Gojo Purell Hygienic Hand Rub Desinfect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gojo Purell Hygienic Hand Rub Desinfect"

Transkript

1 Hygienic Hand Rub Desinfect 01/02/2016 Versjon: 4.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 24086, Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Relevante, identifiserte bruksområder Hovedbrukskategori Bruk av stoffet/blandingen : Profesjonell bruk : Desinfiserende væske for hud. Bruk som blir frarådd Ingen ytterligere informasjon foreligger 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Premiere Produkter AS Austbøsletta Hundvåg - Norge T F Produsent GOJO Industries-Europe Ltd. Units 5 & 6, Stratus Park MK10 0DE Brinklow, Milton Keynes - United Kingdom 1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Norge Giftinformasjonen P.O. Box 7000, St. Olavs Plass 112/ Directorate of Health and Social Affairs 0130 Oslo AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Flam. Liq. 3 H226 Fullstendig tekst for klassifiseringskategorier og H-setninger: se avsnitt Merkingselementer Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Piktogrammer (CLP) : Signalord (CLP) Faresetning (CLP) Sikkerhetssetninger (CLP) GHS02 : Advarsel : H226 - Brannfarlig væske og damp : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn P210 - Holdes vekk fra åpen flamme, gnister, varme. Røyking forbudt P233 - Hold beholderen tett lukket P501 - Innhold/beholder leveres til en godkjent innsamlingsstasjon for avfall 2.3. Andre farer Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen : Ingen kjente. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk) 1/7

2 Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vpvb-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoff Ikke anvendelig 3.2. Stoffblandinger Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] etanol, etylalkohol (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) H-setningenes klartekst, se under seksjon Flam. Liq. 2, H Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak FØRSTEHJELP generell FØRSTEHJELP etter innånding FØRSTEHJELP etter hudkontakt FØRSTEHJELP etter øyekontakt FØRSTEHJELP etter svelging : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag. : Sørg for tilførsel av frisk luft. : Skyll/dusj huden med vann. : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. : Drikk et par glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger uten å ha oppsøkt lege. Kontakt lege hvis større mengder er svelget De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Symptomer/skader Symptomer/skader etter svelging : Ingen spesifikke symptomer angitt. : Inntak kan forårsake kvalme, brekninger og diaré Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ingen spesifikke førstehjelpstiltak angitt. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Egnede brannslukningsmiddler Uegnet slukningsmiddel 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brannfare Eksplosjonsfare Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Skum. Tørt pulver. Karbondioksid. : Ikke bruk en kraftig vannstråle. : Brannfarlig væske og damp. : Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. : Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO) Råd til brannmannskaper Brannslukkingsinstruksjoner Beskyttelse under brannslukking : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig personlig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Alminnelige forholdsregler For personell som ikke er nødpersonell Verneutstyr : Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Nødsprosedyrer : Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Fjern antennelseskilder. Vis spesiell forsiktighet for å unngå utladning av statisk elektrisitet. Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt. : Hold unødvendig personale unna. For nødhjelpspersonell Verneutstyr : Skaff rengjøringspersonalet egnet verneutstyr. Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk) 2/7

3 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp Metoder og materialer for oppsamling og rensing Rengjøringsmetoder 6.4. Henvisning til andre avsnitt Se Avsnitt 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. Avfall behandles iht. avsnitt 13. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Forsiktighetsregler for sikker håndtering 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaringsbetingelser Uforenlige produkter Uforenlige materialer Lagringstemperatur : 5-50 C 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Kontakt leverandør for ytterligere opplysninger. : Absorber utspilt væske med inerte faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Samle opp spill. Må oppbevares adskilt fra andre materialer. : Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Hold adskilt fra antennelseskilder/gnister. : Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskyttes mot sollys. Beskytt mot frost. : Sterke alkalier. Sterke syrer. : Syrer. Oksiderende stoffer. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Norge Lokalt navn Etanol Norge Grenseverdier (AN) (mg/m³) 950 mg/m³ Norge Grenseverdier (AN) (ppm) 500 ppm Norge Lokalt navn 2-Propanol Norge Grenseverdier (AN) (mg/m³) 245 mg/m³ Norge Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm 8.2. Eksponeringskontroll Håndvern Øyebeskyttelse Hud- og kroppsvern Åndedretssvern Andre opplysninger : Ikke påkrevet ved normale bruksforhold. Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi. 0,10mm Tykkelse. Gjennombruddstid: >480min. STANDARD EN 374 : Bruk av øyevern kreves ikke under normale forhold : Verneklær ikke påkrevet : Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig : Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form : Væske Farge : klar. Lukt : Sitrusfrukter. Luktterskel ph : 6,5-8,5 Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) Smeltepunkt Frysepunkt Kokepunkt Flammepunkt : 25 C Selvantennelsestemperatur Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk) 3/7

4 Nedbrytningstemperatur Antennelighet (fast stoff, gass) Damptrykk Relativ damptetthet ved 20 C Relativ tetthet Løselighet Log Pow Viskositet, kinematisk Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaper Brannfarlige egenskaper Eksplosjonsgrenser 9.2. Andre opplysninger Ytterligere informasjon : Ikke brannfarlig : Lett oppløselig i vann. : Ingen kjente AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen data tilgjengelige Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Mulighet for farlige reaksjoner Ikke etablert Forhold som skal unngås Unngå flammer og gnister. Fjern alle antennelseskilder Uforenlige materialer Ingen kjente Farlige nedbrytingsprodukter Ingen nedbrytning ved normale oppbevaringsforhold. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toksiologiske effekter Akutt giftighet Inntak kan forårsake kvalme og brekninger LD 50 oral rotte LD50 hud kanin LC50 inhalering rotte (damper - mg/l/4t) 7060 mg/kg > mg/m³ 124,7 mg/l/4h LD 50 oral rotte LD 50 hud rotte LD50 hud kanin LC50 inhalering rotte (damper - mg/l/4t) Etsing/hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt Skader på arvestoffet i kjønnsceller Kreftframkallende egenskap Reproduksjonstoksisitet STOT enkelteksponering STOT gjentatt eksponering Aspirasjonsfare 4710 mg/kg mg/kg mg/kg 72,6 mg/l/4h ph: 6,5-8,5 ph: 6,5-8,5 Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk) 4/7

5 AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Økologi - generell : Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha en skadelig eller forstyrrende innvirkning på miljøet. LC50 fisk 1 EC50 Daphnia 1 IC50 Alge mg/l (96 timer - Pimephales promelas) mg/l (48 timer - Daphnia magna) > 10,9 mg/l (IC50, 72 timer - Skeletonema costatum) LC50 fisk 1 EC50 Daphnia Persistens og nedbrytbarhet 4200 mg/l (96 timer Rasbora heteromorpha) mg/l EC50 48 timer - Daphnia magna [mg/l] Persistens og nedbrytbarhet Kjemikaliet er lett bionedbrytbart. BOD (% av ThOD) 0,4 % ThOD BOD5/COD Biologisk nedbrytning 85 % (28 dager, metode: OECD 301D) Persistens og nedbrytbarhet Lett biologisk nedbrytbar. BOD (% av ThOD) 0,3-0,6 % ThOD BOD5/COD Biologisk nedbrytning 84 % (28 dager, metode: OECD 301D) Bioakkumuleringsevne Bioakkumuleringsevne Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH) < 100 Log Pow 2, Mobilitet i jord Forventes ikke å være bioakkumulerende. Økologi - jord/mark Blandbar med vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vpvb-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger Ytterligere informasjon AVSNITT 13: DISPONERING Avfallshåndterings-metoder Regional lovgivning (avfall) Avfallshåndterings-metoder Anbefalinger for avfallsbehandling Ytterligere informasjon Økologi - avfallsstoffer Europeisk avfallsliste (EAL) kode : Ingen kjente. : Unngå utslipp til miljøet : Avhendes som farlig avfall etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). : Følg anvisning for destruering av brukt emballasje. : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. : Den oppgitte EAL-kode er veiledende og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode. : Unngå utslipp til miljøet. : * - rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN ADR IMDG IATA RID FN-nummer Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk) 5/7

6 ADR IMDG IATA RID FN-forsendelsesnavn ALKOHOLER, N.O.S. ALCOHOLS, N.O.S. Alcohols, n.o.s. ALKOHOLER, N.O.S. Transportdokumentbeskrivelse UN 1987 ALKOHOLER, UN 1987 ALCOHOLS, N.O.S. (etanol, N.O.S., 3, III etylalkohol), 3, III, (D/E) Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe III III III III Miljøfarer Maritim forurensningskilde : Nei Særlige forsiktighetsregler ved bruk - Veitransport Klassifiseringskode (ADR) : F1 Spesiell bestemmelse (ADR) : 274, 601 Begrensede mengder (ADR) Unntatte mengder (ADR) Emballeringsinstrukser (ADR) Bestemmelser om samemballering (ADR) Instrukser for flyttbare tanker og bulkcontainere (ADR) Særlige bestemmelser for flyttbare tanker og bulkcontainere (ADR) Tankkode (ADR) Kjøretøy for tanktransport : 5l Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner : E1 : P001, IBC03, LP01, R001 : MP19 : T4 : TP1, TP29 : LGBF : FL Transportkategori (ADR) : 3 Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR) Spesielle transportbestemmelser om gjennemføring av transporten (ADR) : V12 : S2 Fareklasse : 30 Oransjefargede skilt : Tunnelbegrensingskode (ADR) : D/E - Sjøfart Spesiell bestemmelse (IMDG) : 223, 274 Begrensede mengder (IMDG) : 5 L Unntatte mengder (IMDG) : E1 Emballeringsinstrukser (IMDG) : P001, LP01 Emballasjeveiledning for IBC (IMDG) : IBC03 Tankforskrifter (IMDG) : T4 Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) : TP1, TP29 EmS-nr. (Brann) : F-E EmS-nr. (Spill) : S-D Stuingskategori (IMDG) : A Flammepunkt (IMDG) : 25 - Luftfart PCA unntatte mengder (IATA) : E1 Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk) 6/7

7 PCA begrensede mengder (IATA) : Y344 PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 10L PCA emballasjeveiledning (IATA) : 355 PCA maks. nettomengde (IATA) : 60L CAO emballasjeveiledning (IATA) : 366 CAO maks. nettomengde (IATA) : 220L Spesiell bestemmelse (IATA) : A3, A180 ERG-kode (IATA) : 3L Jernbanetransport Ingen data tilgjengelige Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Ikke anvendelig AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen eu-forskrifter Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV Nasjonale forskrifter Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning 453/2010/EF, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO Vurdering av kjemikaliesikkerhet Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Datakilder Andre opplysninger : Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EUforordning 453/2010/EF, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. : Ingen. Utgivelsesdato : 22/02/2006 Redigert : 01/02/2016 Erstatter : 01/08/2011 Versjon : 4.0 Signatur : K. Dyreskog Full tekst på H- og EUH setninger: Eye Irrit. 2 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 Flam. Liq. 2 Brannfarlige væsker Kategori 2 Flam. Liq. 3 Brannfarlige væsker Kategori 3 STOT SE 3 Spesifikk målorgantoksisitet enkelteksponering, Kategori 3 H225 Meget brannfarlig væske og damp H226 Brannfarlig væske og damp H319 Gir alvorlig øyeirritasjon H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk og nasjonal lovgivning. Informasjonen er basert på sist tilgjengelige data og er kun gjeldende for produktets tiltenkte bruksområde. Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk) 7/7