Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning"

Transkript

1 Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

2 Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning, selskapets ledelse... 3 Markedsutvikling og materiellforvaltning... 3 MX T SL SL Nye trikker... 5 Resultat... 5 Vognleie og vognleieprinsipper... 5 Finansiering... 6 Periodisk vedlikehold... 6 Disponering av årets resultat... 7 Balanse og gjenanskaffelsesevne... 7 Egenkapital - vognanskaffelsesfond... 7 Materiell... 7 Gjeld... 8 Vedlikeholdsforpliktelse... 8 Likviditet... 8 Sentrale usikkerhetsfaktorer... 8 Drift... 8 Finansiell risiko... 9 Arbeidsmiljø, organisasjon, personalforhold, likestilling Ytre miljø Utsiktene fremover og fortsatt drift

3 Virksomheten Oslo Vognselskap AS ble etablert etter fisjonsvedtak i Kollektivtransportproduksjon AS av 27. september 2006, som følge av vedtak i bystyret våren Selskapet er 100 % eiet av Oslo kommune, og holder til i Oslo sentrum. Bakgrunn og oppgaver Selskapet ble opprettet med bakgrunn i det betydelige etterslepet i vedlikehold av og reinvesteringer i materiell som ble konstatert ved årtusenskiftet. Bystyret ønsket å etablere en selvstendig organisasjon med et direkte ansvar for forvaltningen av Oslo kommunes omfattende investeringer i rullende materiell, og sikre at evnen til å fornye materiellet ble opprettholdt. Byrådet har (byrådssak 85/11) slått fast at selskapets virksomhet er å finansiere og anskaffe nye vogner, oppgradere eksisterende vogner, fastsette krav til vedlikeholdet av vognene og kontrollere at dette vedlikeholdet utføres på en måte som sikrer kommunens verdier, ivareta avsetninger til periodisk vedlikehold, leie ut vognene og følge opp leveransene av vogner overfor leverandørene. Styrets sammensetning, selskapets ledelse Frem til ekstraordinær generalforsamling, den 23. november 2011 bestod styret av Jan R. Runesson (leder), Anne Kathrine Pihlfeldt og Bjarki Eggen. Etter generalforsamlingen har styret bestått av Jan Runesson (leder), Anne Kathrine Pihlfeldt og Sverre Molandsveen. Erik Lund har vært selskapets administrerende direktør. Markedsutvikling og materiellforvaltning Kollektivtrafikken opplevde i 2011 en økning i antall reisende, på 5,5 % i Osloregionen sett under ett, samtidig som kundetilfredsheten fortsatte å øke. Veksten var sterkest på begge områder for T banen. Veksten i antall reiser henger sammen med tilbudsøkninger som har skjedd i løpet av året, og som har ført til et større produksjonsvolum, målt i antall vognkilometer. Vognkilometer er et uttrykk for trafikkomfang, beregnet ved antall vogner kjørte kilometer. År MX ,2 11,7 18,9 26,1 30,5 Gamle T-banevogner 16,8 17,6 19,6 19,2 17 9,5 3 0,1 0 T ,8 0,6 0,6 0,4 0, T-banen totalt 17,8 18,4 20,2 19,8 21,6 21,5 21,9 26,2 30,5 Tabell 1. Mill vognkilometer for T-banen i perioden År SL79 1,9 1,4 1,9 2,2 2,3 2,2 2,1 2,2 2,5 SL95 1,2 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 Trikk total 3,1 2,9 3,4 3,9 4 4,1 3,9 4 4,1 Tabell 2. Mill vognkilometer for trikken i perioden MX3000 Leveransen av MX3000 vogner går etter planen. Ved inngangen til 2011 var samtlige av de 83 modulene som inngår i tidligere leveranseavtaler levert. I desember 2010 besluttet bystyret å anskaffe ytterligere 32 moduler, slik at det totale antall moduler som blir levert under avtalen 3

4 med Siemens kommer opp i 115. Leveransen av de neste 32 modulene vil starte i juni De totale kontraktsverdiene vil da utgjøre i overkant av 5 mrd kroner. Dette er en meget omfattende leveranse, i så vel et norsk som et europeisk perspektiv. Situasjonen med glidning forårsaket av løvfall på skinnegangen er kraftig forbedret i forhold til tidligere år. Tiltak på vognene, i infrastrukturen og operative tiltak har redusert glideproblematikken til et akseptabelt nivå i På vognene er det tiltakene ettermontering av skinnebrems på midtvognen i MX3000 modulene og forbedringer i vognenes glidevern som har avhjulpet situasjonen. En videre optimering og retting av programfeil i Softwaren på glidevernet forventes å gi enda mindre hjulslag i sesongen Det var i 2011 ingen nye tilfeller av branntilløp i sidestrømavtagere. Alle vogner var høsten 2011 ombygget til versjon 2 av ny strømavtager. Disse har fungert bra, men det var fortsatt spor etter krypstrømmer på noen strømavtakere etter vintersesongen. Det er videreutviklet en versjon 3 som også har vært testet ut noen vintermåneder. Resultatene med versjon 3 er bedre enn versjon 2 og det ser derfor ut til at dette er veien å gå videre. Opsjon 3 forutsettes å få versjon 3. Tilgjengeligheten til materiellet har, året sett under ett, vært på 86,4 %. Det operative målet for materiellkategorien er 92 %. Tilgjengelighetsmålet reflekterer både materiellets beskaffenhet, omfanget av planlagt vedlikehold og effektiviteten i vedlikeholdet. Tilgjengeligheten for nytt materiell bør således være høyt. Den reelle tilgjengeligheten har vært noe begrenset på grunn av avsporinger og mindre kollisjoner inne på verkstedområdene. T2000 I forbindelse med vedtaket om å anskaffe ytterligere 32 MX3000 moduler, sluttet bystyret seg til byrådets anmerkning vedr. T2000 i byrådssak 172/10: Byrådet mener at opprusting og bruk av T2000 ikke er hensiktsmessig med hensyn til pålitelighet og økonomi. Byrådet vil derfor be Oslo Vognselskap om å vurdere hvordan disse vognene kan fases ut på den mest økonomisk gunstige måte. Nye MX vogner er gjennom dette innført også på Holmenkollbanen og man har oppnådd en helt homogen vognpark. Dette er ventet å gi besparelser i fremtidige vedlikeholdskostnader, lagerholdskostnader, opplæringskostnader og øvrige systemkostnader som gjør en slik utfasing bedriftsøkonomisk lønnsom. T2000 materiellet ble avhendet høsten SL95 SL95 materiellet fortsetter å skape problemer i driften. Tilgjengeligheten året sett under ett har vært på 65,9 % (ned fra 74,4 % i 2010), som er lavere enn det operative målet på 90 %. Viktige årsaker til lav tilgjengelighet har vært strukturelle problemer i vognkasser samt sprekkindikasjoner i hjulaksler, i tillegg til lav pålitelighet i flere systemer. I 2011 har Vognselskapet, i samarbeid med Kollektivtransportproduksjon AS, forhandlet med AnsaldoBreda om utbedring av feil på SL95 trikkene, som er omfattet av en forliksklage som ble tatt ut i mai Målet med forhandlingene er å forplikte Ansaldo til å utbedre de vognkasseog systemfeil som er nevnt ovenfor og gjennom dette sikre trikker med høyere tilgjengelighet og pålitelighet. Forhandlingene er komplekse og tar tid, men det foreligger nå en skisse til løsning som partene kan enes om og det er håp om at en avtale er på plass første tertial SL79 Tilgjengeligheten til SL79 materiellet har i snitt over året ligget på 91,5 %, som er høyere enn det operative målet på 90 %. Materiellet oppleves som driftsstabilt, og beskrives av operatøren som 4

5 en robust konstruksjon som er i teknisk sett rimelig god stand. Den største utfordringen for materiellet er at det ikke tilfredsstiller dagens krav, særlig mht. universell utforming. Nye trikker På oppdrag fra Ruter gjennomførte Oslo Vognselskap i 2010 et forprosjekt for å spesifisere ny trikk og forespørsel basert på eksisterende infrastruktur. Prosjektet ble etablert i Vognselskapet med deltakelse fra Oslotrikken, Kollektivtransportproduksjon og Ruter. Prosjektet presenterte status til Ruter sommeren Oslo Vognselskap har også vært involvert i forbindelse med utarbeidelsen av Ruters trikkestrategi, som ble presentert våren Byrådet behandlet også det økonomiske grunnlaget for en trikkeanskaffelse i byrådssak 167/11. Saken er senere trukket tilbake og det er lovet en ny sak som behandler dette spørsmålet. Oslo Vognselskap avventer nye signaler fra Oslo kommune med tanke på en videre forberedelse av en trikkeanskaffelse. I påvente av nye signaler er det gjort ytterligere avklaringer med 9 aktører i leverandørmarkedet for å avklare i hvilken grad standardmateriell er kompatibelt med Oslos eksisterende infrastruktur. Tilbakemeldingene fra leverandørmarkedet er at det er flere forhold i Oslo som ikke er kompatibelt med standardmateriell. Disse forholdene utredes nå nærmere i samarbeid med infrastrukturenheten i KTP for å etablere en prioritert oppgarderingsplan av infrastrukturen. Resultat Oslo Vognselskap AS hadde i 2011 en omsetning på 484,8 mill. Resultatet etter skattekostnad ble 54,4 mill. Selskapets inntekter er offentlig tilskudd og leieinntekter for utleie av rullende materiell. De vesentligste kostnadselementene for selskapet i 2011 er finanskostnader, avskrivninger og periodiske vedlikeholdskostnader for materiellet. Det medgår også kostnader til kontraktsoppfølging, materiellforvaltning, prosjektstyring og administrasjon. I regnskapet er det bokført en fordring knyttet til materiellet T2000 på 68,6 mill. Vognleie og vognleieprinsipper Oslo Vognselskap har bokført 484,8 mill i vognleie for 2011, hvorav 12,5 mill er mottatt fra Oslo kommune for T2000. I tillegg har Vognselskapet mottatt 8,6 mill som nedbetaling av fordringen på dette materiellet. Oslo Vognselskaps modell for beregning av vognleie bygger på prinsippet om armlengdes avstand, jfr. Skattelovens 13 1, som regulerer prising i forhold mellom nærstående. Prinsippene for beregning av vognleie er gjengitt i notat til byrådsavdeling for miljø og samferdsel av og bekreftet som basis for beregning av vognleie i brev fra Ruter til byrådsavdeling for miljø og samferdsel av og i brev fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel til Ruter av Prinsippene for beregning av vognleie er også gjengitt i byrådets behandling av selskapets årsberetning for 2010 (byrådssak 85/11): Et viktig virkemiddel til å sikre den økonomiske evnen til gjenanskaffelser er vognleieprinsippene som gjenspeiles i vognleieavtalen mellom OVS og Ruter AS, som videreutleier til operatørene Oslo T banedrift AS og Oslotrikken AS. Den årlige vognleien skal reflektere investeringskostnadene, antatt levetid på materiellet, avsetninger til periodisk vedlikehold og kapitalkostnader slik at faktiske materiellkostnader fremkommer og slik at evnen til å reinvestere ikke svekkes over tid. Dette prinsippet innebærer at det skal betales vognleie i hele den forutsatte 5

6 levetiden selv om vognene tas ut av drift. På den annen side skal det ikke betales vognleie dersom vognene benyttes etter den forutsatte levetid. Deler av det materiellet som leies ut fra Oslo Vognselskap har allerede nådd den forutsatte økonomiske levetiden (SL79). Prinsippene for vognleie tilsier da at leiebeløpet settes til null. For de deler av materiellet der man ikke har opparbeidet eller vedlikeholdt noen form for gjenanskaffelsesevne, medfører dette at det heller ikke vil bli opparbeidet finansiell styrke til å fornye materiellet. Dette er særlig en utfordring for den eldre delen av trikkevognparken. For andre deler av vognparken er problematikken omvendt. Materiellkategorien T2000 skulle opprinnelig utfases i Gjennom bystyrets vedtak i desember 2010 ble det besluttet å fase ut T2000 fordi man ønsket å erstatte dette materiellet med nye MX vogner. Finansiering Oslo Vognselskap hadde i 2011 rentekostnader for materiellet på ca. 121,7 mill. Kostnadene fordeler seg med 115,1 mill til Oslo kommune, hovedsakelig knyttet til nye T banevogner og leasingkostnader på 6,6 mill, knyttet til SL95 trikkene. På grunn av en i øyeblikket positiv likviditetssituasjon, har selskapet ingen aktive sertifikatlån. Ved utgangen av året har selskapet anledning til å ta opp ca 190 mill (i tillegg kommer leasing garantien) i gjeld med kommunal garanti. Oslo Vognselskap søker å finne gunstig finansiering der dette ikke kommer i strid med hensynet til operasjonell fleksibilitet. Styret har derfor besluttet å innfri to av de leasingavtalene man opprinnelig hadde med SEB i Sverige, fordi man erfarte at det ville være mulig å finansiere seg mer gunstig på andre måter. Eksterne beregninger har antydet en besparelse i størrelsesorden 10 mill for de to avtalene ved endret finansiering. I samråd med Oslo kommune legger styret i Oslo Vognselskap til grunn at man vil få overført den forholdsmessige andelen av en garanti som Oslo kommune opprinnelig har stilt ovenfor SEB som del av leasingavtalene i forbindelse med tilbakekjøpet. Disse garantiene vil bli benyttet når selskapet igjen har behov for likviditetstilførsel. Periodisk vedlikehold Samlede avsetninger til periodisk vedlikehold var i 2011 på 151,6 mill, mens utgiftene endte på 36,8 mill. Dette illustrerer først og fremst at den tyngste materiellkategorien i Vognselskapets regnskap, MX3000 vognene, er nye og at tunge revisjoner ennå ikke har forfalt. Dette er mye av årsaken til selskapets positive likviditetssituasjon. De beregnede årlige kostnadene til periodisk vedlikehold for trikkene steg fra 28 mill i 2006 til 59,7 mill i Det gir en nominell kostnadsvekst på 114 % i denne perioden, og illustrerer usikkerhet og mangel på kontroll med kostnadsutviklingen knyttet til fremtidige utbetalinger til periodisk vedlikehold. Når det gjelder etterslepet på SL95 som i 2010 ble beregnet til til ca 55 mill er dette etter beslutning i Oslo kommune fordelt jevnt over den gjennomsnittlige gjenværende levetiden for dette materiellet. For MX3000 er man nå i ferd med å få et erfaringsnivå som gir muligheter for evaluering og optimalisering av vedlikeholdsprogrammet. Det er igangsatt et slikt optimaliseringsprogram i samarbeid mellom Oslo T banedrift og Oslo Vognselskap. Målet for prosjektet er å få et mindre arbeidskrevende og mer kostnadseffektivt vedlikehold, uten at dette skal gå ut over kvaliteten på materiellet eller de garantiene som vognleverandøren har stilt. Dette berører både periodisk vedlikehold og det løpende forebyggende vedlikeholdet som operatøren betaler for. 6

7 Disponering av årets resultat Styret har opprettet et fond under fri egenkapital, Vognanskaffelsesfondet, som skal reflektere selskapets gjenanskaffelsesevne mht. nytt fremtidig vognmateriell. Styret foreslår at overskuddet etter skattekostnad på kr legges til vognanskaffelsesfondet, som øker til kr Balanse og gjenanskaffelsesevne Egenkapital vognanskaffelsesfond Oslo Vognselskap ble etablert med en egenkapital på kr 518 mill. I 2007 ble selskapet tilført ytterligere 83,4 mill fra Oslopakke 2. I sum utgjør Oslopakke 2 overføringene til selskapet 475 mill. Oslopakke 2 midler, som frem til 2008 ble inntektsført i selskapet og ført som egenkapital, ble med virkning fra overført til Ruter AS. Dette skjer etter vedtak i Oslo kommune, av Oslo Vognselskap har i stedet fått innvilget et lån fra Oslo kommune på 362 mill til erstatning for den kapitaltilførselen som Oslopakke 2 var ment å tilføre, frem til Endringen svekket selskapets soliditet, men bidro også til å sikre en bedre likviditet i forhold til utbetalingene til vognleverandøren. Den innskutte egenkapitalen i selskapet er i sin helhet tilknyttet finansieringen av de nye T banevognene. Øvrige materiellkategorier er i sin helhet finansiert gjennom fremmedkapital. Selskapet har etablert et vognanskaffelsesfond som skal sikre at selskapet over tid opprettholder gjenanskaffelsesevne. På denne måten vil man også synliggjøre de reelle kostnadene knyttet til materiellanskaffelsene. Fondet vil ved utgangen av 2011 være på 303,4 mill, opp fra 252 mill ved utgangen av fjoråret. Figur 1. Utviklingen i vognanskaffelsesfondet. Oversikten inkluderer innskutt egenkapital Materiell Ved utgangen av 2011 er verdien av rullende materiell mill, mens prosjekter under utførelse, knyttet til fremtidige leveranser av bestilte MX vogner, er bokført til 659,9 mill. 7

8 Gjeld Også på gjeldssiden utgjør de nye T banevognene den største materiellkategorien. Justert for nedbetaling så har selskapet i alt tatt opp lån i Oslo kommune som per utgjør 2 939,6 mill for å finansiere denne anskaffelsen. Det vil bli tatt opp ytterligere 365 mill i lån i 2012 med Oslo kommune som kreditor. Belåningen vil øke til ca mill (justert for nedbetaling i perioden) ved starten av 2014, når opsjon 3 er ferdig levert. Akershus fylkeskommune har også finansiert anskaffelsen av fem MX3000 moduler med 232 mill per Selskapet overtok en leasinggjeld knyttet til SL95 trikkene på 452,7 mill. Leasinggjelden er ved utløpet av 2011 på 159,7 mill, etter utkjøp av to leasingavtaler. I åpningsbalansen inngikk to sertifikatlån på til sammen 285 mill. Sertifikatene er per ikke aktive, som følge av selskapets for tiden gunstige likviditetssituasjon. Det er naturlig å knytte lånene til finansieringen av materiellkategoriene eldre sporvogner (SL79) og materiellkategorien T Vedlikeholdsforpliktelse I åpningsbalansen som ble lagt til grunn i fisjonsplanen var det lagt inn en vedlikeholdsforpliktelse på 142,9 mill. Etter beslutning i Kollektivtransportproduksjon AS i mars 2007 ble denne avsetningen redusert tilsvarende det beløpet som var avsatt til vedlikehold av de gamle T banevognene som nå er utfaset. Resterende vedlikeholdsforpliktelse fordeler seg slik: Vedlikeholdsforpliktelse mill kr (UB) SL ,1 64,9 61,1 71,7 104 SL79 42,7 45,8 48,2 48, ,1 MX ,2 45,5 104,4 184,3 255,7 T ,3 4,3 5,3 7,7 0 0 SUM ,4 163,9 221, ,8 Tabell 3. Utvikling i vedlikeholdsforpliktelse per materiellkategori Vedlikeholdsavsetningen reflekterer omfanget av forventede utbetalinger til fremtidig periodisk vedlikehold. Likviditet Selskapet hadde en tilfredsstillende likviditetssituasjon gjennom Sentrale usikkerhetsfaktorer Drift Vognselskapet presenterte forslag til nye leieavtaler for Ruter høsten 2011, etter lengre tids drøftelser om hvordan de eksisterende leiekontraktene (opprinnelig inngått for 2009) skal forstås. Disse leieavtalene lyktes det ikke å få realitetsbehandlet i løpet av året og partene ble derfor enige om å forlenge de gamle avtalene for perioden januar april 2012, i påvente av en avklaring fra partenes eiere. Avtalene er tidligere forlenget til også å omfatte 2010 og Det er særlig i forståelsen av prinsipper for beregning av vognleie at partene har forskjellige syn. Dette har særlig kommet til uttrykk i forbindelse med at T2000 ble tatt ut av drift. Vognselskapet 8

9 mottok vognleie i form av offentlig tilskudd for T2000 for 2011 direkte fra Oslo kommune med 22,1 mill, og legger som følge av dette samt de klare politiske formuleringer om dagens vognleieprinsipp til grunn at eksisterende vognleieprinsipper fortsatt skal gjelde. Saken er løftet til partenes eiere, men uten at endelig avklaring har skjedd før denne regnskapsfremleggelsen. Endringer i vognleieprinsippet representerer en vesentlig risiko for så vel gjenanskaffelsesevnen som for selskapets evne til å betjene den gjelden som er tatt opp for å finansiere materiellanskaffelsene som er vedtatt av Oslo kommune. I årsrapporten både for 2009 og 2010 fremhevet styret manglende tilgang til informasjon om oppfølgingen av vedlikeholdsprogrammene. I forbindelse med behandlingen av årsberetningen for 2010 ga bystyret sin tilslutning til at vognselskapet skulle ha tilgang til all relevant vedlikeholdsinformasjon. Denne informasjonen er nødvendig for bl.a. å kunne beregne riktig vognleie og fremtidige avsetninger til periodisk vedlikehold. Byrådet bes således aktivt medvirke til at Oslo Vognselskap AS raskt sikres full tilgang til all relevant vedlikeholdsinformasjon. Denne tilgangen er nødvendig for å foreta riktige avsetninger til periodisk vedlikehold og bidra til riktig bruk av avsetningene. Manglende informasjonstilgang fra Kollektivtransportproduksjon AS hindrer selskapet i å kontrollere materiellets tilstand, komme med avbøtende tiltak og følge opp at vedlikeholdsprogrammet i henhold til kontraktene etterleves. Det kan, som man allerede har sett eksempler på, føre til etterslep i avsetningene som må søkes hentet inn i senere perioder. Dette gir uforutsigbarhet, uklart kostnadsnivå og i verste fall manglende avsetninger til å møte fremtidige vedlikeholdssoppgaver. Finansiell risiko Selskapet er sterkt eksponert mot endringer i kursen på Euro, som følge av anskaffelsen av nye T banevogner. Ved årsskiftet er det utestående betalinger for 144,4 mill EUR. Dette er håndtert ved at transaksjonene i forbindelse med anskaffelsen for en stor del er sikret til fast kurs. Andel valutasikrede transaksjoner (%) er gjengitt i tabellen nedenfor: Sikret Usikret Sum % 5 % 100 % % 2 % 100 % % 0 % 100 % Sum 97,3 % 2,7 % 100 % Tabell 4. Fordeling mellom sikrede og usikrede betalingsstrømmer til vognleverandør av utestående betalinger per Selskapet har betydelig gjeld i forbindelse med materiellanskaffelser. Det gir en stor grad av eksponering i forhold til endringer i det innenlandske rentenivået. Styret har vedtatt en rentestrategi for å sikre at denne eksponeringen blir lavest mulig. Andel med fast rente (kontrakter med mer enn 1 års varighet) er per på 65,3 %. Gjennomsnittlig rentebinding er per på 3,29 år. Styret anser at med de tiltakene som det er redegjort for, er finansiell risiko håndtert på en hensiktsmessig måte for selskapet. 9

10 Arbeidsmiljø, organisasjon, personalforhold, likestilling Oslo Vognselskap AS hadde per seks fast ansatte. Det tilstrebes likestilling mellom kjønnene i bedriften både ved ansettelser og ellers. Ved utgangen av 2011 var to av seks ansatte i bedriften kvinner, og ett av tre styremedlemmer er kvinne. Bedriften vil ha en rekrutterings og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Bedriften har utarbeidet etiske retningslinjer. Det er fastsatt skriftlige mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Sykefraværet i 2011 var på 1,9 %. Ytre miljø Vognselskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø, frem til det tidspunktet materiellet tas i bruk eller skal vedlikeholdes. Miljøhensyn i produksjonsfasen er ivaretatt i kontrakten med produsenten. Drift og vedlikehold av vognmateriellet har på sin side klare miljømessige effekter. Oslo Vognselskap stiller krav til hvordan vedlikeholdet av materiellet skal skje. I disse kravene inngår også krav til en miljømessig god forvaltning. De nye T banevognene representerer en klar miljømessig forbedring, med lavere støynivå og tilbakemating av strøm, som sikrer et lavere samlet strømforbruk. Skinnegående kollektivtransport representerer i seg selv et vesentlig bidrag til et bedre miljø. De miljømessige effektene av kollektivtrafikk er bl.a. beskrevet i Ruter AS sine årlige miljørapporter. Oslo Vognselskap er sertifisert som Miljøfyrtårn under kategorien for kontorvirksomhet. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet. Oslo Vognselskap valgte å bli sertifisert for å jobbe målrettet med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Utsiktene fremover og fortsatt drift Etablerte prinsipper for fastsettelse av leiepriser har gitt selskapet et mer stabilt grunnlag for sin forretningsvirksomhet, men uenighet knyttet til grunnlaget for beregnet leiepris kan påføre selskapet betydelig risiko. Styrets vurdering av selskapets økonomiske situasjon baserer seg på en videreføring av dagens vognleieprinsipper. Styret legger til grunn at selskapet vil bli gitt nødvendig informasjonstilgang til å sikre at avsetninger til fremtidig periodisk vedlikehold skjer på en korrekt måte og at selskapets kontroll med tilstanden på materiellet kommer opp på et akseptabelt nivå. Vognselskapet har, i tråd med bystyrets vedtak, inngått kontrakt om levering av ytterligere 32 T banemoduler, og venter mye arbeid i oppfølgingen av denne kontrakten og i det øvrige samarbeidet med leverandøren av T banevognene. 10

11

12 Årsregnskap 2011 for Oslo Vognselskap AS Foretaksnr

13 Oslo Vognselskap AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Periodisk vedlikehold 2, Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen Finansinntekt Annen Finanskostnad NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Avsatt til vognanskaffelsesfond Sum overføringer Årsregnskap for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

14 Oslo Vognselskap As Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Prosjekt i arbeid Inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

15

16 Oslo Vognselskap AS Kontantstrøm Oslo Vognselskap AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt + Ordinære avskrivninger Nedskrivninger T /- Endring i kundefordringer ( ) +/- Endring i leverandørgjeld ( ) +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger finansielle investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) ( ) = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter mv ( ) + Beholdning av kontanter = Kontantbeholdning Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

17 Oslo Vognselskap AS Noter 2011 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved utleie av driftsmidlene skjer over leietiden. Offentlig tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Vurdering og klassifisering av balanseposter Finansielle anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Finansielle anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Finansiell leasing føres som gjeld i balansen. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler /langsiktig gjeld. Varelager/ delelager Delene inngår som en del av anleggsmiddelet, og er deler til leveransene av MX vogner. Sikring Selskapet har inngått terminkontrakter for kjøp av Euro til dekning av inngåtte kontrakter vedrørende levering av vogner for å styre sin risikoeksponering. Når disse har tilstrekkelig korrelasjon med den posten som ønskes sikret, regnes instrumentene som sikringsinstrumenter. Med tilstrekkelig korrelasjon menes det her at instrumentene i høy grad oppveier de regnskapsmessige effektene av den posisjonen som sikres. Gevinster og tap på valutakontrakter som sikrer gjeld i utenlandsk valuta inkluderes sammen med den sikrede posten. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret. Poster som er sikret med terminkontrakter, er vurdert til terminkurs (korrigert for renteelementet etter balansedato inkludert i terminkursen). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

18 Oslo Vognselskap AS Noter 2011 Varige driftsmidler Driftsmidler balanseføres og avdrag betales over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Kostnad knyttet til periodisk vedlikehold er basert på estimerte størrelser knyttet til forbruk av innsatsfaktorer og forventet prisutvikling.. Det kan oppstå betydelige avvik mellom avsetningens størrelse og faktiske kostnader ved gjennomføringen av de gamle vedlikeholdsoppgavene som avsetningen har skjedd til. Dette avviket representerer en markedsrisiko. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseføres dersom det er sannsynlig av foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført. Kontantstøm Kontantstrøm er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. Anlegg under utførelse Anlegg under utførelse er pågående investeringsprosjekter som ikke er avsluttet eller fakturert. Når disse prosjektene blir avsluttet ved leveransene av opsjon 2 og framtidige opsjon 3 vil disse bli aktivert eller fakturert til eksterne finansieringskilder. Pensjoner Oslo Vognselskap har en ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, endringer i pensjoner og ytelser, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang mv Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner amortiseres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres mot egenkapitalen. Pensjonsordningen er førstegangsinnregnet i regnskapet i Beregnet inngående netto pensjonsforpliktelse er ført mot egenkapitalen. Endring i regnskapsprinsipp Klassifisering av trikker og t-banevogner er endret fra å bli presentert som finansielle anleggsmidler til varige driftsmidler. Sammenligningstallene er reklassifisert. Endringen i regnskapsprinsipp har ingen resultateffekt. Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

19 Oslo Vognselskap AS Noter 2011 Note 1 - Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader *) Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Pensjonsbetalinger Gjennomsnittlig årsverk 5,5 Note 2 - Varekostnad Denne posten fremkommer av følgende kostnadselementer: Note 3 - Nærstående parter Oslo Vognselskap AS er 100 % eiet av Oslo Kommune, som også eier 60 % av Ruter AS. Oslo Vognselskap sin utleievirksomhet til Ruter AS ansees derfor som leieforhold mellom nærstående, og alle inntekter er fra nærstående partnere. Prisingen av Oslo Vognselskap AS sine tjenester er etablert etter prinsippene om armlengdes avstand, jfr. Skatteloven 13-1 og forskrift av 7. desember 2007 om dokumentasjon av prisfastsettelse ved kontrollerte transaksjoner og overføringer. Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

20 Oslo Vognselskap AS Noter 2011 Note 4 - Anleggsmidler Inventar Maskiner og anlegg Prosjekter i arbeid Anskaffelseskost Tilgang Avgang 2011 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Ordinære avskrivninger Tilbakeført avskrivning 2011 Akk. avskrivninger Bokført verdi Sum Avskrivningstid for inventar er 5 år Avskrivningstid for maskiner og anlegg er år Materiellkategori Bokført verdi Bokført verdi Gjenværende levetid SL79 inkl Oppgradering750V år SL år MX år Sum Materiellkategorien T2000 er i 2011 skrotet. Fremtidige betalinger for denne materiellkategorien er kategorisert som finansielt anleggsmiddel. Note 5 - Annen driftskostnad *) Dekker kontorkostnader, serviceavtaler, rekvisita, telefonkostnader, datakostnader, reisekostnader, kurs og møtekostnader **) Honorar til revisor er fordelt på: Avtalt honorar for lovpålagt revisjon Honorar for utvidet finansiell revisjon Sum honorar til revisor Alle beløpene for revisjon er eks. mva. Noter for Oslo Vognselskap AS Organisasjonsnr

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. A rsregnskap 2013. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. A rsregnskap 2013. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning A rsregnskap 2013 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Innholdsfortegnelse Virksomheten... 3 Styrets sammensetning, selskapets ledelse... 3 Markedsutvikling og materiellforvaltning...

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer