MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 71/12 12/912 ÅRSREGNSKAP 2011 Tillegg SAKSLISTE 72/12 12/1178 REGNSKAPSRAPPORTERING /12 12/1201 SALG AV KONSESJONSKRAFT 2013 Ordføreren i Rana, /s/ Kai Henriksen Ordfører Tomas A. Bang Sekretær

2 RANA KOMMUNE Sak 71/12 ÅRSREGNSKAP 2011 Saksbehandler: Ronny Vassvik Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/912 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Avlagt årsregnskap og årsberetning for 2011 godkjennes. Mindreforbruket i 2011 på kr avsettes til disposisjonsfond. Svenn Harald Johannessen Rådmannen i Rana, 6. juni 2012 Side 2 av 18

3 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek Side 3 av 18

4 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek Saksutredning: 1. Årsregnskap og årsberetning Driftsregnskap Driftsregnskapet for 2011 viser et mindreforbruk på 3,8 mill kr. Dette kan disponeres fritt av kommunestyret og rådmannen foreslår at midlene avsettes til disposisjonsfond. Dette har sammenheng med overskridelsene på produksjonsavdelingene isolert sett i 2011, størrelsen på disposisjonsfond i Rana kommune og at bruk av investeringsmoms i drift reduseres til 20 % i 2013 og helt faset ut i Revisjonsberetningen fra 2010 er blant annet fulgt opp ved at variabel lønn påløpt i 2011, men utbetalt i 2012, er anordnet og utgiftsført med 18,2 mill kr i driftsregnskapet for Mindreforbruket forklares blant annet med at premieavviket ble 8,5 mill kr høyere enn forventet. I tillegg fikk kommunen 4,0 mill kr mer i renteinntekter enn budsjett. Samlet hadde kommunens tjenesteproduksjon et merforbruk på 2,9 mill kr, mens sentrale støttetjenester samt rådmann hadde et mindreforbruk i 2011 på 12,0 mill kr i forhold til budsjett. Mindreforbruket har sammenheng med at deler av tilleggsbevilgningen på 6,9 mill kr til IKT-oppgraderinger ikke ble disponert i 2011, og at avsatte midler i forbindelse med kostnader relatert til Terra- saken ikke ble brukt. En indikator på handlingsrommet for en kommune er netto driftsresultat (NDR). Anbefalt nivå på NDR over tid er 3 %. Korrigert for investeringsmomsen på 11,5 mill kr ble NDR 2,6 % i 2011, mens den var 2,4 % i Investeringsregnskap Det ble i 2011 investert for til sammen 124,7 mill kr mot 123,5 mill kr i Det ble lånt ut formidlingslån med 74,8 mill kr. Avsetninger til ubundne investeringsfond var 49,9 mill kr og til bundne investeringsfond var 48,6 mill kr. Utgifter til kjøp av aksjer og andeler utgjorde 0,9 mill kr, mens avdragsutgifter utgjorde totalt 4,9 mill kr. Totalt finansieringsbehov utgjorde dermed 224,1 mill kr mot 185,7 mill kr i Dette ble finansiert ved bruk av lånemidler med 175,6 mill kr, mottatte avdrag 25,7 mill kr, overføring fra drift 14,5 mill kr og bruk av fond 8,3 mill kr. Lånefinansieringsgrad var på 78,4 % mot 77,3 % i Dette medfører at en i utgangspunktet lav egenfinansieringsgrad ble ytterligere redusert i Det ble i 2011 investert 51,8 mill kr innenfor vann og avløp, skolebygg 35,0 mill kr, helse og sosial 11,4 mill kr og barnehage 9,4 mill kr. 2. Revisjonsberetning 2011 Saksgang Revisor sender kopi av revisjonsberetning til kontrollutvalg, formannskap og administrasjonssjef. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kopi av denne uttalelsen oversendes formannskapet tidsnok til behandling av årsregnskapet. Innstilling til vedtak om årsregnskapet fremmes av formannskapet til kommunestyret. I formannskapets forslag til vedtak skal det angis hvordan årets overskudd skal disponeres, eventuelt hvordan årets underskudd skal dekkes inn. Side 4 av 18

5 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek Revisjonsberetningen Rådmannen vil i det følgende gi sine kommentarer til de forhold som revisor tar opp i revisjonsberetningen. Revisjonen har kommet med følgende presiseringer i forhold til regnskapet i revisjonsberetningen: Rådmannen har på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak om regnskap 2010 og revisjonsberetningen fra Indre Helgeland kommunerevisjon for samme år bedt KS advokatene foretar en vurdering av garantiene gitt til Stakobygget AS, Rana Produkter AS, Fadas AS, Helgelandskraft AS og Helgeland Avfallsforedling IKS. Rådmannen vil etter sommeren legge fram en sak om dette. I revisjonsberetningen under konklusjon om noter og årsberetning har revisor gjort følgende kommentar til selvkosttjenester: Dette er knyttet til saken om tilbakebetaling av vannavgift som ble kommunestyret behandlet høsten 2011 og behandlet av miljøverndepartementet ved KLIFF våren Rådmannen vil avvente departementets redegjørelse. Under samme punkt har revisor tatt inn følgende kommentar knyttet til HAF: Revisjonen har foretatt selskapskontroll i selskapet. Kontrollen er forelagt Kontrollutvalget og vedtaket er framlagt kommunestyret. Rådmannen har ingen instruksjonsmyndighet ift HAF. Side 5 av 18

6 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek Revisjonen har som siste punkt i revisjonsberetning tatt et forbehold om registrering og dokumentasjon: Rådmannen har det siste året etablert tettere kontakt med Indre Helgeland kommunerevisjon. Det er satt i verk tiltak som konkret følger opp fjorårets merknader fra revisjonen og mange merknader er utkvitterte. Allikevel ser rådmannen at det fortsatt er et sterkt behov for å styrke internkontrollarbeidet i kommunen. Internkontrollarbeidet bør følge to hovedspor. Det ene er å utvikle gode strukturer, systemer og regelverk, herunder eksempelvis delegasjons- og økonomireglement samt etisk regelverk. Det andre er å sikre god kunnskap, kultur og holdninger hos ansatte hovedsakelig gjennom et opplæringsløp. Vedlegg: Side 6 av 18

7 RANA KOMMUNE Sak 72/12 REGNSKAPSRAPPORTERING 2012 Saksbehandler: Torstein Karlsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/1178 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Regnskapsrapport for 1. kvartal 2012 tas til orientering. Rådmannen i Rana, Side 7 av 18

8 Sak 72/12 Saksutredning Bakgrunn Med bakgrunn i vedtatt møtekalender for formannskap og kommunestyre, blir resultatrapporteringen for 2012 knyttet til følgende kommunestyremøter: 1. kvartalsregnskap pr behandles i kommunestyret kvartalsregnskap pr behandles i kommunestyret kvartalsregnskap pr behandles i kommunestyret kvartalsregnskap pr behandles i kommunestyret juni 2013 Denne rapporteringen presenterer situasjonen per utgangen av mars, etter tre måneders drift. Side 8 av 18

9 Sak 72/12 Generelt Art Regnskap 1.kvartal Reg. budsjett 2012 Forbruk i % hittil i år Avvik i kr hittil i år Regnskap 1.kvartal i fjor Forbruk i % hittil fjor 0100 Brukerbetalinger ,0 % ,7 % 0110 Salgs- og leieinntekter ,0 % ,5 % 0120 Overføringer med krav til motytelser ,8 % ,4 % 0130 Rammetilskudd ,2 % ,4 % 0140 Andre statlige overføringer ,8 % ,2 % 0150 Andre overføringer ,1 % ,1 % 0160 Skatt på inntekt og formue ,4 % ,6 % 0170 Eiendomsskatt ,9 % ,2 % 0180 Andre direkte og indirekte skatter ,0 % 0 0 0,0 % SUM inntekter ,2 % ,5 % 0200 Lønnsutgifter ,2 % ,6 % 0205 Sosiale utgifter ,5 % ,4 % 0210 Kjøp av varer og tjenester ,7 % ,6 % 0215 Kjøp av tjen. som erst. komm. tj. prod ,2 % ,1 % 0220 Overføringer ,8 % ,7 % 0230 Avskrivninger ,0 % ,0 % 0240 Fordelte utgifter ,8 % ,1 % 0250 Renteinntekter ,0 % ,5 % 0260 Mottatte avdrag ,5 % ,9 % 0270 Renteutgifter ,6 % ,0 % 0280 Avdrag ,1 % ,1 % 0290 Utlån ,4 % ,5 % 0300 Mot post avskrivinger ,0 % ,0 % 0330 Bruk av disposisjonsfond ,0 % ,0 % 0340 Bruk av bundne fond ,2 % ,9 % 0360 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0370 Avsetning til bundne driftsfond ,3 % ,3 % 0390 Overføring til investeringsregnskapet ,0 % ,0 % 0396 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % SUM utgifter ,9 % ,9 % T o t a l t Tabellen viser forbruk pr art 4 siffer. Forbruk i % i år viser regnskap 1.kvartal i forhold til reg. budsjett, avvik i kr hittil i år viser avvik 1. kvartal i forhold til periodisert budsjett. Resultatet pr viser et mindreforbruk på 55,9 mill kr. Dette er 14,4 mill kr bedre enn på samme tid i fjor. Dette fordeler seg med 43,8 mill kr på inntektssiden, mens utgiftene er 29,4 mill kr høyere enn på samme tid i fjor. Økningen på inntektssiden skyldes blant annet noe økt rammetilskudd og god skatteinngang. Det fremgår av tabell 1 at rammetilskuddet har en merinngang på 8,0 mill kr i forhold til periodisert budsjett som i hovedsak skyldes økt utbetalt inntektsutjevning for årets første tre måneder. Skatteinngangen pr er 49,5 mill kr over budsjett. Merinngangen skyldes i hovedsak innbetaling av forskuddsskatt. Dette medfører at kommunen fikk et inntektsutjevningstrekk på 7,2 mill kr i april. Skatteinngangen pr 31.3 ligger på 94 % av landsgjennomsnittet. Normalt ligger Rana på ca 84 % av landsgjennomsnittet. Gitt at kommunen får en merinngang utover dette nivået, vil dette altså medføre et tilsvarende trekk på inntekts utjevningen. Rådmannen regner med at skatteinngangen vil jevne seg ut i løpet av året, slik at årets totalt blir i henhold til budsjett. Merinngang salgs- og leieinntekter pr er knyttet til kommunale avgifter som faktureres to ganger årlig. Tilsvarende har reduksjon av inntektsførte overføringer med krav til Side 9 av 18

10 Sak 72/12 motytelse sammenheng med at store inntektsposter, som refusjon av utgifter for ressurs krevende brukere, inntektsføres sent på året. Det er i 2012 budsjettert med investeringsmoms på 37,4 mill kr, men per 1. kvartal er det kun inntektsført kr. Maksimalt tillatt bruk av investeringsmoms i drift er i inneværende år 40 %, vedtatt brukt til å balansere budsjettet. Det er nå klart at noen av de planlagte investeringene i 2012 ikke vil kunne gjennomføres i den takten investeringsbudsjettet legger opp til. Dette påvirker også hvor mye investeringsmoms man vil oppnå i Det vises til omtale av avvik fra vedtatt investeringsbudsjett under Investeringer. Situasjonen vil bli fulgt fremover, og rådmannen vil komme tilbake i halvårsavslutningen med forslag til budsjettendringer. På utgiftssiden viser regnskapet et mindreforbruk på lønn med 9,1 mill kr, som har sammenheng med at det er avsatt 32,6 mill kr i budsjettet for å dekke sentralt og lokalt lønnsoppgjør i Sosiale utgifter har et avvik på 10,4 mill kr som forklares med manglende periodisering av premieavviket, både årets budsjetterte og amortisering av tidligere års inntektsførte premieavvik. Avviket på kjøp av varer og tjenester samt kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon på henholdsvis 15,2 mill kr og 3,5 mill kr, har sammenheng med at en del tyngre utgiftsposter utbetales i begynnelsen av året, for eksempel forsikringer, kontingenter mv. Avvikene på finans og åroppgjørspostene er knyttet til at avsetninger, bruk av avsetninger, avskrivninger og avdrag på lån regnskapsføres i desember. Det fremgår av det overstående at avvik regnskap per 1. kvartal i stor grad er knyttet til periodisering. Som et ledd i internkontrollprosjektet tas det sikte på å periodisere budsjett og regnskap i større grad fra Side 10 av 18

11 Sak 72/12 Produksjonsavdelingene Ansvar Regnskap 1.kvartal Reg. budsjett 2012 Forbruk i % hittil i år Avvik i kr hittil i år Regnskap 1.kvartal i fjor Forbruk i % hittil fjor 10 Støttetjeneste ,1 % ,1 % 19 Rådmannsavdelingen ,5 % ,5 % Sum sentrale støttetjenester ,5 % ,0 % 20 Skoleavdelingen ,9 % ,7 % 23 PPT ,1 % ,9 % 27 Barnehageavdelingen ,4 % ,5 % 30 Helse og sosialavdelingen ,4 % ,9 % 35 NAV kommune ,0 % ,8 % 37 Omsorgsavdelingen ,5 % ,6 % 50 Kulturavdelingen ,6 % ,9 % 60 Teknisk avdeling ,5 % ,8 % Sum produksjonsavdelinger ,5 % ,6 % 64 Vann og Avløp ,6 % Feiing ,0 % Kirkelig fellesråd ,0 % ,2 % 80 Tilskudd ,4 % ,7 % 93 Finans ,1 % ,5 % T o t a l t Tabellen viser regnskap pr ansvarsområde. Forbruk i % i år viser regnskap 1. kvartal i forhold til reg. budsjett, avvik i kr hittil i år viser avvik pr 1. kvartal i forhold til periodisert budsjett. Støttetjenesten har et merforbruk pr 1. kvartal som i stor grad skyldes periodisering av for eksempel forsikringspremier. Driften er presset men under kontroll. Prosjektskjønnsmidler for 2012 er inntektsført i prosjektavdelingen under rådmannens område, mens utgifter knyttet til prosjektene er i liten grad påløpt. Samlet har produksjonsavdelingene et forbruk pr 1. kvartal i år på 28,5 % mot 28,6 % hittil i fjor. Helse- og sosial, omsorg og teknisk avdeling er presset, men har som målsetning å overholde årets budsjettrammer. De øvrige avdelingene har ingen avvik i forhold til budsjettrammene. Det er for tidlig å konkludere for året med regnskapstall som foreligger etter 1. kvartal. Samlet ser det ut som at situasjonen er på tilsvarende nivå som i fjor. Rådmannen vil i forbindelse med halvårsavslutningen analysere situasjonen nærmere, med sikte på å fremme eventuelle budsjettendringer til politisk behandling over sommeren. Investeringer Vedtatt netto investeringsbudsjett er på 241,07 mill kr, tilsvarende investeringsmoms på 37,44 mill kr. Investeringsmomsen vedtatt benyttet i drift, innen 40 %, utgjør da 15 mill kr. Rapportering på investeringsområdet viser at flere av prosjektene ikke lar seg gjennomføre i henhold til vedtatt budsjett. Dette vil igjen få betydning for momskompensasjonen og en må Side 11 av 18

12 Sak 72/12 finne alternativ finansiering til å balansere driftsbudsjettet. En grov gjennomgang viser at en kan få brukt ca 50 % av vedtatt netto investeringsramme for På nåværende tidspunkt anslås investeringsmomsen å bli mer enn halvert i forhold til vedtatt budsjett Dette anslaget må kvalitetssikres nærmere ved utgang av streiken. Området vil også bli fulgt frem mot halvårsrapportering, med sikte på å fremme eventuelle budsjettendringer til politisk behandling over sommeren.. Under gjennomgås de største avvikene nærmere. Mobekken omsorgsboliger Prosjektet er foreløpig utsatt pga krav om områdekartlegging pga funn av kvikkleire. Rapport er mottatt og 3. partskontroll er utført med en del kommentarer. Foreløpig konklusjon er at det må utføres stabiliserende tiltak i området mot Mobekken før utbygging av omsorgsboligene påstartes. Det tas sikte på å få planlagt nødvendige tiltak og sende ut prosjektet på anbud i løpet av høsten Engvollen Planlegging startes før ferien og en forventer oppstart på prosjektet i løpet av høst Skolebygg oppgraderinger/nybygg uspesifisert. På grunn av manglende romprogrammering/avklaringer, er ikke planlegger engasjert på Hauknes skole og Båsmo barneskole. Det påregnes derfor kun forbrukt planleggingsmidler i 2012 og byggearbeidene vil ikke kunne påstartes før i Utskarpen skole Etter at anbud er kommet inn, vil totalkostnaden komme på 34 mill kr mot 32 mill kr i forhold til forprosjektet og vedtatt budsjett. Hovedårsaken til dette er at det gjort noen endringer i forhold til forprosjektet. Det er inkludert oppgradering av ventilasjonsanlegg til basseng og nytt inngangsparti med heis i forbindelse med hovedinngangen. Økningen tas av den totale skolepotten. Sykefravær 12,0 10,0 9,7 10,3 10,1 Sykefravær Rana kommune ,3 9,4 9,2 8,0 8,0 Prosent 6,0 6,9 6,4 4,0 2,0 0,0 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Side 12 av 18

13 Sak 72/12 Sykefravær i % 1.k vartal 2.k vartal 3.k vartal 4.k vartal Snitt Skoleavdelingen 9,9 10,7 8,5 9,1 7,8 5,7 4,9 9,2 7,5 8,5 7,7 Barnehageavdelingen 6,4 8,9 7,8 7,0 7,4 6,5 6,7 9,3 7,3 7,3 7,6 Helse- og sosialavdelingen 10,8 10,9 9,4 11,7 8,5 9,0 7,3 11,1 9,6 10,7 9,1 NAV kommune 7,5 11,1 4,2 8,4 6,0 2,3 3,2 12,0 3,3 7,6 5,9 Omsorgsavdelingen 12,4 12,8 13,6 10,9 10,4 7,9 8,0 10,9 12,2 10,5 10,9 Kulturavdelingen 11,1 7,8 13,8 9,5 5,0 5,9 3,6 11,5 12,2 9,5 7,2 Teknisk avdeling 6,0 7,0 9,7 7,7 7,4 7,9 7,1 6,2 9,4 7,0 7,7 Støttetjenesten 8,9 6,9 7,0 5,4 5,0 4,5 5,1 7,3 5,6 6,5 5,7 Sum Rana Kommune 9,7 10,3 10,1 9,3 8,0 6,9 6,4 9,4 9,2 8,8 8,5 Sykefraværet for 1. kvartal 2012 i Rana kommune ligger fremdeles stabilt høyt og over landsgjennomsnittet. Imidlertid er å bemerke at skoleavdelingen og NAV kommune har en markant nedgang, barnehage, helse- og sosialavdelingen, omsorgsavdelingen og sentrale støttetjenester ligger stabilt, mens kulturavdelingen og teknisk avdeling har en markant økning i fravær. Årsverk Avdeling 4.kvartal kvartal 2012 Endring Støttetjenesten 63,5 66,5 3,0 Skole 481,8 485,2 3,3 PPT 19,3 18,3-1,0 Barnehage 186,0 190,4 4,4 Helse- og sosial 308,4 312,4 4,0 NAV kommune 18,3 18,5 0,2 Omsorg 449,3 458,8 9,5 Kultur 52,8 53,7 0,8 Teknisk avdeling 210,5 210,3-0, , ,0 24,2 Ansatte Avdeling 4.kvartal kvartal 2012 Endring Støttetjenesten Skole PPT Barnehage Helse- og sosial NAV kommune Omsorg Kultur Teknisk avdeling Ansattoversiktene inkluderer faste ansatte, faste ansatte vikarer og midlertidig ansatte. Antall årsverk samt antall ansatte inkluderer for eksempel ikke lærlinger, hovedtillitsvalgte, folkevalgte samt tilkallingsvikarer. Side 13 av 18

14 RANA KOMMUNE Sak 73/12 SALG AV KONSESJONSKRAFT 2013 Saksbehandler: Ronny Vassvik Arkiv: S05 &55 Arkivsaksnr.: 12/1201 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg til fast pris i samarbeid med Hemnes og Hattfjelldal i Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om rådgiving og bistand til salg av konsesjonskraften i denne perioden. 3. Rådmannen utreder alternativer til fastprissalg, forslag til reglement og rutiner for salg av konsesjonskraften etter 2013 for politisk behandling. Det vil benyttes ekstern kompetanse i dette arbeidet. Rådmannen i Rana, 25. mai 2012 Svenn Harald Johannesen Side 14 av 18

15 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek Side 15 av 18

16 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek Saksutredning: Bakgrunn: Avtalen om salg av Rana kommunes konsesjonskraft utløper og må erstattes av ny avtale. Hemnes og Hattfjelldal kommune er i samme situasjon. Det vurderes derfor om kommunene kan ha fordel av å selge konsesjonskraften samlet. Kraftinntekten er viktig for kommunene. Prisen for konsesjonskraften kan variere mye i løpet av året. Ved å gå ut samlet får markedet en aktør å forholde seg til med et større volum som igjen kan gi bedre pris på konsesjonskraften. For å ha mulighet til å oppnå best mulig pris må beslutninger om hvordan kraften skal forvaltes fattes raskt. Kommunen hvor kraftanlegget ligger i har rett til å selge konsesjonskraft. Retten til konsesjonskraft er lovfestet i Ervervsloven ( 2 nr. 12) og Vassdragsreguleringsloven ( 12 nr. 15). Konsesjonæren skal avstå til fylkeskommunen og kommunen inntil 10 % av gjennomsnittlig regulerbar kraftmengde vannfallet kan yte. Kommunens andel tilsvarer det alminnelige forbruket i kommunen, se tabellen under: 1 gwh = mwh Konsesjonskraft 2012 Rana Hemnes Hattfjelldal Tildelt mengde GWh 184,9 173,6 58,5 Alminnelig forbruk GWh 184,9 80,7 42 Forskjellen mellom alminnelig forbruk og tildelt mengde tilfaller Nordland fylkeskommune. Kraftinntekt Verdien av kraften Rana kommune kan selge er avhengig av kjøpspris, innmatingskostnader og salgspris. Prisen kommunen må betale for konsesjonskraften avhenger av om kraftanlegget er bygget før eller etter Selvkost For kraftanlegg bygget før 1959 legges selvkostpris til grunn. Selvkostprisen er basert på selvkostberegninger ved det aktuelle kraftverk og kan variere blant annet som følge av utbygging/renovering av kraftanlegget. Kun for Nedre Røssåga blir selvkost lagt til grunn. Ved kjøp av kraft fra Røssåga anleggene er 62 % av kraftproduksjonen til selvkost mens 38 % av kraftproduksjonen regnes til OED-pris jf. uttakskontrakt Selvkostprinsippet er ikke aktuelt for Rana kommune. OED-pris For kraftanlegg bygget etter 1959 legges OED-pris til grunn. OED-prisen på konsesjonskraft er fastsatt av Olje og energidepartementet basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall kraftverk. Salgspris Salgsprisen er avhengig av markedsforhold og avtaler som kommunen har inngått. Kommunen kan selge til fastpris, spot pris eller med forvalting på langsiktige eller kortsiktige avtaler. Inntektspotensialet for konsesjonskraft basert på OED-priser (kjøp) og fastprisavtale med henholdsvis 30 øre/kwh og 40 øre/kwh er vist i tabellen under. Side 16 av 18

17 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek 1 mwh = kwh Konsesjonskraft 2012 øre/kwh Rana Hemnes Hattfjelldal Alminnelig forbruk Kraftpris (kjøp) OED 10,7 Innmatingskostnader 2 Sum utgifter Kraftpris (Salg) Kraftpris (Salg) Inntekt 30 øre Inntekt 40 øre Alminnelig forbruk varierer fra år til år. Det samme er tilfellet for kostnadene ved kjøp av konsesjonskraft. Gjennomsnittlig systempris for kraft i Norden hittil i år er 27,9 øre/kwh. Når det gjelder kortsiktige priser på kraft så er de forventet å falle en god del. Meget god hydrologibalanse kan gi betydelig fall i prisene i juni/juli, som også vil kunne påvirke «forward prisene» for Prisen er nå om lag 37 euro/mwh (28,5 øre/kwh). Konsesjonskraftprisen forventes å være noe høyere på grunn av konsesjonskraftens brukstid som er timer mens året består av timer. Ved å styre tidspunkt for salg av kraften kan kommunene få noe høyere pris. Prisforskjell kan ligge i størrelsesorden 1-2 øre pr kwh. Det ble i Økonomiplan anslått at Rana kommune i 2013 ved frigivelse av konsesjonskraften ville kunne selge til en pris på 39 øre pr kwh. Dette ville gitt en merinntekt utover dagens nivå (13.5 mill kroner) på 30,1 mill kroner. Om det nå legges til grunn et anslag på om lag 30 øre pr kwh tilsier dette, alt annet likt, at merinntekten reduseres til i overkant av 20 mill kroner. Disposisjonsrett Kommunen kan disponere konsesjonskraften slik de selv ønsker. Det betyr at kommunen kan velge å benytte kraften selv i egne bygg, selge kraften til kommunen innbyggere, lokalt næringsliv eller selge på det fysiske kraftmarkedet. EØS regelverksetter forbud mot ulovlig statsstøtte. Det er ikke anledning til å selge kraft til lokalt næringsliv under markedspris. Salg til av kraft til en pris som ligger under markedspris, eller vilkår som for øvrig ikke er markedsmessige, vil normalt regnes som støtte. Over en periode på 3 regnskapsår kan det ikke gis mer enn Euro i støtte. Dersom konsesjonskraften selges til en lav pris til innbyggere vil det kunne gi høyere forbruk av elektrisitet. Alle innbyggere vil få kraften til samme pris. Verdien av dette vil være avhengig av forbruk. Resultatet kan bli at de som har allerede har mest får mest fordel av en slik ordning. Bruk av konsesjonskraften til egne bygg og anlegg kan også resultere i høyere forbruk når prisen for bruk av elektrisitet blir mindre. Å bruke en del av kraften selv kan være aktuelt men den tapte inntekt må sees i sammenheng med besparelsen. Konsesjonskraften er en kompensasjon til kommunene for at de stiller naturressurser til disposisjon for storsamfunnet. Inntekten er viktig for finansiering av tjenestetilbudet som alle innbyggerne nyter godt av. Rådmannen legger til grunn at dagens praksis hvor kommunen selger konsesjonskraften og benytter inntekten i egen produksjon skal videreføres. Side 17 av 18

18 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek Salg i kraftmarkedet Konsesjonskraften kan selges på flere måter. Kommunen kan selge til fastpris eller spot pris på korte eller lange kontrakter. Det er også mulig å inngå forvaltningsavtaler. Dersom kommunen skal inngå avtale om kjøp av forvaltningstjenester må det skje i tråd med regler om offentlige anskaffelser. Brudd på regelverket kan påføre kommunen bøter og erstatningsansvar. Før kommunen eventuelt kan inngå forvaltningsavtaler er det nødvendig å utarbeide reglement og rutiner som avklarer forventet avkastning, risikovillighet, rapportering, fullmakter og delegeringer til administrasjonen. Det vil benyttes ekstern kompetanse i dette arbeidet. Reglementet skal behandles og vedtas politisk. Dette arbeidet og gjennomføring av anbudsprosess vil ta tid. For at kommunen skal kunne oppnå beste mulig pris allerede fra neste år må noen avklaringer raskt på plass. Fastpris gir en forutsigbar inntekt. Dette er sentralt for kommuner som er avhengige av kraftinntekter for å finansiere tjenesteproduksjonen. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunen, i først omgang, inngår en kortsiktig fastprisavtale for salg av konsesjonskraften for Dette vil gi oss tid til å foreta en grundig vurdering av andre alternativer for salg av konsesjonskraft for perioden f.o.m 2014, herunder blant annet felles forvaltning med Hemnes, Hattfjelldal og evt. andre kommuner. Nødvendige forberedelser for en beslutning om salg etter 2013 utarbeides i løpet av året. Regler om offentlige anskaffelser Kommunen må følge Lov om offentlige anskaffelser. Regelverket gjelder for kjøp av varer og tjenester innenfor bestemte terskelverdier. Det er her forutsatt at kommunen skal benytte ekstern bistand ved salg av konsesjonskraften. Anslag på verdi av slik bistand er lavere enn nasjonal terskelverdi (kr ) jf. Forskrift om offentlige anskaffelser 2-1 (2). Dette medfører at anskaffelsen ikke forutsetter en anbudskonkurranse. Enhver anskaffelse skal imidlertid så langt som det er mulig være basert på konkurranse (jf. 3-1). For anskaffelser som overstiger kr må det føres protokoll. Ettersom dette blir en «direkte anskaffelse» under terskelverdien vil 3 potensielle leverandører bli invitert til å gi tilbud. Forskrift om offentlige anskaffelser etter Del I setter ingen frister for å gi tilbud på en forespørsel men fristene må likevel settes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger. Innhenting av tilbud og valg av leverandør forutsettes gjennomført innen to uker etter at kommunestyret har fattet vedtak om salg av konsesjonskraft for Vedlegg: Side 18 av 18

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalget vedtok å behandle sak 12/15 og sak 15/15 først i møtet.

Kontrollutvalget vedtok å behandle sak 12/15 og sak 15/15 først i møtet. 1 Kontrollutvalget i Sande kommune Møteprotokoll Møtetid 20.april 2015 kl. 18.00 Møtested: Møterom Klippan, rådhuset Disse møtte: Paul K. Gregersen, nestleder Jan Fredrik Vogt, medlem Tone Bahus Rødningen,

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 11.05.2012 12/355 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Mandag 21. mai 2012 kl 10.00 Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer