Regnskap 2013 Sak GF 03/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2013 Sak GF 03/14"

Transkript

1 Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Behandling Regnskapet for foregående periode gis til generalforsamlingen som en del av en orientering om hvordan situasjonen i organisasjonen er. Unge funksjonshemmedes revisor gir også en uttalelse om årsregnskapet til generalforsamlingen. På bakgrunn av regnskapet kan generalforsamlingen fatte vedtak for videre drift i kommende periode. Dokumenter - - Unge funksjonshemmedes resultatregnskap 2013* Revisors beretning* *Vedleggene til sak 03/14 finnes dessverre bare i PDF- format

2 AnsReclsKAP 2013 Unge funksjonshemmede Styrets Arsberetning ResultatregnskaP Balanse Noter Revisors beretning

3 ResultatregnskaP for 2013 Unge funksionshemmede Note 2013 i2012 Prosjektstotte Statsstotte drift Kursinntekter Medlemskontingenter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lsnnskostnad Annen driftskostnad Kontorkostnad Kurs, og konferanser Organisasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Sum finansinntekter Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Arsresultat 5 1 2,6? I Ct 000 z\t (i 5l i] : lt 88$; ' ; !i t[ 14ti 72' ,{ Overforinger Overforinger til kampanjefond Overforing til egenkapital Sum rtg

4 Balanse pr. 31. desember 2013 Unge funksjonshemmede Note 2013 it012 EIENDELER Omlopsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum bankinnskudd Sum omlopsmidler Sum eiendeler t' tt tt

5 Balanse pr.31. desember 2013 Unge funksjonshemmede Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Bundet egenkapital Kampanjefond Sum bundet egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gield Leverandorgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Ubenyttet tilskudd Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld A t) t t tl ) s ,0 89,f Oslo, 24. mars 2014 Brend \\ Mariannexuraas5arrcr-naTfr,.rstyrets nestleder ltyremeotem nu styremedlem an /trr^ W^a4 Torunn Brandvold styremedlem styremedlem N$J'UA Camilla Lyngen styremedlem

6 Noter for 2013 Unge funksjonshemmede Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnsketpsskikk. Folgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsforing av tilskudd skjer jevnt over regnskapsiret dersom tilskuddet ikke er knyttet til bestemte prosjekter. For spesifikke prosjekttilskudd skjer inntektsforing i takt med fremdriften i prosjektet. Inntektsforingen vil aldri overstige faktiske p6lopte kostnader. Ubenyttede tilskudd ved Arsskiftet vil klassifiseres som kortsiktig gjeld. For prosjekter med egenandelvises det som regnskapsmessig presentasjon med egenandelen under driftsinntekt og tilsvarende kostnad under driftskostnad. Om lopsm idler/kortsiktig gjeld Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til kletaling innen ett dr etter balansedagen. Endring av regnskapsprinsipp Det er ingen endring av regnskapsprinsipp. Herav utgjor kr internasjonalt driftstilskudd. Gjennomsnittlig antall Arsverk: 6,5 Lonnskostnader Lonninger Pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift Annen vlelse Sum Det er utbetalt lonn pa kr og andre godtgjorelser pi kr 8278til generalsekretar. Det er utbetalt lonn og godtgjorelse til styret med kr ' Foreningen er pliktig til i ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligaltorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Det er utbetalt kr i honorar til revisor. Av dette utgjor revisjon av foreningens regnskap kr , prosjektregnskaper kr , bekreftelser av mva-k.ompensasjon og beslektede tjenester kr og utarbeidelse av arsregnskap og noter kr I 000. I tillegg er det kostnadsfort mva pdr revisors honorar.

7 Noter for 2013 Unge funksjonshemmede Av innestdende i bank er kr bundne skattetrekksmidler. Skyldig skattetrekk pr var kr Pr har Unge funksjonshemmede mottatt tilskudd sorn ikke er brukt. Spesifikasjon av tilskuddene: Prosjekt 7: The NAVigator Prosjekt 9 : Erfaringskonferanse Prosjekt 11: Deling for perfeksjonering Prosjekt 1 4: Sommerjobb Prosjekt 15: Sjeldne diagnoser Prosjekt 24: NAYD - driftsstotte Prosjekt 36: Er det rom for Praksis? Prosjekt 1 3: Nettverksreise Sum tilskudd som skal benyttes etter 2013 Avsluttet i 201 3, tilbakebetales Avsluttet i 201 3, tilbakebetales Avsluttet i 20'X3, tilbakebetales Avsluttet i 2013, tilbakebetales Avsl uttet i 201 3, tilbakebetales Avsluttet i 2012, tilbakerbetales Avsluttet i 20'l 3, tilbakerbetales Avsluttes i 2014, overfllrt til nytt 6r I ei i6 5 42i t Mottatt tilskudd fra ExtraStiftelsen Helse og Rehab for Sum ubenyttede tilskudd Pr har Unge funksjonshemmede gjennomfort folgende prosjektkostnadene har oversteget i n ntektsfo rt ti lskudd og budsiett. Unge funksjonshemmede. prosjekter hvor Underskuddet er dekket av Prosjekt 8: Ufsr uten grenser Prosjekt 10: Unge tanker om overganger Sum prosjekter med underskudd 20{3 13 1tlo 3,32 121t)7 IC CJJ Lsnn Husleie Materialer Honorarer Kontor- og motekostnader Reisekostnader Andre kostnader Avd 1 nasj. Avd 2 int za tsa Totalt , :,77 Herav undersk. dekket av drift Totale driftskostnader ',82

8 Arsberetning 2OI Org.nr 97152Ei 2t4 L. Organisasjonens art og lokalisering Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan fo fu n ksjonsh em medes u ngdomsorga n isasjoner i N or6;e. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 32 m lemsorga n isasjoner. U nge fu n ksjonshem medes forrnd I er 6 sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling r ungdom rned funksjonshemninger og kronisk sykclom. Organisasjonen har kontor i Mariboesgate 13 i Oslo 2. Fortsatt drift Styret og daglig leder mener det er riktig 6 legge f ved avleggelsen av 6rsregnskapet, ngen for fortsatt drift av organisasjonen t,il grunn 3. Rettvisende oversikt Styret mener at 6rsregnskapet gir et rettvisende bil finansielle stilling og resultat. av Unge funksjonshemmedes eiendeler og gjelld, 4. ArbeidsmiljO Flere ansatte i Unge funksjonshemmede opplevde i 2013 arbeidsmiljoet og samarbeidsforholdene i sekretariatet som vanskelige, og dette ble pekt pd s 6rsak til flere sykermeldinger. Dette ble tatt h6nd om gjennom oppfolging av de ansatte og innleide kon lenttjenesterr. Ved 6rsslutt anses arbeidsmiljoet som tilfredsstillende, og ledelsen vil legge vekt p6 d ar de for et sterdig forbedret arbeidsmiljo framover'. Det har ikke vert personskader eller st6rre materielle skad i Likestilling Organisasjonen har som m6l 6 vere en arbeidspla Det er per dags.dato en overvekt av kvinner blant klar over og som vektlegges ved nyansettelser. Til innarbeidet en praksis som tar sikte p6 at det ikke f der det rader full likestilling mellom kvinner og menn. ansatte. Dette er en problemstilling organisasjonen er ss for skjev kjonnsbalanse har organisasjonen kommer I'orskjel lsbeha nd li ng grunnet kjonn. 6. Ytre miljo Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljo. Oslo, den 24. mars 2014 Camilla Lyngen, styremedlem Torunn Brandvold, styremedlem Simen Brendhaugen, Marianne K. Seterhau, ne;6;- XX /-\ E f Ib{t i

9 Benedikte Vivaas Kise, styremed -D. c. Sara lr;abel Corneliussen Dahl, styremedlem

10

11

Styrets innstilling til program

Styrets innstilling til program Styrets innstilling til program Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2012 2.-4. November 2012 Scandic hotell Gardermoen Program fredag 2. november 16.00 Registrering av deltakerne 16.30 Velkommen ved

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr: 994297422 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer