BOKFØRINGSLOVEN ÅRSAVSLUTNINGEN I DRIFTS- OG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOKFØRINGSLOVEN ÅRSAVSLUTNINGEN I DRIFTS- OG"

Transkript

1 BOKFØRINGSLOVEN ÅRSAVSLUTNINGEN I DRIFTS OG INVESTERINGSREGNSKAPET DOKUMENTASJON AV BALANSE (NOU 2002) 1. Ekstern bekreftelse Bankinnskudd, kassekreditt mv. dokumenteres med kontoutdrag eller årsoppgave fra banken. Børsnoterte aksjer og andre noterte verdipapirer dokumenteres med oppgaver fra VPS eller lignende. Lånegjeld dokumenteres med oppgaver fra finansinstitusjoner. 2. Opptelling av fysisk beholdning Konto for kasse dokumenteres med bekreftelse på opptalt kontantbeholdning. Varelager dokumenteres med opptellingslister. Nærmere regler for gjennomføring og dokumentasjon gis i forskrift. 3. Dokumentasjon av bokførte opplysninger Immaterielle eiendeler kan dokumenteres med grunnlaget for bokføringen. Regnskapsmessige avsetninger og lignende periodiseringer dokumenteres med grunnlaget for bokføringen. 4. Annen dokumentasjon (fortsetter neste side) Oversikten er i prioritert rekkefølgje, 3 og 4 nyttes først når ekstern stadfesting ikkje føreligg eller oppteljing er uaktuelt

2 DOKUMENTASJON AV BALANSE (NOU 2002) 4. Annen dokumentasjon Varige driftsmidler dokumenteres i mange tilfeller tilstrekkelig gjennom noteopplysningene. For foretak som ikke har årsregnskapsplikt vil saldoskjema kunne være tilfredsstillende dokumentasjon. Utskrift fra driftsmiddelregister kan også være tilstrekkelig dokumentasjon. Investering i ikke børsnoterte aksjer dokumenteres eksempelvis gjennom noteopplysningene eller aksjonæroppgaver. Skyldige offentlige avgifter dokumenteres gjennom avstemming mot innsendte oppgaver. Utsatt skatt/skattefordel dokumenteres gjennom avstemming mot ligningspapirene. Kundefordringer/leverandørgjeld dokumenteres med saldolister fra kunde /leverandørregisteret. Egenkapital dokumenteres ved avstemmingsskjema for egenkapital mv. (RF 1052). 6 6 DOKUMENTASJON AV BALANSE OMLØPSMIDLAR Konti: Dokumentasjon: Kasse Kasseavstemming, alle kassar Krav om kasseapparat ved avg. pl. Oms. Eller omsetning utover 3 G Bank Avstemming mot årsoppgåve Kva med halvkommunale konti? (FAU, Klassekonti, gåvekonti) Finansielle omløpsm. Avstemminga mot VPS eller anna ekstern oppgåve Debitorar Saldoliste, aldersfordelt og verdi vurdert Andre fordringar Spesifikasjon, Verdivurdering av den enkelte fordring Meirverdiavgift 6. termin MVA komp. Totalavstemming for året. Interimskonti Innbetalt i perioden Rett periode? Liste over kven/kva det gjeld Andre tidsavgrensings postar Utrekningar eller anna bevis / forklaring Premieavvik Eiga avstemming Pensjon + GKRS oppgåve Depositum konti Er det rett at dei står i kommunen sitt namn? 7 7 2

3 DOKUMENTASJON AV BALANSE KORTSIKTIG GJELD Konti: Dokumentasjon: Kassekreditt Avstemming mot årsoppgåve Skattetrekk Skattetrekkskonto Avstemming mot 6. termin og Arbeidsgivaravgift Eiga avstemming lønn Feriepengar og aga lønnssystem og SKD oppgåve Andre trekk lønnssystem og rettidig innbetalt. Meirverdiavgift 6. termin MVA + totalavstemming Kreditorar Saldoliste, aldersfordelt forklar til gode og gamle Anna gjeld Verdivurdering av den enkelte gjeldspost Pålaupte renter Avstemming mot årsoppgåve Interimskonti periode? Innbetalt i perioden Rett Andre tidsavgrensings Utrekningar eller anna bevis / forklaring postar Obs Inntektsføring av øyremerka tilskot fond. 8 8 DOKUMENTASJON AV BALANSE EK, ANLEGGSMIDLAR OG LANGSIKTIG GJELD Konti: Dokumentasjon: Finansielle Anleggsmidlar KRS 9 VPS eller anna ekstern oppgåve LVP Anleggsmidlar Verdifall Aktivering Avskriving Sal KRS 9 (sal av bustadtomter hugs eventuell nedskriving av restverdi) Pensjonsmidlar Eiga avstemming Pensjon Langsiktig Gjeld Pensjonsforpliktingar Finansielle leigeavtalar KRS 8 Avstemming mot årsoppgåver Eiga avstemming Pensjon Oversikt over leigeavtalar vurdering mot Eigenkapital Bundne fond Meirforbruk Eiga avstemming (konsistensavstemming) Statuttar / vilkår for bruken Inndekkingsplan/krav 9 9 3

4 TIDSPUNKT FOR BOKFØRING OG ANORDNINGSPRINSIPPET Bokføring skal skje i den perioden som fakturadatoen tilseier (meirverdiavgiftslova 159) Leveranse i desember og faktura i januar? (Fakt mva ) 1. Utgiftsføring i desember mot balanse «periodisering». utan mva. 2. Inntektsføring i januar mot mot balanse «periodisering». utan mva. 3. Utgiftsføring av faktura med momsbehandling i januar på ordinær måte. Avsetning for påløpne kostnader Som ovanfor SPESIFIKASJONER For hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal det utarbeides: 1. Bokføringsspesifikasjon (dagbok/journal) 2. Kontospesifikasjon (hovedbok) 3. Kundespesifikasjon (reskontro) (alle transaksjonar pr periode og inn og utgåande saldo) 4. Leverandørspesifikasjon (reskontro) (alle transaksjonar pr periode og inn og utgåande saldo) 5. Spesifikasjon av uttak til eiere 6. Spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte. For hver periode med pliktig regnskapsrapportering skal det i tillegg utarbeides: 1. Spesifikasjon av merverdiavgift 2. Spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser. 3. Spesifikasjon av elimineringer og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap Regnskapssystemet skal kunne gjengi spesifikasjoner Må lukke regnskapsperiode

5 EKSEMPEL PÅ SPESIFIKASJON AV MEIRVERDIAVGIFT SPESIFIKASJON AV LØNN Lønnssystemet sjå 5 6 dokumentasjon pr ansatt Spesifikasjon av lønn i regnskapet ( 31 nr 9) Skille avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig Oppgavepliktige opplysninger på eigne konti eller skilles ut ved hjelp av kodrr

6 AVSTEMMINGSRAPPORT PR. KODE/LTKODE RF

7 SALSDOKUMENTETS INNHALD ( 51) Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde: 1) Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen, 2) angivelse av partene 3) ytelsens art og omfang 4) tidspunkt og sted for levering av ytelsen 5) vederlag og betalingsforfall 6) eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner DOKUMENTASJON AV KJØP Dokumentasjon av kjøp skal være salgsdokumentasjonen selger har utstedt og skal inneholde de opplysningene som fremgår av 51 Dersom mottatt salgsdokumentasjon er uriktig eller på annen måte ikke tilfredsstiller kravene i 51 ( ), må kjøper kreve ny salgsdokumentasjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må kjøper kunne sannsynliggjøre at kjøpet er en reell utgift for kjøpers virksomhet. Delrapport III: Nye 516a og 516b skal lyde: 516a. Løpende ytelser Salg av ikke avgiftspliktige tjenester som leveres løpende til fast beløp per periode, i henhold til skriftlig inngått avtale, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon og avtale. Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller angi en referanse til avtalen. Avtalen skal inneholde opplysninger som nevnt i b. Medlemskontingenter Ikke avgiftspliktig medlemskontingent i ideelle organisasjoner som regnskapsmessig anses opptjent på betalingstidspunktet, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon. Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller inneholde opplysninger som nevnt i 511 nr. 2 til

8 REISE OG OPPHOLDSBETALING Det skal fremgå av dokumentasjon av reise og oppholdsutgifter hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i skattebetalingsforskriften 5611 til Delrapport III: Består dokumentasjonen av flere reisedokumenter, og opplysningene som nevnt i første punktum ikke fremgår av hvert enkelt dokument, skal det være gjensidig henvisning mellom dem DOKUMENTASJON AV ANDRE REGNSKAPSMESSIGE OPPLYSNINGER Bevertningsutgifter Formålet med bevertningen Hvem har deltatt på bevertningen Betalingstransaksjoner Betalinger som ikke gjeld kjøp og sal skal minst vise navn på betaler og mottaker. Giroopplysninger Delrapport III:..samt beløp og dokumentasjonsdato

9 DOKUMENTASJON AV ANDRE REGNSKAPSMESSIGE OPPLYSNINGER Dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner skal vise årsaken til at disposisjonen gjennomføres og bokføres. Når disposisjonen er en korreksjon av en bokført opplysning, skal det påføres en gjensidig referanse mellom den nye og den opprinnelige dokumentasjonen så langt det er praktisk mulig RETTING / SLETTING AV BOKFØRTE OPPLYSNINGAR Før ajourhold frist / innsending av pliktig opplysning Retting ved endring av opplysningen Sletting av opplysningen, må likevel framgå av spesifikasjon Etter ajourhold frist / innsending av pliktig opplysning Ny postering som tilbakefører heile den opprinnelige posteringa og erstattes av ny dokumentert postering. Krysshenvisning både på ny og opprinnelig dokumentasjon. Jfr

10 OPPBEVARING AV ELEKTRONISK DOKUMENTASJON 71 Regnskapsmateriale skal oppbevares på en måte som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det samme gjelder bokførte opplysninger som skal holdes elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven 13b. 72 Det skal foreligge en sikkerhetskopi av elektronisk regnskapsmateriale, jf. bokføringsloven 13. Sikkerhetskopien skal oppbevares adskilt fra originalen. Dersom regnskapsmateriale er erstattet ved overføring av regnskapsinformasjon til elektronisk medium med hjemmel i bestemmelser i eller i medhold av bokføringsloven, skal originalt regnskapsmateriale oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi av det elektroniske regnskapsmaterialet OPPBEVARING AV ELEKTRONISK DOKUMENTASJON Delrapport III Sikkerhetskopien skal oppbevares adskilt fra originalen. Testing av sikkerhetskopien skal skje minimum en gang i året. Det skal foreligge en fortegnelse over regnskapsmateriale som er sikkerhetskopiert, hvor ofte sikkerhetskopiering gjennomføres og hvor originalen og sikkerhetskopien oppbevares. Fortegnelsen skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt. Reglene i bokføringsloven 13 og i denne forskrift om oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, oppbevaringssted, oppbevaringstid og sikring gjelder tilsvarende for sikkerhetskopien som for originalen

11 KVEN KAN VEDTA Å AVSETJA /BRUKA FOND? NKRF brev av 15. januar 2009 I hvilken grad kan administrasjonssjefen eller annet underliggende organ selv vedta å avsette til og bruke av disposisjonsfond på rammeområdet i regnskapsskjema 1B, uten at avsetningen er beløpsmessig vedtatt av kommunestyret? Skal budsjettert bruk og avsetning til disposisjonsfond bokføres i samsvar med budsjett, slik at resultatbegrepet mer/mindreforbruk i driftsregnskapet viser avvik ifht kommunestyrets budsjettvedtak? KRD svar av 7. april 2010 Ja Ja REKNESKAPSSKJEMA 1A /1B Regnskapsskjema 1A KOSTRAarter Kommentarer 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 810 Ikke entydig * 6 Sum frie disponible inntekter 7 Renteinntekter og utbytte 900,905 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige 11 merforbruk Til ubundne avsetninger 540,548, 560 Ikke entydig* 13 Til bundne avsetninger 550 Ikke entydig* Bruk av tidligere års regnskapsmessige 14 mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 940, 960 Ikke entydig* 16 Bruk av bundne avsetninger 950 Ikke entydig* 17 Netto avsetninger 18 Overført til investeringsregnskapet 570 Ikke entydig 19 Til fordeling drift 20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Fra Regnskapsskjema 1B 21 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ma1aog2aogkostraarter.html?id=

12 DELEGASJONSADGANG Kommunestyret kan gjennom Økonomireglement, budsjettvedtak eller liknande delegere til underordna organ å avsette til og bruke av fond som ein del av budsjettramma DELEGASJONSADGANG Alle endringar som fører til endring av opplysningane i budsjettskjema 1A og 1B, kan ikkje delegerast. (Kommunestyret vedtek sjølv endringar i budsjettet jfr KL 50 nr 2.)

13 BRUTTO / NETTOLØYVING Bruttoløyving opnar ikkje for bruk av fond utan kommunestyrevedtak som aukar utgiftene. Nettoløyving gir mynde til å avsetta til fond og til å bruka fond for å finansiera auka utgifter Reglement kan gi nærare avgrensingar eller fullmakter REKNESKAPSSKJEMA 1B BRUTTOLØYVING Budsjett Budsjett i fjor Rekneskap i fjor POLITISK STYRING Utgifter Inntekter Netto OPPVEKST Utgifter Inntekter Netto Sum fordelt i drift Ved bruttoløyving på kvart rammeområde/teneste kan dei ikkje bruka eventuelle nye inntekter til å auka utgiftene. t.d. OPPVEKST får ekstra statstilskot på 1 mill. pga. mange framandspråklege. OPPVEKST kan ikkje bruka tilskotet utan at kommunestyret aukar utgiftsbudsjettet. KS kan gi fullmakt til å bruka ekstra inntekter helt eller delvis

14 REKNESKAPSSKJEMA 1B NETTOLØYVING Rammeområder Budsjett Budsjett i fjor Rekneskap i fjor POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN OPPVEKST HELSE/SOSIAL/OMSORG UTVIKLING NAV TEKNISK KONTOR ANDRE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER KONSESJONSKRAFT MVAKOMPENSASJON Sum fordelt i drift Ved nettoløyving på kvart rammeområde/teneste kan dei bruka eventuelle nye inntekter til å auka utgiftene. t.d. OPPVEKST får ekstra statstilskot på 1 mill. pga. mange framandspråklege. OPPVEKST kan då auka utgiftene tilsvarande utan at kommunestyret må gjera budsjettendring BUDSJETTETS BINDANDE VERKNAD Bruk og avsetting til disposisjonsfond som kommunestyret har vedteke skal gjennomførast med det budsjetterte beløp både i skjema 1A og 1B Kommunestyret sin budsjetterte bruk og avsetting til disposisjonsfond bør for oversikten sin del gå fram av skjema 1A

15 OVERSIKT OVER ULIKE DISPOSISJONSFOND I NOTE. Innspel får Rekneskapskomiteen til GKRS KRD har i brev av 7. april 2010 om avsetning til og bruk av disposisjonsfond slått fast at andre enn kommunestyret selv kan avsette og bruke av disposisjonsfond som en del av en nettobudsjettering. Dette vil medføre at kommunens balanse vi inneholde både disposisjonsfond som er avsatt av kommunestyret og disposisjonsfond avsatt av andre. Siden underordna organ sin bruk/avsetning til disposisjonsfond i prinsippet påvirker "Mer/mindreforbruket", mener NKRF Regnskapskomité at dette er en så vesentlig opplysning for kommunestyret at den bør komme med i note til regnskapet. Vi foreslår derfor at det med minst samme detaljeringsgrad som skjema 1B, må opplyses i note om årets bruk/avsetning og om balanseført fond for hvert rammeområde. Det er selvsagt opp til hver enkelt kommune å ta dette med etter dagens regler, men vi finner det så vesentlig at vi mener GKRS bør vurdere å ta det inn som et krav i KRS NOTEFORSLAG Etat IB disp.fond Bruk Avsetning UB disp.fond Administrasjon Skule Helse Bygg og eigedom Teknisk Sum

16 BRUK AV DRIFTSFOND I INVESTERING Disposisjonsfond kan brukast direkte i investeringsrekneskapen (kostra art 940) Bundne driftsfond (eks. kraftfond)kan også brukast direkte i investeringsrekneskapen. (kostra art 950). For å skilja bruk av bundne driftsfond og investeringsfond i investeringsrekneskapen har bruk av bundne investeringsfond fått eigen art 958 frå 2011 Budsjettert bruk av driftsfond i investeringsrekneskapen skal ikkje gjennomførast med større beløp enn det som trengs for finansiell dekning av investeringsrekneskapen. Strykingsreglane i drift påverkar ikkje bruk av disposisjonsfond og bundne driftsfond til investeringar STRYKINGSREGLANE Strykingsreglane ved meirforbruk gjeld både kommunestyret og underordna organ sine avsetningar. Rekkefølgja i strykningane er ikkje regulert. Kommunestyret bør ved delegering av mynde til å avsetta til disposisjonsfond også avklara rekkefølgja for strykningane ved delvis stryking av avsetning til disposisjonsfond

17 TIDSFRIST FOR ENDRING I FORDELING AV BUDSJETT Kommunestyret bør i fordelingsfullmakt til budsjettet vedta tidsfrist for endring (31.12.) Omdisponering av midlar frå eitt år til neste bør skje før Resultatdisponering kan skje ved årsavslutning. (Mindreforbruk avsettes heilt eller delvis til fond) BELØPSMESSIG BUDSJETTERING Kommunestyret sine avsetningar og bruk av disposisjonsfond skal budsjetterast med beløp og førast i rekneskapet i samsvar med budsjett

18 STRYKNINGSBESTEMMELSER Regnskapsforskriften 9 Et merforbruk skal reduseres ved : 1 Overføring til investeringsregnskapet 2 Avsetninger til disposisjonsfond 3 Budsjettert inndekning av regnskapsmessig underskudd Ad nr 2, hva med mindreforbruket fra 2011, som kom.styret vedtok i mai 2012 å avsette til disp.fond? Skal også strykes!! MERFORBRUKDRIFTSREGNSKAPETSTRYKNINGER Underordna organ har sett av 500 til disposisjonsfond og 400 Overført til investeringsregnskapet Regnskapsskjema 1A Rekneskap Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Korr Rekn Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

19 MERFORBRUKDRIFTSREGNSKAPETSTRYKNINGER Regnskapsskjema 1A Rekneskap Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Korr Rekn Underskudd til fremføring (ROBEK) AVSETTING AV FRIE INNTEKTER KS: Konsesjonskraftsinntektene skal avsettes til konsesjonskraftfond Avsettning i samsvar med budsjett! Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Frå 1B Konsesjonskraftinntekter

20 BELØPSMESSIG BUDSJETTERING Eksempel Bruttobudsjettering Konsesjonskraft sal 10 mill Avsetning konsesjonskraftfond 10 mill Rekneskap bruttobudsjett Konsesjonskraft sal 5 mill Avsetning konsesjonskraftfond 10 mill Meirforbruk 5 mill Eksempel nettobudsjettering Netto konsesjonskraft 0 mill Rekneskap nettobudsjett Konsesjonskraft sal 5 mill Avsetning konsesjonskraftfond 5 mill Netto konsesjonskraft 0 mill Meirforbruk 0 mill DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD Kommuneloven 48 : Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet Vedtaket må angi disponering av overskuddet eller dekning av underskuddet Disponering bør være : Avsetning til generelt disposisjonsfond eller Øke driftsrammen i inneværende år på konkrete tiltak Evnt avsetning til disp.fond med merkelapp vedlikehold vei xx, må vedtas på nytt av kommunestyret før det kan brukes. NB! vedtaket er ikke mer bindende enn til neste kommunestyremøte Ubrukte midler kommer tilbake i form av overskudd

21 ÅRSAVSLUTNING DRIFTSREGNSKAPET Mindreforbruk (overskudd) skal disponeres Dvs avsetn til disp.fond eller øke budsjett på 2013 Merforbruk (underskudd) skal dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram... Dvs mot årets budsjett med avsetninger fra tidligere år Alle disp.fond pr må benyttes før det ikke er dekning (unntatt disponert i budsjettet for 2013) (akseptert at kommunen ser inneværende år og påfølgende under ett) Når ikke dekning : neste års budsjett ved særlige forhold ytterligere 2 år Ved ekstraordinære forhold KRD inntil 10 år INVESTERINGSREGNSKAPET Fokus : Utgiftene er investeringsutgifter og ikke drift/vedlikehold Utgifter som ikke kan lånefinansieres skal ha annen finansiering enn lånemidler At driftsutgifter på selvkostområder faktisk er drift og ikke investering, investeringsutgifter skal til investering på selvkost! At lån bare tas opp innenfor vedtatt ramme for lånefinansiering Investeringsregnskapet er et årsregnskap og årsbudsjett Brevet om inv.regnskapet av fra KRD Veileder KRD (H2270)

22 INVESTERINGSVEILEDER Utkast til KRS om avslutning av investeringsregnskap april KRD mener den bryt med Lov og forskrift. KRD skal komme med utgreiing. NKRF regnskapskomité, henvendelse 2009 møte med KRD januar 2009 brev 9. desember KRD Brev 7. april 2010 Budsjettering og regnskapsføring av investeringer. KRD startet våren 2011 arbeide med Veileder BDO og Telemarkforskning. Veileder utgitt , (H2270) Problemstillinger fra tidligere praksis Manglende budsjettendring og rebudsjettering ved forsenkinger Budsjettering av flerårige prosjektet i år 1 også når det er klart at prosjektet først kommer i gang i år 2. Tar opp lån ut fra et ikke realistisk budsjett og oppnår store beløp i ubrukte lånemidler (Styrker likviditeten) Starter opp prosjekt fra tidligere budsjettår uten at det er budsjettert på nytt i året Store budsjettavvik (dette var budsjettert i fjor) EDBtekniske løysinger på prosjektregnskap

23 RAMMER FOR BUDSJETTERING AV INVESTERINGAR Utgangspunkt i KRD s brev til NKRF 7. april 2010 Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå ØKONOMIPLAN Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunes virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. (KL 44 nr 3) Økonomiplanen skal være realistisk. I dette ligger at også investeringsutgiftene må fordeles på de enkelte år i økonomiplanen. Det er ikke obligatorisk å benytte 2A og 2B for økonomiplanen, men det er hensiktsmessig å benytte samme skjema i økonomiplanen som i budsjettet

24 ØKONOMIPLAN SKJEMA 2B ØKONOMIPLAN SKJEMA 2A

25 ÅRSBUDSJETT Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettår (KL 46 nr 1) Investeringsbudsjettet er ettåring, og årsavhengig. Dette gjelder også bevilgningene slik de er fordelt i budsjettskjema 2B. Det er ikke anledning til å budsjettere total kostnadsramme i år 1 for et prosjekt som går over flere år ÅRSBUDSJETT SKJEMA 2B

26 ÅRSBUDSJETT SKJEMA 2B ÅRSBUDSJETT SKJEMA 2B RAMMEBUDSJETT

27 ÅRSBUDSJETT SKJEMA 2A OPPFØLGING AV BUDSJETT Løpende rapportering gjennom året Budsjettjusteringer Rebudsjettering

28 LØPENDE RAPPORTERING GJENNOM ÅRET Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkesting. (KL 47 nr 2) Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjett. (KL 47 nr 3) FORSKJELLEN MELLOM PROSJEKTREGNSKAPER OG ÅRSREGNSKAP FOR INVESTERINGER På bakgrunn av estimater i et kostnadsoverslag vedtar kommunestyret en kostnadsramme for investeringsprosjektet. Budsjettet viser prosjektets finansieringsbehov i år. Et prosjektregnskap viser påløpt hittil for å kunne bli sammenholdt mot kostnadsrammen, mens et investeringsregnskap vil vise regnskapet (hittil) i år for å kunne bli sammenholdt mot årsbudsjettet

29 LØPENDE OPPFØLGING AV PROSJEKT GJENNOM ÅRET 77 LØPENDE OPPFØLGING AV PROSJEKT PR

30 SLUTTREGNSKAP 79 TERTIALRAPPORT Ved endringer i løpet av året som kan få betydning for de investeringsinntekter og utgifter som er fastsatt i årsbudsjettet, er administrasjonen rettslig forpliktet til å gi melding til kommunestyret

31 TERTIALRAPPORT 81 VEDTAK OM BUDSJETTJUSTERING Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av investeringsbudsjettet for 20x1 (tall i tusen kroner): a. Bygging av skole A (reduksjon) b. Bygging av sykehjem A (økning) c. IKT investeringer (økning) Sum endring Rammen for låneopptak for 20x1 økes med 25 mill. til 75 mill

32 BUDSJETTJUSTERING Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettår. Dersom det ikke er konsistente budsjettjusteringer mellom år, vil ikke summen av årenes årsbudsjett være lik kostnadsrammene for prosjektene BUDSJETTENDRING OG REBUDSJETTERING Skule 20x1 20x2 20x3 20x4 Sum Prosjekt vedtak Tidsforskyving Prognoseendring Sum Prosjekt Rebudsjettering Budsjett Rekneskap Tabellen er ikke fra veilederen

33 ÅRSREGNSKAPET OG REGNSKAPSAVSLUTNING Avslutning av investeringsregnskapet og finansiering Sammenheng mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet Forholdet mellom driftsmidler og anvendelse til investeringsformål Om begrepene udekket og udisponert og hvordan dette håndteres Utforming av investeringsnoten FINANSIERING Alle midler som ikke er øremerkede er fri finansiering. Veilederen anbefaler felles finansiering av alle investeringsprosjekter, uten å fordele finansieringskildene på enkeltprosjekter. Finansieringen av investeringsregnskapet skal i utgangspunktet følge budsjettet

34 FINANSIERINGSKILDER I INVESTERINGSREGNSKAPET 1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 2. Bruk av bundet investeringsfond 3. Bruk av lånemidler 4. Bruk av ubundet investeringsfond 5. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet 6. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet Inntektsføres etter anordningsprinsippet Inntektsføres i takt med utgiftene. (Inntektsnotatet GKRS) Fri finansiering/ «inntekter» Inntektsføres/brukes etter behov, avgrensa oppad til budsjett. Rekkefølge bør fremgå av reglement FELLES FINANSIERING All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet er felles finansiering av investeringsporteføljen

35 STRYKNING I DRIFTSREGNSKAPET Overføring av driftsmidler til investeringsregnskapet er dels betinget av driftsresultatet og konsekvensen ved strykninger, og dels betinget av om investeringsregnskapet har behov for driftsfinansiering DRIFTSMIDLER OG AVSETNING TIL INVESTERINGSFORMÅL Kommunen kan både inntektsføre driftsmidler og avsette til ubundet investeringsfond, så lenge kommunen også har andre frie inntekter i investeringsregnskapet

36 DRIFTSMIDLER OG AVSETNING TIL INVESTERINGSFORMÅL Midler som er overført fra drift til investering kan ikke avsettes til ubundet investeringsfond. Det samme gjelder midler fra disposisjonsfond UDEKKET OG UDISPONERT Begrepene udekket og udisponert i investeringsregnskapet er knyttet til avvik mellom regnskap og budsjett totalt sett, og ikke til enkeltprosjekter

37 UDEKKEDE INVESTERINGSUTGIFTER Før man avslutter investeringsregnskapet med udekkede investeringsutgifter, krever regnskapsforskriften at man gjør korrigeringer. Forskriften bestemmer at ved netto merutgift i investeringsregnskapet, skal udekket i regnskapet reduseres ved å: A. Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet. B. Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning UDISPONERT FINANSIERING Før man avslutter investeringsregnskapet med udisponert finansiering eller besparelser, skal man gjøre korrigeringer. I denne situasjonen skal intern finansiering og/eller bruk av lån reduseres ned til det nivå som er nødvendig for å finansiere utgiftene i årets budsjett

38 UDEKKET FØR KORRIGERINGER Strykning i drift UDEKKET ETTER KORRIGERINGER Korrigere avsatt Ved felles finansiering av investeringsporteføljen er eneste korrigering ved udekket i investeringsregnskapet reduksjon av avsetning til ubundet investeringsfond

39 UDISPONERT FØR KORRIGERINGER Redusert kostn. Ubudsjettert salg UDISPONERT ETTER KORRIGERINGER Korrigert Det er ikke anledning til å ha finansiering i investeringsregnskapet ut over det som er nødvendig

40 NOTE ETTER KRS NR 6 Investeringsoversikt som viser større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. Hva med budsjett og prosjektkostnad? OPPLYSNINGER I ÅRSBERETNINGEN Det skal redegjøres for vesentlige avvik fra budsjett i årsberetningen. For finansieringssiden er det naturlig å knytte kommentarene til hovedpostene i skjema 2A

41 REVISJONSBERETNING I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett, (revisjonsforskriften 5) Manglende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet? Overskridelser av budsjett på grunn av anglende rebudsjettering av investeringer? VEDTAK OM LÅNEOPPTAK Eksempelvis kan forslag til vedtak formuleres slik: 1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf skjema 2A og 2B vedlagt, herunder mål og premisser for bevilgningene. 2. Rammen for opptak av lån settes til x,x mill. i 20x1. For resterende bruk av lån i budsjettet (y,y mill.) benyttes ubrukte lånemidler z,z mill. 3. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr

42 Kopi BEHANDLING AV ÅRSREGNSKAPET Vedtak om årsregnskaper skal angi disponering av mindreforbruk eller dekning av merforbruk. Mer/mindreforbruk år t behandles år t+1, dvs som budsjettjustering eller bruk /avsetning til fond. Underskudd i driftsregnskapet kan dekkes inn år t+2, under særlige forhold t+3, t+4. Ekstraordinære forhold inntil t+10 Årsregnskapet Regnskapssjefen Frist Årsberetningen Administrasjonssjefen Frist Kopi Formannskapet Innstilling på årsregnskap og årsberetning Kopi Kommunestyret Vedtar årsregnskap og årsberetning (frist innen 1.7) Revisjonsberetningen Revisor Frist Kontrollutvalget Uttales om regnskapet Kopi Uttalelse Original

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS BUDSJETTERING OG REKNESKAPSFØRING AV INVESTERINGAR Utkast

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET

AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET 1 NEDLASTING AV REKNESKAPSMAPPE PLANLEGGING Er det sett opp Oppgåvefordelingsliste? (13.2) Sett fristar Gjer avtal med revisjonen Årsmelding (frist 31.3.) Revisjonsmelding (frist

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord(KRD) Formåletmeddenneveilederenerågirettledningtilkommunerogfylkeskommunerom budsjetteringavinvesteringerogavslutningavinvesteringsregnskapet.veilederenbyggerpå

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer