Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén"

Transkript

1 Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén

2 Vi dilter ikke etter EU, men samarbeidet betyr stadig mer for norsk forskning Disposisjon Hva er norske prioriteringer? Hva er EU s prioriteringer? Hvordan sammenfaller disse? Hvor omfattende er forskningssamarbeidet i EU? Et tydeligere samspill mellom det nasjonale nivået og EU Hva er gevinstene ved internasjonalt samarbeid

3 Hva er våre strategiske spørsmål? Satser vi nok og får vi høy nok kvalitet Forskningsinnsatsen må øke og forskningskvaliteten må bli bedre Satser vi riktig Det må satses riktig for samfunn og næringsliv Bruker vi ressursene effektivt? Forsknings-systemets struktur, samvirke og internasjonale deltakelse må videreutvikles Utnytter vi resultatene Forskningens resultater må komme til anvendelse og nytte for næringsliv, forvaltning og samfunn

4 Regjeringen og Stortinget setter hovedprioriteringene for norsk forskning INTERNASJONALISERING GRUNNFORSKNING (med vekt på realfag og kvalitet) FORSKNINGSBASERT NYSKAPING OG INNOVASJON

5 De nasjonale satsingsområdene følges opp av Forskningsrådet Tematiske prioriteringer Energi og miljø PETROMAKS Teknologiske prioriteringer IKT Nye materialer nanoteknologi Bioteknologi RENERGI Hav NORKLIMA VERDIKT NANOMAT HAVBRUK Mat Havet og kysten CLIMIT Matprogrammet Helseprogrammer FUGE Helse Velferd og samfunnsutfordringer Fornyelse av offentlig sektor

6 Nytt målbilde i siste forskningsmelding målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse Næringsrelevant forskning på strategiske områder Bedre helse og helsetjenester Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet Et velfungerende forskningssystem Høy kvalitet i forskningen Internasjonalisering av forskningen Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser

7 Prioriteringene i EU s rammeprogram Totalt EU-budsjett: 50 milliarder euro Capasities: Infrastruktur etc People: Rekruttering Ideas: EUs fremragende forskning Cooperation: Tematiske programmer

8 EUs tematiske programmer 36 milliarder euro Cooperation: Sikkerhet Romvirksomhet Samfunns og humaniora Transport Miljø, klima Energi Helse Mat fiskeri og bioteknologi IKT Nanovitenskap etc.

9 Det er stort sammenfall mellom prioriteringene? Betydelig sammenfall - mange av de norske prioriteringene finner gjenklang i EUprioriteringene En fellesnevner for hva Europa ønsker Landene (inkl Norge) er med i prosessen virker som en strategisk samarbeidsarena Norge har også egne prioriteringer Disse uttrykkes gjennom særskilte satsinger, f.eks. petroleumsforskning, eller gjennom bilateralt samarbeid. Vi kan styrke grensesnittet mellom EUs prioriteringer og norske Vi kan få til en bedre integrasjon av Forskningsrådets programmidler der hvor det er relevant.

10 Hvordan treffer 7. rammeprogram? Norges tilslag i de tematiske programmene: Ca 230 mill. Euro= 1,9 mrd kroner Sikkerhet Romvirksomhet Samfunns og humaniora Transport Miljø, klima Helse Sikkerhet Romvirksomhet Samfunns og humaniora Mat fiskeri og bioteknologi Transport Miljø, klima IKT Energi Helse Mat fiskeri og bioteknologi IKT Energi Nanovitenskap etc. Nanovitenskap etc.

11 Vi konkurrerer godt i EU's rammeprogram på energi- og miljøfeltet (suksess-rate) Energi: Nr 3 Miljø: Nr 4 Helse: Nr 9 Romfart: Nr 10 Transport:Nr 10 Hum-sam:Nr 10

12 Hvor stort volum har EU-forskningen? Norge: 23 mrd EU-forskning EUs 7. rammeprogram: ca 25 % av strategisk styrte midler i Europa En viktig konkurransearena Forskningsrådets midler Midler direkte til forskningsinstitusjonene

13 EUs 7. rammeprogram Norsk deltakelse per sektor Andre UoH-sektoren Bedrifter Instituttsektoren Kilde; Ecorda (EU-Kommisjonen)

14 Evaluering av norsk deltakelse i 6. rammeprogram Deltakelsen klart vellykket 5000 norske forskere deltar 18% er phd-studenter Gir godt utbytte for norsk forskning Bidrar vesentlig til internasjonalisering Forskerne bedømmer prosjektene som vellykket Særlig mht utvikling av nettverk 38% av bedriftene venter økonomisk gevinst EU-prosjektene inn i nye områder som er viktige for fremtidig innovasjon Blitt mer internasjonalt orientert og samarbeidsorientert

15 Hva betyr EU-samarbeidet? Norske forskere deltar i et omfattende programsamarbeid En nyttig konkurransearena og en svært viktig nettverksdimensjon Gir tilgang til forskningsresultater og kompetanse som er mangedoblet gjennom antall partnere i hvert prosjekt. I ERA prosessen deltar vi på andre områder ESFRI/infrastruktur Fellesprogrammer som Seas and Oceans.

16 Neste fase må innebære et tydeligere samspill mellom nasjonalt nivå og EU-nivå Det er signalene nasjonalt Det er signalene fra EU

17 Evaluation Report: New concerns and dilemmas Effective coordination of research between the Member State and EU levels JTIs are developing, but subject of complaints Slender evidence on Article 185 and Joint Programming Low success rates in many areas of FP7 EU-12 success rates distinctly lower than for the EU-15 Time to Grant needs further management attention More attention needed to achieve real impact

18 Evaluation Report: Directions for reform Focus on Grand Challenges climate change, competitiveness, an ageing population, energy supply Proper balance between research and innovation - better encompass education in research policy Integration of research policies at national and EU levels requires new thinking Look afresh at the international dimension of the FP Improve connections between the main performers of research in universities and research and technology organisations (RTOs), and industry (especially SMEs)

19 «Regjeringa vil arbeide for ei styrkt norsk deltaking i siste del av det sjuande rammeprogrammet, det vil seie perioden Det er særleg viktig at aktivitetane i dei nasjonale forskingsprogramma og i rammeprogrammet blir sette meir i samanheng. Noregs forskingsråd må derfor føre vidare og styrkje arbeidet sitt for å integrere deltaking i rammeprogrammet i heile verksemda i Forskingsrådet.» Frå St prp 1, KD,

20 Et European Research Area - en visjon for europeisk forskning

21 Målet er ett felles forskningsområde: ERA Andre EU programmer og initiativ EUs rammeprogram A deadline of 2014 should be set for delivering the European Research Area COM(2010)546-Innovation Union Europeiske organisasjoner Andre europeiske initiativ? 8 RP

22 Fem handlingsområder for å utvikle European Research Area Better careers and more mobility European Partnership for Researchers Joint Programming Initiative Research Infrastructure Knowledge Sharing International Cooperation

23 JPI - Felles programmer - Møte de store samfunnsutfordringene - Status for norsk deltakelse Felleseuropeiske programsatsinger - Joint Programming Initiatives (JPI) Departement med hovedansvar Status for deltakelse Pilot JPI som er igang: Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer HOD Aktiv i MB Tre JPI som er under etablering: Landbruk, matproduksjon og klimaendring LMD Aktiv i MB Kulturarven og globale endringer En ny MD På vei inn i MB utfordring for Europa Mat og helse, forebygging av livsstilsykdommer HOD Aktiv i MB Seks JPI som er under forberedelse: Sammenstilling av kunnskap om klima for Europa MD På vei inn i MB Vannressursforvaltning for en verden i endring MD Observatør Urbant Europa Globale utfordringer, lokale MD Observatør løsninger Sunne og produktive sjøer og hav FKD (Norge leder) Aktiv Mikrobiell utfordring en voksende trussel mot menneskets helse Flere år, bedre liv potensial og utfordringer ved demografisk endring HOD AD På vei inn i MB Observatør

24 En ny strategisk mulighet åpner seg EU-finansiering Nasjonal finansiering

25 En ny strategisk mulighet åpner seg EU-finansiering Joint programme initiatives (JPI) Eksempel, Oceans: Healthy and Productive Seas and Oceans Nasjonal finansiering

26 Dilter vi etter EU? Nei, men det er også relevant å spille sammen med EU Absorpsjonsevne Muligheter for økt samspill mellom EU-finansiering og nasjonal finansiering Økte muligheter for å utvikle supplerende samarbeidsformer Og det hele inngår i en bredere internasjonal strategi

27 MÅL for internasjonalt forskningssamarbeid: bidra til å møte globale utfordringer bidra til økt kvalitet og kapasitet i norsk forskning sikre Norge tilgang til internasjonal kunnskapsproduksjon styrke næringslivets konkurranseevne fremme Norge som ledende forsknings- og innovasjonsnasjon på utvalgte områder

28 Hovedgrep I «Alle Forskningsrådets satsinger programmer, de frie arenaene, særskilte satsinger, institusjonsrettede tiltak og andre former for støtte skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt samarbeid»

29 Hovedgrep II «Forskningsrådet vil arbeide for at Norge deltar i felles programmer på tvers av landegrenser når dette er viktig for å møte felles utfordringer eller for å styrke norsk forskning og kunnskapsbasert næringsliv.»

30 Hovedgrep III «Forskningsrådet vil utvikle økonomiske virkemidler for å støtte etablering av langsiktig institusjonelt samarbeid mellom norske institusjoner og tilsvarende institusjoner i andre land»

31 Hovedgrep IV «Forskningsrådet vil videreføre og styrke stimuleringstiltak for å gjøre norske forskere, bedrifter og forskningsinstitusjoner til aktive deltakere på de internasjonale samarbeids- og konkurranse-arenaene.»

32 Hovedgrep V «Forskningsrådet vil styrke vektleggingen av internasjonalt samarbeid og mobilitet i egen søknadsbehandling»

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Presentert på NHO-konferanse den 15. november 2013 Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler 2 1. Vitenskapelig

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Programplan for Miljø, gener og helse. 1. Sammendrag

Programplan for Miljø, gener og helse. 1. Sammendrag Programplan for Miljø, gener og helse 1. Sammendrag Mennesket utsettes for et stort antall miljøfaktorer, både i sitt ute- og innemiljø. Aktuelle risikofaktorer er miljøforurensninger, for eksempel helseskadelige

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

I tillegg er det betydelig vekst fra noen av sektordepartementene mens veksten fra de øvrige departementene er mer beskjeden (tabell 1-4).

I tillegg er det betydelig vekst fra noen av sektordepartementene mens veksten fra de øvrige departementene er mer beskjeden (tabell 1-4). %8'6-(77%2. ,11+2/'6)257(*1(/6(,11/('1,1*,117(.7(5 1.1 GENERELLE MIDLER TIL FORSKNINGSFORMÅL... 6 1.2 SPESIELLE MIDLER I FORSKNINGSRÅDETS BUDSJETT... 8 1.3 SÆRSKILTE FORVALTNINGSOPPDRAG FOR DEPARTEMENTENE...

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet.

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet. cuvudssruw 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613,

Detaljer