Sammendrag fra arbeidssamlingen. FOKUS Kontaktkonferanse 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag fra arbeidssamlingen. FOKUS Kontaktkonferanse 2010"

Transkript

1 Sammendrag fra arbeidssamlingen FOKUS Kontaktkonferanse 2010 Oslo, 2. februar 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Arbeidsform Innspill Kvinner og miljø Kvinner og økonomi Tilleggsforslag

3 1 Bakgrunn Dette dokumentet er en oppsummering av den arbeidssamlingen som ble avholdt 2. februar 2010 som en del av FOKUS Kontaktforum Dokumentet beskriver kort arbeidsprosessen og de konkrete resultatene fra samlingen. Formålet med arbeidssamlingen var å gi det norske sivile samfunn muligheten til å utarbeide konkrete innspill til hva den norske delegasjonen bør prioritere under FNs Kvinnekommisjon i New York i april i år, med hovedfokus på to av temaområdene fra FNs Kvinnekonferanse i Beijing i 1995: Kvinner og miljø Kvinner og økonomi 2 Arbeidsform For å sikre en resultatorientert prosess engasjerte FOKUS fasilitatorer fra Minds On for å tilrettelegge og gjennomføre arbeidssamlingen. Arbeidsprosessen som ble benyttet under samlingen bygger på aktiv samhandling mellom deltakere med ulike interessefelt og kompetanse for å sikre konsensus rundt konkrete resultat. Deltakerne bringes sammen og inkluderes i en intensiv prosess der informasjon, kunnskap og rammebetingelser deles og utforskes. Aktivitetene er utarbeidet og tilrettelagt for å stimulere til helhetlig tankegang og samarbeid for å skape en felles anbefaling innenfor de to aktuelle temaområdene fra Beijing. For å sikre en størst mulig grad av globalt fokus på oppgaven, identifiserte deltakerne i fellesskap ti kvinneprofiler med ulik alder, sosial status, utdanningsnivå og nasjonalitet. Disse ti kvinneprofilene utgjorde til sammen behovene til verdens kvinner i forhold til miljø og økonomi. Deltakerne ble deretter bedt om å velge hvilket av de to temaområdene fra Beijing de ønsket å arbeide videre med. De to gruppene fortsatte deretter arbeidet innenfor respektive temaområde. Innenfor hvert temaområde ble det definert tre fokusområder som deltakerne utarbeidet konkrete anbefalinger innenfor. Etter hvert som de konkrete innpillene innenfor hvert av fokusområdene ble definert og utdypet, konsulterte deltakerne de 10 definerte kvinneprofilene for å sikre at de innspillene som ble utarbeidet var av global betydning og slik ville dekke behovene til verdens kvinner. Innspillene ble dokumentert og delt med samtlige deltakere. Det ble deretter foretatt en øvelse for å sikre at innspill og kommentarer som ville tydeliggjøre og forsterke budskapet ble dokumentert. Det var konsensus blant deltakerne rundt de endelige innspillene med tilhørende kommentarer. Det var videre konsensus om at FOKUS-sekreteriatet hadde deltakernes fulle tillit til å oppdatere de opprinnelige innspillene innenfor hvert fokusområde i hht. de kommentarene og utdypningene som fremkom. 3

4 3 Innspill Innefor hvert av de to temaområdene fra Beijing ble det identifisert tre fokusområder som det sivile samfunn anbefaler at den norske delegasjonen bør prioritere under FNs Kvinnekommisjon i New York. Fokusområdene er som følger: Kvinner og miljø - Levemåte i nord forbruk og produksjon - Innspill til FNs klimaforhandlinger og kjønnsperspektiv på klimafinansieringstiltak - Retten til (sikker) mat, land og frø Kvinner og økonomi - Arbeidsmarked - Utdanning - Eiendom 3.1 Kvinner og miljø Fokusområde: Levemåte i nord forbruk og produksjon Norge må forplikte seg til å redusere sine utslipp med 40% innen 2020, i forhold til referanseåret 1990 denne reduksjonen skal skje innenlands. Reduseringen av klimautslipp må til dels gjøres ved endret livsstil og redusert forbruk. Vi trenger mer forskning på forbruksmønstre i forhold til kjønn og levestandard, for å kunne sette i gang målrettede tiltak for energisparing og forbruksendring. Norge må ta grep for at Norge og verden beveger seg vekk fra industriproduksjon av mat, spesielt kjøtt. Sammenhengen mellom forbruk i nord og uakseptable arbeids- og produksjonsforhold i Sør må synliggjøres. Det trengs forskning og analyser av hva slags effekt markedsbaserte løsninger som kvotehandel har på lokalbefolkninger, spesifikt kvinner og andre marginaliserte grupper. Kvotehandel løser ikke klimakrisen vi krever økt storstilt satsning på fornybar energi og en ny grønn økonomi. Reduser norske utslipp Bevissthet rundt sammenhengene - nasjonalt/internasjonalt Styring av forbrukersamfunnet Styring av utvikling av miljøvennlig teknologi Sørg for støtte direkte til grasrotkvinneorganisasjoner. Sannsynliggjøre sammenhengen mellom forbruk i nord og uakseptable arbeids- og produksjonsforhold i sør. (Relater til arbeidsmarked under økonomi). Forbruk i nord reduseres ikke så lenge vi kan kjøpe billige varer i sør uten at forhold ved produksjon og levemåte synliggjøres. 4

5 3.1.2 Fokusområde: Innspill til FNs klimaforhandlinger og kjønnsperspektiv på klimafinansieringstiltak CSW har mandat til å vurdere integreringen av kjønnsperspektiver i andre FN-prosesser. CSW bør derfor komme med innspill til FNs klimaforhandlinger, der kjønnsperspektivet har vært fraværende så langt. I tekstene som nå er under forhandling nevnes kjønnsperspektivet i forhold til tilpasning, men er fremdeles fullstendig utelukket fra diskusjoner om teknologi og finansiering. Det er også i stort sett fraværende fra diskusjoner om utslippsreduksjon. ALL finansiering av klimatiltak MÅ ha et kjønnsperspektiv: Likestilling må bygges inn i finansieringsmekanismene både i forhold til tilpasningstiltak og utslippsreduksjon. Eksisterende og nye finansieringsmekanismer må åpnes eksplisitt for kvinner. Det bør øremerkes penger for kvinner i forhold til teknologioverføring og kapasitetsbygging Kvinner må nevnes eksplisitt som medlemmer av sosiale grupper. Det må sikres tilgang til finansiering for andre enn myndigheter, og det må være et krav at sivilt samfunn involveres og konsulteres i disse prosessene, spesielt kvinner og marginaliserte grupper. Sikre at kjønnsperspektivet er integrert i alle klimafinansieringstiltak (tilpasning og utslippsreduksjon). Sikre at finansiering er tilleggsmidler og ikke gis over bistandsbudsjetter. Sikre at pengene ikke distribueres over IFI ene Sikre at sivilt samfunn spesielt kvinner og marginaliserte grupper er integrerte i finansieringsprosessen. Sikre at kjønnsperspektivet kommer inn i shared vision til ny protokolltekst Fokusområde: Retten til (sikker) mat, land og frø Kvinner på landsbygda i utviklingsland er nøkkelen til å sikre fremtidige generasjoners arv i forvaltningen av frø og naturressurser som bidrar til bærekraftig forvaltning av jorda. Det må synliggjøres og anerkjennes! Støtte opp om organisering av kvinner fra landsby ->bondeorganisasjons -> nasjonale fora. Synliggjøre kvinners kunnskap og videre-utvikle den, f.eks. støtte opp om frøbanker lokalt. Støtte opp om lokal foredling (frø) og ekspandere og bidra til nettverk. Juridisk rådgivning i fht. eiendom, samt bruke gode eksempler fra andre land/organisasjoner. Tilgang til mikrokreditt, foredling (lokalt) og marked. Viktig at INGO er, NGO er og myndigheter drar erfaring lokalt til politisk. 5

6 Stopp oppkjøp av land i den 3. verden for å sikre ressurser til f.eks. India, Kina og Japan. Stopp oljeselskapenes og store multinasjonale selskapers privatisering og ødeleggelse av land, elver og andre naturressurser. 3.2 Kvinner og økonomi Fokusområde: Arbeidsmarked Det er viktig å se arbeidsmarkedet i lys av finanskrisen, og gjøre kjønnsanalyser av alle tiltak som blir iverksatt for å motvirke denne. Utkomme av Beijing+15 må ha dette i mente og skissere tiltak for å få dette med i all politikkutforming, på alle nivåer. Tilrettelagt tilgang til og opplæring i teknologi. Tilby yrkesopplæring. Satse på kvinnekollektiver/-grupper, som inkluderer både opplæring, produksjon og bevisstgjøring. Sørge for rettighetsopplæring. Støtte fagorganisering. Gender budgeting på alle nivåer. Tilgang til markeder, både lokalt, nasjonalt og globalt. Økonomisk støtte til investering og etablering av arbeidsplasser. Formalisere uformell sektor Stopp handel med arbeidskraft! Fokusområde: Utdanning Utdanning er en menneskerett for alle, og ligger i bunnen for all utvikling. Derfor bør de lovfestes en internasjonal rett og plikt til en gratis grunnutdanning for alle. Den hjelper kvinnene inn på arbeidsmarkedet og leder til et mer likestilt samfunn. Lovfestet rett og plikt til gratis grunnutdanning og yrkesopplæring, med relevant pensum. Dette omfatter også gratis skoleuniformer og gratis bøker. Statlig oppfølging av lovene, med sanksjoner mot foreldre som f eks holder døtre hjemme fra skolen. Adekvat utdanning av lærere og insentiver fr å få kvalifiserte lærere til rurale/marginale områder. Mer vekt på ykesudanning som gjør folk i stand til å lære et fag og sånn sett komme inn i det formelle arbeidsmarkedet. Få kvinners rettigheter inn i utdanningen på all nivåer Fokusområde: Eiendom Å sikre kvinner eiendom fremmer deres selvstendighet og danner basis for oppfyllelse av andre rettigheter. Derfor må landene forpliktes til å sikre at kvinner har samme 6

7 muligheter som menn. Hvert enkelt land må vedta lovverk rundt eiendoms-, arve- og ekteskapsrettigheter som likestiller kjønnene og sørge for at vedtatte lover implementeres og følges opp. Landene må rapportere til CEDAW-komiteen på implementering av tiltak for å sikre kvinners rett til eiendom. Landene forpliktes til å rapportere på implementering av kvinners eiendomsrett til CEDAW-komiteen. Nasjonale lovverk: Eiendoms-/arve-/ekteskapsrettigheter likestilles ift kjønn og sikrer at kvinner ikke kommer dårlig ut av en formalisering av eiendomsretten. Rettssystem/implementering: Utdanning av dommere, jurister, politi, folkevalgte, religiøse ledere sikrer kvinners rettigheter. Det må understrekes at rettssystemet står over religiøs og kulturell praksis. Gi kvinner rettighetsinformasjon og juridisk assistanse og legge til rette for kvinneorganisering Oppfordre til at statene innfører ombudsordning for kvinners økonomiske deltakelse. Skape incentiver for eiendom eid av kvinner, for eksempel gunstigere skattevilkår for eiendom registrert i kvinners navn Sikre kvinner tilgang til mikrokreditt 3.3 Tilleggsforslag I tillegg til disse punktene ble følgende forslag fremmet: I FN-systemet og det internasjonale systemet er det veldig viktig at man har redskap som man kan vise til hele tiden. Forslaget er derfor at ministeren burde inkludere et budskap om å lage en resolusjon som kobler sammen miljø og likestilling. Det finnes biter i FN-systemet, men det er veldig viktig at vi har en tekst som vi kan vise til hver gang det er noe som blir vedtatt. Vi trenger noe som kobler sammen likestilling og miljø fordi det er en måte å synliggjøre kvinners innsats på dette området. Det er derfor et forslag at man i ministerens budskap skulle få Norge til å ta et initiativ for å igangsette prosessen med å få en FN-resolusjon. I et sånt skriv må det også fokuseres på den ressursen kvinner er, at de ikke bare er offer, men at de har utrolig mye å bidra med. 7

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

27. FEBRUAR 9 MARS 2012

27. FEBRUAR 9 MARS 2012 FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 27. FEBRUAR 9 MARS 2012 Innhold OPPSUMMERING/EVALUERING... 2 OUTCOMES... 6 Resolusjoner vedtatt under CSW... 6 Agreed conclusions/ sluttdokument... 9 Moderator

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato September 2011 FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Åpen høring i Stortingets næringskomité

Åpen høring i Stortingets næringskomité Åpen høring i Stortingets næringskomité Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords (Meld. St. 9 (2011-2012)). Representanter fra Spire, Utviklingsfondets ungdom Mari Gjengedal Siv Maren Sandnæs Leder

Detaljer