Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr:

2 Pensjonsmarkedet (unntatt Statens Pensjonskasse) i Norge 1100 Pensjonsforpliktelser i milliarder kr Privat kollektiv med inv.valg Individuell pensjon med inv.valg Individuell kapital med inv.valg Kommunal kollektiv Privat kollektiv uten inv.valg Individuell pensjon uten inv.valg Individuell kapital uten inv.valg 2

3 Netfonds Livsforsikring AS - beretning for 2014 Forretningsområder Selskapet tilbyr en langsiktig spareordning i form av kapitalforsikring med fritt investeringsvalg for kunden. Netfonds Livsforsikring AS gir ikke avkastningsgaranti. Selskapet benytter Netfonds Bank AS som depotbank. Selskapets virksomhet skjer fra kontorer i Oslo. Selskapet har 435 norske og 341 svenske kunder med saldo over 1000 kr. Resultat av forsikringsvirksomheten - «teknisk resultat» Investeringsvalgsporteføljen for kunder steg til 355,3 millioner kr fra 332,4 millioner kr året før. Forsikringsteknisk resultat ble positivt med kr ( kr i 2013). Resultatet består av et positivt risikoresultat på kr og et positvt administrasjonsresultat på kr. Resultat av investeringsvirksomheten Virksomheten omfatter kun plassering av selskapets egne midler. Plasseringene fremgår av balansen. Disponering av resultat Selskapet fikk et positivt resultat etter skatt på 2,2 millioner kr i 2014 (positivt resultat på 2,0 millioner kr i 2013). Det mottas konsernbidrag etter skatt fra Netfonds Bank AS på 3,1 millioner kr. Egenkapitalen utgjorde 52,6 millioner kr ved utgangen av 2014, opp fra 47,3 millioner kr i løpet av Det foreslås å ikke dele ut utbytte, og årets overskudd overføres i sin helhet til konto annen egenkapital. Om selskapsledelse og risikokontroll Selskapet har et styre på 4 medlemmer, hvorav to er uavhengige av hovedaksjonæren. Styreleder, Ingvar Strøm, som er uavhengig, har dobbelt stemme ved stemmelikhet. Daglig leder er Rolf Dammann, som også er stifter, ansattvalgt styremedlem og indirekte også hovedaksjonær. Selskapet har valgt å videreføre ordningen med kontrollkomite. Komiteen består av Harald Moen (formann), Frode Sulland (nestformann), André Teigland (medlem) og Thor-Henning Pedersen (varamedlem). I forbindelse med innføring av nye regler for eierstyring, selskapsledelse og kapitalkrav (Solvency2) har selskapet foretatt noen tilpasninger. Selskapet benytter en styringsmodell med tre forsvarslinjer for styring av risiko. Første forsvarslinjen består av selskapets interne arbeid med internkontroll, ref Internkontroll-forskriften. Andre forsvarslinjen består av ulike uavhengige kontrollfunksjoner for risikokontroll. Det er etablert uavhengige funksjoner for regelkontroll og kontroll av finansiell og operativ risiko. Selskapet har dessuten ekstern aktuar. Tredje forsvarslinjen består av en fast kontrollkomite samt uavhengig årlig kontroll av at internkontrollsystemer fungerer som forutsatt. Det samlede styret fungerer som revisjonskomite og risikoutvalg. Selskapet har ikke godtgjørelseskomite. Det utbetales ikke variabel godtgjørelse til noen i organisasjonen. Om krav til minimum egenkapital Myndighetene arbeider med innføring av nye krav til minimum egenkapital for forsikringsselskaper. Styret har konkludert med at Netfonds Livsforsikring AS har tilstrekkelig egenkapital etter de nye reglene og hensyntatt den risiko som påløper i virksomheten i dag og som forventes å påløpe i de kommende år. For nærmere informasjon se noter 11,12 og 13. Selskapet har tellende egenkapital på 52,6 millioner kr. Beregnet kapitalbehov for å dekke reell risiko i virksomheten utgjorde 3 millioner kr. Etter forskrift utgjør allikevel minimumskravet til egenkapital 3,7 millioner Euro (31,4 millioner kr). Netfonds Livsforsikring AS har følgelig en buffer på 20,8 millioner kr i egenkapital i forhold til forskriftskravet, se note 12. Om driftskontinuitet I samsvar med norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskap under forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Om personale, miljø og likestilling Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet er godt. Selskapet benytter tjenester som tilbys av Netfonds Bank AS. Virksomheten forurenser ikke. Netfonds er en arbeidsplass der forholdene er tilrettelagt for likestilling mellom menn og kvinner. Om fremtiden Netfonds-selskapene har søkt konsesjon om å få tilby utvidede tjenester ved ulike anledninger de siste årene. Alle søknader har blitt avslått med begrunnelse at selskapet ikke foretok spredningssalg av 75% av aksjene ved stiftelsen av finanskonsernet i I mai 2014 ble det familiekontrollerte svenske finans- 3

4 konsernet Nordnet gitt konsesjon til å starte norsk livsforsikringsselskap, selvom Nordnet heller ikke foretok spredningssalg ved stiftelsen av selskapet. Dette bør gi økt mulighet for at Netfonds også kan gis utvidet konsesjon. Oslo, 10. mars 2015 Styret og administrasjon for Netfonds Livsforsikring AS Ingvar Strøm Stine Snertingdalen Tor Solberg Rolf Dammann Styreleder Styremedlem Styremedlem Daglig leder 4

5 Resultatregnskap Resultatregnskap (1000 kr) Note Premieinntekter Netto inntekt i investeringvalgsporteføljen Uttak av midler fra investeringsvalgsporteføljen Resultatførte endringer i forsikringsforplktelser Forsikringsrelaterte kostnader, aktuar Resultat av teknisk forsikringsregnskap 3, Netto inntekt fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltnings- og andre kostnader i selskapsporteføljen 5,6, Resultat av ikke teknisk regnskap Resultat før skatt Skatt Nettoresultat Overført annen egenkapital

6 Balanse Balanse (1000 kr) Note Eiendeler Utsatt skattefordel Bankinnskudd Fordring på søsterselskap, konsernbidrag Investeringer i rentefond Investeringer i aksjefond Investering aksjer Totale eiendeler selskapsporteføljen Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgsporteføljen kunder Eiendeler i kundeporteføljene Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkaptal Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Erstatningsavsetning Forsikringsforpliktelser i investeringsporteføljen Mellomregning konsernselskaper Utsatt skatteforpliktelse Beregnet betalbar skatt Leverandørgjeld Sum forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser Oslo, 10. mars 2015 Styret og daglig leder i Netfonds Livsforsikring AS Ingvar Strøm Stine Snertingdalen Tor Solberg Rolf Dammann Styreleder Styremedlem Styremedlem Daglig leder 6

7 Kontantstrømsanalyse Kontantstrømsanalyse (1000 kr) Operasjonelle aktiviteter: Teknisk resultat Forvaltningsresultat selskapsporteføljen Betalt skatt Redusert arbeidskapital Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) Investeringsaktiviteter: Investering i pengemarkedsfond og aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) Finansieringsaktiviteter: Ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) Likviditetsendring gjennom året Likvide midler 1/ Likvide midler 31/ Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i samsvar med Lov om årsregnskap og Forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Forskriftens unntaksregel 1,5 i er benyttet. Netfonds Livsforsikring AS ble stiftet 3. februar Netfonds Livsforsikring AS tilbyr kun kapitalforsikring med investeringsvalg. Selskapets forvaltningskapital er derfor delt inn i en investeringsvalgportefølje for kunder og en selskapsportefølje. Investeringsvalgsporteføljen inneholder kundenes sparekapital. Alle produkter har individuelt investeringsvalg, og kundene er derfor selv ansvarlig for de plasseringer som gjøres. Selskapsporteføljen (selskapets egenkapital) inneholder alle eiendeler som ikke tilhører investeringsvalgsporteføljen. Premieinntekter omfatter årets innbetalte kapital fra kunder. Dødsrisikopremie og administrasjonsgebyr føres til fradrag i kundenes sparekapital. Selskapet har ikke produkter som gjenforsikres. Utbetalte erstatninger er hovedsaklig kundenes uttak av tidligere innbetalt kapital samt andel av avkastning som relaterer seg til uttaket. Erstatningsavsetning består av avsetning for ikke utbetalte eller ikke ferdigbehandlede forsikringsoppgjør (IBNR og RBNS). Erstatningsavsetningen skal bare inneholde midler som ville ha kommet til utbetaling i regnskapsåret dersom erstatningstilfellet var ferdigbehandlet. For Netfonds Livsforsikring vil kundenes sparebeløp også utgjøre selskapets forsikringsforpliktelse. De forsikringsmessige avsetninger til dekning av forpliktelser knyttet til verdien av investeringsvalgsporteføljen skal til enhver tid motsvare verdien av den investeringsporteføljen som er tilordnet kontrakten. Netfonds Livsforsikring har ikke investeringsrisiko på kundemidler fordi det ikke garanteres minsteavkastning ovenfor kundene. Det eneste unntaket er ved dødsfall der etterlatte får utbetalt 101% av sparebeløpet. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser inneholder summen av alle endringer på kundenes konti i løpet av året og kan bestå av innbetalinger, erstatningsutbetalinger, regulering til markedsverdi, trukkede gebyrer og risikopremier. Dødsfallsrisiko beregnes ut i fra forutsetninger om dødlighet som varierer ut fra kjønn og alder. De forutsetninger som legges til grunn bygger på felles bransjestatistikk. Netfonds Livsforsikring AS er heleid datterselskap av Netfonds Holding ASA, og konsernregnskap kan fås på selskapets kontor i Stenersgate 2 i Oslo og på nettsiden 7

8 Noter Note 1. Resultatregnskap NGAAP (1000 kr) Note Risikopremie Administrasjonsgodtgjørelse Erstatningsavsetning Aktuar Forsikringsrelaterte salgskostnader Teknisk forsikringsresultat Renteinntekt og utbytter fra selskapsporteføljen Forvaltnings- og administrasjonskost 5, 6, Resultat av ikke teknisk regnskap Resultat før skatt Skatt Netto resultat Note 2. Kundeportefølje (1000 kr) Kundeportefølje pr 1. januar Innbetalt sparebeløp Uttak sparebeløp Verdiendringer på investeringer Betalt kurtasje Mottatt utbytte Renteinntekter på kontanter i kundeporteføljen Trukket risikopremie Trukket administrasjonsgodtgjørelse Kundeportefølje pr 31. desember Herav verdipapirer Herav kontanter Note 3. Admin resultat kundeportefølje (1000kr) Administrasjonsgebyr Markedsføring Honorar til aktuar Administrasjonsresultat Note 4. Risikoresultat (1000 kr) Trukket risikopremie Utbetalt erstatning Erstatningsavsetning Risikoresultat Note 5. Spesifikasjon av kostnader belastet selskapsporteføljen Styrehonorarer Styreansvarsforsikring Honorar til kontrollkomiteen Avgift til Finanstilsynet Arbeidsgiveravgift Honorar advokat, etc Honorar til revisor Sum

9 Note 6. Honorar til revisor (i 1000 kr) Lovpålagt revisjon Tjenester utenfor revisjon Sum honorar til revisor, inklusiv merverdiavgift Note 7. Ytelser til tillitsvalgte og administrerende direktør Kontrollkomité: Kontrollkomiteen består av Harald Moen (leder) Frode Sulland (nestleder), André Teigland (medlem) og Thor Henning Pedersen (varamedlem). Formann og nestformann har honorar på kr, øvrige har kr. Styre: Pr. 31/ besto styret av Ingvar Strøm (formann), Stine Snertingdalen, Tor Solberg og Rolf Dammann. Styrets formann hadde kr i honorar i 2014 og de øvrige styremedlemmene hadde kr. Rolf Dammann hadde ikke honorar. Rolf Dammann har vært selskapets daglige leder i Daglig leder har ikke hatt lønn eller annen kompensasjon for sitt arbeid i årene Note 8. Skatter (i 1000 kr) Resultat før skattekostnad Rente på ilignet skatt 2 8 Andre ikke fradragsberettigede kostnader 3 Mottatt konsernbidrag Skattefri avkastning på aksjer % av mottatt utbytte til beskatning 11 Regnskapsmessig tap / (gevinst) ved realisasjon av aksjer etc Permanent forskjell avkastning rentepapirer Endring i fremførbart underskudd Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt, 27% herav Endring utsatt skattefordel/skatt Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag Skatt i resultatregnskapet Midlertidige forskjeller mellom finans- og skatteregnskap: IB 2014 UB 2014 Endring Aksjer og andre verdipapirer Kundeportefølje Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt Utsatt skattefordel, 27% herav Note 9. Investering rentefond (1000 kr) Kost Verdiøkn. Verdi Forte Pengemarkedsfond Forte Obligasjonsfond Sum Note 10. Aksjonærer Netfonds Holding ASA eier alle aksjene i Netfonds Livsforsikring AS. Det er utstedt aksjer med pålydende 1000 kr pr aksje. Netfonds Holding ASA er registrert i Oslo med adresse Stenersgate 2. Note 11. Egenkapital (i 1000 kr) Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital 1/ Effekt av skatteendring, ikke resultatført Årets resultat Konsernbidrag etter skatt Egenkapital 31/

10 Note 12. Solvensmarginkapitalkrav (i 1000 kr) A. Solvensmarginkapitalkrav beregnet etter admin.kost: Administrasjonskost Operasjonell risiko (25% solvensmarginkapitalkrav) B. 0,3% av udekket risiko: Udekket forsikringsrisiko Forsikringsrisiko (0,3% solvensmarginkapitalkrav) Sum solvensmarginkapitalkrav (A+B) Uavhengig av hva som er beregnet som reelt kapitalbehov for å dekke risiko, gjelder et minstekrav som fastsettes i rundskriv hvert år. Netfonds Livsforsikring AS oppfyller minstekravet: Overskytende solvensmarginkapital: Total solvensmarginkapital Minstekrav iht til rundskriv - 3,7 millioner Euro Overskytende Note 13. Kapitalkrav for eiendeler (i 1000 kr) Vekt Eiendeler tilknyttet avtale om livsforsikring med investeringsvalg: Bankinnskudd kundeportefølje 4 % Verdipapirer kundeportefølje 20 % Eiendeler i selskapsporteføljen 68 % Beregningsgrunnlag før fradrag pant Fradrag for pant Beregningsgrunnlag etter fradrag pantesikkerhet Egenkapital Minus immatrielle Minus forskuddsbetalt pensjonspremie Kjernekapital (tellende egenkapital) Kapitalkrav (8% av beregningsgrunnlag) Overskytende ansvarlig kapital Note 14. Finansiell markedsrisiko Markedsrisikoen målt i henhold til Finanstilsynets stresstest 2 for livsforsikringsselskaper vises nedenfor. Det legges til grunn at norske aksjer kan falle 20%, men Netfonds har gjort sikringsforretning i short indeks OBX slik at nettoeffekten blir 10%. Det legges dessuten til grunn at rentenivået stiger med1,5%. Beregnet markedsrisiko i ett stresscenario blir som følger: Tall i 1000 kr Plassering Prisendring Durasjon Risiko NetfondsXtra med hedge i OBX (Norske aksjer) % 992 Aksjefond 0 20 % 0 Forte Obligasjonsfond ,5 % 2, Forte Pengemarkedsfond ,5 % 0,10 20 Markedsrisiko

11 Revisjonsberetning Til generalforsamlingen i Netfonds Livsforsikring AS Grant Thornton Revisjon AS Bogstadveien 30, 0355 Oslo Tel: Fax: E-post: Org.nr MVA REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Netfonds Livsforsikring AS som viser overskudd på kr tusen. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Netfonds Livsforsikring AS per 31. desember 2014 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 10/ Grant Thornton Revisjon AS Frede Baumann Statsautorisert revisor 11

12 Netfonds Livsforsikring AS Stenersgate 2, 0184 Oslo Norge Tel:

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS 2012 Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Sørenga 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33 Årsrapport 2007 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring

Detaljer