Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning"

Transkript

1 Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

2 Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning, selskapets ledelse... 3 Markedsutvikling og materiellforvaltning... 3 MX T SL SL Nye trikker... 5 Resultat... 5 Vognleie og vognleieprinsipper... 5 Finansiering... 6 Periodisk vedlikehold... 6 Disponering av årets resultat... 7 Balanse og gjenanskaffelsesevne... 7 Egenkapital - vognanskaffelsesfond... 7 Materiell... 7 Gjeld... 8 Vedlikeholdsforpliktelse... 8 Likviditet... 8 Sentrale usikkerhetsfaktorer... 8 Drift... 8 Finansiell risiko... 9 Arbeidsmiljø, organisasjon, personalforhold, likestilling Ytre miljø Utsiktene fremover og fortsatt drift

3 Virksomheten Oslo Vognselskap AS ble etablert etter fisjonsvedtak i Kollektivtransportproduksjon AS av 27. september 2006, som følge av vedtak i bystyret våren Selskapet er 100 % eiet av Oslo kommune, og holder til i Oslo sentrum. Bakgrunn og oppgaver Selskapet ble opprettet med bakgrunn i det betydelige etterslepet i vedlikehold av og reinvesteringer i materiell som ble konstatert ved årtusenskiftet. Bystyret ønsket å etablere en selvstendig organisasjon med et direkte ansvar for forvaltningen av Oslo kommunes omfattende investeringer i rullende materiell, og sikre at evnen til å fornye materiellet ble opprettholdt. Byrådet har (byrådssak 85/11) slått fast at selskapets virksomhet er å finansiere og anskaffe nye vogner, oppgradere eksisterende vogner, fastsette krav til vedlikeholdet av vognene og kontrollere at dette vedlikeholdet utføres på en måte som sikrer kommunens verdier, ivareta avsetninger til periodisk vedlikehold, leie ut vognene og følge opp leveransene av vogner overfor leverandørene. Styrets sammensetning, selskapets ledelse Frem til ekstraordinær generalforsamling, den 23. november 2011 bestod styret av Jan R. Runesson (leder), Anne Kathrine Pihlfeldt og Bjarki Eggen. Etter generalforsamlingen har styret bestått av Jan Runesson (leder), Anne Kathrine Pihlfeldt og Sverre Molandsveen. Erik Lund har vært selskapets administrerende direktør. Markedsutvikling og materiellforvaltning Kollektivtrafikken opplevde i 2011 en økning i antall reisende, på 5,5 % i Osloregionen sett under ett, samtidig som kundetilfredsheten fortsatte å øke. Veksten var sterkest på begge områder for T banen. Veksten i antall reiser henger sammen med tilbudsøkninger som har skjedd i løpet av året, og som har ført til et større produksjonsvolum, målt i antall vognkilometer. Vognkilometer er et uttrykk for trafikkomfang, beregnet ved antall vogner kjørte kilometer. År MX ,2 11,7 18,9 26,1 30,5 Gamle T-banevogner 16,8 17,6 19,6 19,2 17 9,5 3 0,1 0 T ,8 0,6 0,6 0,4 0, T-banen totalt 17,8 18,4 20,2 19,8 21,6 21,5 21,9 26,2 30,5 Tabell 1. Mill vognkilometer for T-banen i perioden År SL79 1,9 1,4 1,9 2,2 2,3 2,2 2,1 2,2 2,5 SL95 1,2 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 Trikk total 3,1 2,9 3,4 3,9 4 4,1 3,9 4 4,1 Tabell 2. Mill vognkilometer for trikken i perioden MX3000 Leveransen av MX3000 vogner går etter planen. Ved inngangen til 2011 var samtlige av de 83 modulene som inngår i tidligere leveranseavtaler levert. I desember 2010 besluttet bystyret å anskaffe ytterligere 32 moduler, slik at det totale antall moduler som blir levert under avtalen 3

4 med Siemens kommer opp i 115. Leveransen av de neste 32 modulene vil starte i juni De totale kontraktsverdiene vil da utgjøre i overkant av 5 mrd kroner. Dette er en meget omfattende leveranse, i så vel et norsk som et europeisk perspektiv. Situasjonen med glidning forårsaket av løvfall på skinnegangen er kraftig forbedret i forhold til tidligere år. Tiltak på vognene, i infrastrukturen og operative tiltak har redusert glideproblematikken til et akseptabelt nivå i På vognene er det tiltakene ettermontering av skinnebrems på midtvognen i MX3000 modulene og forbedringer i vognenes glidevern som har avhjulpet situasjonen. En videre optimering og retting av programfeil i Softwaren på glidevernet forventes å gi enda mindre hjulslag i sesongen Det var i 2011 ingen nye tilfeller av branntilløp i sidestrømavtagere. Alle vogner var høsten 2011 ombygget til versjon 2 av ny strømavtager. Disse har fungert bra, men det var fortsatt spor etter krypstrømmer på noen strømavtakere etter vintersesongen. Det er videreutviklet en versjon 3 som også har vært testet ut noen vintermåneder. Resultatene med versjon 3 er bedre enn versjon 2 og det ser derfor ut til at dette er veien å gå videre. Opsjon 3 forutsettes å få versjon 3. Tilgjengeligheten til materiellet har, året sett under ett, vært på 86,4 %. Det operative målet for materiellkategorien er 92 %. Tilgjengelighetsmålet reflekterer både materiellets beskaffenhet, omfanget av planlagt vedlikehold og effektiviteten i vedlikeholdet. Tilgjengeligheten for nytt materiell bør således være høyt. Den reelle tilgjengeligheten har vært noe begrenset på grunn av avsporinger og mindre kollisjoner inne på verkstedområdene. T2000 I forbindelse med vedtaket om å anskaffe ytterligere 32 MX3000 moduler, sluttet bystyret seg til byrådets anmerkning vedr. T2000 i byrådssak 172/10: Byrådet mener at opprusting og bruk av T2000 ikke er hensiktsmessig med hensyn til pålitelighet og økonomi. Byrådet vil derfor be Oslo Vognselskap om å vurdere hvordan disse vognene kan fases ut på den mest økonomisk gunstige måte. Nye MX vogner er gjennom dette innført også på Holmenkollbanen og man har oppnådd en helt homogen vognpark. Dette er ventet å gi besparelser i fremtidige vedlikeholdskostnader, lagerholdskostnader, opplæringskostnader og øvrige systemkostnader som gjør en slik utfasing bedriftsøkonomisk lønnsom. T2000 materiellet ble avhendet høsten SL95 SL95 materiellet fortsetter å skape problemer i driften. Tilgjengeligheten året sett under ett har vært på 65,9 % (ned fra 74,4 % i 2010), som er lavere enn det operative målet på 90 %. Viktige årsaker til lav tilgjengelighet har vært strukturelle problemer i vognkasser samt sprekkindikasjoner i hjulaksler, i tillegg til lav pålitelighet i flere systemer. I 2011 har Vognselskapet, i samarbeid med Kollektivtransportproduksjon AS, forhandlet med AnsaldoBreda om utbedring av feil på SL95 trikkene, som er omfattet av en forliksklage som ble tatt ut i mai Målet med forhandlingene er å forplikte Ansaldo til å utbedre de vognkasseog systemfeil som er nevnt ovenfor og gjennom dette sikre trikker med høyere tilgjengelighet og pålitelighet. Forhandlingene er komplekse og tar tid, men det foreligger nå en skisse til løsning som partene kan enes om og det er håp om at en avtale er på plass første tertial SL79 Tilgjengeligheten til SL79 materiellet har i snitt over året ligget på 91,5 %, som er høyere enn det operative målet på 90 %. Materiellet oppleves som driftsstabilt, og beskrives av operatøren som 4

5 en robust konstruksjon som er i teknisk sett rimelig god stand. Den største utfordringen for materiellet er at det ikke tilfredsstiller dagens krav, særlig mht. universell utforming. Nye trikker På oppdrag fra Ruter gjennomførte Oslo Vognselskap i 2010 et forprosjekt for å spesifisere ny trikk og forespørsel basert på eksisterende infrastruktur. Prosjektet ble etablert i Vognselskapet med deltakelse fra Oslotrikken, Kollektivtransportproduksjon og Ruter. Prosjektet presenterte status til Ruter sommeren Oslo Vognselskap har også vært involvert i forbindelse med utarbeidelsen av Ruters trikkestrategi, som ble presentert våren Byrådet behandlet også det økonomiske grunnlaget for en trikkeanskaffelse i byrådssak 167/11. Saken er senere trukket tilbake og det er lovet en ny sak som behandler dette spørsmålet. Oslo Vognselskap avventer nye signaler fra Oslo kommune med tanke på en videre forberedelse av en trikkeanskaffelse. I påvente av nye signaler er det gjort ytterligere avklaringer med 9 aktører i leverandørmarkedet for å avklare i hvilken grad standardmateriell er kompatibelt med Oslos eksisterende infrastruktur. Tilbakemeldingene fra leverandørmarkedet er at det er flere forhold i Oslo som ikke er kompatibelt med standardmateriell. Disse forholdene utredes nå nærmere i samarbeid med infrastrukturenheten i KTP for å etablere en prioritert oppgarderingsplan av infrastrukturen. Resultat Oslo Vognselskap AS hadde i 2011 en omsetning på 484,8 mill. Resultatet etter skattekostnad ble 54,4 mill. Selskapets inntekter er offentlig tilskudd og leieinntekter for utleie av rullende materiell. De vesentligste kostnadselementene for selskapet i 2011 er finanskostnader, avskrivninger og periodiske vedlikeholdskostnader for materiellet. Det medgår også kostnader til kontraktsoppfølging, materiellforvaltning, prosjektstyring og administrasjon. I regnskapet er det bokført en fordring knyttet til materiellet T2000 på 68,6 mill. Vognleie og vognleieprinsipper Oslo Vognselskap har bokført 484,8 mill i vognleie for 2011, hvorav 12,5 mill er mottatt fra Oslo kommune for T2000. I tillegg har Vognselskapet mottatt 8,6 mill som nedbetaling av fordringen på dette materiellet. Oslo Vognselskaps modell for beregning av vognleie bygger på prinsippet om armlengdes avstand, jfr. Skattelovens 13 1, som regulerer prising i forhold mellom nærstående. Prinsippene for beregning av vognleie er gjengitt i notat til byrådsavdeling for miljø og samferdsel av og bekreftet som basis for beregning av vognleie i brev fra Ruter til byrådsavdeling for miljø og samferdsel av og i brev fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel til Ruter av Prinsippene for beregning av vognleie er også gjengitt i byrådets behandling av selskapets årsberetning for 2010 (byrådssak 85/11): Et viktig virkemiddel til å sikre den økonomiske evnen til gjenanskaffelser er vognleieprinsippene som gjenspeiles i vognleieavtalen mellom OVS og Ruter AS, som videreutleier til operatørene Oslo T banedrift AS og Oslotrikken AS. Den årlige vognleien skal reflektere investeringskostnadene, antatt levetid på materiellet, avsetninger til periodisk vedlikehold og kapitalkostnader slik at faktiske materiellkostnader fremkommer og slik at evnen til å reinvestere ikke svekkes over tid. Dette prinsippet innebærer at det skal betales vognleie i hele den forutsatte 5

6 levetiden selv om vognene tas ut av drift. På den annen side skal det ikke betales vognleie dersom vognene benyttes etter den forutsatte levetid. Deler av det materiellet som leies ut fra Oslo Vognselskap har allerede nådd den forutsatte økonomiske levetiden (SL79). Prinsippene for vognleie tilsier da at leiebeløpet settes til null. For de deler av materiellet der man ikke har opparbeidet eller vedlikeholdt noen form for gjenanskaffelsesevne, medfører dette at det heller ikke vil bli opparbeidet finansiell styrke til å fornye materiellet. Dette er særlig en utfordring for den eldre delen av trikkevognparken. For andre deler av vognparken er problematikken omvendt. Materiellkategorien T2000 skulle opprinnelig utfases i Gjennom bystyrets vedtak i desember 2010 ble det besluttet å fase ut T2000 fordi man ønsket å erstatte dette materiellet med nye MX vogner. Finansiering Oslo Vognselskap hadde i 2011 rentekostnader for materiellet på ca. 121,7 mill. Kostnadene fordeler seg med 115,1 mill til Oslo kommune, hovedsakelig knyttet til nye T banevogner og leasingkostnader på 6,6 mill, knyttet til SL95 trikkene. På grunn av en i øyeblikket positiv likviditetssituasjon, har selskapet ingen aktive sertifikatlån. Ved utgangen av året har selskapet anledning til å ta opp ca 190 mill (i tillegg kommer leasing garantien) i gjeld med kommunal garanti. Oslo Vognselskap søker å finne gunstig finansiering der dette ikke kommer i strid med hensynet til operasjonell fleksibilitet. Styret har derfor besluttet å innfri to av de leasingavtalene man opprinnelig hadde med SEB i Sverige, fordi man erfarte at det ville være mulig å finansiere seg mer gunstig på andre måter. Eksterne beregninger har antydet en besparelse i størrelsesorden 10 mill for de to avtalene ved endret finansiering. I samråd med Oslo kommune legger styret i Oslo Vognselskap til grunn at man vil få overført den forholdsmessige andelen av en garanti som Oslo kommune opprinnelig har stilt ovenfor SEB som del av leasingavtalene i forbindelse med tilbakekjøpet. Disse garantiene vil bli benyttet når selskapet igjen har behov for likviditetstilførsel. Periodisk vedlikehold Samlede avsetninger til periodisk vedlikehold var i 2011 på 151,6 mill, mens utgiftene endte på 36,8 mill. Dette illustrerer først og fremst at den tyngste materiellkategorien i Vognselskapets regnskap, MX3000 vognene, er nye og at tunge revisjoner ennå ikke har forfalt. Dette er mye av årsaken til selskapets positive likviditetssituasjon. De beregnede årlige kostnadene til periodisk vedlikehold for trikkene steg fra 28 mill i 2006 til 59,7 mill i Det gir en nominell kostnadsvekst på 114 % i denne perioden, og illustrerer usikkerhet og mangel på kontroll med kostnadsutviklingen knyttet til fremtidige utbetalinger til periodisk vedlikehold. Når det gjelder etterslepet på SL95 som i 2010 ble beregnet til til ca 55 mill er dette etter beslutning i Oslo kommune fordelt jevnt over den gjennomsnittlige gjenværende levetiden for dette materiellet. For MX3000 er man nå i ferd med å få et erfaringsnivå som gir muligheter for evaluering og optimalisering av vedlikeholdsprogrammet. Det er igangsatt et slikt optimaliseringsprogram i samarbeid mellom Oslo T banedrift og Oslo Vognselskap. Målet for prosjektet er å få et mindre arbeidskrevende og mer kostnadseffektivt vedlikehold, uten at dette skal gå ut over kvaliteten på materiellet eller de garantiene som vognleverandøren har stilt. Dette berører både periodisk vedlikehold og det løpende forebyggende vedlikeholdet som operatøren betaler for. 6

7 Disponering av årets resultat Styret har opprettet et fond under fri egenkapital, Vognanskaffelsesfondet, som skal reflektere selskapets gjenanskaffelsesevne mht. nytt fremtidig vognmateriell. Styret foreslår at overskuddet etter skattekostnad på kr legges til vognanskaffelsesfondet, som øker til kr Balanse og gjenanskaffelsesevne Egenkapital vognanskaffelsesfond Oslo Vognselskap ble etablert med en egenkapital på kr 518 mill. I 2007 ble selskapet tilført ytterligere 83,4 mill fra Oslopakke 2. I sum utgjør Oslopakke 2 overføringene til selskapet 475 mill. Oslopakke 2 midler, som frem til 2008 ble inntektsført i selskapet og ført som egenkapital, ble med virkning fra overført til Ruter AS. Dette skjer etter vedtak i Oslo kommune, av Oslo Vognselskap har i stedet fått innvilget et lån fra Oslo kommune på 362 mill til erstatning for den kapitaltilførselen som Oslopakke 2 var ment å tilføre, frem til Endringen svekket selskapets soliditet, men bidro også til å sikre en bedre likviditet i forhold til utbetalingene til vognleverandøren. Den innskutte egenkapitalen i selskapet er i sin helhet tilknyttet finansieringen av de nye T banevognene. Øvrige materiellkategorier er i sin helhet finansiert gjennom fremmedkapital. Selskapet har etablert et vognanskaffelsesfond som skal sikre at selskapet over tid opprettholder gjenanskaffelsesevne. På denne måten vil man også synliggjøre de reelle kostnadene knyttet til materiellanskaffelsene. Fondet vil ved utgangen av 2011 være på 303,4 mill, opp fra 252 mill ved utgangen av fjoråret. Figur 1. Utviklingen i vognanskaffelsesfondet. Oversikten inkluderer innskutt egenkapital Materiell Ved utgangen av 2011 er verdien av rullende materiell mill, mens prosjekter under utførelse, knyttet til fremtidige leveranser av bestilte MX vogner, er bokført til 659,9 mill. 7

8 Gjeld Også på gjeldssiden utgjør de nye T banevognene den største materiellkategorien. Justert for nedbetaling så har selskapet i alt tatt opp lån i Oslo kommune som per utgjør 2 939,6 mill for å finansiere denne anskaffelsen. Det vil bli tatt opp ytterligere 365 mill i lån i 2012 med Oslo kommune som kreditor. Belåningen vil øke til ca mill (justert for nedbetaling i perioden) ved starten av 2014, når opsjon 3 er ferdig levert. Akershus fylkeskommune har også finansiert anskaffelsen av fem MX3000 moduler med 232 mill per Selskapet overtok en leasinggjeld knyttet til SL95 trikkene på 452,7 mill. Leasinggjelden er ved utløpet av 2011 på 159,7 mill, etter utkjøp av to leasingavtaler. I åpningsbalansen inngikk to sertifikatlån på til sammen 285 mill. Sertifikatene er per ikke aktive, som følge av selskapets for tiden gunstige likviditetssituasjon. Det er naturlig å knytte lånene til finansieringen av materiellkategoriene eldre sporvogner (SL79) og materiellkategorien T Vedlikeholdsforpliktelse I åpningsbalansen som ble lagt til grunn i fisjonsplanen var det lagt inn en vedlikeholdsforpliktelse på 142,9 mill. Etter beslutning i Kollektivtransportproduksjon AS i mars 2007 ble denne avsetningen redusert tilsvarende det beløpet som var avsatt til vedlikehold av de gamle T banevognene som nå er utfaset. Resterende vedlikeholdsforpliktelse fordeler seg slik: Vedlikeholdsforpliktelse mill kr (UB) SL ,1 64,9 61,1 71,7 104 SL79 42,7 45,8 48,2 48, ,1 MX ,2 45,5 104,4 184,3 255,7 T ,3 4,3 5,3 7,7 0 0 SUM ,4 163,9 221, ,8 Tabell 3. Utvikling i vedlikeholdsforpliktelse per materiellkategori Vedlikeholdsavsetningen reflekterer omfanget av forventede utbetalinger til fremtidig periodisk vedlikehold. Likviditet Selskapet hadde en tilfredsstillende likviditetssituasjon gjennom Sentrale usikkerhetsfaktorer Drift Vognselskapet presenterte forslag til nye leieavtaler for Ruter høsten 2011, etter lengre tids drøftelser om hvordan de eksisterende leiekontraktene (opprinnelig inngått for 2009) skal forstås. Disse leieavtalene lyktes det ikke å få realitetsbehandlet i løpet av året og partene ble derfor enige om å forlenge de gamle avtalene for perioden januar april 2012, i påvente av en avklaring fra partenes eiere. Avtalene er tidligere forlenget til også å omfatte 2010 og Det er særlig i forståelsen av prinsipper for beregning av vognleie at partene har forskjellige syn. Dette har særlig kommet til uttrykk i forbindelse med at T2000 ble tatt ut av drift. Vognselskapet 8

9 mottok vognleie i form av offentlig tilskudd for T2000 for 2011 direkte fra Oslo kommune med 22,1 mill, og legger som følge av dette samt de klare politiske formuleringer om dagens vognleieprinsipp til grunn at eksisterende vognleieprinsipper fortsatt skal gjelde. Saken er løftet til partenes eiere, men uten at endelig avklaring har skjedd før denne regnskapsfremleggelsen. Endringer i vognleieprinsippet representerer en vesentlig risiko for så vel gjenanskaffelsesevnen som for selskapets evne til å betjene den gjelden som er tatt opp for å finansiere materiellanskaffelsene som er vedtatt av Oslo kommune. I årsrapporten både for 2009 og 2010 fremhevet styret manglende tilgang til informasjon om oppfølgingen av vedlikeholdsprogrammene. I forbindelse med behandlingen av årsberetningen for 2010 ga bystyret sin tilslutning til at vognselskapet skulle ha tilgang til all relevant vedlikeholdsinformasjon. Denne informasjonen er nødvendig for bl.a. å kunne beregne riktig vognleie og fremtidige avsetninger til periodisk vedlikehold. Byrådet bes således aktivt medvirke til at Oslo Vognselskap AS raskt sikres full tilgang til all relevant vedlikeholdsinformasjon. Denne tilgangen er nødvendig for å foreta riktige avsetninger til periodisk vedlikehold og bidra til riktig bruk av avsetningene. Manglende informasjonstilgang fra Kollektivtransportproduksjon AS hindrer selskapet i å kontrollere materiellets tilstand, komme med avbøtende tiltak og følge opp at vedlikeholdsprogrammet i henhold til kontraktene etterleves. Det kan, som man allerede har sett eksempler på, føre til etterslep i avsetningene som må søkes hentet inn i senere perioder. Dette gir uforutsigbarhet, uklart kostnadsnivå og i verste fall manglende avsetninger til å møte fremtidige vedlikeholdssoppgaver. Finansiell risiko Selskapet er sterkt eksponert mot endringer i kursen på Euro, som følge av anskaffelsen av nye T banevogner. Ved årsskiftet er det utestående betalinger for 144,4 mill EUR. Dette er håndtert ved at transaksjonene i forbindelse med anskaffelsen for en stor del er sikret til fast kurs. Andel valutasikrede transaksjoner (%) er gjengitt i tabellen nedenfor: Sikret Usikret Sum % 5 % 100 % % 2 % 100 % % 0 % 100 % Sum 97,3 % 2,7 % 100 % Tabell 4. Fordeling mellom sikrede og usikrede betalingsstrømmer til vognleverandør av utestående betalinger per Selskapet har betydelig gjeld i forbindelse med materiellanskaffelser. Det gir en stor grad av eksponering i forhold til endringer i det innenlandske rentenivået. Styret har vedtatt en rentestrategi for å sikre at denne eksponeringen blir lavest mulig. Andel med fast rente (kontrakter med mer enn 1 års varighet) er per på 65,3 %. Gjennomsnittlig rentebinding er per på 3,29 år. Styret anser at med de tiltakene som det er redegjort for, er finansiell risiko håndtert på en hensiktsmessig måte for selskapet. 9

10 Arbeidsmiljø, organisasjon, personalforhold, likestilling Oslo Vognselskap AS hadde per seks fast ansatte. Det tilstrebes likestilling mellom kjønnene i bedriften både ved ansettelser og ellers. Ved utgangen av 2011 var to av seks ansatte i bedriften kvinner, og ett av tre styremedlemmer er kvinne. Bedriften vil ha en rekrutterings og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Bedriften har utarbeidet etiske retningslinjer. Det er fastsatt skriftlige mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Sykefraværet i 2011 var på 1,9 %. Ytre miljø Vognselskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø, frem til det tidspunktet materiellet tas i bruk eller skal vedlikeholdes. Miljøhensyn i produksjonsfasen er ivaretatt i kontrakten med produsenten. Drift og vedlikehold av vognmateriellet har på sin side klare miljømessige effekter. Oslo Vognselskap stiller krav til hvordan vedlikeholdet av materiellet skal skje. I disse kravene inngår også krav til en miljømessig god forvaltning. De nye T banevognene representerer en klar miljømessig forbedring, med lavere støynivå og tilbakemating av strøm, som sikrer et lavere samlet strømforbruk. Skinnegående kollektivtransport representerer i seg selv et vesentlig bidrag til et bedre miljø. De miljømessige effektene av kollektivtrafikk er bl.a. beskrevet i Ruter AS sine årlige miljørapporter. Oslo Vognselskap er sertifisert som Miljøfyrtårn under kategorien for kontorvirksomhet. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet. Oslo Vognselskap valgte å bli sertifisert for å jobbe målrettet med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Utsiktene fremover og fortsatt drift Etablerte prinsipper for fastsettelse av leiepriser har gitt selskapet et mer stabilt grunnlag for sin forretningsvirksomhet, men uenighet knyttet til grunnlaget for beregnet leiepris kan påføre selskapet betydelig risiko. Styrets vurdering av selskapets økonomiske situasjon baserer seg på en videreføring av dagens vognleieprinsipper. Styret legger til grunn at selskapet vil bli gitt nødvendig informasjonstilgang til å sikre at avsetninger til fremtidig periodisk vedlikehold skjer på en korrekt måte og at selskapets kontroll med tilstanden på materiellet kommer opp på et akseptabelt nivå. Vognselskapet har, i tråd med bystyrets vedtak, inngått kontrakt om levering av ytterligere 32 T banemoduler, og venter mye arbeid i oppfølgingen av denne kontrakten og i det øvrige samarbeidet med leverandøren av T banevognene. 10

11

12 Årsregnskap 2011 for Oslo Vognselskap AS Foretaksnr

13 Oslo Vognselskap AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Periodisk vedlikehold 2, Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen Finansinntekt Annen Finanskostnad NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Avsatt til vognanskaffelsesfond Sum overføringer Årsregnskap for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

14 Oslo Vognselskap As Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Prosjekt i arbeid Inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

15

16 Oslo Vognselskap AS Kontantstrøm Oslo Vognselskap AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt + Ordinære avskrivninger Nedskrivninger T /- Endring i kundefordringer ( ) +/- Endring i leverandørgjeld ( ) +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger finansielle investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) ( ) = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter mv ( ) + Beholdning av kontanter = Kontantbeholdning Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

17 Oslo Vognselskap AS Noter 2011 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved utleie av driftsmidlene skjer over leietiden. Offentlig tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Vurdering og klassifisering av balanseposter Finansielle anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Finansielle anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Finansiell leasing føres som gjeld i balansen. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler /langsiktig gjeld. Varelager/ delelager Delene inngår som en del av anleggsmiddelet, og er deler til leveransene av MX vogner. Sikring Selskapet har inngått terminkontrakter for kjøp av Euro til dekning av inngåtte kontrakter vedrørende levering av vogner for å styre sin risikoeksponering. Når disse har tilstrekkelig korrelasjon med den posten som ønskes sikret, regnes instrumentene som sikringsinstrumenter. Med tilstrekkelig korrelasjon menes det her at instrumentene i høy grad oppveier de regnskapsmessige effektene av den posisjonen som sikres. Gevinster og tap på valutakontrakter som sikrer gjeld i utenlandsk valuta inkluderes sammen med den sikrede posten. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret. Poster som er sikret med terminkontrakter, er vurdert til terminkurs (korrigert for renteelementet etter balansedato inkludert i terminkursen). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

18 Oslo Vognselskap AS Noter 2011 Varige driftsmidler Driftsmidler balanseføres og avdrag betales over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Kostnad knyttet til periodisk vedlikehold er basert på estimerte størrelser knyttet til forbruk av innsatsfaktorer og forventet prisutvikling.. Det kan oppstå betydelige avvik mellom avsetningens størrelse og faktiske kostnader ved gjennomføringen av de gamle vedlikeholdsoppgavene som avsetningen har skjedd til. Dette avviket representerer en markedsrisiko. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseføres dersom det er sannsynlig av foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført. Kontantstøm Kontantstrøm er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. Anlegg under utførelse Anlegg under utførelse er pågående investeringsprosjekter som ikke er avsluttet eller fakturert. Når disse prosjektene blir avsluttet ved leveransene av opsjon 2 og framtidige opsjon 3 vil disse bli aktivert eller fakturert til eksterne finansieringskilder. Pensjoner Oslo Vognselskap har en ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, endringer i pensjoner og ytelser, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang mv Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner amortiseres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres mot egenkapitalen. Pensjonsordningen er førstegangsinnregnet i regnskapet i Beregnet inngående netto pensjonsforpliktelse er ført mot egenkapitalen. Endring i regnskapsprinsipp Klassifisering av trikker og t-banevogner er endret fra å bli presentert som finansielle anleggsmidler til varige driftsmidler. Sammenligningstallene er reklassifisert. Endringen i regnskapsprinsipp har ingen resultateffekt. Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

19 Oslo Vognselskap AS Noter 2011 Note 1 - Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader *) Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Pensjonsbetalinger Gjennomsnittlig årsverk 5,5 Note 2 - Varekostnad Denne posten fremkommer av følgende kostnadselementer: Note 3 - Nærstående parter Oslo Vognselskap AS er 100 % eiet av Oslo Kommune, som også eier 60 % av Ruter AS. Oslo Vognselskap sin utleievirksomhet til Ruter AS ansees derfor som leieforhold mellom nærstående, og alle inntekter er fra nærstående partnere. Prisingen av Oslo Vognselskap AS sine tjenester er etablert etter prinsippene om armlengdes avstand, jfr. Skatteloven 13-1 og forskrift av 7. desember 2007 om dokumentasjon av prisfastsettelse ved kontrollerte transaksjoner og overføringer. Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

20 Oslo Vognselskap AS Noter 2011 Note 4 - Anleggsmidler Inventar Maskiner og anlegg Prosjekter i arbeid Anskaffelseskost Tilgang Avgang 2011 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Ordinære avskrivninger Tilbakeført avskrivning 2011 Akk. avskrivninger Bokført verdi Sum Avskrivningstid for inventar er 5 år Avskrivningstid for maskiner og anlegg er år Materiellkategori Bokført verdi Bokført verdi Gjenværende levetid SL79 inkl Oppgradering750V år SL år MX år Sum Materiellkategorien T2000 er i 2011 skrotet. Fremtidige betalinger for denne materiellkategorien er kategorisert som finansielt anleggsmiddel. Note 5 - Annen driftskostnad *) Dekker kontorkostnader, serviceavtaler, rekvisita, telefonkostnader, datakostnader, reisekostnader, kurs og møtekostnader **) Honorar til revisor er fordelt på: Avtalt honorar for lovpålagt revisjon Honorar for utvidet finansiell revisjon Sum honorar til revisor Alle beløpene for revisjon er eks. mva. Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer