RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013"

Transkript

1 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

2 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) Note Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Offentlige tilskudd Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad , 5 Lønnskostnad m.m. 4, Ordinære avskrivninger Nedskrivinger Tap på krav Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad / inntekt (-) Årets resultat Herav minoritens andel Overføringer Avsatt til annen egenkapital / udekket tap Avsetning Kr. Ottosens fond Sum overføringer / 14:43-1 -

3 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS BALANSE (1000 kr) EIENDELER Note Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Negativ goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger Maskiner, inventar og kjøretøy Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Ansvarlig lånekapital i datterselskaper Aksjer i datterselskaper Andre aksjer Pensjonsmidler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER / 14:43-2 -

4 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS BALANSE (1000 kr) EGENKAPITAL OG GJELD Note Note EGENKAPITAL Overkursfond Byggefond Egenkapital bygg Gavefond Utbedringstilskudd Stimuleringstilskudd Kr. Ottosens fond Uviklingsfond Husleiefond Annen egenkapital Sum egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser 0 0 Pensjonsforpliktelser Periodisert statstilskudd bygg Periodisert husbanktilskudd bygg Utsatt Skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld , 16 Pantelån, husbanklån 15, Depositum Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 9. april 2014 I styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Magnus Nystrand Styreleder Tone Vesterhus Nestleder Ann Elisabeth Wedø Daniel Heggelid-Rugaas Mats Andre Kirkebirkeland Styremedlem Styremedlem Styremedlem Birger Kruse Glenn Larsson Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Styremedlem Styremedlem Styremedlem Britt Unni Næsje Cecilie Collett Sælør Lisbeth Dyrberg Styremedlem Styremedlem Adm direktør / 14:43-3 -

5 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Kontantstrøm STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Periodens betalte skatt Gevinst ved avgang driftsmiddel Avskrivninger og nedskrivinger Periodisert inntektsføring tilskudd Mottatt boligtilskudd Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring pensjonsforpliktelse Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved investering i datterselskap Endring anlegg under utførelse/andre investeringer Utbetaling ved økning/+ reduksjon ansvarlig lån Endret presentasjonsform investeringer i FKV Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld Innbetalinger ved reduksjon av langsiktig fordring Utbetalinger ved økning av langsiktig fordring Innbetaling ved emisjon i datter fra minoritet Innbetaling av depositum og leierettsinnskudd Utbetalinger fra Kr. Ottosens fond Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter fusjonert selskap Beholdning av kontanter og kontantevk Justert beholdning kontanter og kontantev Beholdning av kontanter og kontantekv / 14:43-4 -

6 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelle regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser og anbefalinger til god regnskapsskikk, og er presentert i samsvar med Kunnskapsdepartementets rapporteringskrav. Endring av regnskapsprinsipp Konsernet har gjennomført to prinsippendringer i 2013, både knyttet til regnskapsføring av vedlikeholdskostnader samt knyttet til balanseføring av utsatt skatt på merverdier i konsernet. Begge prinsippendringene er ført direkte mot egenkapitalen iht rskl 4-3 andre ledd, og sammenlikningstall er omarbeidet. Viser til note 21 for ytterligere informasjon. Inntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet, leienntekter inntektsføres løpende i leieperioden. Investeringstilskudd fra staten til bygging av studentboliger er regnskapsført etter bruttometoden for behandling av offentlige investeringstilskudd iht NRS 4 Offentlige tilskudd, og inntektsføres over investeringsobjektets økonomiske levetid. Ved dekomponering er byggets gjennomsnittlige levetid lagt til grunn. Øvrige tilskudd inntektsføres i den perioden det er bevilget for. Behandling av fristasjonsytelser i regnskapet Verdien av fristasjonsytelsene, både i form av direkte tilskudd og i form av naturalytelser, er resultatført på inntektssiden i regnskapet og spesifisert i note. Verdien av naturalytelsene er resultatført på utgiftssiden og presentert på den regnskapslinje som ytelsen etter sin art tilhører. Arealer som i henhold til avtale med medlemsinstitusjonene benyttes i studentsamskipnadens virksomhet er klassifisert som fristasjonsarealer og inngår i resultatførte naturalytelser. For fristasjonarealer hvor husleie og driftskostnader kan identifiseres, er disse kostnadene benyttet ved beregning av verdien av fristasjonsytelsen. For fristasjonsarealer hvor husleie og andre driftsutgifter ikke kan identifiseres direkte, er verdien av fristasjonsytelsen beregnet med utgangspunkt i en husleiesats på kr pr. m2 og driftskostnader på kr. 500 pr. m2. 70 % av gjestearealene/ vrimlearealene benyttet til kantinevirksomhet er lagt til grunn i arealberegningen. Segmentregnskap Det er utarbeidet segmentregnskap for tjenesteområder der omsetningen til andre enn studenter utgjør 5 % eller mer av tjenesteområdets omsetning og det benyttes offentlig støtte (fristasjon og/eller andre statlige tilskudd). Indirekte kostnader som for eksempel administrasjonskostnader, personalkostnader og kostnader knyttet til andre fellestjenester, er fordelt forholdsmessig basert på den andelen av omsetningen som kan tilskrives andre enn studenter. Anleggsmidler Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over forventet økonomisk levetid. Bygg dekomponeres i seks ulike komponenter, og avskrives over den aktuelle komponents forventede økonomiske levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi når verdifall konstateres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Datterselskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk / 14:43-5 -

7 Konsernbidrag er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapene. Overstiger konsernbidraget tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Pensjon Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og konsernet Eierskap AS. Underkonsernet Eierskap AS omfatter Akademika AS med datterselskapene Akademika Telemark AS og Akademika Buskerud AS, Mat og Drikke AS, Urban Boligutleie AS, Sandakerveien 99 AS, Trondheimsveien 25 AS, Betzy K AS og Grefsen Panorama AS. Akademikas investering i Akademisk kvarter AS (felleskontrollert virksomhet) er presentert i henhold til egenkapitalmetoden. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet er én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapene, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill / negativ goodwill. Utsatt skatt på merverdier balanseføres. Merverdier i konsernregnskapet avskrives etter samme prinsipp som de underliggende eiendelene. Note 2 Salgsinntekter Salgsinntektene er fordelt på følgende salgsområder Foreldrebetaling, treningsavgifter Øvrige salgsinntekter Sum Salg fra bokhandel Salg til grunnskoler og videregående skoler Salgsinntekter fra kafé- og catering Øvrige salgsinntekter Sum Salgsinntektene er i sin helhet knyttet til salg i Norge. Note 3 Andre driftsinntekter Andre inntekter er fordelt på følgende områder: Prosjektinntekter Egenandeler, helse Fellestjenester Diverse inntekter Sum Akademika AS 0 0 Urban boligutleie AS Sandakerveien 99 AS Trondheimsvein 25 AS Betzy K AS Grefsen Panorama AS Sum / 14:43-6 -

8 Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader AFP Andre ytelser/personalrelaterte kostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Styrehonorar Ytelser til daglig leder : Lønn Pensjonsutgifter 314 Annen godtgjørelse 141 Sum Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel for ansatte, daglige ledere eller styret. Kostnadsført revisjonshonorar, alle beløp ekskl mva: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester - - Annen bistand Sum Note 5 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser er omfattet av kravet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene i og konsernet ellers tilfredsstiller kravene i denne lov. følger NRS (regnskapsstandard) om Pensjoner. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad det overstiger 10% av det største av pensjons-forpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). har pensjonsordninger som omfatter i alt 588 personer i og 938 personer i. Aktive medlemmer er 480 i og 772 i konsernet. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har pensjonsforpliktelser utover den generelle ordning som gjelder tidligere ansatte som ikke gikk over til forsikret ordning. Denne finansieres over selskapets drift, og er udekket. Ansatte som er omfattet av tariffavtale har også tilbud om AFP. Pensjonskostnaden i regnskapet er redusert med de ansattes trekk i brutto lønn. Pensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (-) Resultatførte estimatendringer og avvik 0 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad, ekskl arbeidsgiveravgift Ansattes andel av pensjonskostnad (2% av brutto lønn) Resultatført pensjon som ikke aktuarberegnes Sum / 14:43-7 -

9 Sikrede Usikrede Sum forpliktelser forpliktelser forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Estimerte netto pensjonsforpliktelser / midler (-) Ikke resultatførte estimatendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse / midler (-) Pensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler ( - ) Resultatførte estimatendringer og avvik -395 Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift periodisert Netto pensjonskostnad Ansattes andel av pensjonskostnad (2% av brutto lønn) Resultatført pensjon som ikke aktuarberegnes Sum Sikrede Usikrede Sum forpliktelser forpliktelser forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Estimerte netto pensjonsforpliktelse / midler (-) Ikke resultatførte estimatendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse / midler (-) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % Forventet lønnsregulering 3,25 % Forventet pensjonsøkning 0,00 % Forventet G-regulering 3,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,60 % Forventet årlig avgang før 30 år 12,00 % Forventet årlig avgang etter 30 år 2,00 % / 14:43-8 -

10 Note 6 Statstilskudd og husbanktilskudd Spesifikasjon av tilskudd og årets endring i periodisert inntekt: Opprinnelig tilskudd Akk. inntektsført Inntektsført 2013 Rest periodisert tilskudd Bygg med statstilskudd: Kringsjå Studentby Kringsjå Studentby, fortetting Fjellbirkeland studentby Sogn Studentby Sogn Studentby, fortetting JPE Sogn Studentby, fortetting Sogn Bjerke Studenthus Bjerke Studenthus, fortetting Pilestredet Studenthus Pilestredet Studenthus, fortetting Enerhaugen Studenthus Ullevål Studentby, Fagerborg Studenthus Vestgrensa Studentby I Vestgrensa Studentby II Grünerløkka Studenthus Bjølsen Studentby Bjølsen Studentby, fortetting Bjølsen Studentby, fortetting Studenterhuset Schultz' gate Studenterhuset Schultz' gate, rehab Stensberggata Studenthus Sofienberg Studenthus Åråsen Studenthus Bjerregardsgt. Studenthus Bjerreg - prosjekt 2 Studenthus Haslevn. Studenthus Kongsvinger Studenthus Kingosgt. Studenthus Jens Bjelkesgt. Studenthus Ullevål Studentby, Betzy K AS Andre boliger Sum bygg med statstilskudd Bygg med husbanktilskudd Ullevål Studentby, Grünerløkka Studenthus Sum bygg med husbanktilskudd Totalt bygg med tilskudd Spesifikasjon av offentlige tilskudd: Inntektsføring, statstilskudd Studentboliger Statstilskudd til generelle velferdstiltak (post 74) Fri stasjon fra medlemsinstitusjoner 0 Driftsstøtte Semesteravgift Offentlige tilskudd øremerket barnehagene Sum offentlige tilskudd Fri stasjon fra medlemssinstitusjoner Driftsstøtte 973 Sum offentlige tilskudd Konsern Offentlige tilskudd er i sin helhet benyttet til formålet i 2013 Fri stasjon i form av gratis lokaler er i 2013 ført som inntekt med tilsvarende husleiekostnad. Dette er ikke ført i 2012-regnskapet / 14:43-9 -

11 Note 7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Tomter Bygn. og annen fast eiendom Maskiner / Inventar Totalt Anskaffelseskost Justering for tidlig avgangsførte anleggsmidler Justert anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte anleggmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. Av- og nedskrivninger Avgang/ justering, nedskrevne verdier Justert akk av- og nedskrivninger Akk. Av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Økonomisk levetid år 3-10 år Avskrivningsplan 1,7-6,7% % Tomter Bygn. og annen fast eiendom Maskiner / Inventar Totalt Anskaffelseskost Justering for tidlig avgangsførte anleggsmidler Justert anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. Av- og nedskrivninger Avgang/ justering, nedskrevne verdier Justert akk av- og nedskrivninger Akk. Av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Økonomisk levetid år 3-10 år Avskrivningsplan 1,7-6,7% % / 14:

12 Negativ goodwill Anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger -691 Årets nedskrivinger 0 Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år lineær Leie av driftsmidler Kostnadsført leie av driftsmidler Note 8 Anlegg under utførelse Studentsamskipnaden i Oslo har som prinsipp å vente med overføring av bygg fra anlegg under utførelse til bygning til prosjektet er 100 % ferdigstilt mht utenomhus, lånekonvertering, tinglysning mv. Avskrivning skjer fra det tidspunkt bygget leies ut. Studentsamskipnaden hadde ved utgangen av 2013 følgende ikke avsluttede prosjekter: Bokført verdi pr Domus Athletica Carl Berner studenthus Sogn Trondheimsveien Diverse fortetnings- og vedlikeholdsprosjekter Statstilskudd pågående prosjekt Sum Trondheimsveien 25, studentboliger Profilering Mat og Drikke 356 Sum / 14:

13 Note 9 Investering i aksjer og datterselskap Investering i aksjer er vurdert etter kostmetoden. Anskaffelses Eier og Innbetalt Bokført verdi Firma, forretningskontor tidspunkt stemmeandel aksjekapital Eierskap AS, Oslo % Sum Firma, forretningskontor Egenkapital Årets resultat Egenkapital Eierskap AS, Oslo Sum Eierskap AS har aksjer i: Egenkapital 1.1. Kapitalendringer Årets resultat Avgitt konsernbidrag / utbytte Akademika AS, Oslo 1986 Oslo 60 % Sio Mat og Drikke AS 1991 Oslo 100 % Urban Boligutleie AS, Oslo 1993 Oslo 100 % Sandakerveien 99 AS, Oslo 2011 Oslo 100 % Trondheimsveien 25 AS, Oslo 2011 Oslo 100 % Betzy K AS 2012 Oslo 100 % Sum * 100% av egenkapitalen Eierskap AS har aksjer i: Egenkapital 1.1. Kapitalendringer Årets resultat Avgitt konsernbidrag / utbytte Egenkapital Akademika AS, Oslo Sio Mat og Drikke AS Urban Boligutleie AS, Oslo Sandakerveien 99 AS, Oslo Trondheimsveien 25 AS, Oslo Betzy K AS Sum Selskaper eid 100 % via datterselskapene: Anskaffelses tidspunkt Forretnings kontor Eier- og stemmeandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Akademika Telemark AS Bø 100 % Akademika Buskerud AS Bø 100 % Grefsen Panorama AS Oslo 100 % Sum Andre aksjer eid av : Eier- og stemmeandel Anskaffelseskost Balanseført verdi 0 Chateau Neuf Servering AS, Oslo 33,33 % Sum Andre aksjer eid av datterselskap Eier- og stemmeandel Anskaffelseskost 0 Den norske bokdatabasen AS, Oslo ,88 % 768 Campus e-book AS, København ,40 % 25 Akademisk Kvarter ,00 % Sum Sum aksjer / 14:

14 Note 10 Spesifikasjon av finansposter Ulike finansinntekter og finanskostnader er slått sammen i regnskapet på følgende måte: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Posten finansinntekter består av: Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Posten finanskostnader består av: Rentekostnader Annen finanskostnad Sum finanskostnader Note 11 Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader Eiendom Resepsjonsvarer Athletica Konsernet Akademika Studentkafeene AS Sum varelager Note 12 Fordringer som forfall senere enn ett år Andre fordringer (anleggsmidler) Note 13 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler Depositum Sum bundne midler / 14:

15 Note 14 Egenkapital Overkursfond Kringsjå Studentby Sogn Studentby Bjerke Studenthus Enerhaugen Studenthus Sum overkursfond Byggefond Egenkapital bygg Egenkapital barnehager Egenkapital andre bygg Sum egenkapital bygg Gavefond Storebrands gavefond Stenersens gavefond Sum gavefond Utbedringstilskudd Stimuleringstilskudd barnehagene Kr. Ottesens fond IB Kr. Ottosens fond Utdeling fra Kr. Ottosens fond 0 0 Overført til Kr. Ottosens fond UB Kr. Ottosens fond Uviklingsfond Husleiefond Annen egenkapital Sum egenkapital / 14:

16 - Endring i egenkapital Egenkapital Inngående balanse Prinsippendring vedlikeholdsfond Omregnet resultat Korrigert utgående balanse Korrigert inngående balanse Resultat Utdelinger fra Kr. Ottosens fond - Overført til Kr. Ottosens fond 100 Utgående balanse konsern - Endring i egenkapital Egenkapital Minoritet Sum egenkapital Inngående balanse Prinsippendring vedlikeholdsfond Prinsippendring utsatt skatt på merverdi tomt Omregnet resultat Tilgang minoritet Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen Korrigert utgående balanse Korrigert inngående balanse Resultat Resultat 2013 tilordnet minoritet Utdelinger fra Kr. Ottosens fond Overført til Kr. Ottosens fond Utgående balanse Note 15 Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt / 14:

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

UNIRAND AS Org. 985 163 049

UNIRAND AS Org. 985 163 049 K O N S E R N R E G N S K A P 2 0 1 1 UNIRAND AS Org. 985 163 049 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote Side 8: Noter Konsernregnskap 2011 - UniRand

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055

Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055 RESULTATREGNSKAP Beløp i hele tusen kroner Noter 2006 2005 Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055 Renter på innlån 2 307 730 279 392 Innlånsprovisjon

Detaljer