Innholdsfortegnelse. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Side 1"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/ II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON Landslagsaktiviteter Utdannings- og utviklingsaktiviteter Rapport serier og turneringer Anlegg Dommerkomiteens rapport Lovkomiteens rapport Appellkomiteens rapport Sanksjonskomiteens rapport Hederstegnkomiteens rapport Kommentarer til regnskapet Resultatregnskap Balanse pr. 31/ Økonomisk beretning Noter til Regnskap Revisjonsberetning Kontrollkomiteens rapport Resultatregnskap Balanse pr. 31/ Noter til regnskap Revisjonsberetning Kontrollkomiteens rapport Vedlegg 1: Medlemsutvikling per klubb 2012 og Vedlegg 2: Medlemsutvikling : Tilleggsdokumenter Side 1

2 Styrets beretning I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013 TILLITSVALGTE (følgene ble valgt under forbundstinget 2012) Styret President... Grete Johansen... Sandvika Visepresident... Jan Hendrik Parmann... Loddefjord Visepresident... Beate Mortensen... Tromsø Storm Styremedlem... Arne Løvold Perbråten BBK Styremedlem... Christine Madsen... OSK Styremedlem... Hjard Rune Jensen... Innherred Styremedlem... Sandy da Silva Lopes... Ammerud Varamedlem.... Margit Vånar Bislet Basket Dommerkomiteen Leder... Knut R. Myhre. Olderlaget BBK Medlem... Tor Christian Bakken... Sandvika BBK Medlem... Jan Korshavn..... Fredrikstad BBK Domsutvalget Leder... Thorbjørn Gjerde... Snarøen Medlem 1... Baard Syrrist Asker BC Medlem 2... Anya Sørdal Nordstrand Varamedlem for leder... Tor Martin Holden... Bærums Verk Varamedlem for Medl.1... Maren Lillehaug Agdal... Gimle BBK Varamedlem for Medl.2... Asbjørn Rachlew... Bærums Verk Appellkomiteen Leder... Hanne H. Fauske... Fjellhamar Medlem 1... Per Tøien Kjelsås BBK Medlem 2... Veslemøy Rangen... Gimle BBK Varamedlem for leder... Christine Austgulen... Natland Varamedlem for Medl 1... Kåre Vangen Kristiansand Basket Varamedlem for Medl.2... Morten Jacobsen... Olderlaget IL Lovkomiteen Leder... Helge Gullaksen... Hop Medlem... Christian Spernes... Ammerud Medlem... Hugo Henstein Tromsø Storm Hederstegnkomiteen Medlem... Arne Roger Janse... Kristiansand Basket Medlem... Helle Cecilie Stokke... Ammerud Medlem... Pål Berg Bærum Kontrollkomiteen Medlem... Knut Jacobsen Hop BBK Medlem... Einar O. Venold... EB-85 Medlem... Eva Salvesen..... Sandvika Varamedlem... Åge Damsgaard... Bislet Basket Varamedlem... Lars Børge Rognlid... Flau Bris Valgkomiteen Leder... Marie Lyslid Høybråten Medlem... Lars Olav Sparboe... Tromsø Medlem... Gunnar Ramsdal... Bønes Varamedlem... Nanna Sand Ammerud Side 2

3 ORGANISASJON Forbundets virksomhet har i perioden fulgt organisasjonsmodellen fastlagt i lovverket med selvstendige komiteer og utvalg. Styret har i perioden prioritert følgende fire hovedsatsingsområder: Økonomi, organisasjon- og klubbutvikling og trenerutvikling. Styret har i perioden fordelt ansvarsområder ut fra den enkeltes bakgrunn og interesser. President Grete Johansen som i 2010 overtok som president grunnet daværende presidents sykdom ble valgt til en ny periode ved tinget Daværende visepresident 1, Jan Hendrik Parman ble også gjenvalgt til samme rolle. Beate Mortensen ble valgt til visepresident 2, men ble av private grunner innvilget permisjon i mai Arne Løvold tok da over som visepresident 2. Styremedlem Hjard Rune Jensen trakk seg fra sitt styreverv oktober 2012 grunnet sykdom i familien. Vararepresentant Margit Vånar gikk inn i styret fra og med samme tidspunkt. AU ved Grete Johansen, Jan Hendrik Parmann og Beate Mortensen og senere (fra og med mai 2013) Arne Løvold har hatt ansvar for behandling av saker som organisasjonsmodellen pålegger. AU hadde henholdsvis 7 møter i 2012 og 7 møter i I tillegg til en naturlig løpende kontakt med generalsekretæren har Grete Johansen (president) hatt ansvar for økonomistyring, representert NBBF på NIFs orienteringsmøter, forum og ledermøter samt ledet AU- og styremøter. For president Grete Johansen har økonomi vært et uttalt fokusområde i perioden. I tillegg har hun hatt hovedansvaret for satsningsområdet organisasjon, kommunikasjon og merkevarebygging og iverksetting og oppfølging, alle generalsekretærens hovedarbeidsområder. Grete Johansen har i perioden også vært styremedlem i SFF, Særforbundenes Fellesforbund. Visepresident 1., Jan Hendrik Parmann har fulgt opp Nasjonale serier og videre forbundets dommerrekruttering- og dommerutviklingsstrategi. Jan Hendrik Parmann har også deltatt på Nordisk møte på Island og videre vikariert i møtevirksomhet der Grete Johansen ikke har kunnet stille. Jan Hendrik Parmann har også deltatt i møter med NBU og DK. Videre har han hatt ansvaret for oppfølging av Region Nord spesielt. Beate Mortensen, Visepresident 2 hadde ansvaret for Toppidrett inntil sin permisjon. I tillegg hadde hun ansvaret for oppfølging av Region Nord. Styremedlem Arne Løvold og senere visepresident 2., har fulgt opp forbundets Trenerrekruttering- og trenerutviklingsstrategi. Arne Løvold har også hatt ansvaret for oppfølging av Region Øst spesielt. Styremedlem Sandy da Lopez har som ungdomsrepresentant deltatt i styrets arbeid i forbindelse med styremøter. Hun har også fulgt opp NBBFs bredde- og ungdomsarbeid i perioden. Styremedlem Christine Madsen har hatt ansvaret for å følge opp forbundets arbeid med plan for landslagene og spillerutviklingsplan. Christine Madsen har deltatt på enkelte premieutdelinger og videre hatt møter med ansvarlig på forbundskontoret vedr. landslag og sportslig plan. Madsen har også vært tett på Region Vest og deltatt på et antall styremøter i Region Vest. Varamedlem Margit Vånar har fulgt opp NBBFs Inkluderingsarbeid og med det fulgt opp videreutvikling av Rullestolbasket. Margit Vånar har også hatt ansvaret for oppfølging av Region Midt og deltatt på regionsting. Samtlige styremedlemmer har vært involvert i styrets løpende håndtering av økonomi og videre påløpende styresaker gjennom perioden. Styret har vedtatt årlige handlingsplaner fra og med høsten 2013, som en oppfølging av Strategiplan Styret har også evaluert denne. Alle NBBFs tingvalgte komiteer har arbeidet i perioden. Det vises her til de vedlagte rapportene fra komiteenes arbeid. Sanksjonskomiteen, tidligere DU har fungert godt. I alt 8 saker er behandlet i tingperioden. Henholdsvis 2 og 6 i 2012 og SK har behandlet alle saker som omhandler vold og trusler om vold. Bestrafningen skjer etter NIFs lov 11. Side 3

4 AK har fungert godt. Avgjørelsene som er blitt presentert må sies å være i tråd med den generelle rettsoppfatning. I og med Margit Vånars inntreden i styret trakk hennes ektemann Åge Damsgaard seg fra sin rolle i Kontrollkomiteen. Eva Salvesen, også kontrollkomiteen gikk inn som økonomisk rådgiver i administrasjonen f.o.m. mai Som en følge av dette har varamedlem Lars Børge Rognlid fungert som ordinært medlem av kontrollkomiteen f.o.m. januar Alle regioner bortsett fra Region Sør har en etablert stab. Region Midt har en 50 % daglig leder (DL) stilling, Region Nord har en 30 % DL stilling. Daglige ledere i Region Øst og i Region Vest er begge nye fra og med henholdsvis 2013 og Region Sør har per i dag kun et arbeidende AU på regionalt nivå. Det har i perioden vært aktivitetskonsulenter i Region Vest og i Region Midt. Henholdsvis en 100 % stilling. og en 50 % stilling. I perioden har regionene selv tatt over det økonomiske ansvaret for daglige ledere. Det har i perioden blitt gjennomført månedlige møter mellom daglige ledere og generalsekretær. I tillegg har det vært gjennomført totalt fire fysiske møter mellom daglige ledere, generalsekretær og administrasjonen på forbundskontoret. Det har også vært arrangert to ledermøter der generalsekretær, visepresident 1, daglige ledere og styreledere i regionen har deltatt. Der har i tingperioden vært avholdt 21 styremøter, stort sett en-dagers ettermiddags-/kveldsmøter. Alle styremøtene har hatt et kvalifisert fremmøte. Det har vært avholdt 14 AU-møter hvorav de fleste som telefonmøter. AUs faste medlemmer har bare fratrådt ved inhabilitet hvor da et eller flere av styremedlemmene har tiltrådt. Styret har videreført arbeidet fra forrige tingperiode med NBBFs kjernesaker som er nedtegnet i Strategiplanen som ble vedtatt på Tinget i Videre har styret hatt til behandling avtaler, søknader, protester, fastsetting av lisenser samt hatt kontakt med de ansatte i administrasjonen, dommerkomitéen (DK), regioner og utvalg, NIF/NOK, andre særforbund og FIBA. BLNO har i perioden hatt deltagelse med åtte lag. Forbundet har hele perioden gjennomført månedlige/annenhver månedlig telefonmøte med klubbene i BLNO. Gjennom disse har NBBF kunnet følge utviklingen i BLNO tett. Kvinneligaen (KL) deltok i sesongen 2012/2013 og 2013/2014 med henholdsvis seks og fire lag. Kvinneligaen har vært og er svært sårbar og klubbene sliter i stor grad, som tidligere, i forhold til egen spillerstall og ressurssituasjon i klubb. KL klubbene har vært fulgt opp med månedlige/annenhver månedlig telefonmøte hele perioden. Særlig kvinneligaen må gis et spesielt fokus i årene fremover. Eivind Jensen (ansvarlig for nasjonale serier) på forbundskontoret har hatt ansvaret for oppfølgingen av BLNO og KL og utviklingen i de to seriene. Med kun fire lag i toppserien på kvinnesiden har forbundskontoret bestemt at det må settes ytterligere fokus på jenter (jmf. Strategiplan ). Det er igangsatt et arbeid med arbeidstittel «Jenter i fokus» på tvers av fagområder i administrasjonen. Alle i administrasjonen har nå ansvar for et eller flere prosjekter som retter seg mot jenter. Regionene vil også bli involvert i dette arbeidet. Det ble per august 2011 startet opp et arbeid med å få lagt en langsiktig strategi for våre nasjonale serier. Arbeidet er basert på de vanskeligheter NBBF opplever at man har hatt over tid i de nasjonale seriene, særlig på kvinnesiden. Å få etablert tilstrekkelig mange nok lag på toppnivå har vært en hovedutfordring, et annet har vært mangel på ressurser (økonomisk og menneskelig) i klubbene. Langsiktig strategi for våre nasjonale serier ble presentert for Tinget Deler av planen ble vedtatt, men nest øverste nivå på herresiden har i perioden kun vært regionale 2. div., ikke inter-regional serie for herrene slik planen forutsa. NBBFs har langsiktig plan som målsetting, denne har blitt noe revidert i perioden i og med de faktiske forhold, revidert plan blir lagt frem for styret våren Det er igangsatt et større arbeid med rapportsystem opp i mot regionene. NBBF må ovenfor NIF rapportere på all aktivitet i forbindelse med tildeling av Post 2 og Post 3 midler. For at forbundet skal få frem all aktivitet i landet, hvilket er avgjørende for tildeling er et rapportsystem ovenfor klubb også en nødvendighet på sikt. Det er utarbeidet en skisse til dette. Denne vil bli virksom fra og med høsten Tildeling av Post 3 tilskudd fra NIF avhenger av NBBFs prestasjoner på følgende fire områder: - Medlemstall (Idrettsregistreringen) - Medlemsutvikling (Idrettsregistreringen) - Kompetansehevende tiltak (alle typer kurs arrangert av klubb, region eller forbund) Side 4

5 - Verdi- og inkluderingsarbeid (Rullestol, inkludering av jenter, inkludering av barn- og ungdom med minoritetsbakgrunn m.m.) ADMINISTRASJON Følgende har vært ansatt på NBBFs kontor i perioden: Generalsekretær... Hanne E. Sogn Senior rådgiver... Per Burud (20 % f.o.m. desember 2013) Landslagskoordinator... Baard Stoller f.o.m. 1. november 2013 Administrasjonsrådgiver Eivind S. Jensen Fag- og tiltaksansvarlig Ulf Landström, t.o.m. 1. november 2013 Bredde- og ungdomskonsulent... Ingeborg Borgen Takle t.o.m. 31.Juli 2013 Bredde- og ungdomskonsulent... Martin Wroblewski f.o.m. 1. august 2013 Administrasjonssekretær Merete Andersen (60 % stilling) Journalist... Kjartan Monsen (20 % stilling) Dommerkoordinator... Torkild Rødsand (20 % stilling) t.o.m. 31. desember 2013 Coach «Basket i skolen»... Jeff Christensen (60 % stilling) f.o.m. 1. sept NBBF Region Øst: Daglig leder... Terje Melhus t.o.m. juli 2013 Daglig leder... Axel Langaker f.o.m. 1. august 2013 Administrasjonskonsulent... Kjartan Monsen Seriekonsulent.... Morten Gjerde t.o.m. 31. desember 2013 Dommerkoordinator... Chriss Brohaug t.o.m. 1. august 2013 NBBF Region Vest: Daglig leder Ingeborg Borgen Takle t.o.m. januar 2012 Daglig leder... Lene Instebø f.o.m. februar 2012 Administrasjonskonsulent.... Torkild Rødsand t.o.m. 31. desember 2013 NBBF Region Midt-Norge Daglig leder..... Oscar Lindø (50 %) NBBF Region Nord: Daglig leder..... Alexander Bray i 50 % stilling t.o.m. 1. november 2012, % f.o.m. 1. november 2012 NBBF Region Sør: Daglig leder.... Erik S. Oksavik t.o.m. juni 2012 Aktivitetskonsulenter: Ragnhild Riis, Region Øst/Region Vest f.o.m. 2. januar 2012 Nenad Musikic (50 % stilling), Region Nord t.o.m. 1. februar 2013 Torunn Ytrehus, Region Øst t.o.m. 1. oktober 2012 Oscar Lindø (50 % stilling) I etterkant av at ny generalsekretær tiltrådte har det vært gjennomført endringer knyttet til de ulike arbeidsoppgavene og hvem som har ansvaret for disse i sentraladministrasjonen. Det er også laget en fullstendig oversikt over drifts- og utviklingsoppgaver i NBBF sentralt. Dette for å gi administrasjonen et samstemt overblikk over pågående oppgaver og prosjekter. Ved utgangen av året hadde følgende personer følgende arbeidsoppgaver/stillingstitler på forbundskontoret: Hanne Sogn Generalsekretær Per Burud Seniorrådgiver og ansvarlig for NBBFs anleggsstrategi Eivind Jensen Administrasjonskonsulent med ansvar for Nasjonale serier, basket.no, IT og implementering av BBall. Baard Stoller Landslagskoordinator med ansvar for landslagsaktivitet, sportslig plan og utvikling Side 5

6 Torkild Rødsand Martin Wroblewski Merete Andersen Eva Salvesen Trener- og dommerkoordinator Bredde- og ungdomskonsulent med ansvar for 3MOT3, EBC/EB, Basket i skolen og Rullestolbasket Administrasjonssekretær Timebasert rådgiver økonomi Generalsekretær Hanne Sogn ble i mars 2012 sykemeldt. Eivind Jensen var fungerende generalsekretær fra og med mars 2012 t.o.m. desember samme år. Tidligere generalsekretær Per Burud fungerte så som generalsekretær t.o.m. mars Hanne Sogn har fra og med mars 2013 stått i stigende stillingsprosent. Fra og med september 2013 har Sogn vært tilbake i en 100 % stilling som generalsekretær. Generalsekretæren var før sin sykemelding medlem i NIFs kompetanseutvalg. Generalsekretæren har hatt ansvar for sakstilrettelegging til styre- og AU møtene samt føre referat fra disse og oppfølging av vedtak tatt i disse fora. Økonomirelaterte arbeidsoppgaver er hennes hovedarbeidsområde. I og med generalsekretærens fravær gikk Eva Salvesen ut av Kontrollkomiteen og har siden mai 2012 bistått NBBF i økonomistyringsarbeidet. Det skal rettes en spesiell takk til Eva Salvesen som med sin nøyaktighet og vilje til å bistå NBBF, har bidratt sterkt til den økonomistyringen som per nå er gjeldende i organisasjonen. Generalsekretæren har satt fokus på styringssystemer i organisasjonen og videre jobbet med å koordinere strategiarbeid, tiltak og rapportering for både forbundskontoret og regioner. Det er fra og med mars 2013 etablert et system der handlingsplaner virker som det styrende arbeidsverktøy for den enkelte fagfunksjon, disse etablert i og med regionene. Alle ansatte på forbundskontoret arbeid etter handlingsplaner/leveranseplaner og rapporterer også på disse til generalsekretæren. Generalsekretær har i perioden satt fokus på trenerutvikling som er definert som et av strategiperiodens viktigste satsningsområder. Torkild Rødsand er i denne forbindelse ansatt som Trener- og dommerkoordinator i NBBF. Ulf Landström avsluttet sitt arbeid på forbundskontoret november 2013, det har i etterkant vært gjort justeringer i stillingsbeskrivelsen. Baard Stoller har fungert som Landslagskoordinator i en 50 % stilling f.o.m. november Ingeborg Borgen Takle avsluttet sitt arbeid som bredde- og ungdomskonsulent i NBBF juli Martin Wroblewski ble ansatt i Takles sted og har fungert som bredde- og ungdomskonsulent f.o.m. august Per Burud har fra og med høsten 2013 i hovedsak hatt ansvar for NBBFs arbeid med anlegg. Per Burud har gått i en synkende stillingsprosent fra og med opphør av generalsekretærens sykemelding. Han har deltatt på tverr særforbundsmøter og videre fulgt opp NBBFs andel i Oslo Idrettshaller AS og driftskomiteen for Riksanlegget. Per Burud har i perioden også hatt ansvaret for å forberede saker til Sanksjonskomiteen og Appellkomiteen. ØKONOMI Årsregnskapet for 2013 viser et driftsoverskudd på kr Dette medfører at NBBF pr har redusert den negative egenkapitalen til kr ,-. NBBF følger den pålagte plan om positiv egenkapital innen 2014 gitt av NIF og gitt av Tinget Generelt Styret har hatt sterk fokus på økonomistyring og oppfølging av igangsatte tiltak i tingperioden. Tiltak som ble iverksatt høsten 2011 og videre styrets fokus på økonomistyring f.o.m har gitt ønsket effekt på den økonomiske situasjonen i forbundet. Det ble også i 2011/2012 innført et helt nytt økonomirapporteringssystem, dette har gitt styret et verktøy som gir månedlige oversikter over prognoser per avdeling og prosjekt. Andre retningslinjer mellom forbund og regioner er også innført og iverksatt i perioden. Forbundet er f.o.m. utgangen av 2013 ikke økonomisk ansvarlig for daglige leder stillingene i Region Nord og i Region Midt. I og med omdisponeringer og endringer i administrasjonen har det ikke påløpt noen ekstra utgifter knyttet til dette. Det er også kuttet i administrative kostnader og kontorkostnader. Det ble i 2012 redusert på stillingsbrøken til daglig leder i Region Nord, tilsvarende er det ikke ansatt ny daglig leder i Region Sør. I og med et knapt landslagsbudsjett er all senioraktivitet lagt ned inntil videre. Det satses ungt både regionalt og nasjonalt for de midler som er til rådighet. (se også Toppidrett) Side 6

7 Fokus på økonomistyring samt stram ressurs- og bemanningssituasjon har gjort at arbeid med sponsorvirksomhet/samarbeidspartnere har hatt lite fokus. Dette er på alle måter neste steg i å skape en forutsigbar økonomi i NBBF. De «produkter» som per nå er utviklet (EBC/EB og Basket i skolen) og/eller som er i støpeskjeen (eks. 3MOT3) er ment å være tiltak som også kan «selges» til samarbeidspartnere/sponsorer ved at innpakningen skal være fristende og profesjonell. Styret har også vedtatt budsjett i årene som kommer som hensyntar både vekst og strategi, og samtidig de stramme økonomiske rammene som er nødvendig for å gjenopprette tilfredsstillende positiv egenkapital innen utgangen av Tilskudd fra NIF har holdt seg stabilt de siste årene både hva gjelder Post 2 og Post 3 midler. Det er derimot varslet fra NIF om at Post 3 tilskudd kan bli betydelig redusert i Følgende senario er presentert for NBBF, gitt de nye kriteriene NIF tildeler særforbundene tilskudd på bakgrunn av (omtalt tidligere): Tilskudd 2013: ,-. Angitt tilskudd etter 2016: ,-. Det er av denne grunn, jmf. avsnitt om rapportering helt nødvendig at all aktivitet som gjennomføres i klubb, region eller av forbund blir synliggjort i rapporter til NIF. Det antas at «mørketall» kan bidra til at Post 3 tilskuddet ikke reduseres slik NIF har advart. Det ligger likevel et stort ansvar på NBBF i forhold til faktisk vekst for å opprettholde tidligere års tilskudd. Aktiviteter Det har vært en nedgang i aktivitetsnivået generelt. Det er gjort noen endringer i overføringen til regionene hva gjelder Post 3. Noe av dette er grunnet sentral aktivitet vedrørende organisasjonsutvikling og ledelsesutvikling, i tillegg er klubbutvikling også foreløpig et prosjekt som ligger sentralt. Regionene tilføres ressurser via aktivitetskonsulentene som utgjør en stor andel av Post 3 budsjettet. Totalt er det overført henholdsvis kr ,- i 2012 og ,- i 2013 til regionene i perioden. Utdelingen i 2013 er et unntak sett i lys av tidligere års tilskudd til regionene, da som en løsning gitt ressurssituasjonen på forbundskontoret. Det er innført nye rapporteringsrutiner i løpet av 2013, disse vil først være virksomme fra og med Dette for å sørge for at tilskudd som overføres regionene blir brukt til de aktiviteter og tiltak som følger av vedtatt strategiplan. Regionene må fire ganger i året rapportere på aktivitet til forbundet. Kommunikasjon med klubbnivået vedrørende rapportering vil starte opp i løpet av våren 2014.(jmf. overnevnte avsnitt om rapportering). ORGANISASJONSUTVIKLING Pr hadde NBBF 9897 enkeltmedlemmer. Pr hadde NBBF enkeltmedlemmer. Medlemsmassen har hatt en nedgang på 108 enkeltmedlemmer i tingperioden. Forøvrig vises det til vedlegg 1 om medlemsutvikling i denne beretningen. Det er ingen foreløpig grunn til at basketball skal vokse som idrett i Norge. Det er igangsatt en rekke tiltak internt for å styrke NBBF som organisasjon og for å styre organisasjonen i samme retning. Enkelt tiltak for rekruttering som EBC/EB og Basket i skolen er kun i sin spede begynnelse og har ikke tilstrekkelig fotfeste i organisasjonen foreløpig. 3MOT3 som konsept ferdigstilles våren Det er først fra nylig (januar 2014) at forbundet sentralt har hatt kapasitet til å sette fokus på trenerrekruttering- og utvikling, tilsvarende gjelder klubbutvikling. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for den vekst organisasjonen har satt seg som mål i og med Strategiplan Regioner (tidligere kretser) og særforbund har historisk sett fungert separat med lite felles planer og gjennomføringskraft. Det arbeides mye med de interne styringsstrukturene slik at tilfeldighetene ikke skal råde i.f.t. aktivitet igangsatt og slik at NBBF som organisasjon kan bli tydeligere ovenfor sine omgivelser. Det er en tro i organisasjonen på at mer enhetlig drift vil gjøre organisasjonen mer effektiv og videre at basketball på sikt også vil bli oppfattet som mer profesjonelt fra organisasjonens målgrupper. Det har også blitt igangsatt et utviklingsprogram internt i organisasjonen. Daglige ledere i tillegg til ansatte i forbundsadministrasjonen er deltagere på dette. Programmet har satt fokus på å beskrive organisasjonens- og den enkeltes nå-situasjon. Med det som utgangspunkt er det definert forbedringsområder både for person og for saker den enkelte jobber med. Dette gjelder også organisasjonens nå-situasjon. Arbeidet har bidratt til å bevisstgjøre de involverte personer hvilke utfordringer organisasjonen er i. En samlet ansatte gruppe har hatt behov for en felles plattform og en felles forståelse av hvor «vi er» og videre bli samstemte på viktige utviklingsmål. Gjentagende evaluering av aktivitet og organisasjonens fungeringsevne er også en del av utviklingsprogrammet. Åge Sørsveen, selvstendig konsulent i «Ledelse på norsk» har vært engasjert som ekstern konsulent og med det gitt av seg selv fra sin lange erfaring som konsulent for blant andre NIF ved Kjell Side 7

8 Kran (tidligere president i NIF) og LO. Eksterne midler fra NHO-Idrett bidrar til å finansiere utviklingsprogrammet. I perioden er det en klar erkjennelse av at klubbleddet i for liten grad har kunnskap om og/eller kjennskap til forbundets strategier og arbeid. Klubbutvikling er et av forbundets viktigste satsningsområder i strategiperioden, dette arbeidet har bare så vidt kommet i gang. Det er fra forbundets side et ønske om å styrke klubbenes eierskap til drift av aktivitet og videre organisasjon som sådan. Det vil ta tid før klubbene er i stand til og i samarbeid med regioner og forbund og kunne ta imot mange flere spillere og videre ha et godt nok apparat til å ivareta disse. Frivilligheten er knapp og trenere har NBBF utviklet alt for få av. Langsiktighet er alfa og omega i alt videre arbeid som gjøres for å styrke basketballens posisjon i Norge. II SPESIELLE SAKER TRENERREKRUTTERING- OG UTDANNING Den store trenerhelgen er videreført og har også i 2012 og 2013 fanget manges interesse. I 2012 var det 108 deltagere, i 2013 var det 117 deltagere. Det ble i 2013 lagt større vekt på å nå bredden av trenere. Denne tilnærmingen er også ønskelig for kommende DSTer. Gjennom ansettelse av Torkild Rødsand som Trener- og dommerkoordinator er det gitt forbundet en ressurs som er nødvendig for å kunne sette det «trykket» på trenerutviklingen som er ønsket gitt Strategiplan TOPPIDRETT Styret har valgt å prioritere de yngre landslagene i tingperioden Det ble likevel gjort et unntak sommeren 2013 da Norge fikk muligheten til å delta med et yngre senior herrelag i Universiaden (U23). Jmf. resultater under beretning om Landslagsaktivitet. Erfaringene tilsier at Universiaden også vil være en god turnering for våre landslag å delta på i fremtiden. Kostnadsnivået er relativt lavt og de sportslige utfordringene veldig gode. Med hensyn til de resultater som er oppnådd og som fremkommer senere i beretningen, så kan følgende sies: Alle våre ungdomslandslag gjør en god innsats utfra de forutsetningene de har hatt. På alle nivåer klarer vi å spille jevnt i store deler av kampene, men får dessverre problem mot slutten av kampene. Dette er en konsekvens av at vi er lavere enn våre konkurrenter, men også av et delvis planløst arbeid med våre beste spillere over tid. Arbeidet med sportslig plan ble igangsatt november Baard Stoller har tatt tak i «Den røde tråden» og er i nær dialog med regionene vedrørende denne i og med regionslag fra og med U14. «Den røde tråden» innebærer en stringent og systematisk «bygging» av våre yngre spillere. Arbeidet med å få regionslagssatsning- og landslagsatsning til å henge sammen vil først kunne gi resultater om noen år, større fokus på treningsmengde og krav til spillere om dedikasjon og profesjonalitet likeså. SPILLERE I UTLANDET Det er mange av våre spillere som får mulighet til spill i utlandet. Det er også tilfelle i denne tingperioden. Det er per nå gitt lite oppmerksomhet til disse fra NBBFs sin side, hvilket ikke er bra med tanke på motivasjon av yngre spillere og videre formidling av den enkeltes prestasjoner i norsk presse, gitt den størrelsen basketball har på verdensbasis. Av ressursmessige grunner er det avsatt få midler til å kunne følge opp spillerne. Det er avgjørende å ha økonomiske rammebetingelser for kommunikasjon og videre journalistarbeid for at NBBF skal kunne ha et større fokus på dette. TALENTCAMP NBBFs nasjonale Talent Camp har for alvor etablert seg som et årlig nasjonalt arrangement. Både i 2012 og 2013 deltok totalt 200 av landets mest talentfulle U14- og U15spillere på tvers av regioner. Både regionslagstrenere- og landslagstrenere har ved begge arrangementene bidratt med sin kompetanse gjennom samlingen. Talentcampen er et av flere tiltak som skal bidra til å formidle den norske spillestilen og videre styrke det sportslige nivået blant våre beste. Felles skolering av våre yngre spillere vil videreutvikles i årene fremover. Sommerens Talentcamp (2014) er et signal på dette. Side 8

9 KOMMUNIKASJON Kommunikasjon med organisasjonen har i 2012 og 2013 primært foregått via basket.no. Nettsiden er ment å gi informasjon om NBBFs aktivitet og videre gi et bilde av det som skjer av aktivitet på landsbasis. Våren 2013 ble det inngått en avtale med Data Innovasjon vedrørende kommunikasjonsverktøyet BBall. BBall gir NBBF mulighetene til å kommunisere med ulike grupper i organisasjonen direkte. Klubbledere, landslagstrenere, spillere etc. kan nå få informasjon direkte vedrørende saker som gjelder den enkelte/gruppen spesielt. Implementering tar noe tid og ikke alle klubber, spillere etc. har foreløpig profil på BBall. Målet er at NBBF skal kunne bruke BBall som sitt kommunikasjonsverktøy opp i mot organisasjonen vedrørende alle aktuelle saker i nærmeste fremtid. Skribenter/journalister er en knapp ressurs i NBBF. Kjartan Monsen har skrevet et stort antall saker om KL og BLNO. Kjartan Monsen har hatt en 20 % stilling for å gjøre denne oppgaven. Eivind Jensen, ansvarlig for basket.no i NBBFs daglige arbeid skriver også saker på basket.no. Dette gir likevel ikke nok tid til å få fanget opp alt som skjer av smått og stort i NBBF som er viktig for organisasjonen å få innsyn i. Vi har som tidligere nevnt en rekke spillere på kontrakt i utlandet. Disse er per nå vanskelig å få fulgt opp på en slik måte at det blir synliggjort for organisasjon og medlemmer, prestasjoner disse spillerne er med på. Generalsekretæren er ansvarlig redaktør for vår web-side. Eivind Jensen for daglig vedlikehold og oppdateringer. Det ble høsten 2012 gjort et arbeid med å gjennomgå NBBFs nettsider. Både i forhold til oppdatering men også i forhold til struktur. Det ble også gjort et større arbeid med sidene som henvender seg til klubb. NORGESMESTERSKAPET Frøya ble norgesmester og vant kongepokalen 2012 etter at de med knapp margin slo Asker Aliens med i Gimlehallen. Centrum tok tredjeplassen ved å slå Tromsø Storm i bronsefinalen. I 2013 ble Bærum Basket vinneren av NM-sluttspillet på bekostning av Tromsø Storm som måtte nøye seg med sølvmedaljer. Frøya stakk av med bronsemedaljene etter at de slo Centrum Tigers med sifrene foran et fullstappet Tromsø Idrettshall. Både i 2012 og 2013 ble finalene vist på TV2 Sumo. NM-sluttspillet i 2012 ble arrangert i Gimlehallen sammen med BLNO-sluttspillet. Finalen ble et rent bergensoppgjør der Ulriken til slutt sikret seg Kongepokalen ved å slå Gimle med sifrene Ullern knep seg foran Ammerud med to poeng i kampen om tredjeplassen. I 2013 ble finalespillet avviklet i Tromsøhallen og i en høydramatisk finale vant til slutt Gimle ved å sette et avgjørende hoppskudd i det sluttsignalet lød. Ullern måtte dermed nøye seg med sølvmedaljer, mens Ammerud tapte nok en bronsefinale - denne gang mot Ulriken. KLUBBUTVIKLING Utvikling av klubber organisert i NBBF er et hovedsatsningsområde gitt av Strategiplanen Det er i tingperioden igangsatt et samarbeid med Idrettskretsene i Oslo og Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag der disse har ansvaret for å bistå NBBF i å kontakte klubber for igangsetting av klubbutvikling. Start- og oppfølgingsmøter, utviklet av NIF er i hovedtrekk det NBBF har bidratt med vedrørende klubbutvikling i tingperioden. Aktivitetskonsulent Ragnhild Riis har hat hovedansvaret for oppfølging av klubber vedrørende dette. Se for øvrig vedlegg 2 vedrørende klubber i klubbutviklingsprosess. REPRESENTASJON FIBA-konferanser: Tor Christian Bakken, Per Burud og Hanne Sogn FIBA: Styremedlem: Tor Chr. Bakken FIBA: Medlem ungdomskom.:... Per Burud Nordiske møter: Grete Johansen, Jan Hendrik Parman, Ulf Landström, Eivind Jensen og Hanne Sogn Ekstraordinært ting NIFs ting:... Grete Johansen, Hanne Sogn Ledermøte: Hanne Sogn Regionssting: Grete Johansen, Jan H. Parmann, Hanne Sogn, Christine Madsen Særforb. Fellesforbund: Grete Johansen Side 9

10 Oslo Idrettshaller AS: Driftskom. Riksanlegget NIFs Kompetanseutvalg NIFs Integreringsutvalg Terje Melhus og Per Burud Per Burud Hanne Sogn Ingeborg Borgen Takle BASKET I SKOLEN I tingperioden har NBBF fortsatt sitt arbeid med å komme inn i skolen for på den måten å gjøre basketball mer kjent blant elever og lærere. Det har vært hevdet at NBBF er alt for sent ute med å presentere sporten, mange idretter er for lengst godt etablerte i skolesystemet. Basket i skolen er per ultimo 2013 vært et pilotprosjekt gjennomført i Region Vest med Jeff Christensen som ansatt i en 60 % stilling. Jeff jobber opp mot et konkret antall skoler som blir fulgt opp med et fire ukers kurs. Tiltaket har fått stor oppmerksomhet og gjennomføres per ultimo 2013 i ett større antall skoler enn opprinnelig planlagt. Region Midt har via Sverresborg også tatt tak i tiltaket. Ron Billingslea har jobbet opp mot «Den fysiske skolesekken» og etablert Basket i skolen i og med dette prosjektet. Easy Basket ble høsten 2011 igangsatt som et pilot prosjekt i Region Vest. Fra og med høsten 2012 har alle regioner implementert konseptet. NBBF har hatt begrenset med kapasitet til å følge opp om konseptet følges etter gitte rammer i den enkelte region, men vi ser at det fortsatt gjenstår en del for at EB skal fremstå/gjennomføres slik det er ment. Det har vært noe uklarhet i forhold til regelverk og det er fortsatt noe uklarhet i forhold til hvordan et EBC/EB arrangement skal gjennomføres. Kvalitetssikring av konseptet er påstartet i samarbeid mellom forbund og regioner, dette første møte med basket (barn og foreldre) er viktig utstillingsvindu for norsk basket. SPORTSLIG PLAN Det ble på Tinget i mai 2012 lagt frem et forslag til en Helhetlig sportslig strategi for NBBF. Denne ligger til grunn for Strategiplanen Livsløpet i hvordan en basketballspiller skal utvikles gitt alder er en del av «Den røde tråden» forbundet arbeider med å utvikle. Det jobbes fortsatt med og finne et «riktig» livsløp for basketballspilleren i Norge fra og med U7 til og med landslagsspill/mosjonist tilbud. Sportslig plan vil på ny bli gjennomgått i sin helhet høsten Et mål er at det NBBF foretar seg via coacher og andre involverte opp mot spilleren er tydelig forankret i sportslig plan. VETERAN NM Veteran NM ble første gang arrangert Initiativtagere Per Fedje og Arild Buen gjentok suksessen også i 2012 og Veteran NM er lagt inn i NBBFs terminliste og betraktes som et meget viktig møtepunkt for basketballentusiaster landet over. III KONKLUSJON NBBFs styre mener at de tiltak som ble iverksatt fra og med høsten 2011 og som videre har blitt fulgt opp gjennom 2012 og 2013 har bidratt til å stabilisere den økonomiske situasjonen i NBBFs. Det må på tross av dette likevel fortsettes å arbeides med forutsigbarhet i økonomien. For å underbygge det arbeidet som er gjort og videre sikre NBBFs fremtidige rammebetingelser må følgende fortsatt ha fokus: - Skape økonomisk forutsigbarhet blant annet gjennom gode rapporteringsrutiner mellom alle nivåer i organisasjonen slik at reelle tall når frem til NIF som per i dag er NBBFs viktigste bidragsyter. - Starte opp arbeidet med og «selge» de gode produktene NBBF har (jmf. tidligere omtale av EBC/EB, Basket i skolen og 3MOT3) ovenfor potensielle samarbeidspartnere og sponsorer. - Evaluere all aktivitet med bakgrunn i de måltall som er satt opp for det enkelte tiltak - Profesjonalisere organisasjonen med tanke på rutiner, struktur og kommunikasjon mellom de ulike organisasjonsleddene - Jobbe langsiktig for å legge forutsetninger for at klubbleddet styrkes for bedre å kunne ivareta den aktiviteten som valgt strategi legger opp til. Side 10

11 Forslag til strategiplan for vedtatt på Tinget i 2012 er klar og tydelig i forhold til NBBFs målsettinger for fremtiden. NBBF vil fortsette å arbeide etter årlige handlingsplaner. Alle organisasjonsledd bør få kjennskap til disse slik at man bedre kan følge med på de valg og prioriteringer som gjøres underveis i strategiperioden. Et svært viktig virkemiddel for å nå målene er at samarbeidet på tvers av klubber, regioner og forbund fortsettes å videreutvikles. En samling omkring felles mål og strategier er en forutsetning for å lykkes. NBBFs virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende. Det forekommer ingen forskjellsbehandling grunnet kjønn, seksuell legning eller annen etnisk bakgrunn. Generalsekretæren er kvinne, når stillinger utlyses bes personer med etnisk minoritetsbakgrunn om å søke. Fraværet er beskjedent, og det er ikke forkommet skader eller ulykker. April 2014, Styret Grete Johansen (sign.) Jan Hendrik Parmann (sign.) Beate Mortensen (sign.) Arne Løvold (sign.) Sandy da Silva Lopes (sign.) Christine Madsen (sign.) Margit Vånar (sign.) Side 11

12 Landslagsaktiviteter Ansvar: Christine Madsen Styremedlem Ulf Landström Fag- og tiltaksansvarlig (til nov. 2013) Baard Stoller Landslagskoordinator (fra nov. 2013) Sportslig aktivitet: NBBF har hatt 12 forskjellige landslag i aktivitet i løpet av perioden Norge har spilt 112 (14-98) offisielle landskamper (Europamesterskap, Nordisk mesterskap og Universiade) fordelt slik: Kvinnelandslaget: 04 (00-04) kamper U-23 menn: 08 (04-04) kamper U-20 menn: 03 (00-03) kamper U-18 kvinner: 23 (01-22) kamper U-18 menn: 26 (06-20) kamper U-16 jenter: 24 (01-23) kamper U-16 gutter: 24 (02-22) kamper I tillegg har landslagene spilt et 20-talls treningskamper mot klubblag og sammensatte lag. Senior kvinner Head coach Ass. coach Team Manager Ståle Frey Per Tøien Norway-Sverige Norway-Danmark U18 kvinner 2012: Laget har deltatt i Nordisk Mesterskap i Rykkinnhallen. Norge Island Finland Norge Sverige Norge Norge Danmark U23 menn Head coach... Mathias Eckhoff Ass. coach... Brent Hackman Ass. coach... Baard Stoller Team Manager... Anita Holan 2013: Laget har deltatt i Universiaden, i Kazan. Norge-Litauen Norge-Kina Norge-Finland Norge-Chile Norge-Brasil Norge-USA Norge-Mongolia Norge-Korea U20 menn 2012: Head coach... Brent Hackman Nordisk Mesterskap, Helsinki, 6-8. juni Finland-Norway : Head coach Ulf Landström Head of delegation Yngvild S. Hannestad B-EM, Miskolc, Ungarn august. Norge-Litauen Norge-Estland Norge-Polen Norge-Israel Norge-Finland Norge-Sveits Norge-Skottland Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, mai Head coach Jeff Christensen Ass coach Ulf Landström Head of delegation.yngvild S. Hannestad Norge-Sverige Norge-Island Norge-Danmark Norge-Finland Norge-Estland : Head coach Ass. coach Head of delegation Ingvild Paur Ingvild Sandford Hans Petter Austgulen B-EM, Strumica, Makedonia august. Norge-Bulgaria Side 12

13 Norge-Sveits Norge-Danmark Norge-Finland Norge-Israel Norge-Østerrike Norge-Makedonia Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, mai Norge-Sverige Norge-Danmark Norge-Island Norge-Finland U-18 menn 2013: B-EM, Strumica, Macedonia juli. Head coach... Pål Berg Ass. coach David Cox Norge-Tyskland Norge-Estland Norge-Nederland Norge-Østerrike Norge-Georgia Norge-Ungarn Norge-Finland Norge-Romania Norge-Ungarn Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, mai Head coach Christer Elgmork Ass. coach David Cox Ass. coach Axel Langaker Norge-Sverige Norge-Island Norge-Danmark Norge-Finland Norge-Estland : B-EM, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina august. Head coach... Pål Berg Ass. Coach... Ellen Hamremoen Norge-Sverige Norge-Finland Norge-Island Norge-Montenegro Norge-Sveits Norge-Georgia Norge-Luxembourg Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, mai Head coach Pål Berg Ass. Coach Ellen Hamremoen Norge-Sverige Norge-Island Norge-Finland Norge-Danmark Norge-Danmark U-16 gutter 2013: Head coach:... Per Tøien Ass. coach:... Ståle Frey Ass. coach:... Kjetil Andresen Head of Delegation... Arild Sandven B-EM, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, august. Norge-Makedonia Norge-Estland Norge-Bulgaria Norge-Finland Norge-Portugal Norge-Irland Norge-Luxembourg Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige mai. Norge-Sverige Norge-Island Norge-Danmark Norge-Finland Norge-Estland : Head coach:... Axel Langaker Ass. coach:... Ståle Frey Ass. coach:... Kjetil Andresen Head of Delegation... Terje Melhus B-EM, Bucharest, Romania, juli. Norge-Ungarn Norge-Portugal Norge-Sveits Norge-Østerrike Norge-Nederland Norge-Estland Norge-Slovakia Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige mai. Norge-Sverige Norge-Island Norge-Danmark Norge-Finland Norge-Sverige Side 13

14 U-16 jenter 2013: Head coach:... Inge Kristiansen Ass. coach:... Jeanine Flaaten Ass. coach:... Gunnar Nesbø B-EM, Matosinhos, Portugal, august. Norge-Sveits Norge-Serbia Norge-Hviterussland Norge-Ukraina Norge-Slovenia Norge-Tyskland Norge-Estland Norge-Irland Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige mai Norge-Sverige Norge-Island Norge-Danmark Norge-Finland Norge-Estland : Head coach:... Ulf Landström Ass. coach:... Yngvild S. Hannestad B-EM, Tallinn, Estland, juli. Norge-Hviterussland Norge-Latvia Norge-Slovenia Norge-Romania Norge-Estland Norge-Romania Norge-Estland Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, mai Norge-Sverige Norge-Island Norge-Finland Norge-Danmark Representasjon FIBA Europe arrangerte International Camp for U- 15 jenter i Postojna i Slovenia Norge var representert av Amanda Allen, Ullern (spiller) Erika Lundin, Böler (coach). Medfølgende dommer var Tennaz Javid (Ytrebygda). Ingen var representert fra Norge på International Camp for U-15 jenter i Utdannings- og utviklingsaktiviteter Det følgende er en oversikt over de viktigste prosjekter innenfor utviklings- og utdanningsarbeidet i tingperioden Det er en rekke endringer som har blitt gjort innen administrasjonen den siste tingperioden. En ny bredde- og ungdomskonsulent har blitt ansatt, og har fått ansvar for utvikling av forbundets ulike prosjekter og rekrutteringstiltak. NBBF har historisk sett hatt mange prosjekter gående på en og samme tid, det har vært ønsket at organisasjonen som sådan konsentrere seg om færre tiltak, og bygge kvalitet i disse. Easy Basket Challenge/ Easy Basket EBC og EB- har fått fotfeste som spillformen for de aller yngste den siste tingperioden. Konseptet er designet slik at barna skal ha en så positiv førsteopplevelse av basketball som mulig. Det var et ønske fra forbundets side at konseptet skulle innføres på like premisser i alle regionene, men det har vist seg lettere sagt enn gjort. Det er flere grunner til implementeringen av EBC/EB- konseptet har vært lettere i noen regioner enn andre: Blant disse er: 1) Personalressurser i respektive region Region Vest har kommet lengst i innføringen av konseptet, og det er aktivitetskonsulentens (Ragnhild Riis) innsats som skal ha mye av æren for det. Region Øst har slitt med ressursene og ikke vært i stand til å følge opp og kontrollere arrangementene i like stor grad, og dermed har konseptet sklidd ut. Region Midt og Nord har sine egne tilpasninger (småcuper/småbasket) som ikke helt stemmer overens med den opprinnelige tanken bak Easy Basket, men som virker å fungere greit rent organisatorisk sett. 2) Regionenes geografiske og demografiske størrelser er også en faktor som går utover konseptet. Region Øst har slitt med altfor mange lag på hvert respektive arrangement, og mangel på halltid i forhold til antall arrangement har vært påpekt som et problem. Den geografiske avstanden spesielt i Side 14

15 region Nord, er en faktor som også er årsak til at regionen har måttet tenke annerledes når det gjelder arrangement for de aller yngste. 3MOT3 Forbundet har fokus på 3MOT3 som et lavterskeltilbud for ungdom (14-19 år) som har, eller holder på å falle ifra. Den siste tingperioden har det blitt arrangert en rekke sommerturneringer og det er en del gode erfaringer som er gjort med tanke på forbedringer spesielt innenfor organiseringen av disse. NBBF har som mål å iverksette konkret satsing på 3MOT3, og har fått god støtte og motivasjon fra bla. Oslo Streetbasket Project (OSP). OSP har i samarbeid med NBBF gått i dialog med Bymiljøetaten i Oslo kommune, som på sikt (vedtak gjort i Oslo kommunes bystyregruppe 2011)skal bygge 40 3MOT3 baner innenfor Ring 2. Planleggingen og prosjekteringen av banene ble igangsatt i 2013, forbundet regner med at 6-8 av disse banene er klare til bruk i løpet av Kommunikasjonspakke: For å nå målgruppen på best mulig måte har forbundet innledet et samarbeid med Elvebakken videregående skole. Elevgruppen begynte med dette arbeidet i Prosjektet bestod av tre deler: 1) 2min. lang informasjonsfilm som kan deles i tre snutter med tre hovedpersoner 2) nettside med oversikt over de banene som blir bygget, muligheter for forumaktivitet, publisering av bilder/snutter og links til facebook-gruppen som også har blitt etablert. 3) Grafisk/trykkpakke, ny logo og prosjektering av flyers, brosjyrer og plakater. Forbundet mener samarbeidet med skolen er essensielt i den forstand at det er ungdom som jobber for å skape oppmerksomhet rundt 3MOT3 blant jevnaldrende. «Av ungdom, for ungdom» Rullestolbasket Utviklingen av rullestolbasketen har virkelig skutt fart i 2012/2013. Bredde- og ungdomskonsulenten hadde særlig fokus på denne satsingen den siste tingperioden, og dette har resultert i at den norske Rullestolbasketspillerstallen har stabilisert seg på 55 spillere. Det ble holdt et rullestolbaskettreff høsten 2012, der spillere fikk muligheten til å bli kjent med hverandre, spille og trene sammen, samtidig som de fikk faglig input i form av foredrag og klassifisering. I 2013 ble det organisert et instruktørkurs på Kongsberg der 8 deltakere ble kurset i grunnleggende treningsmetoder og hvordan man viser fram rullestolbasket for andre funksjonshemmede og utenforstående. Aktiviteten rundt Rullestolbasket har kommet i gang takket være midler fra Extrastiftelsen, som gjorde det mulig å legge inn en bestilling på 20 rullestoler. Disse ble levert høsten 2013, og ble fordelt på Vålerenga og Kongsberg Miners. Videre har forbundet jobbet med utarbeidelsen av en egen rullestolbasketbrosjyre, samt implementert Rullestolbasket inn i sin terminliste. Alle større arrangement og turneringer skal ha en rullestolbasket aktivitet som er en integrert del av selve arrangementet. Basket i skolen Forbundets pilotprosjekt «Basket i skolen» i Region Vest, har vært gjennom planleggingsfasen og gjennomføringen har blitt igangsatt høsten Målet med pilotprosjektet er å spre basketkunnskap blant lærere i regionen, og samtidig sikre at basketball får fotfeste i skolevesenet. Materiell i form av «Easy Basket Øvelseshefte» og «Easy Basket Informasjonshefte» har blitt utarbeidet og distribuert til Region Vest. Prosjektmedarbeider Jeff Christensen har gjort en fabelaktig innsats med å komme i kontakt med skoler og lærere, holde kurs og arrangere kampaktivitet. Høsten 2013 var tre skoler med på prosjektet, 10 lærere har vært gjennom kurset, og rundt 300 barn har vært involvert. «Jenter i fokus» Fokus på jentebasket har stagnert etter at Jenteprosjektet ble avviklet grunnet ressurssituasjonen i NBBF og videre de økonomiske problemer som oppsto høsten Prosjektet er evaluert og læring er gjort. Jenteprosjektet ble for topptungt, regioner og klubber fikk til dels ikke eierskap til prosjektet. Etter endringer internt har forbundet omsider gjenopptatt noe av arbeidet fra det gamle prosjektet, samt satt i gang planleggingen av nye tiltak og aktiviteter. Ferdigstilling av planleggingsfase og oppstart gjennomføring av enkelte tiltak vil skje i løpet av NBBF er per nå fortsatt avhengig av tilskudd fra stiftelser for å få i gang enkelte av de prosjekter som er tenkt i og med «Jenter i fokus». Side 15

16 Den Store Trenerhelgen (DST) Den store trenerhelgen er videreført og har også i 2012 og 2013 fanget manges interesse. I 2012 var det 108 påmeldte deltagere, i 2013 var det 117 deltagere. Det ble i 2013 lagt større vekt på å nå bredden av trenere. Denne vinklingen er også ønskelig for kommende års DSTer. Bøler Basket har også i disse to årene vært teknisk arrangør. Dette håndterer de utmerket og Oppsal Arena i Oslo har fungert god som møteplassen hvor dette seminaret har funnet sted. Takk skal gis til Pål Berg som har bidratt som ideskaper og initiativtaker på innholdssiden. Mesteparten av den praktiske planleggingen har blitt lagt til administrasjonen der Eivind S. Jensen spesielt har tatt mye ansvar. I både 2011 og 2012 ble det også gjennomført Allstarkamp mellom Norges seniorlandslag for kvinner og importspillerne i BLNO. Sammenfallende landslagstreninger samt gjennomføring av dommerkurs gjør DST til den klart største møteplassen som favner hele basket-norge. Disse mottok trenerprisene: 2012: Stein Tore Davidsen (Trenerentusiast), Durell Sanford (Topptrener), Axel Langaker (Trenertalent), Pål Berg (Hedersprisen) 2013: Tommy Gundersen (Trenerentusiast), Ron Billingslea (Topptrener), Kjetil Andresen (Trenertalent), Per Tøien (Hedersprisen) Nasjonalt regionsdommerkurs Erfaringen som ble gjort med Jentedommerprosjektet ( ) er tatt med videre og ført til oppstart av Nasjonalt Regionsdommerkurs høsten Det er et to-årig utdanningsløp for unge talentfulle dommere med mål om at deltakerne etablerer seg på høyt regionsdommernivå og er potensielle kandidater til påfølgende forbundsdommerkurs. I perioden hadde kurset 7 deltakere fra Region Vest, og 3 deltakere fra Region Øst. Trenerutdanning I 2012 arrangerte NBBF trener 2-kurs med 17 deltakere. 14 av disse fullførte kurset og ble godkjent med trener 2 kompetanse. Kurset holdt høyt nivå og vi så mange lovende trenere. Regionalt ble det gjennomført trener 1- kurs i Region Øst i 2012 og i Region Vest i Totalt 13 deltakere fullførte trener 1 i perioden, hvor et større antall kun gjennomførte aktivitetslederkurs og enkelte delkurs. Rapport serier og turneringer NASJONALE SERIER Eivind Jensen har fungert som serieansvarlig i NBBF i perioden. Ulf Landström har hatt ansvar for ungdomsmesterskapene. Serie- og Turneringsansvarlige har i perioden stått for drift og gjennomføring av BLNO, Kvinneligaen, 1.divisjon menn, U16, U18 og U20 NM. De har behandlet og fulgt opp protester og rapporter. De har tatt seg av alle administrative og rutinemessige saker. De har administrert overganger, nasjonalt og internasjonalt Statistikkføringen er blitt tatt mer alvorlig og blir i stor grad publisert i rett tid. På herresiden har det blitt arrangert 1.divisjon (med kun 6 lag sesongen 2012/13), mens det på kvinnesiden kun er arrangert Kvinneliga. Nasjonal 1M ble ikke gjennomført sesongen 2013/14. KVINNELIGAEN 2011/2012 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. Ullern 17/ Ulriken 15/ Ammerud 12/ Gimle 11/ Oslo Tigers 4/ NTNUI Basket 1/19 2 KL-Challenge (F21-hallen, Oslo): Plasseringskamper: NTNUI Basket-Hønefoss Oslo Tigers-Vålerenga NTNUI Basket-Hop Oslo Tigers-OSI Hønefoss-Hop Vålerenga-OSI Kamp om sluttspillplass: Ammerud- Hønefoss Side 16

17 Gimle-OSI Final Four (Gimlehallen): Semifinaler: Ulriken Ammerud Gimle Ullern Bronsefinale: Ammerud Ullern NM Finale: Ulriken Gimle Sluttrekkefølge: 1) Ulriken (Norgesmester) 2) Gimle 3) Ullern BLNO 2011/2012 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. Frøya Basket 18/ Asker Aliens 15/ Tromsø Storm 13/ Centrum Tigers 13/ Bærum Basket 12/ Gimle BBK 10/ Ammerud Basket 2/ Langhus 1/20 2 Sluttspill (Gimlehallen) Semifinaler: Frøya-Centrum Tigers Asker Aliens Tromsø Storm Bronsefinale: Centrum Tigers - Tromsø Storm Finale: Asker Aliens Frøya Sluttrekkefølge: 1) Frøya (Norgesmester) 2) Asker Aliens 3) Centrum Tigers 1. DIVISJON MENN 2011/2012 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. BK Miners 16/ Kristiansand Pirates 12/ STIF Whalers 10/ Persbråten 10/ OSI 8/ Varden 6/ Fyllingen BBK 5/ Hop BBK 3/ NTNUI 2/14 4 Sluttspill (Kongsberg) Semifinaler: BK Miners Persbråten STIF Whalers-Kristiansand Pirates Bronsefinale: Kristiansand Pirates-Persbråten Finale: STIF Whalers-BK Miners Sluttrekkefølge: 1) BK Miners 2) STIF Whalers 3) Kristiansand Pirates KVINNELIGAEN 2012/2013 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. Ullern 18/ Gimle 17/ Ammerud 11/ Ulriken 10/ Asker 3/ Oslo Tigers 1/19 2 KL Challenge (Kongsberg): Puljespillkamper: Asker-BSI (1K) Oslo Tigers-Vålerenga (1K) BSI (1K)-Oslo Basket (1K) Høybråten (1K)-Vålerenga (1K) Asker-Oslo Basket (1K) Oslo Tigers-Høybråten (1K) Kamp om sluttspillplass: Ulriken-Asker Ammerud-Høybråten Final Four (Tromsø Storm): Semifinaler: Ullern-Ulriken Gimle - Ammerud Bronsefinale Ulriken Ammerud NM Finale: Ullern - Gimle Sluttrekkefølge: 1) Gimle (Norgesmester) 2) Ullern 3) Ulriken Side 17

18 BLNO 2012/2013 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. Tromsø Storm 20/ Centrum Tigers 16/ Bærum Basket 14/ Frøya Basket 12/ Gimle BBK 10/ Asker Aliens 7/ Ammerud Basket 5/19 10 BLNO Challenge (Kongsberg): Puljespillkamper Frøya Basket-BK Miners Gimle BBK-Persbråten Frøya Basket-Ammerud Basket Gimle BBK-Asker Aliens Ammerud Basket-BK Miners Asker Aliens-Persbråten Finale BLNO Challenge: Frøya-Gimle Final Four (Tromsø): Semifinaler: Centrum Tigers Bærum Basket Frøya Tromsø Storm Bronsefinale: Frøya Centrum Tigers Finale: Bærum Basket Tromsø Storm Sluttrekkefølge: 1) Bærum Basket (Norgesmester) 2) Tromsø Storm 3) Frøya 2. Persbråten 9/ Høybråten 7/ Fyllingen BBK 6/ Sverresborg Hoops Elite 4/ Varden 4/11 8 BK Miners og Persbråten deltok i BLNO-Challenge. Se resultater under BLNO sesongen 2012/13. UNGDOMSMESTERSKAPENE Ungdomsmesterskap 2012 U16 NM U16 NM ble arrangert i Haukelandshallen, Bergen.. Vinnere 2012: Klassen for jenter Klassen for gutter Hop Sandvika U18 NM U18 NM ble arrangert på Eidsvoll: Vinnere 2012: Klassen for kvinner Klassen for menn Ulriken Gimle U20 NM U20 NM ble arrangert i Gimlehallen, Bergen. Vinnere 2012: Klassen for kvinner (ikke gjennomført sluttspill) Klassen for menn Gimle Ungdomsmesterskap 2013 U16 NM U16 NM ble arrangert i Haukelandshallen, Bergen: Vinnere 2013: Klassen for jenter Klassen for gutter Hop Kjelsås U19 NM U19 NM ble arrangert på Eidsvoll 1. DIVISJON MENN 2012/2013 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. BK Miners 15/0 3 Vinnere 2013: Klassen for kvinner Klassen for menn Ulriken Gimle Side 18

19 Anlegg Anlegg er for alvor satt på dagsordenen i perioden. Hovedmålene er å arbeide for gode treningsforhold i idrettshaller og skoleanlegg, være aktive og følge med på kommunenes utbyggingsplaner både med hensyn til innendørs og utendørs anlegg. NBBF har et godt samarbeid med håndballforbundet, volleyballforbundet og bandyforbundet i konkrete utbyggingsprosjekter og i høringssaker overfor NIF og departementet. I samarbeid med håndball og bandy er det utarbeidet en håndbok: «Fleridrettshaller: Planlegging, bygging og prosessbeskrivelse». NBBF skal inngå utstyrsavtaler og gjennom dette kvalitetssikre utstyr. Videre skal NBBF arbeide for at basketball skal være aktive i idrettsrådsarbeid i kommunene. Av spesielle saker kan nevnes at NBBF sitter i styret for Oslo Idrettshaller AS og driftskomiteen for Riksanlegget. Sentralt er det avsatt en 20 % administrativ ressurs som skal jobbe med anleggssaker. Jmf. tidligere omtale av Per Buruds oppgaver. Utstyrsmidler til klubber NIFs ordning med spillemidler til utstyr er fortsatt i perioden og potten det kan søkes om blir stadig større. Ordningen fungerer slik at klubber søker NBBF om tilskudd til innkjøp av godkjent utstyr som er alle typer kurver, ute- som innvendig, tre-sekundersanlegg, 24-sekunders tavle og rullestoler. Ordningen synes å være godt kjent blant klubbene. I perioden har kun et beskjedent beløp blitt returnert til NIF. Det skyldtes at en klubb hadde søkt om støtte til innkjøp, og ikke til allerede innkjøpt utstyr som ordningen forutsetter. Utstyret må være kjøpt og betalt før 1. november. Side 19

20 Dommerkomiteens rapport 2012 DK/NBBF HAR I PERIODEN BESTÅTT AV: Leder:... Knut Roald Myhre Medlem:... Jan Korshavn Medlem... Tor Christian Bakken MØTER Det er avholdt to møter i løpet av perioden. I tillegg til dette, har vi hatt nesten daglig kontakt over internett/epost og telefon. OM NAVN NBBF har nå to aktive FIBA-dommere, Torkild Rødsand og Per-Kristian Larsen. Begge har fått flere nominasjoner i løpet av Alle våre FIBA-dommere og Stein Olav Moe (autorisert FIBA-kommissær), har i løpet av året fått et ganske bra antall oppdrag. Tor Christian Bakken var også i 2012 på FIBAs årlige samling for nasjonale instruktører. DK sendte i 2012 en dommer til Al Richardsons CanDoBasketball kurs i Bulgaria, Vicky Györgyi. I Nordisk Mesterskap for U16 og U18 i Solna, Sverige, dømte Per-Kristian Larsen, Viola Györgyi, Mantas Buinauskas og Sturla Bentsen Sand. Knut Roald Myhre var til stede som NBBFs dommerrepresentant. DOMMEROBSERVASJON DK sliter med å finne dommerobservatører. Tor Christian Bakken, NBBFs nasjonale dommerinstruktør har observert en del kamper i Oslo, mens Stein Moe har observert noen kamper i Bergen. DOMMERSAMLINGER Den årlige dommersamlingen for dommere i de nasjonale serier ble avholdt i perioden på Helsfyr. 32 dommere (mot 29 i 2011) deltok. Den spanske dommerinstruktøren Victor Mas var vår internasjonale foredragsholder. Trenere/lagledere fra klubbene i de nasjonale serier var i år ikke invitert - de har sitt forum i.f.m. DST (Den Store Trenerhelgen). DOMMERUTVIKLING Lars Klaar, som nå er dommerinstruktør innen FIBA, ble hentet inn som observatør under Final Fourturneringen. Han gir en generell rapport om den enkelte dommers generelle nivå, og foretar også en vurdering av den enkelte dommers sterke og svake sider. Fra sesongen er det ikke lenger obligatorisk med elektroniske opptak av kamper i noen av de nasjonale seriene. DK beklager dette meget sterkt, da dette er en effektiv måte å gi forbedre/utvikle dommerne på. Administrativt er det Eivind S. Jensen som har ansvar oppfølging av saker mot dommerkomiteen, mens Jan Hendrik Parmann fra NBBFs styre er DK/NBBFs "politiske" kontaktperson. FORBUNDSDOMMERKURS - DOMMERKURS I en periode over flere år har DK/NBBF registrert at vi har en stor utfordring i å opprettholde en tilstrekkelig stor "stall" av forbundsdommere. Torkild Rødsand er ansatt i NBBF i 20 % stilling med dommerutvikling som hovedoppgave. Han har alt skissert opp en utdanningsstige som over to år fører regionsdommere frem til forberedelse til deltagelse i forbundsdommerkurs. Side 20

21 Forbundsdommerkurset vil gjennom dette gjennomføres med en avslutning over en helg. Denne avslutningen kan gjennomføres regionalt fortsatt i regi av DK/NBBF noe som vil gjøre kursene mindre ressurskrevende og rimeligere for deltagerne/regionene. Den helt konkrete gjennomføringen av Forbundsdommerkurs er for tiden i "støpeskjeen". DK/NBBF tar sikte på få dette utformet i løpet av første halvår BESKYTTELSE AV DOMMERE NBBF mottok i oktober 2012 et interessant sirkulære fra FIBA World. FIBA ba eksplisitt om at de nasjonale forbund skulle sende dette videre til alle berørte parter, en beskjed DK/NBBF videreformidlet til NBBFs administrasjon. Et av punktene omhandler beskyttelse av dommere, og FIBA listet opp en del klare eksempler på hva som skulle bestraffes som tekniske fouls. Stort sett har DK/NBBF inntrykk av at de aller fleste har fått meg seg FIBAs innskjerping, selv om noen aktører tilsynelatende synes reglene var i strengeste laget. SEKRETARIATENE I NASJONALE SERIER - SERTIFISERING DK/NBBF har tidligere påpekt at kvaliteten på sekretariatene i våre nasjonale serier ikke har vært god nok, og har fortsatt ikke blitt tatt seriøst nok av klubbene. DK/NBBF registrerte at NBBF fra sesongen skulle innføre krav om kurs og sertifisering av sekretariats personell. Som en direkte følge av dette fremmet DK/NBBF ikke forslag om sertifisering ved forbundstinget i mai Vi kan imidlertid ikke se at dette er gjennomført, men håper det vil bli implementert fra sesongen DOMMERKOSTNADER I de to siste sesongene og har DK/NBBF tatt hensyn til NBBFs retningslinjer for bruk av dommere i nasjonale serier. Disse sesongene bærer preg av unntakstilstand, og har ført til at DK/NBBF lojalt har vært meget restriktiv mht. bruk av tilreisende dommere. Disse retningslinjene har, etter DK/NBBFs mening, en del uheldige konsekvenser. Så intens bruk av lokale dommere - og derved lite variasjon i hvilke dommere som dømmer innen hvilke regioner - fører til "slitasje" både på dommene - og på lagene/laglederne. Flere av dommerne har gitt uttrykk for at mye av motivasjonen for fortsatt å dømme er blitt svekket gjennom denne restriktive politikken. Vi håper derfor at vi for sesongen kunne gå tilbake til mer normale rutiner, rutiner. DK/NBBF vil - selvfølgelig - fortsatt ha fokus på dommerkostnadene. Fordelingen av dommerkostnadene på de ulike nasjonale serier har tydeligvis vært en utfordring for NBBFs administrasjon. DK/NBBF har gjennom sin kontakt i NBBFs styre blitt orientert om at NBBFs regnskap fra skal legges opp på en slik måte at dommerkostnadenes fordeling enkelt og klart skal fremgå av regnskapene. Dette vil - ved sesongslutt - også kunne danne grunnlaget for en eventuelt nødvendig og korrekt etterjustering av startkontingentene i seriene. DIVERSE Arbeidet med oversettelse/utarbeidelse av materiell, regler og fortolkninger er en kontinuerlig prosess, og blir fortløpende sendt ut til dommere og Kretser/Regioner, og dessuten lagt ut for nedlasting fra NBBFs hjemmesider. DK takker Jan Korshavn, Eivind Jensen og Carsten Bakke for innsatsen i dette arbeidet. Jan Korshavn har i også i denne perioden stått for vedlikehold av dommersidene på internett. Han har også vært behjelpelig med vedlikehold av dommeroppsettet og videreutvikling av Arbiter. Han har også vært journalist, og skrevet utallige artikler om dommere, regler m.m. på basket.no. Tor Christian Bakken har også i dette kalenderåret gjort en kjempejobb som observatør og støtpute mellom lagene/laglederne og dommerne. Han er FIBAs nasjonale dommerinstruktør og er en meget god støttespiller for DK, og et godt ledd i kontakten med NBBFs Styre. Jeg takker mine medarbeidere i Dommerkomitéen for god innsats også i denne perioden. Trondheim, 31. desember 2012 DK/NBBF Knut Roald Myhre (sign.) Leder DK Side 21

22 Dommerkomiteens rapport 2013 DK/NBBF HAR I PERIODEN BESTÅTT AV: Leder: Knut Roald Myhre Medlem: Jan Korshavn Medlem Tor Christian Bakken MØTER Det er avholdt to møter i løpet av perioden. I tillegg til dette, har vi hatt nesten daglig kontakt over internett/epost og telefon. OM NAVN NBBF har nå tre aktive FIBA-dommere: Torkild Rødsand, Per-Kristian Larsen og fra våren 2013: Viola Györgyi. Alle tre dømte i sommerturneringene (EM), og har fått flere nominasjoner i løpet av Stein Olav Moe, autorisert FIBA-kommissær, har i løpet av året fått et ganske bra antall oppdrag. Tor Christian Bakken var også i 2012 på FIBAs årlige samling for nasjonale instruktører. DK sendte i 2012 en dommer til Al Richardsons CandoBasketball kurs i Bulgaria; Sigurd Virik. I Nordisk Mesterskap for U16 og U18 i Solna, Sverige, dømte Per-Kristian Larsen, Viola Györgyi, Nikola Bejat og Filip Szszesny. Tor Christian Bakken var igjen til stede som NRI (Nasjonal dommerinstruktør). Administrativt er det Eivind S. Jensen som har ansvar oppfølging av saker mot dommerkomiteen, mens Jan Hendrik Parmann er DK/NBBFs kontaktperson i NBBFs styre. DOMMERSITUASJONEN Også i denne sesongen er det noen dommere som har sluttet. Siden vi i kun har to serier (BLNO og KL) har behovet for dommere blitt nesten halvert. Selv om vi ikke har arrangert forbundsdommerkurs siden 2011, er situasjonen under god kontroll. Ideelt sett bør det arrangeres et nytt kurs i løpet av sesongen 2014/15 og da etter et helt nytt opplegg (se senere i denne rapporten). DOMMERSAMLINGER Den årlige dommersamlingen for dommere i de nasjonale serier ble avholdt i perioden på Helsfyr. 30 dommere (mot 32 i 2012) deltok på samlingen. Den islandske FIBA-dommeren og dommerinstruktøren Kristinn Óskarsson var vår internasjonale foredragsholder. DOMMEROBSERVASJON DK sliter med å finne dommerobservatører. Tor Christian Bakken, NBBFs nasjonale dommerinstruktør har observert en del kamper i Oslo, mens Stein Moe har observert en kamp i Bergen. DOMMERUTVIKLING ELEKTRONISK OBSERVASJONSPROGRAM Lars Klaar, internasjonal dommerinstruktør, ble hentet inn som observatør under Åpningshelgen i BLNO. Han bruker et meget effektivt elektronisk (spansk) observasjonsprogram. Programmet er det samme som brukes under Nordisk Mesterskap i Solna. Han gir også en generell rapport, og foretar også en vurdering av den enkelte dommers sterke og svake sider. Fra sesongen har BLNO-klubbene heldigvis blitt enig om å gjeninnføre obligatorisk elektroniske opptak av kampene. FIBA-Europe planlegger å tilby alle medlemslandene sin programvare med lisensfri bruk. Dette kan være klart til bruk i løpet av Kombinert med BLNOs elektroniske kampopptak muliggjør dette en mer effektiv måte å forbedre/utvikle dommerne på. DOMMERKURS UTDANNELSESSTIGE FOR REGIONSDOMMMERE I en periode over flere år har DK/NBBF registrert at vi har en stor utfordring i å opprettholde en tilstrekkelig stor "stall" av forbundsdommere. Side 22

23 Torkild Rødsand er nå ansatt i NBBFs administrasjon med dommerutvikling som en av hovedoppgavene. Han har lagt opp en utdanningsstige som over to år fører regionsdommere frem til forberedelse til deltagelse i forbundsdommerkurs. FORBUNDSDOMMERKURS FORNYELSE Forbundsdommerkurset må legges om, et kursopplegg over to helger er veldig ressurskrevende. Island har lagt opp deler av sitt kurs på et program som heter «Moodle» - et MOOC-inspirert opplegg. (MOOC - Massive Open Online Course) er en form for fjernundervisningskurs som følges på nett). Så vidt DK/NBBF bekjent, arbeider NBBF allerede med et tilsvarende opplegg for trenere. DK/NBBF tror det er lite sannsynlig at Forbundsdommerkurset kan utarbeides for et slikt opplegg på ren frivillighetsbasis, og at det bør vurderes å hente inn kompetanse utenfra (gjerne fra NBBFs kontor) til å gjennomføre denne jobben. Forbundsdommerkurset bør gjennom dette kunne kjøres lokalt/individuelt, kombinert med en avslutning over en helg. Denne avslutningen bør vurderes gjennomført regionalt fortsatt i regi av DK/NBBF noe som vil gjøre kursene mindre ressurskrevende og rimeligere for deltakerne/regionene. Opplegget bør være klart i løpet av SEKRETARIATENE I NASJONALE SERIER SERTIFISERING DK/NBBF har tidligere påpekt at kvaliteten på sekretariatene i våre nasjonale serier er for dårlig, og vi vil foreslå krav om kurs og sertifisering av de tre kategoriene sekretariatpersonell. Vi håper dette vil bli implementert fra sesongen DOMMERKOSTNADER I de to sesongene og tok dommerkomiteen hensyn til NBBFs retningslinjer for bruk av dommere i nasjonale serier. Disse sesongene bar preg av «unntakstilstand», og har ført til at DK lojalt har vært meget restriktiv mht. bruk av dommerreiser. For sesongen har DK/NBBF tatt et forsiktig steg mot mer «normale» rutiner. DK/NBBF har selvfølgelig fortsatt fokus på kostnadene ved disse reisene. NBBFs regnskap ble fra , etter hva DK/NBBF har blitt orientert om, lagt opp på en slik måte at dommerkostnadenes fordeling enkelt og klart skal fremgå av regnskapene. Dette vil ved sesongslutt også kunne danne grunnlaget for en eventuelt nødvendig og korrekt etterjustering av startkontingentene i seriene. DIVERSE Arbeidet med oversettelse/utarbeidelse av materiell, regler og fortolkninger er en kontinuerlig prosess, og blir fortløpende sendt ut til dommere og Regioner, og dessuten lagt ut for nedlastning fra NBBFs hjemmesider. DK takker Jan Korshavn og Eivind Jensen for innsatsen i dette arbeidet. Jan Korshavn har også i denne perioden stått for vedlikehold av dommersidene på internett og vært behjelpelig med vedlikehold av dommeroppsettet og videreutvikling av opplegget med ArbiterSports. Tor Christian Bakken har også i dette kalenderåret gjort en meget god jobb som observatør og «støtpute» mellom lagene/laglederne og dommerne. Han er FIBAs nasjonale dommerinstruktør og er en meget god støttespiller for DK, og et godt ledd i kontakten med NBBFs styre. Jeg takker mine medarbeidere i Dommerkomitéen for god innsats også i denne perioden. Trondheim, 31. desember 2013 DK/NBBF Knut Roald Myhre (sign.) Leder DK Side 23

24 Lovkomiteens rapport SAMMENSETNING Leder Helge Gullaksen Hop BBK Medlem Kristian Spernes Ammerud Medlem Hugo Henstein Tromsø Storm Virksomhet: Lovkomiteen har ikke hatt møter i perioden. De få sakene som har kommet opp er behandlet via telefon og e- post. Lovkomiteen har i perioden behandlet: Gjennomgått og kommentert reviderte lovtekster etter Forbundstinget Avgitt uttalelser til oversendte saker om lov/reglement fra klubber, regioner og NBBF sentralt. Avgitt uttalelse om innkomne forslag foran Forbundstinget Lovkomiteens leder har besvart diverse telefonhenvendelser fra ulike organisasjonsledd om fortolkning av lover og regelverk. Lovkomiteen benytter nok en gang anledningen til å minne om at endringer i lov og reglementer for regionene skal godkjennes av NBBF. Lovkomiteen skal avgi innstilling til Forbundsstyret. Likeledes minner vi klubbene om at alle spillerkontrakter skal forelegges NBBF for godkjenning. NBBF Kampreglement, kap.9c Spillerkontrakter). Bergen, februar 2014 Helge Gullaksen (sign.) Leder Lovkomiteen Side 24

25 Appellkomiteens rapport GENERELT: Appellkomiteen har for tingperioden hatt følgende sammensetning; Leder: vara: Medl: vara Medl: vara Hanne H. Fauske Kristine Austgulen Per Tøien Kåre Vangen Veslemøy Rangen Morten Jacobsen Det har, sammenlignet med forrige tingperiodene, vært en rolig periode for komiteen. Til sammen tre saker har vært behandlet, fordelt på to saker i 2012 og en sak i Sakene har vært disiplinærsaker og spørsmål knyttet til bruk av ikke spilleberretiget spiller. Av ulike årsaker, herunder tett spilleprogram har AK registret at det krever raske avgjørelser. På grunn av dette har AK ved flere anledninger besluttet å gi muntlige vedtak som i ettertid har blitt nedtegnet. Dette er praktisk men ikke hensiktsmessig da ofte de involverte ønsker en nærmere begrunnelse som kommer senere. SAKSBEHANDLINGEN: AK mener fortsatt at administrasjonen gjør en god jobb med å sikre at komiteen har fått de aktuelle dokumentene i saken og forsikret seg om at partene har fått uttalt seg samt at det formelle har vært i orden. Komiteen har av praktiske årsaker behandlet sakene per e-post, telefon og skype. Strømmen 28. februar 2014 Hanne H. Fauske (sign.) Leder, Appellkomiteen, NBBF Side 25

26 Sanksjonskomiteens rapport Etter lovrevisjon på tinget i 2012, har det tidligere Domsutvalget fått nytt navn og noe endret mandat. Sanksjonskomiteen (SK) har i tingperioden bestått av Thorbjørn Gjerde (leder), Anya Sødal og Baard Syrrist. SK har behandlet 8 saker, hvorav 2 i 2012 og 6 i Så langt i 2014 er det behandlet 2 saker. I to av sakene er varamedlemmer innkalt p.g.a. inhabilitet hos hhv. Anya Sødal og Baard Syrrist. 3 av sakene i 2012/13 og begge saker i 2014 dreiet seg om ulike grader av truende/voldelig opptreden mot dommer eller spillere i forbindelse med kampavvikling, hovedsakelig etter idømmelse av diskvalifiserende fouls. I disse sakene er det ilagt utestengelse i 2-3 kamper utover den obligatoriske. 1 sak relaterte seg til usportslig opptreden/språkbruk overfor dommer, og resulterte i bot på kr 2000,-. SK har videre behandlet 3 saker om utilbørlig påvirkning, fisking i forhold til overganger. Etter bevisvurderingen ble resultatet frifinnelse i to av sakene, mens det i den tredje etter omstendighetene ble gitt en irettesettelse for benyttelse av ikke-spilleberettiget spiller ved sommerturnering i utlandet. 1 sak gjaldt et lag som trakk seg fra seriespill kun kort tid før seriestart. Laget ble ilagt en bot på ,- Billingstad 21. februar 2014 Baard Syrrist (sign.) Leder Sanksjonskomiteen Side 26

27 Hederstegnkomiteens rapport Hederstegnkomiteen innstilte to personer til Hederstegnet i 2012 og Utdelingen vil endelig skje i løpet av våren og høsten 2014 Pål Berg (sign.) Arne Roger Janse (sign.) Helle Stokke (sign.) Side 27

28 Kommentarer til regnskapet 2012 Årsregnskapet for 2012 viste et overskudd på kr, dette reduserte den negative egenkapitalen som oppsto gjennom underskuddet i 2011 til kr. Gjennom et sterkt fokus på økonomistyring med utvikling av nye styrings- og rapporteringssystemer i hele organisasjonen er NBBF i rute med å reetablere positiv egenkapital i henhold til de planer som ble vedtatt på tinget våren Kommentarer til enkelte områder: Offentlige tilskudd Nivået på Post 2 og Post 3 tilskuddene fra NIF var i 2012 omtrent på samme nivå som for 2011, men det ble i 2012 mottatt tilskudd også fra Sparebankstiftelsen og ExtraStiftelsen, noe som gjorde at de totale tilskuddene i 2012 var ca kr høyere enn i Lisensinntekter Lisensinntekten er en vesentlig del av NBBFs inntekter. Foran sesongen 2012/13 ble lisenssatsene økt etter ikke å ha vært justert de seneste årene. Prinsippet for føring av lisensinntekter, med periodisering av inntektene mot riktig år, gjør imidlertid at inntektene for 2012 ikke er sammenlignbare med Dette forholdet vil være utlignet ved neste års regnskap (2013 vs 2012). Det er viktig å minne om at lisensen inneholder en ulykkesforsikring. Det skjer skader hvert eneste år, og vi har de senere årene ikke mottatt noen signaler som tilsier at medlemmene er misfornøyd med erstatningsutbetalingene. Administrasjon, lønn og personal Til tross for et stabilt årsverksantall er lønns-og personalkostnader betydelig redusert fra 2011 til 2012 (0,5 mill kr). Også andre administrative kostnader som husleie og IT er redusert. Reise- og oppholdskostnader er redusert med 1,2 mill kr fra 2011, dette omfatter både landslagsaktiviteter og annen reiseaktivitet. Kundefordringer Kundefordringene er redusert fra 2011, men det er fortsatt fokus på å redusere disse ytterligere. Oppfølgingsrutiner er forbedret i løpet av året, og dette har vist å ha god effekt på fordringene. Likviditet Likviditetssituasjonen har gjennom deler av året vært krevende, men gjennom sterk likviditetsstyring og god planlegging har situasjonen vært under kontroll. Aktiviteter Det er administrasjonens oppfatning at til tross for stort fokus på økonomistyring i 2012, har det vært mulig å opprettholde aktivitetene på et tilfredsstillende nivå. Dette skyldes hovedsakelig et godt samarbeid mellom NBBF sentralt, regionene og ikke minst klubbene. Mars 2013 Hanne E. Sogn Side 28

29 Side 29

30 Resultatregnskap 2012 Side 30

31 Balanse pr. 31/ Side 31

32 Økonomisk beretning 2012 Side 32

33 Noter til Regnskap 2012 Side 33

34 Side 34

35 Revisjonsberetning 2012 Side 35

36 Kontrollkomiteens rapport 2012 Side 36

37 Side 37

38 Kommentarer til regnskapet 2013 Årsregnskapet for 2013 viste et overskudd på kr, dette medfører at den negative egenkapitalen er redusert til kr. Også i 2013 har fokus vært sterkt på økonomistyring, og dette har gitt seg utslag i at NBBF ligger noe foran planen som ble vedtatt på tinget våren 2012, om at egenkapitalen skal være positiv ved utløpet av Kommentarer til enkelte områder: Offentlige tilskudd Nivået på Post 2 og Post 3 tilskuddene fra NIF var i 2013 noe lavere enn for 2012 (-5 %). Tilskuddene fra andre institusjoner, som Sparebankstiftelsen og ExtraStiftelsen ble også noe redusert, slik at de totale tilskuddene i 2013 var ca kr lavere enn i Lisensinntekter Lisensinntekten er en vesentlig del av NBBFs inntekter. Foran sesongen 2012/13 ble lisenssatsene økt med ca. 5 % etter ikke å ha vært justert de seneste årene. Med helårseffekt av denne økningen i 2013 økte lisensinntektene med ca 10 % fra Det er viktig å minne om at lisensen inneholder en ulykkesforsikring. Det skjer skader hvert eneste år, og det er vår oppfatning at disse håndteres på en tilfredsstillende måte av forsikringsselskapet. Administrasjon, lønn og personal Til tross for et stabilt årsverksantall er lønns- og personalkostnader ytterligere redusert fra i 2013, ca. 15 % reduksjon fra Andre driftskostnader er også betydelig redusert fra 2012, blant annet som følge av lavere kostnader til innleide ressurser. Kundefordringer Kundefordringene er betydelig redusert fra 203, og er ved utløpet av 2013 på et normalisert nivå. Tett oppfølging av ikke betalte fakturaer har gitt en fortsettelse av den positive effekten som startet i Likviditet Likviditetssituasjonen har gjennom deler av året blitt stadig bedre, og 2013 ble det første året på lenge hvor NBBF ikke trengte å benytte seg av kassekreditt fra NIF. Likviditeten er pr årsskiftet tilfredsstillende. Aktiviteter Det gode samarbeidet mellom NBBF sentralt, regionene og ikke minst klubbene gjør at vi også i år oppfatter at aktivitetene har vært opprettholdt på et tilfredsstillende nivå, både når det gjelder klubb-, regions- og landslag. Mars 2014 Hanne E. Sogn Side 38

39 Side 39

40 Resultatregnskap 2013 Side 40

41 Balanse pr. 31/ Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Noter til regnskap 2013 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Revisjonsberetning 2013 Side 47

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO 0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47 21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

Protokoll NBBF Styremøte nr

Protokoll NBBF Styremøte nr Protokoll NBBF Styremøte nr. 2017 01 Sted og tid: Gardermoen Søndag 19. februar 2017, kl. 11.00 17.00 Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF) (Sak 1 10), Hans Erik Johnsen (HEJ), Nicholas

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2008/2009... side 2 II. Spesielle saker... side 5 III. Konklusjon... side 8 Landslagsaktiviteter... side 9 Utdannings-

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

NBBF REGION ØST. #9-2012/13 (uke 50) Nyheter siden sist i Region Øst: Nytt serieoppsett våren 2013:

NBBF REGION ØST. #9-2012/13 (uke 50) Nyheter siden sist i Region Øst: Nytt serieoppsett våren 2013: NYHETSBREV NBBF REGION ØST #9-2012/13 (uke 50) Region Øst vil innledningsvis takke spillere, trenere, dommere, klubbledere og alle dere andre som har bidratt til at vi på en god måte har gjennomført en

Detaljer

ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012

ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012 ÅRSBERETNING TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012 ÅRSBERETNING NBBF Region Øst 2011 1. Tillitsvalgte og ansatte Verv Navn Klubb Periode Leder Marie Lyslid Høybråten 2 år Nestleder Magne Flaskerud

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 2. september kl.17.00-19.00 Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Tirsdag 1. september kl.17.30-19.30 Sted: Stegaberg IL klubbhus Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status fra klubbene

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Følgende var til stede: 1. Ali Mekki Gimle BBK 2. Anne

Detaljer

6. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 7. Hanne Fauske Leder Appellkomiteen 8. Baard Stoller Leder Valgkomiteen

6. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 7. Hanne Fauske Leder Appellkomiteen 8. Baard Stoller Leder Valgkomiteen Innholdsfortegnelse Deltakerliste Tinget 2012... side 1 Revisors beretning regnskapsåret 2011... side 3 Kontrollkomiteens rapport regnskapsåret 2011... side 5 Kommentarer til langtidsbudsjett... side 8

Detaljer

NBBF - Minitinget 2013

NBBF - Minitinget 2013 NBBF - Minitinget 2013 25. mai - Rica Gardermoen President Grete Johansen holdt en kort velkomsttale før dirigent Per Burud tok ordet og foretok et navneopprop og informerte om dagsorden for Minitinget.

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Det store klubbledermøte 2015 «TANKER OM ORGANISASJON»

Det store klubbledermøte 2015 «TANKER OM ORGANISASJON» Det store klubbledermøte 2015 «TANKER OM ORGANISASJON» NBBFs kjerneaktivitet Rekruttere Ivareta Utvikle Ting vedtatt (klubbene) visjon: «Basketball skal være et naturlig valg for alle som ønsker å drive

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Saklisten ble som følger: 1. Status fra klubbene 2.

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til: Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Protokoll styremøte nr

Protokoll styremøte nr Protokoll styremøte nr. 2017-04 Sted og tid: Sognsveien 73, 0854 Oslo lørdag 24 juni, kl. 10.00-18.15 Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF), Hans Erik Johnsen (HEJ), Josefine C. Stokke

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder:

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder: Strategiområde: Tiltak: Ansvarlig: Involverer: Frist: EBC EB Antall EBC vår 2014: 22 Antall EBC høst 2014: 11 Totalt antall EBC 2014: 33 Antall EB vår 2014: 22 Antall EB høst 2014: 11 Totalt antall EB

Detaljer

Navn Rolle Tilhørighet Fra Kay Hansen-Zahl Styremedlem Ranheim. Fraværende Hans Kristian Strømme Styremedlem Sverresborg Bredde

Navn Rolle Tilhørighet Fra Kay Hansen-Zahl Styremedlem Ranheim. Fraværende Hans Kristian Strømme Styremedlem Sverresborg Bredde Side 1 Til Styret BRMN Navn Rolle Tilhørighet Fra Kay Hansen-Zahl Ranheim Tilstede Perkis Mathias Aarskog (sak 9.1-9.3) Kay Hansen Zahl Ingeborg Kaus Annikken Sandberg Josefine C. Stokke Haugom Erling

Detaljer

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb «Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb Hvem er vi, hvor var vi, hvor er vi? Etablert i 1970 rundt miljøet på Høybråten skole. Sportslige resultater på damesiden -80 og -90 tallet Des 15 ca

Detaljer

- Connecting the world of basketball -

- Connecting the world of basketball - Hvordan norske klubber kan bruke BBall til klubbutvikling Hvordan BBall utvikler seg innenfor rammene av samarbeidsavtalen med NBBF I dag finnes ingen plattform/verktøy som forener basketballsporten nasjonalt

Detaljer

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer.

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer. Til Styret PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2013 Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. Møtet startet kl. 17.00. Møtet avsluttet kl. 21.00. Til stede: Trond Wåland Lars Erik Hagen Tor-Egil Kristensen

Detaljer

I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2014 og 2015

I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2014 og 2015 0 Innholdsfortegnelse STYRETS BERETNING... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2014 og 2015... 2 II HANDLINGSPLAN 2014 og 2015... 10 III. UTMERKELSER I PERIODEN... 27 IV. KONKLUSJON... 28 Dommerkomiteens

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax: +47-21 02 65 61 E-post/E-Mail: basket@adm.basket.no

Detaljer

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er et styrende dokument for aktivitetene i Oslofjorden Badmintonkrets for sesongen 2015-2016 og 2016-17. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS SKAL: SIKRE HALLTILDELING TILBY KRETSTRENING

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Navn Rolle Tilhørighet Fra Ingeborg Kaus Styremedlem Singsaker. Styremedlem Varamedlem

Navn Rolle Tilhørighet Fra Ingeborg Kaus Styremedlem Singsaker. Styremedlem Varamedlem Til Styret BRMN Side 1 Navn Rolle Tilhørighet Fra Ingeborg Kaus Singsaker Tilstede Perkis Mathias Aarskog Hansen Zahl Ingeborg Kaus Annikken Sandberg Josefine C. Stokke Haugom Erling Gjeseth Viola Gyorgi

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber

Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber 2016-2020 Aktivitetsmål for strategiperioden 2016-2020 Som et ledd i arbeidet med strategiplanen for perioden 2016 2020 er det utarbeidet et forslag til aktivitetsmål

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Dato/tid : 29. og 30. august Møteramme : lørdag 11:00-19:00, søndag 09:00-16:00 Sted : Ullevaal Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

STYRET Bestod av følgende frem til ekstraordinært særkretsting i august 2009:

STYRET Bestod av følgende frem til ekstraordinært særkretsting i august 2009: BERETNING FOR 2009 Basketball Region Midt-Norge, BRMN Innledning Dette er den første normale årsberetningen etter den nye ordningen med årsavslutning pr 31.12, dvs midt i sesongen, denne årsberetningen

Detaljer

Visjon En felles visjon beskriver et fremtidig bilde av ønsket situasjon for norsk basket, som mange føler seg forpliktet ovenfor.

Visjon En felles visjon beskriver et fremtidig bilde av ønsket situasjon for norsk basket, som mange føler seg forpliktet ovenfor. 0 Innhold: 1. Innledning «Felles plan for norsk basket» 2. Visjon 3. Verdigrunnlag for norsk basket 4. Virksomhetside for norsk basket 5. Programerklæring for norsk basket i perioden 6. Norsk baskets kjerneaktivitet

Detaljer

Referat Regionsstyremøte nr.09-06/08. TID : Mandag 10. september 2007 STED : Fakkelgården, Lillehammer

Referat Regionsstyremøte nr.09-06/08. TID : Mandag 10. september 2007 STED : Fakkelgården, Lillehammer Referat Regionsstyremøte nr.09-06/08. TID : Mandag 10. september 2007 STED : Fakkelgården, Lillehammer TILSTEDE FORFALL KOMMENTAR Tor Haugstulen X Leder Rune Midtun X Nestleder Einar Sagbakken X Styremedlem

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold Handlingsplan 2014 HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringer og turneringsformer... 5 2.3 Utdanning... 5 2.4 Rekruttering... 5 2.5

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

PROTOKOLL. r-- t ~ ~c NBBF VEST REGIONSTING. Idrettens Hus - Brann Stadion Torsdag 7. mai 2015 KI. 17.00

PROTOKOLL. r-- t ~ ~c NBBF VEST REGIONSTING. Idrettens Hus - Brann Stadion Torsdag 7. mai 2015 KI. 17.00 PROTOKOLL r-- t ~ ~c VEST REGIONSTING 2015 Idrettens Hus - Brann Stadion Torsdag 7. mai 2015 KI. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2015 Region Vest Tid: Torsdag 7. mai 2015, KI. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen

Detaljer

Protokoll styremøte nr

Protokoll styremøte nr Protokoll styremøte nr. 2017-07 Sted og tid: Idrettens Hus Ullevål Stadion søndag 10. desember, kl. 12.00-17.45 Til stede: Forfall: Referent: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF), Hans Erik

Detaljer

Hjertelig velkommen. til. NM på Kongsberg

Hjertelig velkommen. til. NM på Kongsberg Hjertelig velkommen til NM på Kongsberg 1.-3. mai 2009 Det er en stor ære og glede for oss i BK Miners (teknisk arrangør) sammen med NBBF, å ønske velkommen til U16 NM. Utrolig hyggelig at så mange lag

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30.

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Stavanger 17. oktober 2011 57G-Protokoll_RS-12 Protokoll Fra møte nr. 12/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Tilstede: Regionstyret

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 10/ i Regionstyret, avholdt som telefonmøte, mandag 20. november 2013 fra klokken 19:30 til 20:15.

Protokoll Fra møte nr. 10/ i Regionstyret, avholdt som telefonmøte, mandag 20. november 2013 fra klokken 19:30 til 20:15. Stavanger 20. november 2013 57G-Protokoll_RS-10 Protokoll Fra møte nr. 10/2012-2014 i Regionstyret, avholdt som telefonmøte, mandag 20. november 2013 fra klokken 19:30 til 20:15. Tilstede: Regionstyret

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 15/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40.

Protokoll Fra møte nr. 15/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40. Stavanger 12. mars 2012 57G-Protokoll_RS-15 Protokoll Fra møte nr. 15/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40. Tilstede: Regionstyret (RS)

Detaljer

Protokoll styremøte nr

Protokoll styremøte nr Protokoll styremøte nr. 2017-06 Sted og tid: Thon Hotel Oslo Airport søndag 29. oktober, kl. 11.00-17.00 Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF), Hans Erik Johnsen (HEJ), Josefine C.

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden 2008-2012 NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning...side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2006/2007...side 2 II. Spesielle saker...side 6 III. Konklusjon...side 8 Landslagsaktiviteter...side 9 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...side

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Velkommen til strategikonferanse!

Velkommen til strategikonferanse! Velkommen til strategikonferanse! 1 1 ØKONOMIEN I NHF 31.12.2009 Sentralt Regionalt Konsollidert Inntekter 124.074 76.823 200.897 Utgifter 128.431 79.032 207.463 Resultat - 4.357-2.209-6.567 Annen EK 20.034

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. Forbundsstyrenytt etter siste styremøte 26.-26. august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 Sted: Høymyrmarka 64, 1391 Vollen Tid: Tirsdag 30. august 2011. juni kl 1800-2050 Tilstede: Roar Sundbø, Ole Jon Tveito, Bente Skaug, Oddbjørn Granlund, Jens Olav Rydningen,

Detaljer

Styret NBBF Midt + varamedlemmer + andre møtedeltagere + NBBF v/espen

Styret NBBF Midt + varamedlemmer + andre møtedeltagere + NBBF v/espen Til Styret NBBF Midt + varamedlemmer + andre møtedeltagere + NBBF v/espen Navn Rolle Tilhørighet Fra ias Aarskog Konstituert styreleder Tilstede ias Aarskog ias Dørmænen Susana Piedrasanta Ingeborg Kaus

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Torsdag 09.06.2016 kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) sesongen og

HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) sesongen og HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) sesongen 2016 og 2018 Utvikling skal bety nytenking og utradisjonelle vinklinger, som kan påvirke forbundets drift og fremtidige resultater, både praktisk og økonomisk.

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 E-post/E-Mail: basket@basket.no Internett/Internet:

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.09/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.09/ Brann Stadion 2005-02-22 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.09/2004-2006 Dato: 21. februar 2005 Sted: Telefonmøte Møtetid: kl. 20:00 22:50 Navn Tilst. Forf. Merknad Arvid Gimmestad, leder Svein Brunvatne,

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen

Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Morten Bredo Egge Gun Finrud Erik Øie Henning Nygaard

Detaljer

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen REGIONSTINGET 2014 Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Én av sju regioner Norges Håndballforbund

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 2/16-18

Regionstyremøte Nr. 2/16-18 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 2/16-18 Mandag 22.august 2016 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Per Inge Bjerkseter Mai-Britt Kopperud Erik

Detaljer