Granstar Power Ugrasmiddel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Granstar Power Ugrasmiddel"

Transkript

1 K pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/ NORWAY - (COVER) PAGE 1 Nettoinnhold: Reg. Nr Avgiftsklasse 2 Tilvirker: DuPont International Operations Sàrl. P.O. Box 50 2, Chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland Tilvirkersted: DuPont de Nemours (France) S.A.S 82, rue de Wittelsheim - BP9 F CERNAY CEDEX - France Importør: DuPont Norge AS Postboks 6154 Etterstad Oslo - Tlf Granstar Power Ugrasmiddel K-29093/ NORWAY Farlig ved svelging. Irriterer øynene og luftveiene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlehelseskadelig vende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Unngå innånding av Miljøskadelig støv. Unngå hudkontakt. Unngå kontakt med øynene. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler) Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) 1090 g Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke GRANSTAR POWER i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon. Batch number / produksjonsdato: Se på pakningen Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg. Sammensetning: Tribenuron methyl g/kg Mekoprop-P g/kg Registrert varemerke: E. I. du Pont de Nemours and Company CYAN MAGENTA JAUNE BLACK

2 K pages 21/02/11 10:11 Page2 K-29093/ NORWAY - (BASE) PAGE 2 Nettoinnhold: Farlig ved svelging. Irriterer øynene og luftveiene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlehelseskadelig vende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Unngå innånding av Miljøskadelig støv. Unngå hudkontakt. Unngå kontakt med øynene. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler) Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) Reg. Nr Avgiftsklasse g Tilvirker: DuPont International Operations Sàrl. P.O. Box 50 2, Chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland Tilvirkersted: DuPont de Nemours (France) S.A.S 82, rue de Wittelsheim - BP9 F CERNAY CEDEX - France Importør: DuPont Norge AS Postboks 6154 Etterstad Oslo - Tlf Granstar Power Ugrasmiddel Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke GRANSTAR POWER i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg. Sammensetning: Tribenuron methyl g/kg Mekoprop-P g/kg Registrert varemerke: E. I. du Pont de Nemours and Company K-29093/ NORWAY CYAN MAGENTA JAUNE BLACK

3 BRUKSOMRÅDE GRANSTAR POWER er tillatt brukt mot tofrøbladet ugras i vår- og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete uten gjenlegg. VIRKEOMRÅDE GRANSTAR POWER bekjemper effektivt en lang rekke tofrøblada ugras (se tabeller nedenfor). Gradering i virkning mot ulike ugrasarter i de følgende tabeller for høstkorn og vårkorn refererer til god dekning av ugraset med sprøytedusjen og gode vekstforhold. Ugrasarter - Meget god virkning > 90 % Balderbrå Då-arter Gjetertaske Haremat Hvit gåseblom Jordrøyk Kornblom Kornvalmue Meldestokk Oljevekster Ugrasarter - God virkning 75-89% Orientveronika Pengeurt Rødtvetann Småklengemaure Stemorsblom Vassarve Åkerdylle* Åkersennep Åkertistel* HØSTKORN: DOSE PER DEKAR 1 pakningsenhet per 10 dekar (109 g)/daa GRANSTAR POWER + 50 ml DP-klebemidddel per 100 l sprøytevæske. Burot* Kamilleblom Klengemaure Storkenebb Tranehals Åkerminneblom Åkerstemorsblom * Rotugras som burot, åkertistel og åkerdylle skal ha spirt og ikke være høyere enn 15 cm ved sprøytetidspunkt.

4 Ugrasarter - Mindre god virkning <75% Bakkeveronika Bergfletteveronika Gullkrage Mjuktvetann Snauveronika Tungras Vindeslirekne VÅRKORN: DOSE PER DEKAR 0,75-1 Enhet (81,7-109) g/daa GRANSTAR POWER + 50 ml DP-klebemidddel per 100 l sprøytevæske. Ugrasarter - Meget god virkning > 90 % Balderbrå Burot* Dauvnesle Då-arter Gjetertaske Haremat Hvit gåseblom Jordrøyk Kornblom Kornvalmue Linbendel Meldestokk Oljevekster Orientveronika Pengeurt Piggsoleie Rødt hønsegras Vanlig hønsegras Rødtvetann Småklengemaure Smånesle Skvallerkål Stemorsblom Svinemelde Tungras Vassarve Vårskrinneblom Åkerdylle* Åkerminneblom Åkersennep Åkersvineblom Åkertistel* Åkervortemelk

5 Ugrasarter - God virkning Virkning % Kamilleblom Klengemaure Storknebb Tranehals Vindeslirekne Åkerstemorsblom Ugrasarter - Mindre god virkning <75% Bakkeveronika Bergfletteveronika Gullkrage Mjuktvetann Snauveronika Svartsøtvier * Rotugras som burot, åkertistel og åkerdylle skal ha spirt og ikke være høyere enn 15 cm ved sprøytetidspunkt. VIRKEMÅTE GRANSTAR POWER er et bladherbicid med systemisk virkning. Det bekjemper effektivt en lang rekke tofrøblada ugras. Ugrasplantenes vekst hemmes få timer etter sprøyting. Klorose, plantedød og andre synlige forandringer kommer gradvis etter 1 til 3 uker. Lite påvirkelig ugras vil ikke bli drept av GRANSTAR POWER, men vil bli sterkt hemmet/undertrykket i deres vekst. GRANSTAR POWER er mest effektivt når det sprøytes på smått aktivt voksende ugras. Tofrøbladet frøugras bekjempes best opp til to varige blad. Likevel, siden store ugras ofte blir vanskeligere å bekjempe, er det viktig å notere størrelsen på hver ugrasart ved sprøytetidspunktet. Det er også viktig å identifisere ugras som opptrer i åkeren og sjekke i ugrastabellen ovenfor for å forsikre seg om at ugras som er tilstede er de som GRANSTAR POWER har god virkning mot. Bare ugras som har spirt ved sprøytetidspunktet blir bekjempet. Ved bruk av GRANSTAR POWER bør en unngå sterk lysintensitet (fullt sollys) og høye temperaturer på sprøytedagen. Unngå perioder med store temperaturforskjeller mellom dag- og nattemperatur (temperaturer under 5 C om natten og over 25 C i løpet av dagen) eller når frost er ventet. Tilfeldig nattefrost har ingen innvirkning på virkningen av GRANSTAR POWER, likevel forsinkes virkningen med flere dager. Svært tørre forhold kan redusere virkningen av produktet på noen ugrasarter. GRANSTAR POWER må ikke sprøytes på noen åkre som lider av stress (dårlig vekst) som følge av tørke, vassjuk jord, lave temperaturer, insekt- eller sjukdomsangrep, nærings- eller kalk- mangel eller andre faktorer som reduserer planteveksten. GRANSTAR POWER bekjemper ugraset effektivt på alle jordtyper.

6 Faktorer som innvirker på virkning og dose Redusert dose Maksimal dose Lett bekjempbare ugrasarter Vanskelig bekjempbare ugrasarter Sterk konkurranse fra kulturplantene/åkeren Veksthemmet eller åpen åker God jordfuktighet sterk vekst Tørke eller vassjuk jord Liten/begrenset ugrasmengde (ugras på 2-4 bladstadiet) Stor ugrasmengde (ugras større enn 2-4 bladstadiet) Smått ugras Stort ugras Høy relativ luftfuktighet (>80 %) Lav relativ luftfuktighet (<80 %) RESISTENS GRANSTAR POWER inneholder tribenuronmetyl som tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea HRAC gruppe: B og mekopropp som tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxiner HRAC gruppe O. Resistens mot preparat tilhørende sulfonylurea-ruppen er kjent hos tilfeller av vassarve, samt enkeltstående tilfelle i balderbrå, då, linbendel, stivdylle og hønsegras i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til at naturlig resistente individ av en ugrasart oppformeres og blir dominerende med resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen som resultat. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. GRANSTAR POWER gir en viss beskyttelse mot oppbygging av resistens, siden produktet er komponert av to herbicider med forskjellig virkningsmekanisme. GRANSTAR POWER kan brukes som resistensbryter blant annet i sulonylurea-resistente populasjoner av vassarve og andre ugrasarter som mekoprop har meget god virkning mot. BRUKSRETTLEDNING Tillaging av sprøytevæske Før bruk av GRANSTAR POWER, må sprøy-

7 teutstyret være rent og fritt for forurensing med andre plantevernmidler. Sprøyta skal være ordentlig montert på traktoren og det er viktig at ingen lekkasje oppstår i løpet av transport, sprøyting og tankblanding. GRANSTAR POWER blandes lett med vann til en klar løsning, men følgende tankblandingsprosedyre skal følges: Fyll sprøytetanken kvart med vann, start omrøringen og tilsett den oppmålte mengde GRANSTAR POWER direkte til tanken uten forutgående opprøring. Fortsett omrøringen ved fylling av sprøytetanken og under sprøyting. Ikke la sprøyten stå uten omrøring med sprøytemidler i. Tilsett klebemiddel helt mot slutten av tankfyllingen. GRANSTAR POWER blir solgt som en arealenhet-pakning (10 dekar). Bruk hele pakningen direkte etter åpning. Sørg for at total beregnet mengde GRANSTAR POWER ved dosering tilpasses så det går opp med hele pakninger. Ugrasvirkning - sprøytetidspunkt Den beste og raskeste bekjempelsen av tofrøbladet ugras vil bli oppnådd når ugrasene sprøytes på 2-4 bladstadiet. God bekjempelse ved sprøyting etter dette utviklingsstadium vil bare bli oppnådd for ugrasarter der preparatet har meget god virkning. Rotugras som burot, åkertistel og åkerdylle skal ha spirt og ikke være høyere enn 15 cm ved sprøytetidspunktet. Klebemiddel For å sikre en optimal virkning skal GRANSTAR POWER alltid blandes med DPklebemiddel. I vår- og høstkorn brukes 50 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske. Dosering GRANSTAR POWER er i en arealenhetspakning til 10 dekar. Hele pakningen må brukes (tømmes) etter åpning, for at det ikke skal bli feildosering. Høyeste godkjente dose av GRANSTAR POWER i høstog vårkorn er 109g/daa per år som tilsvarer 1 pakningsenhet per 10 dekar.

8 Høstkorn Sprøytetidspunkt 1 Dose per dekar Merknader / kommentarer Tofrøblada frøugras bekjempes best tidlig på våren, når veksten i åkeren har startet, ugraset har optimalt 2-4 varige blad. Høstkorn må ikke behandles etter stadie BBCH 32 (2 leddknuter). Lufttemperaturen skal ikke være lavere enn +10 C. Bruk 1 pakningsenhet til 10 dekar (109 g)/daa GRANSTAR POWER + 50 ml DPklebemidddel per 100 l sprøytevæske. Laveste dosering kun ved smått ugras og gode sprøyteforhold, høyeste dose hvis ugraset har mer enn 4 varige blad eller ved mye tungras eller åkerstemorsblom Vårkorn Sprøytetidspunkt 1 Dose per dekar Merknader / kommentarer Best ugrasvirkning fra ugrasets spiring opp til 2-4 varige blad, som vanligvis samsvarer med kornets 3-4 bladstadie. Bruk 0,75-1 pakningsenhet til 10 dekar (81,7-109) g/daa GRANSTAR POWER + 50 ml DP-klebemidddel per 100 l sprøytevæske. Laveste dosering ved smått ugras og gode sprøyteforhold, høyeste dose hvis ugraset har mer enn 4 varige blad 1) GRANSTAR POWER kan sprøytes fra kornets 2-4 bladstadie, ved avsluttet busking (BBCH 25) og inntil kornplantene har utviklet 2 leddknuter (BBCH 32). Optimalt sprøytetidspunkt for rotugraset er er normalt litt senere enn kornets 2 4 bladstadie, da rotugraset skal ha nådd å utvikle rosettstadiet og begynnende strekning av blomsterstengel (inntil 15 cm). Sprøyt ikke etter 2-nodstadiet (BBCH 32), siden mekoprop-innholdet kan forårsake skade på akset.

9 Sprøyteteknikk - sprøyteavdrift God og ensartet fordeling av sprøytevæsken er viktig for å oppnå et godt resultat; derfor er det anbefalt å justere sprøyteteknikken etter forholdene. Vannmengde: Det anbefales å bruke liter sprøytevæske per dekar. Dyser: Ingen spesifikke krav. Lavdriftsdyser er anbefalt hvis det er en risiko for vindavdrift til overflatevann eller grøfter. Trykk: 2-3 bar Hastighet: 4-6 km/time På grunn av det høye nivået av virkning av ugrasmidler, må det tas forholdsregler for å unngå skade ved avdrift til planter på utsiden av sprøytearealet, eller til overflatevann eller grøfter. ETTERFØLGENDE KULTUR / OMSÅING Bare høstkorn eller høstraps /høstrybs kan såes det samme kalenderåret som åker høstet etter behandling med GRANSTAR POWER. Alle kulturer kan såes om våren det påfølgende året. Når det forekommer at åkeren er mislykket av en eller annen årsak og må pløyes opp, og hvis GRANSTAR POWER er brukt, kan bare korn såes på nytt. Ikke bruk et sulfonylurea-preparat på arealet sådd på nytt. NYE SORTER GRANSTAR POWER kan brukes på alle nåværende godkjente sorter av høsthvete, vårhvete, bygg, høstrug, rughvete og havre, unntatt Matilda. Nye sorter blir stadig utviklet. Før GRANSTAR POWER blir brukt i en ny sort, vennligst sjekk med din leverandør om praktiske erfaringer og/eller forsøksresultater eksisterer. BLANDBARHET GRANSTAR POWER kan blandes med flere plantevernmidler. Kontakt leverandør/forhandler først. Ved all tankblanding tilsett GRANSTAR POWER først. Vær sikker på at preparatet er fullstendig oppløst før tilsetting av blandingsproduktet. Tilsett klebemiddel til slutt. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitil eller neopren og heldekkende arbeidstøy. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1 / P2 brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf (åpent hele døgnet). Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks.

10 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf (åpent hele døgnet). Ved ulykkestilfelle kan også kontaktes 24-timers service HÅNDTERINGSFRIST Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting. RENGJØRING Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel- se nedenfor! Vask tanken/sprøyta umiddelbart etter at sprøytearbeidet er avsluttet for dagen eller fyll tanken med vann, slik at rester ikke får anledning til å tørke inn, selv om det samme preparatet vil bli brukt neste dag. Spesielt emulsjonskonsentrat-formuleringer og mikro næringer kan gi hinner i tanken som kan være vanskelige å fjerne, hvis de tillates å tørke inn. Spesielt nøye rengjøring er nødvendig ved endring av blandingsingredienser. Sprøyte- / sprøytetankrengjøring Les nøye anbefalingene for sprøyterengjøring! For å unngå skade på andre kulturvekster enn korn ved senere sprøytinger, skal sprøyteutstyret rengjøres umiddelbart etter sprøyting med GRANSTAR POWER. Rengjør alt sprøyteutstyr grundig både innvendig og utvendig ved bruk av følgende prosedyre: 1. Etter avsluttet sprøyting rens grundig alle innvendige tankoverflater (inkludert tanklokket) med rent vann (bruk i det minste 10 % av tankkapasiteten). Sørg for å fjerne alle synlige avsetninger. Skyll pumpe, filtre og bom etter fjerning av linje-filtre/siler, og siler og dyser (rengjør disse delene separat). Vaskevannet kan sprøytes ut på åkeren som nettopp har blitt sprøytet. Glem ikke å rengjøre sprøyten utvendig. 2. Fyll sprøyten med rent vann og tilsett 0,5 liter av ALL CLEARTM EXTRA per 100 l vann. Skyll grundig slanger og bom, fyll deretter sprøyta med vann og sirkuler i 15 minutter under kontinuerlig omrøring.

11 Tøm sprøyta grundig gjennom bom og slanger. 3. Gjenta punkt 1. Undersøk rengjøringsprosedyrene for alle tankblandingspartnere og vær sikker på å bruk den mest rigorøse prosedyren som er anbefalt. Skyll sprøyteutstyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. AVFALLSHÅNDTERING Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. LAGRING Oppbevar pakningene godt lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Lagre på et sted hvor kun autoriserte personer har adgang. Oppbevares ikke sammen med næringsmidler, drikke eller fôrmidler. Åpnet pakning skal brukes i løpet av samme dag. GRANSTAR POWER skal alltid lagres i originalemballasjen. MERK Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller mangelfull virkning.

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg.

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg. 021182 K-29093-12pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Farlig ved svelging. Irriterer øynene og luftveiene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer;

Detaljer

SPECIMEN GOLTIX. Ugrasmiddel

SPECIMEN GOLTIX. Ugrasmiddel 1 KG FELLGOLNO1KG/02/A JX131B/06 Mot frøugras i jordbær og rødbeter. JORDBÆR Nyplantede felt Årlig maksimal dose er 250 g (375 ml) pr. dekar. Maksimal årlig dose deles på minst 2 behandlinger, og bruk

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L NORW/10Q PPE

Nettoinnhold: 5 L L NORW/10Q PPE L168541 NORW/10Q PPE 4016989 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Sammensetning: Cyprodinil 250 g/l Propikonazol 62,5 g/l Irriterer luftveiene. Meget giftig for vannlevende

Detaljer

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ALLY SX NO 100G BKL K-33990 26/01/15 15:42 Page1 K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker,

Detaljer

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L LXXXXX NORW/4L Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L LXXXXX

Detaljer

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel 5 KG FELLGONO5KG/02/A Productname Goltix FELLGOLNO5KG/02/A Label dimensions 376 x 244 (hxw) Name Taco Plinck Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Detaljer

1 KG L NORW/12P PPE

1 KG L NORW/12P PPE L162791 NORW/12P PPE 356994 Pirimikarb - vannløselig granulat Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover - Front Page Cover Page 1 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. DowAgroSciences PRIMUS * Suspensjonskonsentrat Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng Sammensetning: Florasulam

Detaljer

1 KG. Insektmiddel. Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus ANEPRMNO1KG/01/A

1 KG. Insektmiddel. Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus ANEPRMNO1KG/01/A Insektmiddel Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus Sammensetning: Pirimikarb 500 g/kg (500 %w/w) Formulering: vannløselig granulat (WG) Registreringsnummer: 2011.19.18

Detaljer

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/03T PPE

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/03T PPE (contains pirimicarb 50%) L1008314 NORW/03T PPE 4049987 Pirimikarb - vannløselig granulat Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L REG. NR

Nettoinnhold: 5 L REG. NR L1014620 NORW/10T PPE 4058555 Pinoksaden - emulsjonskonsentrat Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning:

Detaljer

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR F-00017/31712 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 5 meter.

Detaljer

DowAgroSciences ARIANE * S

DowAgroSciences ARIANE * S FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprytetåke, skal halvmaske

Detaljer

600 g. Chekker er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Nettoinnhold: 600 g

600 g. Chekker er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Nettoinnhold: 600 g 600 g Amidosulfuron og Jodsulfuron Vannløselig granulat IRRITERENDE MILJØSKADELIG ADVARSEL Irriterer øynene Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Detaljer

INSEKTMIDDEL Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk.

INSEKTMIDDEL Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. L1008315 NORW/03T PPE 4049988 INSEKTMIDDEL Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the

Detaljer

Nettoinnhold: 3 L L NORW/5V PPE

Nettoinnhold: 3 L L NORW/5V PPE L1030415 NORW/5V PPE 4081694 Fludioksonil - suspensjonskonsentrat Mot sopp på gras på golfbaner og i grøntanlegg. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Fludioksonil 125 g/l, fyllstoffer 937

Detaljer

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (MANDIPROPAMID)

Nettoinnhold: 5 L UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (MANDIPROPAMID) L1014653 NORW/11T PPE 4058597 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning:

Detaljer

Broadway STAR UGRESMIDDEL P

Broadway STAR UGRESMIDDEL P 3 362130 167075 Broadway STAR UGRESMIDDEL Mot ugras i vårhvete Advarsel H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P261 Unngå innånding av støv/aerosoler. P405 Oppbevares innelåst. P102 Oppbevares

Detaljer

Nettoinnhold: 1 KG ADVARSEL

Nettoinnhold: 1 KG ADVARSEL L1040964 NORW/3W PPE 4093173 Fludioksonil Vanndispergerbart granulat Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råtesopp i salat i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk.

Detaljer

Nettoinnhold: 10 KG L NORW/12Q PPE

Nettoinnhold: 10 KG L NORW/12Q PPE L169870 NORW/12Q PPE 4018647 Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Sammensetning: Metalaksyl-M 38,8 g/kg Mankozeb 640,0 g/kg Kan gi allergi ved hudkontakt.

Detaljer

165 g. Langtidsvirkende mot ugras Vannløselig granulat UGRASMIDDEL. Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK. Page 16 (Front cover)

165 g. Langtidsvirkende mot ugras Vannløselig granulat UGRASMIDDEL. Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK. Page 16 (Front cover) Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK LABMC_4940_A_PacTec (17pages) UGRASMIDDEL Langtidsvirkende mot ugras Vannløselig granulat Til total ugrasbekjempelse av en- og tofrøblada ugrasarter i juletrefelt av

Detaljer

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g Gratil WG 75 120 g Amidosulfuron Vannløselig granulat Sammensetning: Amidosulfuron... 750 g/kg Fyllstoffer... 250 g/kg Behandlingsfrist: Eng til surfôr eller beite: 7 dager Eng til høy: 21 dager I grasmark

Detaljer

600 g NO05446405H. Reg.nr. 2006.20.14. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO05446405H 297x150 mm 4942d 34-4322/2122

600 g NO05446405H. Reg.nr. 2006.20.14. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO05446405H 297x150 mm 4942d 34-4322/2122 Back Page 600 g Mot ugras i hvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg eller havre! Sammensetning: Mesosulfuron...30 g/kg Jodsulfuron...6 g/kg Mefenpyrdietyl...90 g/kg Mesosulfuron og Jodsulfuron Vannløselig

Detaljer

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG L138769 NORW/10L Cyprodinil + fludioxonil granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur- og søtkirsebær,

Detaljer

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162216 NORW/11P PPE 354799

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162216 NORW/11P PPE 354799 L162216 NORW/11P PPE 354799 Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Detaljer

Ratio Super SX UGRASMIDDEL

Ratio Super SX UGRASMIDDEL RATIO SUPER SX NO 200G BKL K-33994 18/02/15 14:51 Page1 K-33994/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Inneholder tribenuron-metyl. Kan gi en allergisk reaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Ally Class 50WG CYAN NOIR K-39082/31503- NORWAY. ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Ally Class 50WG CYAN NOIR K-39082/31503- NORWAY. ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1. Nettoinnhold: 100 g ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1 K-39082/31503- NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L NORW/11R PPE

Nettoinnhold: 1 L L NORW/11R PPE L176408 NORW/11R PPE 4032103 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l Fyllstoffer 996 g/l Kan forårsake uønskede

Detaljer

Tribenuron-metyl og tifensulfuron-metyl - vannløselig granulat. Mot tofrøbladet ugras i korn med eller uten gjenlegg av gras.

Tribenuron-metyl og tifensulfuron-metyl - vannløselig granulat. Mot tofrøbladet ugras i korn med eller uten gjenlegg av gras. F-00042/31801 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Inneholder tribenuron-metyl - Kan gi en allergisk reaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter,

Detaljer

L NORW/12Q PPE Nettoinnhold: 1 KG

L NORW/12Q PPE Nettoinnhold: 1 KG L169937 NORW/12Q PPE 4018759 Cyprodinil + fludioksonil Granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur-

Detaljer

Nettoinnhold: 10 KG. Behandlingsfrist REG. NR Potet: 7 dager. Kepaløk og sjalottløk: 14 dager

Nettoinnhold: 10 KG. Behandlingsfrist REG. NR Potet: 7 dager. Kepaløk og sjalottløk: 14 dager L1014757 NORW/11T PPE 4058696 Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640,0

Detaljer

Pixxaro EC. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL

Pixxaro EC. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Bladherbicid mot ugras i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre. Formulering: Emulsjonskonsentrat Sammensetning: halauksifen-metyl

Detaljer

100 g. Harmony Plus 50 SX UGRASMIDDEL K-39777/ NORWAY. Produksjonsnr./Produksjonsår: CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

100 g. Harmony Plus 50 SX UGRASMIDDEL K-39777/ NORWAY. Produksjonsnr./Produksjonsår: CYAN MAGENTA JAUNE NOIR K-39777/31611 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder Tribenuron-metyl,

Detaljer

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR F-00021/31712 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 4 % av produktet består av ingredienser med ukjent inhalasjonstoksisitet. Inneholder tribenuron-metyl.

Detaljer

EXPRESS GOLD SX Ugrasmiddel

EXPRESS GOLD SX Ugrasmiddel F-00602/31811 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 4 % av produktet består av ingredienser med ukjent inhalasjonstoksisitet. Inneholder tribenuron-metyl.

Detaljer

Nettoinnhold: 100 g. Express SX

Nettoinnhold: 100 g. Express SX 021123 K-29060 (12 pages) 23/02/11 16:50 Page1 K-29060/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR F-00025/31712 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 4 % av produktet består av ingredienser med ukjent inhalasjonstoksisitet. Inneholder tribenuron-metyl.

Detaljer

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. STARANE * 180 DowAgroSciences Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1 K-39084/31503 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv I vann. Unngå

Detaljer

Coragen 20 SC. klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont. Formulering: suspensjonskonsentrat. Mot rognebærmøll i eple

Coragen 20 SC. klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont. Formulering: suspensjonskonsentrat. Mot rognebærmøll i eple 051047 K-23609-8 pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 1 K-23609/31005 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt

Detaljer

190mm. 152mm. Primus 250 WG UGRASMIDDEL

190mm. 152mm. Primus 250 WG UGRASMIDDEL 190mm Page 1 10mm 15mm Vannløselig granulat Mot tofrøbladet ugras i korn med og uten grasgjenlegg, grasfrøeng og gras til fôr i eng og beite. Sammensetning: Florasulam 250 g/kg Primus 250 WG 8mm 2mm No

Detaljer

1 L L161332 NORW/10P PPE 351284. Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på potteplanter

1 L L161332 NORW/10P PPE 351284. Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på potteplanter L161332 NORW/10P PPE 351284 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på potteplanter i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE

Detaljer

600 g PMR: NO G. Bayer CropScience DK NO G. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: NO Colour: CMYK

600 g PMR: NO G. Bayer CropScience DK NO G. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: NO Colour: CMYK Page 6 (Front Cover) 600 g Mot ugras i hvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg eller havre! Sammensetning: Mesosulfuron...30 g/kg Jodsulfuron...6 g/kg Mefenpyrdietyl...90 g/kg IRRITERENDE MILJØSKADELIG

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L L1005028 NORW/11S PPE 4046283 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l PLANTEVEKSTREGULATOR

Detaljer

Primus. 202mm. 98mm. Page 1

Primus. 202mm. 98mm. Page 1 Page 1 Mot tofrøbladet ugras i høstkorn, vårkorn med og uten grasgjenlegg, frøeng 1. og 2. engår samt eng og beite Formulering: Suspensjonskonsentrat Sammensetning: Florasulam 50 g/liter Fyllstoffer 980

Detaljer

Jodsulfuron Konsentrat løst i olje

Jodsulfuron Konsentrat løst i olje 500 ml Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Hussar OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning: Jodsulfuron... 100 g/ l Mefenpyrdietyl...

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE CDQ SX NO 100G BKL K-33977 20/01/15 09:24 Page1 K-33977/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Â ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst.

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g

CDQ SX UGRASMIDDEL Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g K-39914/31704 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 4 % av produktet består av ingredienser med ukjent inhalasjonstoksisitet. Inneholder tribenuron-metyl.

Detaljer

PRIMMA STAR. Uskadeliggjør tomemballasjen (se Ugrasmiddel om våren mot 2-frøbladet. avfallshåndtering) Batchnummer og produksjon- produksjonsdato.

PRIMMA STAR. Uskadeliggjør tomemballasjen (se Ugrasmiddel om våren mot 2-frøbladet. avfallshåndtering) Batchnummer og produksjon- produksjonsdato. PRIMMA STAR Ugrasmiddel Uskadeliggjør tomemballasjen (se Ugrasmiddel om våren mot 2-frøbladet ugras i vår- og høsthvete, Sammensetning: Tribenuron-metyl avfallshåndtering) bygg, havre, rug og rughvete,

Detaljer

Page 1. Det bør gå dager mellom sprøyting med Puma Extra og eventuelle andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra.

Page 1. Det bør gå dager mellom sprøyting med Puma Extra og eventuelle andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Front page 5 liter Mot floghavre, spillkorn av havre og hirser i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Sammensetning: Fenoksaprop-P-etyl... 69 g/l Aromatiske hydrokarboner... 350 g/l Mefenpyr dietyl...

Detaljer

Front Page. Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt

Front Page. Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt Front Page Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke Atlantis i strid med godkjent bruksområde, behandlingsfrist eller å overskride den tillatte

Detaljer

L NORW/10L. Mot bladlus, også bladlus som er resistent overfor fosformidler. Virker ikke mot agurkbladlus. 1 KG

L NORW/10L. Mot bladlus, også bladlus som er resistent overfor fosformidler. Virker ikke mot agurkbladlus. 1 KG L138580 NORW/10L Mot bladlus, også bladlus som er resistent overfor fosformidler. Virker ikke mot agurkbladlus. 1 KG Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta

Detaljer

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre!

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Back Page Front cover 1 liter Amidosulfuron og Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L162701 NORW/12P PPE 356714

Nettoinnhold: 1 L L162701 NORW/12P PPE 356714 L162701 NORW/12P PPE 356714 Penkonazol emulsjon Mot meldugg og skurv, bladflekksopper m.fl. i eple, pære, jordbær og kinakål på friland samt prydplanter i veksthus og på friland. Topas har en viss tilleggsvirkning

Detaljer

Starane 333 HL. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : A. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL

Starane 333 HL. EU513 Leaflet Label Front page cover. Issue : A. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE PAGE 1 UGRASMIDDEL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Mot ugras i vår- og høstkorn, med eller uten grasgjenlegg til fôr, samt fôrmais. Starane HL skader kløver og andre belgvekster. Formulering: Suspo-emulsjon (SE)

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L REG. NR

Nettoinnhold: 5 L REG. NR L1017573 NORW/1U PPE 4062638 Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjen-legg, samt grasfrøeng. Sammensetning: Trineksapaketyl

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Benytt vernehansker av nitril, øyevern, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler,

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L178016 NORW/01S PPE 4034534

Nettoinnhold: 5 L L178016 NORW/01S PPE 4034534 L178016 NORW/01S PPE 4034534 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Sammensetning: Mandipropamid 250 g/l Fyllstoffer

Detaljer

HARMONY PLUS 50 SX CYAN MAGENTA JAUNE NOIR F-00622/ NORWAY. Nettoinnhold : 100 g F-00622/ NORWAY - PAGE 1 (COVER) Ugrasmiddel

HARMONY PLUS 50 SX CYAN MAGENTA JAUNE NOIR F-00622/ NORWAY. Nettoinnhold : 100 g F-00622/ NORWAY - PAGE 1 (COVER) Ugrasmiddel F-00622/31811 - NORWAY - PAGE 1 (COVER) ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder tribenuron-metyl.

Detaljer

Front Page. Jodsulfuron Konsentrat løst i olje. 500 ml NO E. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.

Front Page. Jodsulfuron Konsentrat løst i olje. 500 ml NO E. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no. Front Page Sammensetning: Jodsulfuron... 100 g/ l Mefenpyrdietyl... 300 g/ l Fyllstoffer... 730 g/ l 500 ml Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Hussar OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete,

Detaljer

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/02T PPE

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/02T PPE L1007548 NORW/02T PPE 4048969 Cyprodinil + fludioksonil Granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur-

Detaljer

Page 1. BRUKSOMRÅDE Consento SC 450 er tillatt brukt mot potettørråte

Page 1. BRUKSOMRÅDE Consento SC 450 er tillatt brukt mot potettørråte Front page SC 450 Fenamidon og Propamokarb Mot tørråte i poteter. Sammensetning: Fenamidon...75... 75 g/l Propamokarb...375... 375 g/l Fyllstoffer...653...653 g/ ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Behandlingsfrist: REG. NR. 2014.44 Potet: 8 dager. Kløvereng: 6 dager. Ert, åkerbønne og oljevekster: 7 dager. Jordbær: 28 dager.

Behandlingsfrist: REG. NR. 2014.44 Potet: 8 dager. Kløvereng: 6 dager. Ert, åkerbønne og oljevekster: 7 dager. Jordbær: 28 dager. L1006611 NORW/01T PPE 4047971 Dikvat-dibromid løselig konsentrat Til nedvisning av grønnmasse i kløverfrøeng, ert og åkerbønne til modning, potet, oljevekster og nedsviing av utløpere i jordbær. Les alltid

Detaljer

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure L1014619 NORW/10T PPE 4058556 750ml SOPPMIDDEL Til beising mot soppsykdommer på frø av korsblomstra jordbruksvekster, FRONT bete, PAGE grønnsaker unntatt bønner, gras til grøntanlegg, beising av setteløk

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l LIQUID, N.O.S., (PENCONAZOLE) L1010844 NORW/06T PPE 4053556 Penkonazol - emulsjonskonsentrat Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat,

Detaljer

SX UGRASMIDDEL. Sammensetning: Metsulfuron-metyl.(CAS: 74223-64-6) 111 g/kg Tribenuron-metyl...(CAS: 101200-48-0) 222 g/kg Fyllstoffer 667 g/kg

SX UGRASMIDDEL. Sammensetning: Metsulfuron-metyl.(CAS: 74223-64-6) 111 g/kg Tribenuron-metyl...(CAS: 101200-48-0) 222 g/kg Fyllstoffer 667 g/kg CDQ SX NO 100G BKL k-33570 20/02/14 10:14 Page1 K-33570/31402 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Inneholder tribenuronmetyl,

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR F-00038/31801 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende

Detaljer

Page 1 BRUKSOMRÅDE VIRKEMÅTE VIRKEOMRÅDE RESISTENS

Page 1 BRUKSOMRÅDE VIRKEMÅTE VIRKEOMRÅDE RESISTENS Page 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Attribut SG 70 i strid med godkjent bruksområde, behandlingsfrist eller å overskride

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L REG. NR UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (DIFENOCONAZOLE AND MANDIPROPAMID)

Nettoinnhold: 5 L REG. NR UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (DIFENOCONAZOLE AND MANDIPROPAMID) L1028173 NORW/2V PPE 4076096 Mandipropamid + difenokonazol - suspensionskonsentrat Mot soppsykdommer i potet Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Mandipromid 250 g/l, Difenokonazol 250g/l,

Detaljer

1 KG. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162700 NORW/12P PPE 356734

1 KG. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162700 NORW/12P PPE 356734 L162700 NORW/12P PPE 356734 Cyprodinil + fludioxonil - Granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur-

Detaljer

MIXIN. Ugrasmiddel T7289A/01 ANEMXNNO5LT/01/A

MIXIN. Ugrasmiddel T7289A/01 ANEMXNNO5LT/01/A Sammensetning: Florasulam 2,5 g/l (0,25 vikt-%) Fluroksypyr-1-metylheptylester 144 g/l (14.2 vikt-%) Andre forhold/tema av betydning for klassifisering og merking solvent nafta (tung aromatisk) og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Detaljer

UN liter. Front Page

UN liter. Front Page Front Page 1 liter Jodsulfuron + mesosulfuron Konsentrat løst i olje Hussar Plus OD er tillatt brukt mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning:

Detaljer

Front Page UN Jodsulfuron Konsentrat løst i olje 500 ml. Reg. nr.: Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for

Front Page UN Jodsulfuron Konsentrat løst i olje 500 ml. Reg. nr.: Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for Front Page Sammensetning: Jodsulfuron... 100 g/ l Mefenpyrdietyl... 300 g/ l Fyllstoffer... 730 g/ l ADVARSEL Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes

Detaljer

04-09-2012. 200 g. Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus.

04-09-2012. 200 g. Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. 200 g WG 70 Imidakloprid Vannløselig granulat Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. 04-09-2012 HELSESKADELIG MILJØSKADELIG ADVARSEL Farlig ved

Detaljer

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS.

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS. Page 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse KLIMAETS PÅVIRKNING Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp,

Detaljer

Nettoinnhold: 50 L. REG. NR Avgiftsklasse 1

Nettoinnhold: 50 L. REG. NR Avgiftsklasse 1 L1014649 NORW/11T PPE 4058593 Fludioksonil - flytende konsentrat til beising Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg og havre som stinksot, hveteaksprikk

Detaljer

Ugrasmiddel GROUP B HERBICIDE. Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn på våren.

Ugrasmiddel GROUP B HERBICIDE. Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn på våren. F-00594/31811 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 OPEN HERE ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L L1030414 NORW/05V PPE 4081695 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer

Detaljer

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning:

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning: Focus Ultra Sykloksydim emulsjon Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning: Sykloksydim 100 g/i Tunge aromatiske hydrokarboner 450 g/i

Detaljer

SPECIMEN CLEAVE. Ugrasmiddel ANECLVNO5LT/01/A T5423A/01

SPECIMEN CLEAVE. Ugrasmiddel ANECLVNO5LT/01/A T5423A/01 Ugrasmiddel Sammensetning: Florasulam 2,5 g/l (0,25 vikt-%) Fluroksypyr-1-metylheptylester 144 g/l (14.2 vikt-%) Formulering: Suspo-emulsjon (SE) Registreringsnummer: 2017.3 Avgiftsklasse: 1 L Virkmåte:

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L NORW/11P PPE

Nettoinnhold: 1 L L NORW/11P PPE L161336 NORW/11P PPE 351285 Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel,

Detaljer

UN liter. Front Page

UN liter. Front Page Front Page 1 liter Jodsulfuron + mesosulfuron Konsentrat løst i olje Hussar Plus OD er tillatt brukt mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning:

Detaljer

MIXIN. Ugrasmiddel ANEMXNNO5LT/01/A

MIXIN. Ugrasmiddel ANEMXNNO5LT/01/A Sammensetning: Florasulam 2,5 g/l (0,25 vikt-%) Fluroksypyr-1-metylheptylester 144 g/l (14.2 vikt-%) Andre forhold/tema av betydning for klassifisering og merking solvent nafta (tung aromatisk) og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Detaljer

REG. NR Avgiftsklasse 4

REG. NR Avgiftsklasse 4 L1050882 NORW/2X PPE 4105423 Solatanol + protiokonazol Mot soppsykdommer på høst- og vårformer av hvete, bygg, rug og rughvete. Les alltid nøye etiketten før bruk. Sammensetning: Bensovindiflupyr 75 g/l,

Detaljer

Express SX UGRASMIDDEL

Express SX UGRASMIDDEL K-39785/31611 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann

Detaljer

F-00027/ NORWAY

F-00027/ NORWAY F-00027/31712 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann

Detaljer

CLEAVE. Ugrasmiddel ANECLVNO5LT/03/A T5423A/03

CLEAVE. Ugrasmiddel ANECLVNO5LT/03/A T5423A/03 CLEAVE Ugrasmiddel Sammensetning: Florasulam 2,5 g/l (0,25 vikt-%) Fluroksypyr-1-metylheptylester 144 g/l (14.2 vikt-%) Andre forhold/tema av betydning for klassifisering og merking solvent nafta (tung

Detaljer

Base page. Jodsulfuron og Diflufenikan. Konsentrat løst i olje

Base page. Jodsulfuron og Diflufenikan. Konsentrat løst i olje Base page 5 liter Hussar Tandem OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning: Jodsulfuron... 10 g/ l Diflufenikan... 150 g/ l FARE Irriterer

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L174805 NORW/09R PPE 4029836

Nettoinnhold: 5 L L174805 NORW/09R PPE 4029836 L174805 NORW/09R PPE 4029836 Fludioksonil - flytende konsentrat til beising Flytende soppmiddel til beising av settepotet mot svartskurv, sølvskurv, svartprikk og flatskurv. Sammensetning: Fludioksonil

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIKTIGHETSREGLER Benytt vernehansker av nitril, øyevern, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Agil 100 EC UN L. Ugrasmiddel. Ugrasmiddel NORWAY RISIKO, FORSIKTIGHETSREGLER OG FØRSTEHJELP

Agil 100 EC UN L. Ugrasmiddel. Ugrasmiddel NORWAY RISIKO, FORSIKTIGHETSREGLER OG FØRSTEHJELP Agil 100 EC Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp. Sammensetning: Propakvizafop 100 g/l Sprede- og emulgeringsmidler 500 g/l Fyllstoffer

Detaljer

Ugrasmiddel GROUP B HERBICIDE. Sammensetning: Tribenuron-metyl (CAS no ) g/kg Fyllstoffer g/kg. Nettoinnhold: 150 g

Ugrasmiddel GROUP B HERBICIDE. Sammensetning: Tribenuron-metyl (CAS no ) g/kg Fyllstoffer g/kg. Nettoinnhold: 150 g F-00620/31812 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder tribenuron-metyl. Kan gi en allergisk reaksjon. Unngå innånding av aerosoler. VED HUDKONTAKT:

Detaljer

TRIMAXX TRIMAXX. Vekstregulator. Vekstregulator NORWAY

TRIMAXX TRIMAXX. Vekstregulator. Vekstregulator NORWAY TRIMAXX TRIMAXX Vekstreguleringsmiddel mot legde i høst- og vårhvete, bygg, havre, rug og rughvete med og uten gjenlegg og i timoteifrøeng. Virksomst stoff: trineksapaketyl 175 g/l (17,3 vikt-%) Formulering:

Detaljer

Ariane S PAGE 1 P

Ariane S PAGE 1 P PAGE 1 Fluroksypyr + klopyralid + MCPA emulsjon Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg og raigras med eller uten korn som dekkvekst og i grasfrøeng, samt gras i grøntanlegg Sammensetning: Fluroksypyr

Detaljer

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Ugras i korn våren 2015 Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Mot en allsidig ugrasflora i vårhvete gir Hussar Tandem OD det lille ekstra mot resistent tofrøbladet ugras og grasugras tidlig

Detaljer

Harmony 50SX. Ugrasmiddel

Harmony 50SX. Ugrasmiddel SX Harmony 50SX Ugrasmiddel Nettoinnhold: 5 x 22.5 g Tifensulfuron-metyl - Vannløselig minigranulat i vannløselige poser. Mot høymole og enkelte andre bredblada ugras i eng og beite med og uten kløver

Detaljer

SPECIMEN BUMPER 25 EC. Soppmiddel

SPECIMEN BUMPER 25 EC. Soppmiddel Virksomt stoff: Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Formulering: Emulsjonskonsentrat (EC) Registreringsnummer: 2015.1 Avgifstklasse:3 Virkmåte:FRAC 3 Innehaver av godkjenning: Tilvirker: ADAMA Registrations

Detaljer