avsløring av slik informasjon, skal Brukeren øyeblikkelig informere izettle og forsyne izettle med den dokumentasjon og assistanse som izettle rimelig kan kreve, og ellers rette seg etter izettles rimelige instrukser. Brukeren plikter videre å behandle kontokortopplysninger i samsvar med de standarder og retningslinjer som PCI DSS til enhver utferdiger og som er tilgjengelige på Informasjonen som er omtalt i punkt 24.1 over skal i hele Avtalens løpetid og etterpå kun benyttes av Brukeren for benyttelse av Tjenesten og i overensstemmelse med denne Avtalen og relevant lovgivning, inkludert men ikke begrenset til personvernlovgivning I forlengelsen av punkt 27 under, erkjenner og aksepterer Brukeren at izettle kan videreformidle enhver informasjon som er overgitt til izettle eller dens bank til Nettverkene, med det formål å identifisere et individ, herunder

16 kortholdere, i overensstemmelse med regler pålagt av Nettverkene og så langt det er tillatt i medhold av gjeldende lovgivning. 25. Synspunkter om Tjenesten 25.1 Brukeren kan si sin mening eller komme med idéer om Tjenesten ved å sende en mail til e-post eller direkte til izettles ansvarlige ved e-post izettle har ikke noe ansvar for slike synspunkter og idéer. Brukeren har ingen rett til erstatning for synspunkter og idéer som inngis, men izettle kan fritt bruke disse og dra nytte av alle rettigheter som kan henføres til disse. 26. Avtalens varighet og oppsigelse 26.1 Avtalen gjelder inntil videre. Brukeren kan når som helst si opp Avtalen og avslutte Kontoen med umiddelbar virkning ved å kontakte izettle via Nettsiden izettle har rett til å si opp Avtalen med en oppsigelsestid på to måneder Dersom izettles avtale med sin innløsende bank utløper eller sies opp for noen grunn, eller izettle avregistreres hos Nettverkene, skal denne Avtalen opphøre med øyeblikkelig virkning izettle har rett til å sperre Brukerens konto, nekte denne tilgang til Tjenesten og heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom (i) izettle får kjennskap til eller har rimelig grunn til å tro at Brukeren benytter eller vil benytte Tjenesten i strid med Betingelsene eller på annen måte i strid med gjeldende lov eller forskrift eller regler utarbeidet av izettles bank eller Nettverket, (ii) det har fremkommet slike opplysninger vedrørende tekniske eller administrative rutiner for datasikkerhet som gjør at det er rimelig grunn til å frykte at Brukerens Konto vil bli misbrukt, (iii) det ellers er rimelig grunn til å tro at Brukerens Konto er misbrukt eller kommer til å bli misbrukt, (iv) Brukeren trekker tilbake sitt samtykke til behandling av Personopplysninger som beskrevet i punkt 27.9, (v) dersom en personlig garanti i overensstemmelse med punkt 33.1 ikke utstedes på forespørsel fra izettle, (vi) dersom Brukerens årlige korttransaksjonsvolum for kort knyttet til merkevarene MasterCard eller VISA overstiger beløpet angitt i punkt 2.5 og/eller Brukeren ikke blir akseptert til å inngå Premium izettle Handelsavtale, (vii) dersom Brukeren ikke

17 etterkommer izettles forespørsel i henhold til punkt 2.6, eller (viii) om Brukeren ikke oppgir korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon til Kontoen Ved opphør av Avtalen skal izettle vanligvis, og med mindre annet fremgår av denne Avtale, overføre til Brukeren eventuelle midler som har blitt tilbakeholdt for dennes regning med fradrag for eventuelle avgiter. Ved opphør har Brukeren ikke lenger rett til å benytte Tjenesten og den gitte lisens vil ikke lenger gjelde Bestemmelsene i punkt 13, 14 og 23 over skal fortsatt gjelde etter Avtalens opphør. 27. Behandling av personopplysninger og kredittopplysninger 27.1 izettle tilbyr en finansiell tjeneste for å gjøre våre kunders betalinger enklere og tryggere. For å gjøre det må izettle behandle personopplysninger om Brukeren og hvordan Brukeren anvender Tjenesten ("Personopplysninger"). izettle behandler Personopplysninger i overenstemmelse med relevant personvernlovgivning, særlig bestemmelsene i den svenske personopplysningsloven (personuppgiftslagen 1998:204) og kap. 6 svenske loven om betalingstjenester (lag om betaltjänster 2010:751) Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kontrollere disse for ulike beslutninger, herunder å yte Tjenesten og å administrere og fullføre inngåtte avtaler, drive risiko og kredittvurderinger, forebygge bedrageri og svindel med kort, validere og håndtere reklamasjoner, drive i markedsføringsøyemed (eksempelvis for å sende ut nyhetsbrev, tilbud og reklame til Brukeren sin e-post adresse og/eller Brukerens mobiltelefon eller nettbrett via SMS, MMS eller lignende systemer, tilpasse innholdet i annonser og tilbud som izettle tilbyr Brukeren, for å forbedre Tjenesten eller for å kontakte Brukeren med hensyn til anvendelsen av Tjenesten), metodeforretningsutvikling og produksjonsutviklingsøyemed (for eksempel for å undersøke hvordan Tjenesten anvendes), samt for å fullføre izettles plikter i henhold til loven og regler gitt av izettles bank og Nettverkene Følgende kategorier av personopplysninger behandles av izettle: (i) Basisopplysninger, som eksempelvis navn, adresseopplysninger, e- postadresse og telefonnummer.

18 (ii) Øvrige opplysninger angitt av Brukeren, eksempelvis innloggingsopplysninger, person- eller organisasjonsnummer, bankkontonummer, opplysninger om bank, samt all annen informasjon som angis på izettles webside eller programvare og/eller på annen måte sendes eller formidles til izettle, dets samarbeidspartnere, underselskaper eller tredjeparter/forretningspartnere i forbindelse med registreringsprosessen, ytelse av Tjenesten og ellers i forbindelse med Avtalen. (iii) Når en Bruker registrerer seg vil izettle verifisere Brukerens identitet og innhente kredittopplysninger om Brukeren ved å søke etter opplysninger om Brukeren hos ulike kredittopplysningforetak. izettle vil derfor behandle adresseinformasjon og kredittopplysninger (eksempelvis opplysninger om eventuell kreditthistorikk, opplysninger fra Det sentrale folkeregister, opplysninger vedrørende risikoklassifisering, risikoprognoser, opplysninger om kredittgrenser og liknende opplysninger) innhentet fra slike foretak. Foretakene vil legge til og lagre opplysninger om izettles søk i sine registre og disse opplysningene vil bli tilgjengelig for andre virksomheter som gjør søk. Disse registrene vil bli bruk av dem og av izettle for å understøtte beslutninger om kreditt og kreditt-relaterte søk, og for å spore opp skyldnere, innkreve gjeld, forebygge hvitvasking og svingdel og for å forvalte Brukerens kontoer. izettle vil benytte en kredittverdighetsberegning eller annet automatisert beslutningssystem for å vurdere Brukernes tilgang til Tjenesten. Det er viktig at Brukeren gir izettle korrekte opplysninger. izettle vil sjekke Brukernes opplysninger med svindel-forebyggende foretak, og dersom falske eller uriktige opplysninger er oppgitt og svindel er oppdaget vil opplysninger bli videreformidlet til svindel-forebyggende foretak. Slike opplysninger vil kunne bli benyttet og gjort tilgjengelig for politi- og påtalemyndighet. izettle og andre virksomheter kan også benytte eller få tilgang til disse opplysningene for å forebygge svindel og hvitvasking, for eksempel i forbindelse med (i) vurdering av informasjon i søknader om kreditt og kredittrelaterte- eller andre finansieringsmuligheter (ii) forvaltning av kreditt og kredittrelaterte aktiviteter (iii) innkreving av gjeld (iv) vurdering av tilbud og krav for alle typer forsikring og (v) vurdering av opplysninger om jobbsøkere og ansatte. izettle og andre virksomheter kan få tilgang til og vil kunne benytte opplysninger lagret hos svindel-forebyggende foretak i andre land. Brukeren bes ta kontakt med izettle på for informasjon om hvilke kredittopplysningsforetak og svindel-forebyggende foretak izettle innhenter og utveksler informasjon

19 med. (iv) Opplysninger som hentes fra sosiale nettverk som Brukeren har gitt izettle tillatelse til å hente opplysninger fra, eksempelvis Facebook. Den informasjonen som er aktuell fra sosiale nettverk er informasjon fra Brukeren sin offisielle profil eller annen allmenn tilgjengelig informasjon, opplysninger om antall kontakter, antall venner samt eventuelt profilbilde på det aktuelle sosiale nettverket som forestiller Brukeren. (v) Opplysninger i forbindelse med betalingstransaksjoner, slik som beløp, beskrivelse av hva transaksjonen angår, antall varer, pris for de enkelte varene for visse varer, eventuelle rabatter, GPS- posisjon ved transaksjonen, opplysninger om den maskinvare som anvendes ved transaksjonen og øvrige tekniske opplysninger knyttet til transaksjonen. Eksempler på tekniske opplysninger som behandles er telefonmodell, versjon av operativsystem, IPadresse eller annen unik identifisering av en data, mobiltelefon, nettbrett eller annen enhet som anvendes for å anvende Tjenesten. Ved innlogging på websiden eller Programvaren behandles også informasjon om Brukerens navigering på websiden eller Programvaren, informasjon om weblesere og operativsystem, samt informasjon om tilbragt tid og utførte avgjørelser på websiden eller Programvaren. I de tilfeller Brukeren kontrakter izettle, via post, epost, telefon eller på annen måte, kommer izettle til å behandle informasjon om innholdet og hensikten med kontakten med izettle Personopplysninger vil kunne lånes/gis til izettle sine leverandører, samarbeidspartnere og underselskaper, til izettles bankforbindelse, Nettverkene, myndigheter (som for eksempel Finanstilsynet), samt til andre banker og finansielle institusjoner og til andre tredjeparter for bruk som beskrevet i denne Avtale, som også skal inkludere, men ikke være begrenset til, slike parters markedsføring av produkter og tjenester. Personopplysningene vil også kunne lånes/gis til Brukerens kontakter (venner) på sosiale nettverk som også er kunder hos izettle. Slike utlånte/gitte opplysninger vil bare omfatte personopplysninger i kategorien basisopplysninger som beskrevet i punkt 27.3 (i) Personopplysninger som lånes/gis til izettle vil kunne overføres til land som ikke har personvernlovgivning tilsvarende de som gjelder innenfor den Europeiske Unionen og EØS (også til land som USA og land som har

20 begrenset eller ingen personvernlovgivning), i de tilfellene hvor mottakere innenfor en slik mottakerkategori som angis ovenfor i punkt 27.3 befinner seg i slike tredje land. Ved aksept av Betingelsene samtykker Brukeren uttrykkelig til at personopplysningene kan overføres til tredje land i overensstemmelse med Betingelsene izettle lagrer ikke personopplysninger i lenger tid enn nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen som beskrevet i denne Avtale eller for det tidsrom som er påkrevet i preseptorisk lovgivning Brukeren har rett en gang per kalenderår uten kostnad å få informasjon om hvilke personopplysninger som izettle behandler, hvor opplysningene kommer fra, hvorfor opplysningene behandles, samt til hvilke mottakere eller kategorier av mottakere som opplysningene lånes/gis til. En slik søknad om registerutdrag skal være skriftlig og undertegnet av Brukeren personlig. Søknaden skal sendes til izettle pr. post på den adresse som er beskrevet i den innledende delen av disse bestemmelser. Dersom det viser seg at en eller flere av de personopplysninger som behandles er feilaktig, kan Brukeren kontakte izettle for rettelse Med formål å beskytte Brukerens kontoopplysninger mot uhensiktsmessige tap og urettmessig tilgang følger izettle den globalt anerkjente datasikkerhetsstandarden PCI DSS (www.pcisecuritystandards.org), som omfatter styringskrav, policy, prosedyrer, nettverksarkitektur, programvare og andre kritiske tiltak. izettle kan imidlertid ikke garantere at uvedkommende aldri vil kunne omgå disse sikkerhetstiltak eller benytte Brukerens kontoopplysninger for utilbørlige formål. Brukeren bekrefter at personopplysninger gis for egen risiko Gjennom å akseptere disse Betingelsene samtykker Brukeren til at izettle behandler personopplysningene i samsvar med Betingelsene. Brukeren erkjenner og samtykker videre til at slike personopplysninger kan benyttes av izettle eller izettles bankforbindelse for å rapportere informasjon, og oppfylle andre forpliktelser relatert til VMAS og MATCH-oppføringer, i henhold til regler gitt av Nettverkene. Brukeren kan når som helst kontakte izettle med spørsmål vedrørende behandlingen, for å rette feilaktige personopplysninger eller for å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger, eller deler derav så som å motta direkte markedsføring, ved å kontakte izettle ved

GENERELLE BETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER GENERELLE BETINGELSER Sist oppdatert: 9 juni 2016 izettle AB, organisasjonsnummer: 556806-0734, ( izettle ), Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige, tilbyr tjenester som gjør det mulig å motta konto-

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og virksomhetsopplysninger

Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og virksomhetsopplysninger Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og virksomhetsopplysninger Del A: Kredittopplysningsforetak og svindelforebyggingsforetak 1. Hva er et kredittopplysningsforetak? Kredittopplysningsforetak

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester.

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester. V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I D A N S K E B A NK Gjelder fra 10.08.2017 Danske Bank, Org.nr: 977074010 MobilePay Subscriptions

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r Gjeldende fra 31.01.2014 Disse vilkår for rapportering av derivathandler ( Vilkårene ) er gjeldende mellom deg ( Kunden ) og Danske

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

FORSKRIFTER FOR SALG MOT BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIKK (Card Present) (Mai 2015)

FORSKRIFTER FOR SALG MOT BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIKK (Card Present) (Mai 2015) FORSKRIFTER FOR SALG MOT BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIKK (Card Present) (Mai 2015) Disse forskriftene, "Butikkforskriftene", gjelder for salg mot betaling med Kontokort med bruk av Terminal. Butikkforskriftene

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Ved å delta i Loyalty Program for Registered Partners («LPRP»), samtykker Partneren i samtlige nedenstående betingelser

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer