Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning"

Transkript

1 Lys for bedre læring Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning

2 Lys for bedre læring Læring er oppfattelse, utvalg, organisering, tolking og lagring av stimuli. Vår evne til å lære, lagre og videreføre kunnskap til nye generasjoner er grunnleggende for all utvikling. Det moderne kunnskapssamfunnet setter stadig strengere krav til riktig lys for optimalt læringsmiljø. Det er disse utfordringene vi kan løse, det er her vi har vår ekspertise. Det er utvist stor omhu for å sikre at illustrasjoner og tekniske spesifikasjoner i denne brosjyren er korrekte på utgivelsestidspunktet. Glamox tar forbehold om produksjonsmessige og tekniske endringer på produkter som er oppgitt i denne brosjyren, endringer av sortiment og trykkfeil. Glamox fraskriver seg ethvert ansvar for de følger slike feil måtte medføre for brukerne av brosjyren. Lys for bedre læring - juni/009 GLAMOX - Lys for bedre læring

3 Lys for bedre læring En skole i endring Skolebyggene som ble tegnet på 70 og 80 tallet er svært forskjellig fra de skoler som blir tegnet i dag. Undervisningen blir organisert forskjellig og hjelpemidlene vi anvender i dag krever andre typer løsninger. Løsningene setter større krav til fleksibilitet både når det gjelder byggutforming og ikke minst når det gjelder belysningen. Vår kompetanse om hva som er godt læringsmiljø har økt noe som gir nye muligheter til å tilrettelegge belysningsløsninger for det enkelte årstrinn og det enkelte fag. IKT har satt nye undervisningsformer på kartet noe som gir nye utfordringer i forholdet mellom formidler og mottaker. Formidlerens rolle er like viktig som før og den visuelle kontakten bidrar til å holde økt fokus. Økt fokus på formidler forenkler kommunikasjonen og øker evnen til å tilegne seg kunnskap. Ved å sette seg inn i de utfordringer som ligger i ny teknologi og nye undervisningsformer ønsker Glamox å bidra med å lage gode belysningsløsninger for morgendagens skole. INNHOLD Lys og læring...4 Riktig belysning tilpasset barns utvikling...6 Presentasjonsbelysning...8 Nasjonale normer og forskrifter...10 Det handler om å ta ansvar...1 Hvordan spare energi?...13 Lysstyring og energisparing...14 Uttalelser...16 Klasserom for 7-1-åringer...18 Klasserom for 7-1-åringer...19 Klasserom for 1-16-åringer...0 Klasserom for 1-16-åringer...1 Sløydsal... Auditorium...3 Korridor...4 Korridor...5 Bibliotek...6 Lærerrom...7 Gymnastikksal...8 Kantine...9 Referanser...30 Produktmatrise...3 Produktpresentasjon...34 GLAMOX - Lys for bedre læring

4 Lys og læring Riktig lys? 70-80% av alle sanseinntrykk formidles via synsapparatet. Dette gjør lys til den viktigste formidler av informasjon i forhold til menneskets sanseapparat. Belysningen har derfor den største betydning for selve læringsprosessen både med hensyn på fokus, konsentrasjon og velvære. Vi ser alltid begrepet riktig lys i sammenheng med den aktivitet som skal utføres i rommet. I det tradisjonelle klasserommet finner vi aktiviteter som ofte legger vekt på lese og skrivearbeid. Vi må derfor prioritere gode kontrastforhold og unngå store forskjeller mellom lys og mørke. Barn har som regel et mindre utviklet bildeforråd og trenger lenger tid før de gjenkjenner objekter de ikke har sett tidligere. For at bildeforrådet skal utvikles er det behov for stimulans i form av variasjoner i lys og skygge. Til dette trenger vi godt modellerende lys. I brytningen mellom det duse, kontrastgivende lyset og det direkte, modellerende lyset ligger de optimale forhold for læring. 4 GLAMOX - Lys for bedre læring

5 Lys og læring Aldersbetinget belysning Hva kan de forskjellige trinnene i barns utvikling fotelle oss om god belysning i undervisningen? Kan vi bruke de samme kvalitetskrav i alle typer klasserom uansett alder, fag eller pedagogisk metode? Innen kognitive læringsteorier er man opptatt av de prosessene som skjer inne i hodet på elevene. Sentralt står modeller for hvordan ytre stimuli omformes til informasjon og hvordan denne organiseres og lagres i hukommelsen. De viktigste former for ytre stimuli er de som kommuniseres via syn og hørsel. Synet står for ca 80% av den informasjonsmengden som hjernen mottar via sanseapparatet. Spesielt Jean Piaget`s teorier tar for seg hvordan ulike former for stimuli og aktivitet bidrar til læringsmiljøet. Han mente at synet sammen med fysisk, motorisk aktivitet gjorde at skjemaer ble forandret på grunn av nye erfaringer (Akkommodasjon) eller at nye objekter og erfaringer blir tatt opp i eksisterende skjemaer (Assimilasjon). GLAMOX - Lys for bedre læring 5

6 Riktig belysning tilpasset barns utvikling I den pre-operasjonelle perioden 7 år er det leken som er den dominerende lærende aktiviteten. Språkutvikling og øvrig intellektuell utvikling knyttes til operative funksjoner i leken. Avstandsbedømmelse, finmotorikk, fargenyanser og bedømmelse av 3 dimensjonale former er dermed en avgjørende faktor for en gunstig utvikling i denne perioden. For å få en optimal læringskurve på disse feltene er det viktig å benytte en stor grad av rettet lys når det kunstige lyset må benyttes. Det rettede lyset gir både lys og skygge og gir dermed bedre vilkår for avstandsbedømmelse som er så viktig for opplæring av finmotorikk. Også 3 dimensjonale former får bedre vilkår for gjenkjennelse og læring med det rettede lyset. Selv om barn er mer følsom for lys betyr ikke det at de er mer følsom for blending. Barnets evne til adapsjon forhindrer at ubehagsblending er noe stort problem. Flimmer kan derimot være et stort problem. Direkterettet lys med gammel konvensjonell forkobling er derfor ikke å anbefale. Den konkret-operasjonelle perioden 7 1 år kjennetegnes ved at tenkningen blir operasjonell. Begreper som mengde, vekt og volum kan foretas på et abstrakt nivå uavhengig av det konkrete objektet. Konstantbegrepet blir mulig å forstå, som igjen er en viktig forutsetning for å forstå tallbegreper og regnestykker. I denne perioden er det en vekselbruk mellom 3 dimensjonale objekter og boken som blir de viktige hjelpemidlene for videre utvikling. Ulike 6 GLAMOX - Lys for bedre læring

7 Riktig belysning tilpasset barns utvikling objekter blir satt i skjema i forhold til type objekt, form, vekt o.l. Belysningsteknisk vil gode kontrastforhold spille en stadig viktigere rolle da det er dimensjonale former for kommunikasjon som blir mer benyttet. Løsningsteknisk beveger vi oss mot en mer diffusert belysning i klasserommet/grupperommet. Dette betyr en høyere andel indirekte lys eller en høyere belysningsstyrke på vertikale flater. I den formal-operasjonelle perioden, fra ca. 1 år, kjennetegnes ved at nye strukturer kan stå på egne ben uten konkret støtte. Bilder og objekter kan lettere assimileres på grunnlag av tidligere erfaringer som er satt i system. Idéene trenger ikke lenger å ha fotfeste i realitetene. Biologisk er nå sanseapparatet ferdig utviklet noe som setter noe større krav i forhold til blending. En stadig større del av sanseinntrykk (persepsjon) kommer fra bøker. Hele kommunikasjonsmønsteret er blitt mer dimensjonalt. Belysningsteknisk får derfor det diffuserende og kontrastskapende lyset enda større betydning, noe som betyr ytterligere økende andel indirekte belysning eller økende belysningsstyrke på vertikale flater. GLAMOX - Lys for bedre læring 7

8 Presentasjonsbelysning Hvorfor lærer vi lettere når formidleren er tilstede? Er kroppsspråk og mimikk en viktig del av det å formidle et budskap? Hvis det er slik, hvorfor skal da læreren plasseres mellom tavlebelysningen og allmennbelysningen i rommet? Ved å la formidleren komme frem i lyset sikrer du at budskapet får større oppmerksomhet. Et rettet topplys rammer inn formidleren samtidig som et mykt og rettet lys vinkles 45 grader for at ansiktsmimikken og kroppsspråket skal komme tydeligere frem. C50-PS OPA 80 cm 100 cm C50-PS SA Presentasjonsbelysning er viktig ved universell utfoming. Godt lys på læreren bidrar til et godt læringsmiljø også for hørselshemmede. Ved bruk av Glamox C50-PS OPA er det tilstrekkelig å benytte en asymmetrisk avdekning, type Glamox C50-PS SA, for tavlebelysning. 8 GLAMOX - Lys for bedre læring

9 Presentasjonsbelysning Presentasjonsbelysning Løsning uten presentasjonsbelysning GLAMOX - Lys for bedre læring 9

10 Nasjonale normer og forskrifter Generelle krav De generelle byggetekniske krav til et skolebygg er beskrevet i Plan og bygningsloven (Pbl), Teknisk Forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift (REN). I tillegg setter brannvernsloven og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOB) krav til tekniske innretninger som omhandler varsling og evakuering. Belysning For prosjektering av belysning gjelder NS-EN og Lyskulturs publikasjon 1b som fungerer som veiledning til standarden. Normen setter krav til minimum belysningsstyrke i lux og minimum blending i UGR tall. I tillegg settes det noen enkle krav til fargegjengivelse som stort sett alltid tilfredsstilles ved bruk av moderne lyskilder. Normen forklarer også hvilke kriterier som skal legges til grunn ved prosjektering av belysning. Disse er: Visuell komfort. Beskrivelse av følelse av tilfredshet med belysningen. Visuell ytelse. Belysningens evne til å gjøre den visuelle oppgaven enklere. Sikkerhet De parametre som er avgjørende for å tilfredsstille kriteriene er: 1. Lysfordeling i rommet. Belysningsstyrke 3. Blending 4. Retning fra lyset 5. Lysets evne til å gjengi farge 6. Flimmer 7. Dagslys 10 GLAMOX - Lys for bedre læring

11 Nasjonale normer og forskrifter For et klasserom forteller tabellverket at arbeidsfeltet skal ha 300 lux eller 500 lux om det skal benyttes til kveldsundervisning. Jevnheten i et arbeidsfelt skal være 0,7. Husk at tavlen er også er beskrevet som et arbeidsfelt. Fordelingen av lys i arbeidsrommet med arbeidsfelt, nærfelt og omfeltet er godt beskrevet i Lyskulturs publikasjon 1b. Utfordringen er ofte å definere størrelsen på arbeidsfeltet. Problemet med flimmer fra belysningen er et ikke-problem når man benytter moderne lyskilder og forkoblinger (HF). Det parameteret som da gjenstår er retningen fra lyset og det er dette punktet som ofte avgjør om belysningsanlegget blir dårlig, tilfredsstillende eller godt. Spørsmålene kan ofte være mange: Skal det benyttes downlight? Skal det være indirekte belysning? Hvor stor andel direktestrålende lys skal vi ha? Vi håper denne brosjyren kan hjelpe deg med å gjøre et godt valg på dette området. Nødbelysning Europeiske normer (EN) NS-EN 1838 Synlighets og lyskrav omfatter belysningtekniske forhold som krav til leseavstander, jevnhet i belysningen, belysningsnivå o.l. NEK-EN Sentrale nettforsyningssystemer Systemnorm for sentral nettforsyning. Omfatter utforming, drift og vedlikehold av sentralen i et slikt system. Henviser til produktnormene for eksempel UPS og nødlysarmaturer. NEK-EN 5017 Nødlyssystemer Systemnorm for nødlyssystemer. Omfatter utforming, drift og vedlikehold for selve nødlyssystemet. Henviser til produktnormene for eksempel nødlysarmaturer og stasjonære batterier. EN (Nødlysarmaturer) + EN (UPS) Produktnormer for nødlysarmaturer og Uninterruptible Power Systems (UPS). Energiberegning Bygningsenergidirektivet fra EU (00/91/EC) peker på hvilke energibærere som skal være med i en energiberegningsanalyse i et bygg. Belysning er en av disse og det er NS-EN15193 som legges til grunn for hvordan energiforbruket til belysningsanlegget skal beregnes. Forbruket skal angis i kwh/m²/år som går under betegnelsen LENI (Light Energy Numeric Indicator). Grensetall og årlig driftstid for ulike bygg står beskrevet i NS 3031:007. For skole er grenseverdien i dag kwh/m²/år. Beregningen tar for skoler utgangspunkt i 00 timer driftstid i året. Universell utforming NS11001 tar for seg ulike behov som det må tas hensyn til ved universell utforming av bygg. Normer og forskrifter Plan og Bygningsloven (Pbl) Teknisk forskrift (TEK) Veiledning til Teknisk forskrift (REN) NS3031 Beregning av bygningers energiytelse NS-EN15193 Beregning av energiforbruket til belysningsanlegg NS-EN Belysning av innendørs arbeidsplasser Veiledning til NS-EN Lyskulturs publikasjon 1B NS11001 Universell utforming av bygg GLAMOX - Lys for bedre læring 11

12 Det handler om å ta ansvar Hvis alle landets skoler skifter ut belysningen til en intelligent belysningsløsning, vil Norge spare utslipp av ca tonn CO i året Miljøspørsmål knyttet til energibruk blir antageligvis den største utfordringen menneskeheten vil møte de neste 0 årene. Den mest miljøriktige energien vil alltid være den vi ikke bruker og det er her moderne teknologi kan hjelpe oss. Belysning står for ca 0% av energiforbruket i et skolebygg i dag. Det største inneklima problemet er å få temperaturen ned om sommeren. Ved å slå av lyset automatisk når ingen er tilstede og regulere ned den kunstige belysningen når dagslyset gir et tilskudd i rommet kan man spare både det globale miljøet, det lokale innemiljøet og store driftsutgifter. Den moderne skolen har behov for fleksible belysningsløsninger som skal bidra til å skape trivsel og ivareta varierende lysbehov relatert til en rekke ulike brukssituasjoner. Et optimalt lysstyringssytem kan gi opp til 70% energisparing. Tilskudd Enova har ulike tilskuddsordninger for energibesparende tiltak. Dette omfatter også belysning. For mer informasjon se 1 GLAMOX - Lys for bedre læring

13 Hvordan spare energi? Energibesparelse innen belysning betyr å slå av lyset automatisk når det ikke er personer tilstede. Noe som enkelt kan gjøres med en bevegelsessensor. En annen mulighet er å regulere ned den kunstige belysningen når dagslyset gir et lystilskudd. Dette gjøres med en lyssensor. En viktig faktor er også at mindre brukstid gir lengre levetid på komponenter og lyskilder. EN er standarden som beskriver hvordan man skal beregne energiforbruket av et belysningsanlegg. I henhold til denne standarden er det forbrukt energi som skal dokumenteres (kwh/m²). EN benytter en LENI indikator som dokumenterer totalt forbrukt energi til belysning. LENI star for Lighting Energy Numeric Indicator og betyr kilowatt time per kvadratmeter pr år (kwh/m /år). LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) LENIcalculated = Wtotal / A = (Wlight + Wparasitic ) / A Wlight = Årlig forbruk belysning Wparasitic = Parasitt last som styringsmoduler, sensorer, forkoblinger som forbruker når de er avslått o.l. A = Byggets areal (m ) GLAMOX - Lys for bedre læring 13

14 Lysstyring og energisparing Reduserer energibruken og dermed driftskostnadene for bygningen Tilpasser belysningen etter våre individuelle behov og bedrer arbeidsmiljøet Valg av løsning avhenger av hvilke behov man ønsker å dekke. I tillegg kan økonomi sette begrensninger for valget. Hva er lysstyring? Begrepet lysstyring beskriver endringer og kontroll med utsendelse av lys fra armaturer. Parametrene som endres og kontrolleres er: lysfordelingen nivået (belysningsstyrke/luminans) spektralfordelingen (lysets farge) Dagslyssensor kan sammen med tilstedeværelsessensor oppnå høye energibesparelser. Ikke kun på Energikostnader med: strømregningen, men en slik løsning forlenger også levetiden på lyskilder og forkoblinger. Styring kan gjennomføres manuelt eller automatisk og kan gjelde enkeltarmaturer eller grupper av armaturer. Dette foregår ved at enkle eller grupper av armaturer dimmes kontinuerlig eller trinnvis, eventuelt slås av/på. Manuell styring såvel som automatisk er aktuelt. Det viktigste er å kartlegger behovet på et tidlig tidspunkt for å unngå unødige kostnader. Energisparing Et optimalt lysstyringssystem kan gi opptil 70% energisparing, dersom det benyttes elektronisk reaktor (HF). Bevegelsdetektorer og dagslysstyringer vil kunne gi ytterligere besparelser. Gammelt anlegg Ny optikk HF forkobling Bevegelses detektor (MD) MD + dags lysdetektor Belysning i skoler har en tendens til å bli glemt, men opp til 40% av skolens strømregning går til belysning. Store besparelser kan oppnås ved god planlegging. Lysstyring og energibesparelse kan gjøre på mange måter. Bevegelses- eller ultralydsensor, føler tilstedeværelse. Disse kan benyttes for å skru lyset av og på når det er behov for det. Hvis alle landets skoler skifter belysning til en intelligent belysningsløsning, spares det ca tonn CO utslipp i året. Den årlige økonomiske besparelsen tilsvarer flere lærere i norske skoler eller innkjøp av 1 million nye lærebøker. Den årlige besparelsen kunne også vært benyttet til nye elev PC er eller flere smartboards for en interaktiv undervisning. 14 GLAMOX - Lys for bedre læring

15 Lysstyring og energisparing Tilpasse belysning til ulike arbeidsoppgaver Skape ønskede lysvirkninger Det er ofte et ønske om å ha mulighet til å skape forskjellige scenarier som er utgangspunket for mindre lysstyringsanlegg. Ofte er det av praktiske hensyn, fordi rommet brukes til flere arbeidsoppgaver, som f.eks. vanlig undervisning, bruk av videokanon eller fremføring av et rollespill eller teater. Det er viktig at man raskt kan skifte fra en lyssetting til en annen. For enkelhets skyld memoreres de forskjellige settingene til bestemte brytere eller til en fjernkontroll. Kompleksiteten avgjør hvor mange kanaler man må ha, og om scenariene skal bindes sammen i en sekvens, slik at et scenario går over i neste automatisk. Dette lar seg gjøre med forholdsvis enkle systemer, og til en relativt lav pris sammenlignet med tilsvarende systemer for 10 år siden. I tillegg til regulering av nivå, finnes ulike sekvensstyringer av optisk karakter, f.eks. endring av lysretning, overgang fra smalstrålende til bredstrålende lyskastere, eller filtre som skifter farge på lyset. GLAMOX - Lys for bedre læring 15

16 Uttalelser For barns trivsel og læring For at barns trivsel og læring skal bli best mulig er det mange faktorer som må påses utover det rent sosiale og en dyktig pedagog. De fysiske rammene som tilbys vil også ha stor betydning for både konsentrasjonsevnen og læringsmuligheten. Det er viktig at barn tilbys lokaler med frisk luft, tilrettelagt miljø, men også estetiske og riktig belyste lokaler. Visuell læring betinges ikke bare av nok lys, men er i minst like stor grad betinget av riktig lyssetting. Lyssettingen vil i stor grad påvirke barns fokus og konsentrasjonsevne og er således avgjørende for best mulig læringsutbytte. (Sitat: Hovedvernombud for Oslo skolene, Knut Myhrer) Glamox bestreber seg for å være en ledende virksomhet innen miljøvennlig belysning. Vi forbedrer kontinuerlig vår produktutvikling, produksjon og pakkeprosesser for å spare energi og avfallsprodukter. Glamox er stolt av å være forbundet med miljøvennlige prosjekter og anlegg. 16 GLAMOX - Lys for bedre læring

17

18 Klasserom 1 for 7-1-åringer Rombeskrivelse Klasseværelse: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m 6 stk C50-P 35 SU i rekker. stk C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA for kombinasjon presentasjons- og tavlebelysning. Energisparing Lyskvalitet Visuell oppfattelse utvikles opp till en alder på ca1 år. Det er også i denne perioden fin motorikk utvikles. Dette betyr at man bør ha et mer direkte rettet lys for å forsterke dybdesynet. Det valgte løsningsforslaget er bruk av armaturer med kun 0% opplys. Dette vil gi riktig lys på pultene samt bidra til et godt læringsmiljø. Samtidig er det viktig med godt lys på tavle og lærer. Kombinasjon C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA sikrer dette. Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh 33, Ny standard installasjon 130 kwh, Intelligent installasjon 660 kwh 11, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon C50-P 35 C50-P 135 SA C50-P 135 OPA Intelligent installasjon C50-P 35 DALI C50-P 135 SA DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel stk. Multisensorer styrer hele klasserommet med unntak av tavlebelysningen. Midtrekken og armaturrekken nærmest vindu styres både i forhold til tilstedeværelse og innslipp av dagslys. Systemet er et hurtigkoblingssystem som benytter RJ45 kontakter. Isolux diagram - lysfordeling < < 700 For mer teknisk informasjon 18 GLAMOX - Lys for bedre læring

19 Klasserom for 7-1-åringer Energisparing Lyskvalitet Visuell oppfattelse utvikles opp till en alder på 1 år. Det er også i denne perioden finmotorikk utvikles. Dette betyr at man bør ha et mer direkte rettet lys for å forsterke dybdesynet. Denne løsningen har armaturer innfelt i tak og gir kun direkte belysning, som gir skygger og høy kontrast. Dette vil gi riktig lys på pultene samt bidra til et godt læringsmiljø. Kombinasjon C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA sikrer dette. Rombeskrivelse Klasseværelse: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m 6 stk C0-R300 8 SL i rekker. stk C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA for kombinasjon presentasjons- og tavlebelysning. Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh 33, Ny standard installasjon 1144 kwh 19, Intelligent installasjon 57 kwh 9, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon Intelligent installasjon C0-R300 8 SL C50-P 135 SA C50-P 135 OPA C0-R300 8 SL DALI C50-P 135 SA DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 550 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring 19

20 Klasserom 1 for 1-16-åringer Rombeskrivelse Klasseværelse: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m. 6 stk C0-P SU (60/40) i rekker. stk C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA for kombinasjon presentasjons- og tavlebelysning. Energisparing Lyskvalitet Barn i 1 til 16 års alderen begynner selv og skape generelle synsregler. For å trene barna i abstrakt tenkning og motvirke monotomi i belysningen er det viktig å benytte noe mere indirekte lys. Det optimale vil derfor være en balansert løsning med både direkte og indirekte rettet lys. Valgte løsning har en lysfordeling 60/40 ned/opp. Dette vil gi riktig lys på pultene samt bidra til et godt læringsmiljø. Samtidig er det viktig med godt lys på tavle og lærer. Kombinasjon C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA sikrer dette. Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh Ny standard installasjon 130 kwh Intelligent installasjon 660 kwh Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon Intelligent installasjon C0-P1 35 SU C50-P 135 SA C50-P 135 OPA C0-P1 35 SL DALI C50-P 135 SA DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 675 For mer teknisk informasjon 0 GLAMOX - Lys for bedre læring

21 Klasserom for 1-16-åringer Energisparing Lyskvalitet Barn i 1 til 16 års alderen begynner selv og skape generelle synsregler. For å trene barna i abstrakt tenkning og motvirke monotomi i belysningen er det viktig å benytte noe mere indirekte lys. Det optimale vil derfor være en balansert løsning med både direkte og indirekte rettet lys. Denne løsningen har armaturer med en myk og indirekte belysning som gir en balansert belysning. Dette vil gi riktig lys på pultene samt bidra til et godt læringsmiljø. Samtidig er det viktig med godt lys på tavle og lærer. Kombinasjon C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA sikrer dette. Rombeskrivelse Klasseværelse: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m. 10 stk C30-RO600 4 SU i rekker a 5 armaturer. stk C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA for kombinasjon presentasjons- og tavlebelysning. Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh 33, Ny standard installasjon 1496 kwh 4, ,3 Intelligent installasjon 784 kwh 1, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon Intelligent installasjon C30-RO 600 4HFSU C50-P 135 SA C50-P 135 OPA C30-RO 600 4HFSU DALI C50-P 135 SA DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 675 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring 1

22 Sløydsal Rombeskrivelse Sløydsal: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m. 8 stk i0 CL W/REF i rekker. Lyskvalitet Konsentrasjon. Enten man sager eller borer, er god belysning et krav for presisjonsarbeid. Samtidig er det krav til tette armaturer i slike arealer. Valgt belysningsløsning gir et rettet lys som skaper lys/ skygge effekter på objektene man arbeider med. Energisparing Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh Ny standard installasjon 130 kwh Intelligent installasjon 660 kwh Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon i0 35 CL M/REF 8 Intelligent installasjon i0 35 CL M/REF DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 560 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring

23 Auditorium Lyskvalitet Fleksibilitet. Muligheten til å tilpasse rommet etter ulike bruksmuligheter. Enten det er forelesning, underholdning/opptreden på scene eller eksamen må belysningen tilpasses ulike oppgaver. I tillegg er det viktig ved forelesning at foredragsholder/lærer ikke blir stående i mørket. Valgt løsning ivaretar alt dette. Rombeskrivelse Auditorium: Lengde 0 m Bredde 15 m Høyde 4 m 35 stk. DL 300S 4 TC-TE sølv reflektor montert i 5 rekker a 7 armaturer samt 4 stk. C50-P 135 OPA for personbelysning. Energisparing Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon - Ny standard installasjon 7744 kwh 5, Intelligent installasjon 387 kwh 1, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon Intelligent installasjon DL 300S 4 TC-TE C50 P 135 OPA DL 300S 4 TC-TE DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 600 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring 3

24 Korridor 1 Rombeskrivelse Korridor: Lengde 14 m Bredde m Høyde,4 m 4 stk. D0-R10 16HF S1 Lyskvalitet Belysning i korridorer skal være tilstrekkelig i styrke og jevnhet slik at man kan ferdes trygt. Energisparing Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 58 kwh 18, Ny standard installasjon 0 kwh 7, Intelligent installasjon 88 kwh 3, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon D0-R10 SI 16HF 4 Intelligent installasjon D0-R10 SI 16 CORRIDOR FUNCTION 4 Armaturene er koplet mot eller flere bevegelsessensorer. Korridoren deles inn i dekningssoner men hele korridoren reagerer på bevegelse i en av sonene. Armaturene har alltid et minimumsnivå = 10%. Bevegelsessensoren må ha åpen relékontakt NO. Anbefalt forsinkelsestid før lyset slås ned til 10% er 15 min. når det ikke er bevegelse. eller flere eksterne bevegelsessensorer styrer en korridorsone med totalt 6-8 armaturer. Sensoren slår automatisk på lyset ved bevegelse og dimmer det ned til 10%, 15 minutter etter siste bevegelse. Forsinkelsen er innstilt fra fabrikk til 15 minutter, men kan endres. Isolux diagram - lysfordeling < < 175 For mer teknisk informasjon 4 GLAMOX - Lys for bedre læring

25 Korridor Lyskvalitet Belysning i korridorer skal være tilstrekkelig i styrke og jevnhet slik at man kan ferdes trygt. Valgt løsning har armaturer med en myk og indirekte belysning som gir en balansert belysning. Denne løsningen vil øke lysheten i rommet og rommet vil fremstå lysere. Rombeskrivelse Korridor: Lengde 14 m Bredde m Høyde,4 m 3 stk. C30-R HF SU Energisparing Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 58 kwh 18, Ny standard installasjon 0 kwh 7, Intelligent installasjon 88 kwh 3, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon C30-RO 14 HF SU 3 Intelligent installasjon C30-RO 14 HF SL CORRIDOR FUNCTION 3 Armaturene er koblet mot eller flere bevegelsessensorer. Korridoren deles inn i dekningssoner men hele korridoren reagerer på bevegelse i en av sonene. Armaturene har alltid et minimumsnivå = 10%. Bevegelsessensoren må ha åpen relékontakt NO. Anbefalt forsinkelsestid før lyset slås ned til 10% er 15 min. når det ikke er bevegelse. eller flere eksterne bevegelsessensorer styrer en korridorsone med totalt 6-8 armaturer. Sensoren slår automatisk på lyset ved bevegelse og dimmer det ned til 10%, 15 minutter etter siste bevegelse. Forsinkelsen er innstilt fra fabrikk til 15 minutter men kan endres. Isolux diagram - lysfordeling < < 10 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring 5

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv Skriv. Ta pause. Selg. Les. Skap. Tenk. Hold videokonferanse. Drikk kaffe. Skriv Det ringer! Velkommen til det fleksible, aktivitetsbaserte

Detaljer

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 AVDELINGSKONTOR Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35 Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60 Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 Elverum Tlf.: 62 41 76 80 Faks: 62 41 76 79 Harstad Tlf.:

Detaljer

Riktig lys på kontoret

Riktig lys på kontoret Riktig lys på kontoret Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer Mange eksempler på løsninger! Betydningen av god kontorbelysning Det er mange måter å belyse et kontormiljø på. I flere

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

LED LED I NÆRINGSBYGG

LED LED I NÆRINGSBYGG LED LED I NÆRINGSBYGG 1 Hvorfor LED? LED er det nye lyset. Faktisk er LED-lyskildene den viktigste nyutviklingen av belysning siden de første lyspærene ble laget for over hundre år siden. En LED-lyskilde

Detaljer

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen Norsk kunnskapssenter for lys Godt lys i boligen Innhold God og energiriktig belys God og energiriktig belysning 2-3 Eksempler 4-19 Stue 4-5 Kjøkken 6-7 Spiseplassen 8-9 Badet 10-11 Soverommet 12-13 Barnerommet

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd En lysere fremtid HVORDAN SPARE ENERGI OG BIDRA TIL ET BEDRE MILJØ MED MODERNE BELYSNING INFORMASJON FRA: Lyskultur, Enova og Norges Naturvernforbund Bedre belysning kan redusere CO 2 -utslipp med 2 millioner

Detaljer

Lysdioder til belysning 2010

Lysdioder til belysning 2010 Lysdioder til belysning 2010 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser LED står for lyset i kosmetikkjeden Douglas

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring.

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring. Strømkutt = Hvordan redusere strømforbruket ditt 4TIPS til en lavere strømregning: 6 6 6 6 Bytt lyskilder Installer lysstyring Bytt ovner Installer varmestyring side 6 side 8 side 14 side 16 Øk komforten

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED-ARMATUR 4 LED-LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 IP-KLASSER 5 MONTASJETEKNISKE FORHOLD 5 LED OG KURSBELASTNING 6 LYSREGULERING

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Veileder. Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder

Veileder. Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder Veileder Lys på stedet Utendørsbelysning i byer og tettsteder Veilederen er laget i samarbeid med: På forsiden: Fra øverst venstre: 1. Rørvik kirke. Foto: Erco. 2. Grünerløkka. Foto: Halvor Gudim. 3. Lysaker

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013.

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Universell utforming som del av et samlet lysdesign sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Innhold: 1. Bakgrunn og formål s. 4 1.1 Bakgrunn s. 4 1.2 Formål s. 4 1.3 Målgruppe

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED ARMATURER 3 LED LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD MAN MÅ IKKE GLEMME AT ALLE TYPER ELEKTRISKE

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Elektroteknologien tar fart

Elektroteknologien tar fart ET MAGASIN FRA OTRA NORGE ET MAGASIN FOR ElEKTROBRANSJEN, UTGAVE NR 2-2011 Elektroteknologien tar fart NORD-NORGES BESTE ElEKTROMESSE NyE A-HUS HUSET SOM lager ENERGI BRANNSIKKERHET BlIR SENSOR-SPESIAlIST

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Dynamisk og intelligent vegbelysning

Dynamisk og intelligent vegbelysning Region sør Vegavdeling Vestfold Plan og forvaltning Vestfold Dato: 24.09.13 Dynamisk og intelligent vegbelysning Mulighetene for Vestfold www.tu.no Innholdsfortegnelse 0.1 Sammendrag... - 2-1.0 Bakgrunn...

Detaljer

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FOR ELEKTROBRANSJEN, UTGAVE NR 1-2011 SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften BRyTE(R)KAmPEN EFFEKTIVE LAGERRUTINER ImPONERTE I

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

LED for vei- og gatebelysning

LED for vei- og gatebelysning LED for vei- og gatebelysning Jørgen Anker-Rasch Heide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Oppgavetekst

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer