G NOBØ ELECTRO A.S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1140130 G NOBØ ELECTRO A.S"

Transkript

1 00 G B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N NOBØ ELECTRO A.S

2 NOBØ ELECTRO A.S B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N HVORDAN KAN DU SENKE DITT ENERGIFORBRUK? SONEINNDELING Orion kan styre inntil uavhengige soner. Med en sone mener vi ett eller flere rom eller ovner/apparat, som følger et bestemt program i løpet av et døgn. Hver sone kan programmeres individuelt for hver dag i uken. Dermed har man mulighet for ulike program for varme og andre funksjoner. Antall ovner/apparater i hver sone er ubegrenset. Gratulerer med anskaffelsen av NOBØ ORION. I denne bruksanvisningen vil vi fortelle deg hvordan du kan bruke ORION til å styre husets elektriske varmeovner, lys og apparater etc., slik at du med samme varmekomfort kan redusere utgiftene til oppvarming vesentlig. Samtidig er det bl.a. mulig for deg å få huset til å se bebodd ut når du ikke er hjemme. NETTSIGNALERING Orion sender sine styresignaler gjennom husets vanlige ledningsnett. På det elektriske utstyr som skal styres, må det monteres såkalte mottakere, som kobler varmeovner og annet elektrisk utstyr AV og PÅ til de tidspunkt du selv velger. Tidspunktene kan innstilles med en times intervall hele døgnet, dvs. du kan ha inntil AV - og PÅ - perioder pr. døgn. STYRING AV VARME Hvis du har montert moderne Nobøovner, må du huske å stille inn komfort- og sparetermostaten til de ønskede temperaturene. Hvis du har ovner med innebygget fast nattsenkningsfunksjon, vil temperaturen i senkningsperioden være fast og begrenset til - C under komfort-temperaturen - avhengig av fabrikat. Ovner med ledning og plugg har ingen reduksjon av temperaturen i spareperiodene. For tak- / gulvvarme anbefales varmen styrt av NOBØs romtermostater for komfort- og sparetemperatur VENUS TR eller TRX. Termostatene har innebygget mottaker for ORION.

3 NOBØ ELECTRO A.S B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N BESKRIVELSE AV ORION HUSK: MAN FRE LØR SØN TIME MINUTT SONE 0 RØD=KOMFORT GRØNN=SPARING RESET-KNAPP FUNKSJONSVELGER Orion UKEER RESET PROGRAMVINDU PROGRAMKNAPPER - TIME - MINUTT KLOKKEVINDU : OVER STYRING AV PROGRAM KONSTANT OVERSTYRING KNAPP PERIODE KOPI SONER STATUS 0 PERIODISK OVERSTYRING SONEKNAPP KOPIKNAPP SONEVINDU STATUSKNAPP

4 NOBØ ELECTRO A.S B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N BESKRIVELSE AV ORION FUNKSJONSVELGER FUNKSJONSVELGEREN skal stå i posisjon "STILL KLOKKE" ved første gangs oppstart av Orion, etter at enheten har vært strømløs i lengre tid (klokkedisplay blinker) eller ved sending av TEST - signal. Posisjon "" benyttes når du første gang lager dine styringsprogram eller ved senere endring av disse. Posisjon "" er den posisjon velgeren skal stå i ved vanlig bruk. VINDUER KLOKKEVINDUET viser tiden i timer og minutter. SONEVINDUET viser den sonen som programmet i gjelder for. LYSREKKEN FOR 0 UKEER angir med gult lys hvilken dag i uken programmet i gjelder for. PROGRAMVINDUET består av en lysrekke med lysfelt. Hvert felt tilsvarer en time, og bildet på forsiden av denne anvisning viser ett komplett døgnprogram med rødt lys i perioder med komforttemperatur og grønt lys i perioder med sparetemperatur. 0 BETJENINGSKNAPPER TIME - MINUTT KNAPPENE 0 benyttes 0 til instilling av dag - samt tid 0i Orions klokke. SONEKNAPPEN benyttes til å velge den sone ( - ) det skal lages program for eller overstyres. Med rød og grønn PROGRAMKNAPP lager du ditt ønskede styringsprogram. KNAPPEN benyttes til å korrigere feiltrykk under programmeringen eller til å oppheve overstyringer (se s.). 0 KOPI-KNAPPEN 0 brukes til å kopiere et døgnprogram fra en dag til en annen dag 0eller fra en sone til en annen sone når programmene er like. KONSTANT OVERSTYRING : Rød og grønn knapp brukes når man ønsker konstant komfort- (rød)

5 NOBØ ELECTRO A.S B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N 0 : RESET : TIME MINUTT MAN TIRS ONS : TIME MINUTT KOPI STUE o oo oo o oo o o o o xxxxxxxx o xxx KOPI 0 0 eller konstant senkningstemperatur (grønn) på en eller flere soner. Påvirker KONSTANT ikke det innlagte program. PERIODISK OVERSTYRING benyttes for kortvarig endring av NÅ-tidens programsekvens. Automatisk tilbakekobling til programmet skjer ved neste nivåendring. STATUSKNAPPEN viser NÅ-situasjonen (komfort/sparing) på alle sonene samtidig. RESET - KNAPPEN KONSTANT benyttes til å null - stille PERIODE SONER ORION, hvis prosessoren har låst seg og enheten ikke KONSTANT lar seg betjene. PERIODE SONER Låsingen skyldes overspenninger på nettet etter f.eks. strømutkobling, lyn - nedslag o.l. Benytt en penn eller en annen spiss gjenstand. BETJENING AV ORION INNSTILLING AV OG TID 0 Programmeringen av Orion gjelder for en uke. 0 Derfor må man først stille inn riktig NÅ-tid. Alle på-føl- gende uker følger deretter samme program.. Sett FUNKSJONSVELGEREN i posisjon "STILL KLOKKE".. Trykk KNAPPEN til det lyser på riktig ukedag i LYSREKKEN.. Still inn korrekt tid i KLOKKEVINDUET ved å trykke på knappene TIME og MINUTT. PERIODE SONER NB! Klokkenøyaktigheten er +/- 0 min. pr. år og er uavhengig av frekvensen (0/0 Hz). 0 PROGRAMMERING Med et program mener vi angivelse av hvor mange av døgnets timer en sone skal ha komforttemperatur (f.eks. C) og hvor 0 0 mange timer sonen skal ha sparetemperatur 0 (f.eks. C). Programkartet 0 på side og kan anvendes for å gi oversikt over SONER og PROGRAM. Bruk dine egne symbol for komfort- og sparetemperatur og marker periodene i diagrammet. Programmeringen blir da mye enklere å 0 gjennomføre etterpå. EKSEMPEL: X= C (PÅ) 0= C (AV) HUSK: Alle feltene må fylles ut.

6 : NOBØ ELECTRO A.S PERIODE SONER B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N INNSTILLING AV PROGRAM TIME MINUTT FUNKSJONSVELGEREN i posisjon "LAG PROGRAM". Enheten vil nå automatisk stille 0 seg KONSTANT PERIODE SONER inn på sone i SONEVINDUET og på mandag i LYSREKKEN FOR UKEER : :, og der KONSTANT PERIODE SONER PERIODE samtlige lamper i PROGRAMVINDUET SONER lyser rødt (ny enhet) eller viser et tidligere innlagt program. Programmeringen kan nå begynne. Hver gang du : trykker på GRØNN PROGRAM-KNAPP PERIODE SONER KONSTANT tennes en grønn lysstolpe i PROGRAMVINDUET. Trykk 0 på rød knapp gir følgelig rødt lys. Følg de programvalg KOPI G du har tegnet opp i programkartet og husk å "fylle ut" 0 samtlige felt. Når mandag er ferdigprogrammert, TIME MINUTT KONSTANT 0 0 trykkes -KNAPPEN, slik at det lyser 0 i lampen 0 SONE for tirsdag. -timersprogrammet 0 fylles så ut på nytt. 0 Slik fortsetter du til alle dagene er programmert. 0 Deretter trykkes SONEKNAPPEN til sone vises ONS TORS i SONEVINDUET. Still inn mandag på 0 nytt med -KNAPPEN og gjenta prosedyren for sone og deretter de øvrige sonene, KONSTANT som skal benyttes. PERIODE SONER 0 Hvis du ønsker å slette alle innlagte program, gjøres følgende: 0. Still FUNKSJONSVELGER i posisjon MINUTT TIME KOPI MINUTT "".. Trykk -KNAPP, GRØNN PROGRAM- 0 KNAPP, SONEKNAPP, KNAPP TIME : MINUTT og KOPIKNAPP KONSTANT 0 inn samtidig. PERIODE SONER 0 0 OGRAM 0 0 Ved feiltrykk under programmeringen kan et uferdig program slettes ved hjelp av KNAPPEN 0. 0 Orion vil da vise det sist valgte program i 0 PROGRAMVINDUET, og programmeringen kan KOPI KOPI starte på nytt. Se også pkt. OVERSTYRING. 0 KOPIERE PROGRAM 0 Hvis flere dager i uka på en eller flere soner skal ha KOPI samme program, kan man spare tid og arbeid ved å

7 NOBØ ELECTRO A.S OGRAM B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N benytte KOPIKNAPPEN 0 til å kopiere det -timersprogram, som vises i PROGRAMVINDUET KOPI SONE KOPI. kan kopiere fra en dag til en annen dag på samme sone, eller fra en dag på en sone til en fritt valgt dag på en annen sone. Det gjøres på følgende måte:. Trykk en gang på KOPIKNAPPEN 0 (- sek.). SONE - og LAMPE vil nå begynne å blinke. 0. Trykk KNAPP : for endring til den dag som KONSTANT PERIODE SONER skal ha samme program.. Trykk en gang til på KOPIKNAPPEN 0 (- sek.). Blinkingen stopper og første kopiering er nå ferdig. Gjenta denne prosedyren for alle ønskede kopieringer til dager/soner. Bruk eget programkart. KONTROLL AV PROGRAM 0 0 For å kontrollere programmene som er innlagt, 0 trykkes KNAPPEN 0 for å "bla igjennom" de ulike dagene. Med SONEKNAPPEN kan man velge de ulike sonene SONE man vil se på. AV SYSTEMET NORMAL Still FUNKSJONSVELGER i 0 posisjon "". 0 Orion viser nå automatisk riktig dag og tid. I PROGRAMVINDUET fremkommer programmet for den sone, som vises i SONEVINDUET TIME MINUTT. 0 Programmet på de øvrige sonene fremkommer i PROGRAMVINDUET ved å "bla igjennom" SONER sonene med SONEKNAPPEN. STATUS STATUS Ved å holde inn STATUSKNAPPEN vil de første feltene i PROGRAM-VINDUET 0 vise øyeblikksituas- jonen for alle sonene 0 samtidig. Soner med senkning (AV) lyser grønt - de øvrige lyser rødt. KOPI 0 0

8 PERIODE SONER NOBØ ELECTRO A.S 0 B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N OVERSTYRING AV PROGRAM (Funksjonsvelger i posisjon ) 0 0 KONSTANT OVERSTYRING KONSTANT Den røde og grønne KONSTANTKNAPPEN benyttes når man ønsker en langvarig overstyring av ett eller flere program, f.eks. ved et lengre fravær. Ved å trykke inn den grønne knappen noen sekunder, vil TIME MINUTT samtlige lamper i PROGRAMVINDUET lyse grønt. Derved går alle apparater som befinner seg på den sonen som vises i SONE-VINDUET i senkning eller AV. : Ønsker man å "slå av" flere 0 PERIODE soner, må SONER disse sonene velges i tur og orden med SONEKNAPPEN PROGRAM, og grønn KONSTANTKNAPP trykkes for 0 hver sone. Ønsker man derimot komforttemperatur (PÅ-funksjon) på en eller flere soner, trykkes den røde KONSTANT-KNAPPEN. Samtlige lamper i PROGRAMVINDUET lyser da rødt. 0 Ved et kort trykk på -KNAPPEN oppheves overstyringen 0 på den sone, som vises i SONE-VINDUET KOPI 0, og det opprinnelige program 0 fremkommer igjen i PROGRAM-VINDUET. Gjenta denne operasjon for de soner du ønsker å oppheve overstyringen på 0 (sonene velges med SONEKNAPPEN. Ved et lengre PERIODE trykk (- sek.) på -KNAPPEN oppheves all overstyring på samtlige soner. Blinkende SONE-VINDU og -LAMPE indikerer at ordren 0 er utført. 0 Blinkingen opphører når knappen slippes! Hvis Orion er 0 sperret, må denne oppheves før overstyring kan gjennomføres. 0 (Se avsnitt om betjeningssperre, side ) KORTVARIG OVERSTYRING 0 TIME Ethvert program MINUTTkan overstyres for en kortere periode ved å trykke inn PERIODE- 0 KNAPPEN. I PROGRAMVINDUET 0 vil resten av den perioden man befinner seg i når man trykker endres til det motsatte. 0 Eksempel: Fra kl..00 til kl..00 er det komfortperiode (røde lys) på på den valgte sonen. Kl..00 trykkes PERIODEKNAPPEN. Derved endres perioden.00 til.00 til 0 0 spareperiode (grønne lys). Det omvendte skjer hvis man befinner seg i en spareperiode når man trykker PERIODEKNAPPEN 0. Fra kl..00 styres ovnene automatisk etter det opprinnelige program igjen. Hvis du vil oppheve styringen i løpet av perioden kan du: A. Trykke PERIODEKNAPPEN en gang 0til. B. Trykke kort på KNAPPEN NB! Ved lengre KOPI trykk (- sek.) oppheves all overstyring på samtlige soner! 0

9 NOBØ ELECTRO A.S B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N EKSTERN OVERSTYRING Innvendig er ORION utstyrt med klemmepar for ekstern KONSTANT potensialfri overstyring. Klemmeparene - tilsvarer sonene -. Det femte klemmeparet () tilsvarer sone. Når klemmeparene - og kortsluttes (potensialfritt), går tilsvarende soner i senkning eller AV - avhengig av type mottager. FELLES OVERSTYRING AV SONENE -0 Når du på kretskortet til R0 RDC setter microbryter SW i posisjon «ON» og tar sonene og : være programmert til konstant komfort KONSTANT (rødt), kan sonene - 0 PERIODE benyttes på vanlig SONER måte (se Monteringsanvisningen for ORION ). Hvis sone programmeres til kortvarig eller konstant senkning (grønt), vil sonene - 0 gå i frostsikring (ca. C) i senkningsperioden(e) uansett termostatinnstilling. Grønn diode på ovnene tennes. Hvis sone programmeres til kortvarig eller konstant senkning (grønt), vil sonene - 0 gå i «stand LAG by» PROGRAM (AV) i senkningsperioden(e) uansett termostatinnstilling. Alle ovnsdioder vil være slukket. Sone har prioritet over sone, hvis begge 0 er programmert til «grønt» samtidig. Ønskes varme rom når man returnerer etter forlenget fravær (< uke), må sone og/eller sone programmeres til «rødt» igjen noen timer før man returnerer. Da vil sonene - 0 igjen følge sine normale program. PERIODE SONER BETJENINGSSPERRE For å hindre at uvedkommende endrer på de valgte program, kan betjeningsknappene på Orion blokkeres. Følgende må da gjøres: FUNKSJONSVELGER skal stå i posisjon "". TIME MINUTT Trykk så KNAPP, grønn PROGRAMKNAPP 0 og SONEKNAPP samtidig i ca. sekunder - og enheten er sperret. For å oppheve sperringen, er det bare å gjenta prosedyren. : TIRS PROGRAM ONS TORS SONE KOPI TIME MINUTT 0 GSERVE VED STRØMBRUDD 0 Samtlige lys på enheten vil være slukket under en strømutkobling, men Orion har uendelig gangreserve for 0 programmene. Selve uret har 0- dagers gangreserve. Hvis strømutkoblingen varer lenger, vil KLOKKEN måtte stilles på nytt når strømmen kommer tilbake. Dette varsles med blinkende lys i KLOKKEVINDUET. 0

10 NOBØ ELECTRO A.S B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N MOTTAKERTYPER Orion sender AV- og PÅ-signal til ulike typer av mottakere - avhengig av hva slags apparat, som skal styres. Samtlige mottakertyper er utstyrt med en - posisjons velger for innstilling av riktig sone ( - ). R0 RDC. R0 RDC Pluggbar funksjonsenhet med separate innstillinger av komfort - og sparetemperatur samt innebygget mottager med kanalvelger. Har gult driftslys samt rød og grønn lysdiode.. RC Ujordet stikk - kontakt - mottaker for styring av ovner/apparater med ledning og plugg.. RCE Som ovenfor, men i jordet utførelse. RS Mottaker for styring av fastmonterte ovner og apparater. Montering i veggboks eller koblingsboks. Gir - polet brudd ved «sparesignal» (0A, NC - kontakt). RC RC /RCE. RSM Mottaker for styring av utelys o.l. Har små dimensjoner og passer for montering i veggboks. Gir - polet brudd eller potensialfri kobling ved «sparesignal» (A, NC - kontakt).. RSX Mottakeren monteres på skinne i sikringsskapet. Gir - polet brudd eller potensialfri kobling ved «sparesignal». Har rød og grønn lysdiode. (A, NC - kontakt).. RBS Som RS, men med den forskjell at RBS - mottakeren. Gir - polet lukking ved «sparesignal».(0a, NO - kontakt). Benyttes f.eks. til ovner/termostater med nattsenkingsfunksjon. RS /RBS.RBSM Mottaker for styring av nattsenkingselement i ovner eller termostater. Passer for montering i koblingsboks. - polet lukkekontakt eller potensialfri kobling ved «sparesignal». (A, NO - kontakt).. RBSX Mottakeren monteres på skinne i 0

11 NOBØ ELECTRO A.S B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N System 00 RECEIVER RSM RSM/RBSM 0 sikringsskapet. Gir - polet lukking eller potensialfri kobling ved «sparesignal». (A, NO - kontakt). 0. RF Mottager med vekslingsrele og - polet bryter for innfelt montering i ELKO -, ELJO - eller Bush Jaeger - rammer. Kan benyttes sammen med gulvvarmetermostater eller for styring av inne/utelys. Har rød/grønn lysdiode. (0A).. VENUS TR A dobbel romtermostat med innebygget mottager for ORION. Kan også leveres med gulv- eller fjernføler.. RP Plugg - inn - mottaker for bruk i tidligere modeller av NOBØ - ovner av typene GER/KER/TER og PER. RSX /RBSX RF 0 ZONE 0 0 TRX VENUS TR RP

12 NOBØ ELECTRO A.S B R U K S A N V I S N I N G N O B Ø O R I O N SKJEMA TIL EGET BRUK:

13

14 reklamehuset - 0 NOBØ ELECTRO A.S N O B Ø E L E C T R O A S P o s t b o k s, 0 S t j ø r d a l T l f : 0 0. F a x : 0. E - m a i l : f i r m a p o s n o b o. n o w w w. n o b o. n o

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Generell brukerveiledning for hyttami.no

Generell brukerveiledning for hyttami.no Generell brukerveiledning for hyttami.no HyttaMi har siden etableringen i 2003 vokst til å bli den største aktøren i Norge innen hyttestyring. Målet har hele tiden vært å kunne tilby en komplett og brukervennlig

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer