STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREARBEID OG ADMINISTRASJON"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011

2 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011 har styret bestått av følgende personer: STYREMEDLEMMER: Steinar Skjerdingstad, styreleder (fram til mai) eiers representant Frode Bye, nestleder (tok over som styreleder fram til august) eiers representant Lillian Husby, styreleder fra august eiers representant Morten Sagmo, styremedlem (fram til september) Trondheim kommunes representant Liv Edel Berge, styremedlem (fra oktober til desember) Trondheim kommunes representant Anniken Glein, styremedlem (fra desember) Trondheim kommunes representant Knut Larsen, styremedlem (fram til juni) deretter varamedlem, valgt blant de frivillige Ingrid Berg, styremedlem (fra juni) valgt blant de frivillige VARAMEDLEMMER: Inga Dyrø Andresen, varamedlem eiers representant Knut Erik Skarsaune, varamedlem eiers representant Hilde Staxrud, varamedlem (fra november) Trondheim kommunes representant Ester Kristensen, varamedlem (fram til mai) valgt blant de frivillige I 2011 har styret hatt 7 møter. 4. september ble det avholdt ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet vedtok å oppløse Byåsen frivilligsentral som forening med eget organisasjonsnummer. Byåsen frivilligsentral ble lagt under eiers organisasjonsnummer (Byåsen sokn). Videre bekreftet ekstraordinært årsmøte sittende styre (Lillian Husby, Frode Bye, Knut Erik Skarsaune (vara), Inga Dyrø Andresen (vara), Liv Edel Berge, Ingrid Berg og Knut Larsen (vara)). Styret har utarbeidet forslag til reviderte vedtekter for sentralen. Bakgrunnen for dette er at vedtektene har stått uendret i mange år. Det har vist seg å være behov for å tilpasse dem til faktiske justeringer som har vært gjort i virksomheten gjennom årene, samt fylle noen hull som ikke har vært dekket REGNSKAP OG BALANSE FOR 2011 MED NOTER Da ny daglig leder begynte i mai 2011 fantes ikke budsjett for inneværende år. Budsjettet ble utarbeidet i løpet av mai måned, men på grunn av problemer med overføring av disposisjonsrett fikk ikke daglig leder fullmakt til bankkonti før i månedsskiftet oktober/november. Det har derfor vært en utfordring å ha løpende oversikt i Autorisert regnskapsfører Toralf Næss ble engasjert for å ivareta regnskapsføringen for Byåsen Frivilligsentral. Autorisert revisor er Laila Nygård, Økonomiservice AS. Overskudd i 2011 er kr I regnskapet finner man utestående fordringer fra stat og kommune på til sammen kroner. Disse regner man med blir innfridd i løpet av første kvartal Byåsen Frivilligsentral har en betydelig egenkapital. I 2012 og 2013 vil Byåsen Frivilligsentral motta redusert statstilskudd. Noe av egenkapitalen skal brukes til å sikre full drift av sentralen i den perioden statstilskuddet er redusert. 2

3 Øvrig egenkapital skal brukes for å styrke enkeltprosjekter, i det ligger det at man ikke binder seg til løpende forpliktelser. Regnskap: Se vedlegg nr. 1 Revisjonsberetning: Se vedlegg nr. 2 HANDLINGSPLAN OG AKTIVITET Handlingsplan for 2011 var lagt på is inntil ny daglig leder begynte i mai. Begrunnelsen for dette var at den nyansatte lederen skulle få handlingsrom til å påvirke aktiviteten ved sentralen. Fram til mai var sentralens aktivitet og administrasjon ivaretatt av frivillig innsats. Ingrid Berg la ned en betydelig mengde timer for å holde sentralens formidlingsaktivitet i gang, likeså med å ivareta kontakten med de frivillige og opprettholde sentralens aktivitet. Handlingsplan for det resterende av 2011 ble utarbeidet og vedtatt før sommerferien, og satsingsområdene er synliggjøring av sentralen, avdekking av behov, styrke og ivareta et godt samarbeid med offentlige og private aktører samt rekruttere og følge opp de frivillige. Det har vært viktig for sentralen at den aktiviteten som allerede er etablert skal videreføres, samtidig som det satses på nye initiativ og aktiviteter. Etablerte aktiviteter som har eksistert i lang tid er: Stavganggruppa, som møtes to ganger i uka. På Kystad helse og velferdssenter arrangeres Kaffekoppen kafé en gang i uka, på Munkvoll helse og velferdssenter arrangeres det Tedans en gang i måneden. Søndagsklubben har sine faste møter på Havstein helse og velferdssenter. Nytt av 2011 er at sentralens aktivitet møter et større aldersspenn enn tidligere. I mai ble sentralen involvert i Jentekvelder på Byåsen bibliotek. Dette er et samarbeid mellom biblioteket, barne og familietjenesten, Cafe Caos og frivilligsentralen. Målet med jentekveldene er å lage en trygg mestringsarena for jenter i overgangen mellom barne - og ungdomsskole (7. og 8. klassejenter). Jentekveld arrangeres en gang i måneden. Videre samarbeider sentralen med biblioteket om Familielørdag. Dette er et tiltak som ønsker å favne familier på kryss og tvers av generasjoner. Tilbudet innbefatter et kulturelt innslag og kreativt verksted. Første Familielørdag ble arrangert i desember, med juleverksted, fortellerstund for barn og konsert Frukt og bærformidling var sensommerens ad hoc eksperiment. Det kom sent i gang, men møtte stor interesse og ble en suksess i sitt lille format. Ideen er enkel. De som har så mye frukt og/eller bær at de ikke klarer med alt kan gi beskjed til sentralen som formidler dette videre til de som ikke har hage, men lyst til å produsere egen saft og syltetøy. Vi formidlet kontakt mellom 20 ulike hageeiere/plukkere. Viktig å merke seg er at vi kun formidler til eget bruk, og holder kommersielle interesser utenfor. Fortellinger rundt leirbålet er en annen nyskapning. Dette er et tilbud for brukere av Byåsen Bo og Aktivitetstilbud der vi bruker grillhytta som står i hagen til Munkvoll helse og velferdssenter. Gruppa har plass til 8 brukere (de fleste har ledsagerbehov, noe som begrenser antallet). En frivillig fra Midt Norsk fortellerforum forteller historier, med rom for både humor og ettertanke. Dette tilbudet er tidsbegrenset, og strekker seg over 8 treff. Det avsluttes i løpet av mars 2012, og etter evalueringen vil det vise seg om det fortsetter i en eller annen form. 3

4 Høstens nye seniortiltak er Hyggekvelder i vinterhagen. Initiativet kom fra pårørende som syntes det var stille på kvelden, og som ønsket å utnytte vinterhagen utenfor omsorgsboligene knyttet til Munkvoll helse og velferdssenter. Treffene er månedlige, består av enkel servering, underholdning og utlodning. I løpet av høsten fikk sentralen etablert samarbeid med Selsbakk ungdomsskole. Elever fra niende trinn stiller med servering, og ofte står de for underholdningen. Sentralen samarbeider også med miljøverten knyttet til huset. Det samme trinnet har også tatt på seg å stå for bevertningen på tedansen, og bidrar med liv og røre også her. Det er et svært positivt samarbeid. En flott arena for å synliggjøre sentralen og etablere gode samarbeidsrelasjoner var Byåsen Bydelsfest 24. september. Bydelsfesten var under planlegging da daglig leder begynte i mai, og Byåsen frivilligsentral tok på seg jobben med å koordinere planleggingen videre. Komiteen bestod av 8 medlemmer, med representanter fra ulike kommunale instanser, Byåsen menighet, frivillige og Byåsen videregående skole. Byåsen bydelsfest ble arrangert i og rundt Byåsen videregående skole. Den ble et løft for bydelen og fikk svært gode tilbakemeldinger fra publikum. Bydelsfesten var todelt. På dagarrangementet var det viktig å løfte fram aktivitetsmuligheter for barn og unge i bydelen. I tillegg ville vi ha muligheter for alle aldersgrupper, slik at det var et vidt spenn av aktivitetsmuligheter for store og små. Mer enn 40 ulike lag, foreninger og aktører deltok. På kvelden arrangerte vi Byåsen Got Talent, en talentkonkurranse for ungdom år. Her fikk ungdommen prøve seg på scenen, med profesjonell hjelp til lyd og lys, samt tilbakemelding fra en profesjonell jury. Kvelden ble avsluttet med konsert. Totalt besøkstall gjennom hele arrangementet var et sted mellom Å videreføre arbeidet med å følge opp natteravner tok mye tid på sensommeren og høsten. Laget stod uten styre og kontaktperson fra forsommeren. Det har ikke vært aktivitet i laget på Selsbakk i høst. Nå er dette forankret til FAU på Selsbakk skole som står for all administrasjon av vaktlister, påminnelser m.m. mens sentralen står for praktisk tilrettelegging av ny base. Aktiviteten restarter i Formidling av praktisk hjelp, følgehjelp og besøksvenn har i perioder utgjort en stor del av aktiviteten. Det er gledelig å registrere at stadig flere yngre frivillige melder seg. Imidlertid er det viktig å presisere at enkelte oppgaver er for store og forventningene til frivillig innsats noe urealistiske. Klarer man å avklare forventninger på forhånd har man bedre forutsetninger for å legge til rette for positive opplevelser. Se for øvrig vedlegg 3 for oversikt over aktivitet og deltakelse. En viktig merknad til denne oversikten er at dette er et skjema under utprøving, på sikt skal sentralene i Trondheim benytte seg av felles rapporteringsstandard. Rapporteringen er derfor gjort noe annerledes enn i fjorårets årsmelding. Timene til natteravnene er ikke tatt med blant annet. Denne registreringen bærer også preg av underrapportering på grunn av kontinuitetsbrudd ved sentralen. Det reelle antall timer til for eksempel en til en tiltak er i realiteten høyere. Videre favner ikke skjemaet de timene en frivillig har brukt til å drifte kontoret mens daglig lederstillingen stod vakant (320 timer), i tillegg har frivillig hjelp stilt opp på kontoret i daglig leders fravær(ferie, avspasering og sykdom) FRIVILLIGE OG SAMARBEID I 2011 har Byåsen frivilligsentral arrangert et sommertreff for de frivillige knyttet til sentralen. Samlingen forgikk på Lian restaurant, 20 stykker deltok. I november arrangerte Trondheims 4

5 frivilligsentraler spleisefest for de frivillige. Festen ble muliggjort av Nordenfjeldske bankforenings stiftelse, som gav hver sentral i region 4 (Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark) kr hver til påskjønnelse av de frivillige. Festen foregikk i Sparebank1 sine lokaler, og besto av inspirasjonsforedrag, festtale og musikalske innslag, samt middag i Banksalen. Hver sentral hadde plass til 20 deltakere, og nærmere 160 personer deltok. Trondheims sentraler brukte halvparten av pengene fra stiftelsen til spleisefest, resten ble brukt på lokale tiltak. Byåsen Frivilligsentral formidlet 40 billetter til Trondheim kommunes frivillighetskonsert 5. desember. Det har vært spennende å se hvordan nye tiltak blir rekrutteringsarenaer for frivillig innsats. Et viktig satsningsområde for sentralen fremover blir å ivareta slike arenaer og møteplasser der folk kan få synliggjort seg selv, både i de små og store format. Jenter fra jentekvelden var blant de frivillige på Familielørdagen, det var også deltakere på bibliotekets Språkkafé. På bydelsfesten var også mange frivillige rekruttert gjennom tilbud i regi av frivilligsentralen og samarbeidspartnere. Ny daglig leder har brukt sitt første halve år på å bli kjent med samarbeidspartnere, og lete etter gode arenaer å skape aktivitet på. Vi har fremdeles ikke optimale kontorforhold, men det trenger ikke å være en hindring. Kontorfasilitetene tvinger aktiviteten til sentralen ut på ulike arenaer. Dette kan faktisk framstå som en fordel. Daglig leder for frivilligsentralen sitter i diakoniutvalget, som er en viktig arena for å finne gode samarbeidsprosjekter. Videre har daglig leder deltatt på relevante stabsmøter. Hun har bidratt til enkeltarrangementer som menighetens hyggestund og sorgsamling. Byåsen Frivilligsentral ønsker å fremstå som en relevant samarbeidspartner, både over tid og fra prosjekt til prosjekt. Denne satsningen blir viktig i tiden framover. Det er et stort potensiale i bydelen, med mange lag og foreninger som gjør en stor innsats. Ikke minst viste bydelsfesten et stort mangfold. Videre er det fem barneskoler, tre ungdomsskoler, kulturskole, videregående skole samt fire helse og velferdssenter i umiddelbar nærhet. Det er viktig at prosjektene er godt forankret i det miljøet de foregår i. OPPSUMMERING Byåsen frivilligsentral har vært gjennom en administrativ og strukturell endring. En lærdom er at lange brudd i kontinuiteten ikke er av det gode. Mye ny aktivitet og ikke minst bydelsfesten viser at det er et betydelig potensiale for å øke aktiviteten, og få til gode møteplasser og tiltak. 5

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord www.brunstad.org Innhold Forord 4 Økonomi 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER - Møter og samlinger - Søndagsskole - U18 - Trosopplæring - Ungdomsarbeid - Seniortreff

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

ÅRSMELDING 2003. BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING

ÅRSMELDING 2003. BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 ÅRSMELDING 2003 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING Leder: Medlemmer: Guro Kirkerud Ingeborg Semb Magnar Linderud Øystein Snuggerud Ola Krageberg Jorid Sønstegaard

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer