PLANBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR GRASMYR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR GRASMYR"

Transkript

1 PLANBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR GRASMYR Arkivsaknr: PlanID: 275 Bestemmelsene datert: GENERELT 1.1 HENSIKTEN MED REGULERINGSPLANEN Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av skoleområdet lokalsenter og nye utbyggingsområder for bolig, samt tilhørende grønnstruktur og infrastruktur. 1.2 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE FORMÅL PBL 12-5 Arealformål i reguleringsplan Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Boligbebyggelse, frittliggende eneboligbebyggelse Sentrumsformål Offentlig og privat tjenesteyting Barnehage Kombinert bebyggelse og anleggsformål Næring/ tjenesteyting Øvrig kommunalteknisk anlegg Samferdsel og teknisk infrastruktur Kjøreveg, offentlig Fortau, offentlig Gang-/sykkelveg, offentlig Annen veggrunn- tekniske anlegg, offentlig Annen veggrunn- grøntareal, offentlig Kollektivholdeplass, offentlig Parkering, offentlig Grønnstruktur Grønnstruktur Landbruks-, natur- og friluftsområder Landbruksformål Friluftsformål B1-B4 BFS1- BFS2 BS1- BS2 BOP1 - BOP2 BBH1 Komb1 - Komb2 BKB1 BKT SKV1- SKV7 SF1 - SF8 SGS1 SGS12 SKH1 SKH5 SPA1 - SPA7 G1- G5 LL1 LF1 Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 1 av 12

2 PBL 12-6 Hensynssoner a.1) Sikringssoner Frisikt c) Sone med angitte særlige hensyn Bevaring naturmiljø Bevaring av kulturmiljø d) Båndleggingssoner Båndlegging etter lov om kulturminner H140 H560_1 - H560_8 H570_1 - H570_3 H730_1 H730_5 PBL 12-7 Områdebestemmelser Områdebestemmelse flomveg / overvann #1 Områdebestemmelse detaljregulering #2-6 2 FELLES BESTEMMELSER 2.1 KRAV TIL DETALJREGULERINGSPLAN For B1, B2, B3, B4 og BS1-BS2 skal det foreligge godkjent detaljreguleringsplan før utbygging. 2.2 REKKEFØLGEKRAV Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak Komb1 eller Komb2 skal følgende være etablert: Atkomstveg / anleggsveg til byggeområdet, ihht godkjent riggplan/ plan for anleggsperioden (se dokumentasjonskrav) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak BOP1, B2, B3 eller B4 skal følgende være etablert: Avklart avkjøring fra SKV7 ved kryss SKV4/SKV7 godkjent av Statens vegvesen Atkomstveg / anleggsveg frem til utbyggingsområdet ihht godkjent riggplan/ plan for anleggsperioden (se dokumentasjonskrav) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i B1 skal følgende være etablert: Atkomstveg / anleggsveg frem til utbyggingsområdet ihht godkjent riggplan/ plan for anleggsperioden (se dokumentasjonskrav) Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 2 av 12

3 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak i planområdet skal følgende være ferdigstilt: Tiltak angitt i tabell 1 og 2 ihht teknisk plan godkjent av kommunen Nødvendig VA og overvannsanlegg ihht teknisk plan godkjent av kommunen Utomhusarealer for tilhørende felt ihht landskapsplaner godkjente av kommunen Ev. grøntanlegg tillates etablert påfølgende vår, dersom brukstillatelse søkes om vinteren. Nødvendig andre tekniske anlegg og kabelanlegg Tabell 1: Rekkefølgekrav til kjøreveger, parkering og kollektiv før midlertidig brukstillatelse / ferdigattest kan gis Tabell 2: Rekkefølgekrav til g/s-veger, fortau og grønnstruktur før midlertidig brukstillatelse / ferdigattest kan gis Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 3 av 12

4 Rekkefølge i tid (felt B2-B4) Detaljregulering og utvikling av boligområder skal gjennomføres i følgende tidsrekkefølge: B3 - B2 - B4. Det tillates ikke igangsatt detaljregulering for neste felt før 70% av boligvolumet i foregående felt er gitt igangsettingstillatelse. 2.3 DOKUMENTASJONSKRAV Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 i planområdet skal følgende dokumentasjon legges fram og godkjennes av kommunen: Teknisk plan for veg og VA og nødvendig infrastruktur for aktuelt formålsområde Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 innenfor Komb1, Komb2, BOP1, BOP2 og BKB1 skal følgende dokumentasjon legges fram og godkjennes av kommunen: Vurderinger volumer og byggehøyder som inneholder: - Tekstlig beskrivelse av vurderinger av byggehøyder, volumer og bygningsplasseringer i forhold til nær/ fjernvirkning og tåleevne i forhold til nærmiljø og terreng/ landskap - Terrengsnitt med koter med bebyggelse og planlagt nytt terreng 3D modell / fotomontasje som viser nær- og fjernvirkning Riggplan/ plan for anleggsperioden i målestokk 1:500 som viser: - Byggeplassgjerde, brakkerigg, atkomst byggeplass, varelevering etc - Hvordan fremkommelighet og sikkerhet for eksisterende skoler og barnehage ivaretas i byggefase Geoteknisk dokumentasjon på byggegrunn og fundamentering ved eventuell bebyggelse Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 innenfor Komb1 og Komb2 skal følgende dokumentasjon legges fram og godkjennes av kommunen: Overordnet landskapsplan i målestokk 1:500 som viser: - Et helhetlig grep for Campusområdet (samspill bygninger, konstruksjoner, åpne plasser mm) - Uteområdene til skolen med aktiviteter - Lokalisering av andre aktivitet- og idrettsanlegg (f.eks skatepark, tuftepark) - Forbindelser for gående og syklende mot lokalsenter, mot boligområder i syd og mot kollektivholdeplasser - Forbindelser ut til skogen / naturen i vest - Terrengbearbeidinger med eksisterende og nye koter, inkl. murer og skjæringer / fyllinger - Overvannsløsninger som en del av uteanlegget - Areal for renovasjonshåndtering - Areal for handicap-parkering og sykkelparkering - Varelevering - Friluftsport - Bevaring eksisterende vegetasjon og forslag til ny beplantning Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 4 av 12

5 - Løsninger for universell utforming - Materialbruk Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 innenfor BOP1, BOP2 og BKB1 skal følgende dokumentasjon legges fram og godkjennes av kommunen: Landskapsplan i målestokk 1:500 for det enkelte formålsfelt som viser: - Plassering av tiltak eller bebyggelse - Terrengbearbeidinger inkl støttemurer - Terrengsnitt med koter, med bebyggelse og planlagt nytt terreng - Trafikkløsning med areal for parkering inkludert sykkel og HC, ev. varelevering, inn-/ og utkjøring, atkomst for gående og syklende - Utforming av utearealer med materialbruk og vegetasjon - Areal for renovasjonshåndtering - Overvannsløsninger 2.4 AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et fredet kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminne. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig og senest innen 3 uker om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven 8 andre ledd). 3 REGULERINGSFORMÅL 3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse, B1-B4 I B1 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse (småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker), med inntil tre målbare plan, der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl og lavblokk (bygning med fire eller flere boenheter og med inntil fire etasjer) med tilhørende anlegg og infrastruktur. I B2-B4 tillates etablert frittliggende bebyggelse (eneboliger og horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger) og konsentrert småhusbebyggelse (småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker), med inntil tre målbare plan, der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl Maksimal tillatt byggehøyder skal ikke overstige +kote 110. Det skal legges vekt på variasjon i byggehøyder. Byggehøyden skal tilpasses terrenget og trappes ned i forhold til terreng og tilgrensende bebyggelse. Nærmere byggehøyder fastsettes i detaljregulering. Det er krav om følgende minimum antall boenheter innenfor områdene: B1: 55 boenheter B2: 80 boenheter B3: 70 boenheter B4: 150 boenheter Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 5 av 12

6 Utnyttelsesgrad avklares i detaljregulering. Byggegrenser er angitt på plankart. Krav til parkering, uterom bolig, lekeplasser, renovasjon etc. skal tilfredsstille kravet i gjeldende kommuneplanens arealdel. Det skal etableres grønnstruktur som gir gode forbindelser ut til stier, turveger og g/sveger. Det skal sikres minst en grøntkorridor, min 15m bredde, gjennom hver av formålsområdene. Gangveger, stier og lekeplasser kan etableres i grøntkorridorene. Det skal sikres sti / turvegforbindelse gjennom B1 fra Nordre Grasmyr til eksisterende stinett i LF1 vest for barnehagen. Det skal sikres minimum sti/ turvegforbindelse øst-vest gjennom B3 fra turvei langs Sundbykåsa til samleveg, SKV Boligbebyggelse frittliggende boligbebyggelse, BFS1- BFS2 BFS1 og BFS2 er eksisterende bolig. Det tillates tiltak på eksisterende bolig, eller oppføring av èn ny enebolig med tilhørende garasje og bod. Ev. ny enebolig tillates etablert med èn hybel. Dagens næringsvirksomhet i BFS2 tillates opprettholdt innenfor eksisterende eiendomsgrenser og eksisterende bygninger. Bebyggelse kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimalt tillatt BYA i BFS1 = 20% Maksimal byggehøyde i BFS1 er + kote 78 Maksimalt tillatt BYA i BFS2 = 25% Maksimal byggehøyde i BFS2 +kote 84 Byggegrenser er angitt på plankart Sentrumsformål, BS1-BS2 I BS1-BS2 tillates etablert forretninger (detaljhandel og dagligvare), bolig, kontor, offentlig og privat tjenesteyting. Det er krav til felles detaljregulering for feltene. Det tillates etablert maksimalt 3000 kvm handel innenfor området. Behov for handelsvolum må avklares og dokumenteres gjennom en handelsanalyse og detaljregulering. Eksisterende butikker og skolebygg kan videreføres uten at krav om detaljregulering trer inn. Eksisterende hall er forutsatt fjernet. Maksimal tillatt byggehøyder +kote 110. Det skal legges vekt på variasjon i byggehøyder. Byggehøyden skal tilpasses terrenget og trappes ned i forhold til terreng og tilgrensende bebyggelse. Nærmere byggehøyder fastsettes i detaljregulering. Utnyttelsesgrad avklares i detaljregulering. Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 6 av 12

7 Byggegrenser er angitt på plankart. Krav til parkering, uterom bolig, lekeplasser, renovasjon etc. skal tilfredsstiller kravet i gjeldende kommuneplanens arealdel. Det skal ved videre utvikling i BS1-BS2 etableres et bydelstorg som knytter nye bygninger i sentrumsområdet sammen, og med gode forbindelser mot Komb1 og B1. Utforming og plassering løses i detaljregulering Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP1 BOP2 BOP1 I BOP1 tillates etablert idrettsanlegg m tilhørende funksjoner, bebyggelse relatert til skole og idrettsformål, annen offentlig eller privat tjenesteyting og friluftsport (p-plass for inntil 12 biler plass til informasjonsskilt og renovasjon) Maksimal tillatt byggehøyde +kote 100. Byggehøyder for de enkelte bygg avklares i landskapsplan. Maksimalt tillatt BYA = 40%. Byggegrenser er angitt på plankart. Krav til parkering skal tilfredsstille kravet i gjeldende kommuneplanens arealdel. En mindre justering av flomveg/ bekketrase i bestemmelsesområde #1 kan tillates hvis dette er nødvendig for å etablere f.eks en ballbane. Behov for og forslag til ny trase må dokumenteres. BOP2 I BOP2 tillates videreført eksisterende konferansesenter, barnehage, boliger, idrettsbane og parkering. Det tillates ingen nye boliger. Nye bygninger, utvidelse av parkering eller idrettsanlegg kan tillates, men det skal dokumenteres at det er tilstrekkelige og gode uteareal for eksisterende boliger og barnehage i forbindelse med søknad om nye tiltak. Maksimal tillatt byggehøyde på ny bebyggelse +kote 105. Byggehøyder til eventuelle nybygg avklares i landskapsplan og snitt. Eksisterende hovedbygning kan ha maksimal mønehøyde på +kote 110. Maksimalt tillatt BYA = 45%. Byggegrenser er angitt på plankart. Krav til parkering skal tilfredsstille kravet i gjeldende kommuneplanens arealdel. Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 7 av 12

8 3.1.5 Barnehage, BBH1 I BBH1 er det eksisterende barnehage. Det tillates tiltak på eksisterende bygg eller reetablering / nytt bygg. Maksimal tillatt byggehøyde +kote 102. Maksimalt tillatt BYA = 20%. Byggegrenser er angitt på plankart. Lekeapparater tillates etablert utenfor byggegrenser. Parkering for henting / levering skal løses i SPA Kombinert bebyggelse: Komb1 Komb2 I Komb1 og Komb2 tillates etablert undervisningsbygg med tilhørende anlegg, idrettsanlegg, kulturanlegg og aktivitetsområder. Maksimal tillatt byggehøyde +kote 110. Byggehøyder for de enkelte bygg avklares i landskapsplan og snitt. Maksimalt tillatt BYA = 50%. Byggegrenser er angitt på plankart. Bebyggelse kan etableres inn til/ over formålsgrense mellom Komb1 og Komb2. Formålsgrensen tillates justert. Det skal etableres gangforbindelse(r) fra Komb1 og Komb2, «Campus-området» med, undervisningsbygg og idrettsbygg, mot SGS4 ved kollektivholdeplasser. Det skal etableres forbindelser for gående og syklende fra Komb1/Komb2 mot BS1- BS2 og mot B2-B3. Gangforbindelse fra BS1-BS2 mot boligområdene i sør (B2-B3) skal være sammenhengende igjennom Komb1. Gangforbindelse skal ledes mot trygt krysningspunkt på SKV1 og SKV4. Det skal sikres forbindelser ut til eksisterende stier i LF1. Komb1 og Komb2 skal være bilfrie. Det tillates kun varelevering, utrykningskjøretøy, HC-kjøring inn i områdene. Innenfor områdene tillates parkering for HC og sykler. HC-kjøring til hovedinngang til eksisterende bygg i Komb2 skal etableres gjennom område Komb1. Bilparkering for funksjoner i Komb1 og Komb2 skal løses innenfor SPA3, SPA4 og SPA7. Det skal etableres 8 HC parkeringsplasser til sammen innenfor Komb1 og Komb2. Det skal etableres 225 sykkelparkeringsplasser i Komb1 og 125 sykkelparkeringsplasser i Komb2. I sørøstre del av Komb2 tillates mopedparkering, varelevering og snuplass for lastbil. Atkomst skal være fra SKV4. Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 8 av 12

9 I Komb1 tillates etablert Friluftsport med parkeringsplass for inntil 12 biler plass til informasjonsskilt og renovasjon. Atkomst skal være fra SKV4. Parkering utover det som er nevnt ovenfor tillates ikke, med mindre det kan dokumenteres gjennom en mobilitetsplan at parkering i SPA3, SPA4 og SPA7 ikke er tilstrekkelig for funksjonene i Komb1 og Komb2, eller at det etableres funksjoner som ikke kan dekkes opp av regulert parkering Næring / tjenesteyting, BKB1 I BKB1 tillates bensinstasjon, bevertning, kontor eller offentlig / privat tjenesteyting. Utnyttelsesgrad og byggehøyder avklares i dokumentasjonskrav; landskapsplan og snitt. Byggehøyde skal være maksimalt kote Maksimalt tillatt BYA = 40%. Byggegrenser er angitt på plankart. Eksisterende utkjøring tillates opprettholdes ved videre drift av bensinstasjon. Innkjøring skal være som vist på plankart. Eksisterende innkjøring stenges. Regulert inn- og utkjøring skal benyttes og fortau SF5 skal etableres ved endret bruk / annen virksomhet en bensinstasjon Øvrig kommunalteknisk anlegg I området tillates etablert transformatorstasjon, pumpestasjon, trykkøkningsanlegg eller annet kommunalteknisk anlegg. 3.2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg (offentlig), SKV1-SKV7 SKV1-SKV7 er offentlig kjøreveg. Trafikkområder skal opparbeides i henhold til kommunens tekniske norm eller Statens vegvesens håndbok (tiltak på fv.) og etter godkjenning fra kommunen og Statens vegvesen. Det skal etableres trygt krysningspunkt over SKV1, SKV2 og SKV Fortau (offentlig), SF1-SF8 SF1-SF8 er offentlig fortau. Fortau skal opparbeides i henhold til kommunens tekniske norm og etter godkjenning fra kommunen Gang-/ sykkelveg (offentlig), SGS1-SGS12 SGS1-SGS12 er offentlige gang-/ sykkelveger. G/s-veger opparbeides i henhold til kommunens tekniske norm og etter godkjenning fra kommunen Annen veggrunn tekniske anlegg (offentlig) Arealene skal være offentlig vegarealer. Innenfor arealene kan det etableres tekniske anlegg i form av VA-ledninger, kabler, veglys etc og grøftearealer. Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 9 av 12

10 3.2.5 Annen veggrunn grøntareal (offentlig) Arealene skal være offentlig vegarealer. Innenfor arealene kan det etableres tekniske anlegg i form av VA-ledninger, kabler, veglys etc og grøftearealer og vegetasjon. Siktlinjer skal sikres Kollektivholdeplass (offentlig), SKV1- SKV5 SKV1-SKV5 er offentlige kollektivholdeplasser. Innenfor området skal det etablere kollektivholdeplasser for minst 8 busser. Det skal etableres minimum 3 m bredt fortau på innsiden av holdeplassene Parkering (offentlig), SPA1-SPA7 SPA3, SPA4 og SPA7 er offentlig tilgjengelig parkeringsplasser. SPA1: Parkering for henting / levering i barnehage SPA2: Kantparkering, korttids; kiss&ride, taxi og minibuss SPA3-SPA4: Parkering for ansatte og besøkende til Komb1 og Komb2 SPA5-SPA6: Kantparkering, korttid; kiss&ride SPA7: Parkering for ansatte og besøkende Komb1 og Komb2 Atkomst til SPA3-SPA6 skal være fra SKV3. Atkomst til SPA7 skal være fra SKV GRØNNSTRUKTUR Grønnstruktur Innenfor arealet skal eksisterende terreng og vegetasjon beholdes i størst mulig grad. Det tillates ikke utfylling i feltene ved opparbeidelse av utbyggingsområdene. Det tillates VA-anlegg i områdene. Utfylling og skjæringer ved opparbeidelse av veger tillates, så lenge det ikke berører automatisk fredet kulturminne, hensynssone H730_5. Alle vegfyllinger skal dekkes med (mat)jord fra planområdet. Det tillates etablert sti og lysløype i G1. Det tillates etablert gruset turveg i G4 mellom BOP1 og B3. I G4 langs LL1 skal eksisterende landbruksveg opprettholdes gruset. VA anlegg kan legges i G4. Atkomst til BFS1 skal være fra grusvei i G4 inntil ny atkomst via SKV4 er etablert. Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 10 av 12

11 3.4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER Landbruksformål, LL1 Området skal benyttes til landbruksformål. Nødvendige driftsbygninger skal ikke legge beslag på dyrka mark eller innenfor hensynsone naturmiljø. Av hensyn til kulturlandskapsverdier skal alle nybygg og tilbygg tilknyttet landbruket tilpasses eksisterende bygningsmiljøer og landskapet. Kårhus/bolig nr. 2 skal plasseres i tilknytning til tunet, uten forbruk av dyrka mark. Innenfor LL1 er det 1 automatisk fredet kulturminne, se bestemmelse 4. Deler av LL1 er hensynsone naturmiljø, se bestemmelser Friluftsområde, LF1 Området skal benyttes til friluftsområde. Utfylling og skjæringer ved opparbeidelse av veger tillates. Alle vegfyllinger skal dekkes med (mat)jord fra planområdet. Innenfor LF1 er det 5 automatisk fredede kulturminne, se bestemmelser 4. Deler av LF1 er hensynsone naturmiljø, se bestemmelser 4. 4 HENSYNSSONER PBL SIKRINGSSONER H140, Frisikt Innenfor frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende veiers planum. Oppstammede trær tillates. 4.2 SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN H560_1 H560_8, Bevaring naturmiljø Innenfor hensynsområdene er det registrert viktige naturverdier. Det tillates ikke tiltak som forringer naturverdiene i form av hogst (blant annet sol-og utsiktshogster), utfylling av masser el.l. Det er ikke tillatt med dumping av hageavfall i hensynsonene. Tiltak som kan drenere våtmarksområder er ikke tillatt. I H560_1 vest for BBH1 er det en B-lokalitet med høye kvaliteter. I H560_1 sør vest for Komb1 er registrert en sterkt truet rødlisteart. I H560_4 vestre del er registrert A-lokalitet. I H560_5 østre del registrerte en sterkt truet rødlisteart H570_1 H570_3, Bevaring av kulturmiljø Sonen er sikringssone rundt kulturminnelokalitet. Det tillates ikke tiltak i sonen. Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 11 av 12

12 4.3 BÅNDLEGGINGSSONER H730_1 H730_5, Båndlegging etter lov om kulturminner Innenfor sonen finnes en kulturminnelokalitet i form av bosetning-aktivitetsområde. Kulturminnet er automatisk fredet. Det tillates ikke tiltak innenfor sonen som kan skade eller på annen måte forringe kulturminnet eller dets kontekst. 5 OMRÅDEBESTEMMELSER PBL OMRÅDEBESTEMMELSER Områdebestemmelse flomveg / overvann, #1 Innenfor bestemmelsesområdet skal eksisterende flomveg, bekk sikres. Dette skal være en åpen vannveg. Kantvegetasjon skal i størst mulig grad ivaretas Områdebestemmelse detaljregulering, #2-6 Det er krav om detaljregulering for følgende områder: B1, B2, B3, B4 og BS1-BS2 Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Grasmyr Side 12 av 12