Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT"

Transkript

1 Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli, Sveinung Aune, Tone Bringedal, Mette Vestli, Thomas Neby Baardseng Kopi: Steinar Lund, Inger Elisabeth Kvaase, Arild Pedersen, Morten Finborud, Ellen Strålberg, Bård Helge Hofstad, KITH v/ Jacob Hygen, NST v/ Steinar Pedersen, KOKOM v/ Egil Bovim, EPJ-senteret v/ Anders Grimsmo Fra: Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontor Nasjonal IKT Sted: Flyporten Conference Centre East, Gardermoen Tid: kl :00 Deltagere Til stede: Forfall: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Sveinung Aune, Tone Bringedal, Inger Elisabeth Kvaase, Mette Vestli, Thomas Neby Baardseng (frem til ca ) Bjarte Aksnes deltok i under sak 7. Kristin Lossius, Tor Ingebrigtsen, Vegard Høgli Agenda Nr Sak Ansvarlig Agenda Agenda gjennomgått i henhold til rekkefølge, med unntak av en eventueltsak som ble tatt etter sak Godkjenning av innkalling Godkjent 2 Referat fra møte Referat godkjent med merknader fra SHdir under sak 5, HER-mottaksprosjekt. 3 Overordnet status gjennomgikk status. Det ble reist spørsmål vedrørende finansiering av tiltaket Måling av status og nytterverdi av meldingsutveksling, tiltak 5.5. Finansiering av prosjektets avslutning i fase 1 må på å plass. Styringsgruppen ber sekretariatet og programkontoret se på avslutningen av prosjektets første fase og finansieringen av dette. Det ble rettet en generell kommentar vedrørende hvordan man håndterer henvendelser om ressurser fra RHFene til ulike nasjonale prosesser. Det ble ytret ønske om denne prosessen ble tydeligere strukturer. tar innspillet til etterretning og vil i Sekretariatet/ / Helse Øst Møtereferat Styringsgruppen V Endelig.Doc

2 Side 2 av 6 samarbeid med Helse Øst komme med et forslag til løsning Styringsgruppen registrerer utfordringen relatert til lang implementeringstid hos enkelte leverandører. Dette forsinker flere av tiltakene i Nasjonal IKTs tiltaksplan. Styringsgruppen vil vurdere om man skal komme tilbake til dette når RHFene har kommet et stykke videre. Statusen ble tatt til orientering. 4 Gjennomføringsplan 2006 Tone Bringedal, SHdir, orienterte om hovedtrekkene og hovedprioriteringene i Gjennomføringsplan Planen og prioriteringene ble diskutert. SHdir retter opp identifiserte feil. Styringsgruppen signaliserte at ressurssituasjonen i RHFene krever en sterk fokusering på tiltak som understøtter de prioriterte målene. Videre må Nasjonal IKTs tiltaksplan og Gjennomføringsplan 2006 harmoniseres. SHdir Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT tar Gjennomføringsplan 2006 til orientering 5 Foreløpig budsjett 2006 Nasjonal IKT Innledningsvis gjennomgikk status i strategiarbeidet. Forholdet rundt deltakelse i prosessen ble diskutert. gjennomgikk foreløpig budsjett. Budsjettet ble diskutert og det ble påpekt at pålagte oppgaver og allerede eksisterende prosjekter beslaglegger store deler av budsjettet. Flere av tiltakene vil materialisere seg og kreve betydelige ressurser i tiden som kommer. Til neste møte ønskes en oppstilling av budsjettet som splitter dette på midler til pågående prosjekter og vedtatte allokeringer, og en reserve til disposisjon for andre tiltak. /sekretariatet Finansiering av HER-mottaksprosjekt i henhold til fremlagt budsjett ble diskutert. Det var ingen innvendinger til denne budsjettposten, og det ansees derfor som godkjent Det bes om at det utarbeides en kortfattet beretning om hva som er gjort i /sekretariatet Vedtak: Styringsgruppen for Nasjonal IKT gir sin tilslutning til den gitte allokering av midler basert på faktiske søknader og pågående aktiviteter (ref sak 8, 9 og 10) Styringsgruppen for Nasjonal IKT gir sin tilslutning til videre arbeid med endelig allokering av budsjettmidler som del av arbeidet med tiltaksplanen. Endelig budsjett fremlegges for godkjenning i møte i mars 2006.

3 Side 3 av 6 6 Status elektronisk samhandling med kommunene - tiltak 19 Anders Grimsmo la frem kortversjon av rapporten og orienterte om forslag til videre fremdrift. Styringsgruppen ga positive tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort. Man ønsker at arbeidet videreføres i regi av Nasjonal IKT. Styringsgruppen anbefaler at man satser på fyrtårnsprosjekter som har god fremdrift. Det utformes et brev til Vidar Omar Steine, HOD, der man ber om å få presentert rapporten og inviterer til videre dialog vedrørende dette. Styringsgruppen vedtok følgende: Helse- og omsorgsdepartementet inviteres med som samarbeidsparter i utvikling av forskningsprosjekt for å bedre kunnskapen om den omsorgsmessige samhandlingen. Anders Grimsmo gis ansvar i regi av Nasjonal IKTfor å utarbeide forskningsprotokoll og foreslå rammer for et samarbeidsprosjekt. Nasjonal IKT oversender et brev til HOD med invitasjon til samarbeid. Prosjektet må forholde seg til de ulike Fyrtårnsprosjektene hvor blant annet Sandefjord prosjektet vil være en viktig premissleverandør og samarbeidspartner i utviklingsprosjektet. Helse Sør bes komme tilbake med konkretisering av prosjektet med milepæler. Anders Grimsmo, i samarbeid med, gis ansvar i regi av Nasjonal IKT å følge dette opp. Videre arbeid med av oppfølgingstiltak 3, jfr. over, settes på vent til utredning i oppfølgingstiltak 1 er gjennomført. Prosjektet forutsetter utvikling av kjernejournalløsning for deling av informasjon. Før prosjektet gjennomføres vil det også være nyttig å innhente erfaringer fra utviklingen av elektronisk medisin kort i Trondheim og tilhørende OFU-samarbeid. Kortversjonen av publikasjonen utarbeidet av NSEP godkjennes av Nasjonal IKT og godkjennes for videre distribusjon og presentasjon utenfor Nasjonal IKT. Det trykkes en offisiell versjon og plan for distribusjon utarbeides. Anders Grimsmo / Herlof Nilssen Anders Grimsmo Anders Grimsmo i samarbeid med 7 PKI forprosjekt tiltak 8 Bjarte Aksnes presenterte status fra forprosjektet og forslag til videre fremdrift. Styringsgruppen diskuterte innspillene. Det ble poengtert at arbeidet må ha sin forankring i konkrete behov og at implementeringen må være i tråd med behovene. Prosjektet må også ta hensyn til arbeidet som pågår i sikkerhetspolicy prosjektet (tiltak 7.2). SHdir påpekte de pågående prosessene og behovet for å komme i inngrep med disse og påvirke disse. Styringsgruppen ber om at man til neste møte kommer tilbake med et justert prosjektdirektiv der man med utgangspunkt i behovene presiserer Hva må leveres i forhold til styringsdokumenter Hva betyr dette i forhold til eksisterende arbeider Hva er absolutte behov på kort og lang sikt Bjarte Aksnes 8 Utvikling og implementering av RESH Sveinung Aune redegjorde for bakgrunnen. Det ble gitt positive tilbakemeldinger i forhold til et mulig mottaksprosjekt etter modell HERmottaksprosjekt, men saken trenger å belyses grundigere. Styringsgruppen ba Sveinung Aune

4 Side 4 av 6 om at man på neste møte får en bred presentasjon av RESH der man blant annet gjennomgår hva som er gjort, dagens status og grensegang mot andre prosjekter. Sveinung Aune viste til behandlingen av denne saken i møte 17. november Han presiserte at fase 1 er en del av det totale prosjektet. Helse Midt- Norge forutsetter derfor at de kostnader som foretaket her har forskuttert deles mellom foretakene. Det var enighet om at spørsmålet vedrørende finansiering av fase 1 legges fram til avgjørelse i AD-møtet på et prinsipielt grunnlag. Sveinung Aune 9 Test og godkjenningsordning tiltak 5.3 Styringsgruppen vedtok enstemmig følgende: Nasjonal IKT bidrar med 50% av finansieringen for videreføring av Test- og godkjenningsordningen i Det forutsettes at Sosial- og helsedirektoratet bidrar med resterende finansiering. Det forutsettes at KITH i løpet av 2006 har utarbeidet et forslag til en mer permanent finansiering for ordningen basert hel eller delvis egenfinansiering fra de som benytter ordningen. 10 Søknad Elin Fase III Søknaden ble diskutert. Utdrag av søknad var ikke vedlagt saksunderlaget, men ettersendes med referatet. Det ble trukket frem at labsvar, epikrise og henvisning bør prioriteres i arbeidet. Styringsgruppen vedtok enstemmig følgende: Nasjonal IKT støtter ELIN fase III med Nasjonal IKT forutsetter at øvrige parter bidrar med omsøkte midler slik at prosjektet blir fullfinansiert. Dersom så ikke blir tilfelle, vil også Nasjonal IKT ha anledning til å revurdere omfanget av støtten til prosjektet. Nasjonal IKT ber om at ELIN-prosjektet i fase III utarbeider en særskilt prosjektplan (delprosjekt) for aktiviteter overfor de regionale helseforetakene/helseforetakene. Nasjonal IKT ber om at ELIN-prosjektet etablerer kontakt med RHFene/de regionale IKT-enhetene for derigjennom å bidra til regional samordning og videreutvikling av den elektroniske meldingsformidlingen. Nasjonal IKT ber om at ELIN-prosjektet i 2006 særlig bidrar til arbeid med labsvar, epikriser og henvisninger der dette er naturlig. Nasjonal IKT ber om at gjennomføring av dette delprosjektet rapporteres til ihht. gjeldende retningslinjer. 11 Bemanning av programkontoret orienterte om status og forslag til videre fremdrift. Det er behov for at styringsgruppens medlemmer benytter sitt nettverk for å få flere interessenter til stillingene. Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT beslutter oppretting av ansettelseskomité der Eva Møller og Anders Grimsmo inngår Styringsgruppen Nasjonal IKT støtter foreslått videre prosess

5 Side 5 av 6 12 Talegjenkjenning Steinar Martinsen, Helse Øst, redegjorde for notatet vedrørende innføring av løsninger for Talegjenkjenning i tilknytning til EPJ fra Helse Øst. Saken ble diskutert. Risiko og kompleksitet ble trukket frem som usikkerhetsfaktorer i slike prosjekter. Hensiktsmessigheten og gode erfaringer med talegjenkjenning innenfor ulike områder, særlig radiologien, ble diskutert. Styringsgruppen vedtok følgende: Styringsgruppen ser positivt på henvendelsen fra Hele Øst og ønsker å se nærmere på behovet for å gjøre dette i nasjonal regi Styringsgruppen ber om et utkast til prosjektbeskrivelse. Denne bør inkluderer en prioritering av områder der talegjenkjenning bør utvikles, en beskrivelse av prosjektets bredde og omfang, og beskrive hvordan man ser for seg det videre arbeidet Dersom det gjøres anskaffelser innen dette området før Nasjonal IKTs eventuelle prosjekt settes i gang, ber Nasjonal IKT om at disse avtalene åpnes opp for nasjonale avrop. Helse Øst 13 Rehabilitering Steinar Martinsen, Helse Øst, redegjorde for bakgrunnen for notatet vedrørende elektronisk samhandling habilitering/ rehabilitering fra Helse Øst. Behovet ble diskutert, og behovet for å se på hva som må gjøres lokalt versus nasjonalt ble trukket frem. Sakens aktualitet ble beskrevet. Styringsgruppen vedtok følgende. Styringsgruppen ser positivt på henvendelsen fra Hele Øst og ønsker å se nærmere på behovet for å gjøre dette i nasjonal regi. Styringsgruppen ber om et utkast til en prosjektbeskrivelse, gjerne som et forprosjekt. Prosjektets omfang og hvordan man ser for seg det videre arbeidet er innholdselementer som bør inngå i beskrivelsen. Helse Øst 14 Standardisering ved elektronisk innrapportering og meldingsutveksling Utkast til brev fra Nasjonal IKT til HOD vedrørende standardisering ved elektronisk innrapportering og meldingsutveksling ble presentert av Bjørn Nilsen, Helse Nord. Noen kommentarer til dokumentet ble spilt inn. Styringsgruppen ber om at innarbeidet endringene og sørger for kvalitetssikring av brevet før det oversendes Herlof Nilsen for signatur og videre distribusjon. 15 Eventuelt Baardsengs siste møte i Nasjonal IKT Thomas Neby Baardseng bytter jobb, og det var derfor hans siste møte i Nasjonal IKT. Baardseng har vært med i arbeidet siden oppstarten. Styringsgruppen takker for deltakelsen og innsatsen i arbeidet og ønsker lykke til videre med nye utfordringer Tone Bringedal orienterte om Samspillkonferansen 2006 i Bergen den 20 og 21

6 Side 6 av 6 april. Se for mer informasjon Samarbeid med legeforeningen Tone Bringedal orienterte om samarbeidet vedrørende stimuleringstiltak og tilknytning til Norsk Helsenett med mer. Det er planlagt et møte vedrørende dette med legeforeningen, der Nasjonal IKT også bør delta. Styringsgruppen vedtok at Steinar Martinsen representerer Nasjonal IKT i dette møtet. Kommunikasjon av Nasjonal IKTs arbeid Det er ønskelig at Nasjonal IKTs arbeid kommuniseres utad i en form og i en språkdrakt som er forståelig for personer uten dyp innsikt i arbeidet som pågår. Det ligger en stor oppgave i å får synliggjort mer av det Nasjonal IKT gjør både overfor ledere og andre i sektoren. Et sammendrag som skaper overblikk og har med viktige kontaktpersoner vil være nyttig å ha. Styringsgruppen ber derfor komme med innspill på hvordan en slik kommunikasjon kan foregå. I forbindelse med teritalrapporteringen til RHFene bes utarbeide en rapport som oppsummerer hva vil holder på med. Styringsgruppen ber utarbeide en sammenstilling som beskriver hva Nasjonal IKT har arbeidet med siden oppstarten. Det utarbeides et forslag til Nasjonal IKT logo til neste møte

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer