Kurt Oterhals Confidentia as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurt Oterhals Confidentia as"

Transkript

1 Kurt Oterhals

2 0rdningen er rettighetsbasert. Det vil si at ved godkjent prosjekt har bedriften krav på inntil 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet (av maksimalt 11 millioner kroner pr. år) etter visse kriterier. Prosjektene må ha som formål å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. 2

3 Hvem kan søke? Alle skattepliktige bedrifter - uansett størrelse - kan nyte godt av SkatteFUNN-ordningen. Store bedrifter får 18% fradrag på skatten. Små og mellomstore bedrifter (SMB) får 20% fradrag. For å bli kategorisert som SMB må følgende kriterier være oppfylt: Færre enn 250 ansatte Salgsinntekt inntil 40 mill. Euro eller balansesum inntil 27 mill. Euro Eies med mindre enn 25% av en stor bedrift Foretak som er skattepliktig, men ikke i skatteposisjon kan også benytte SkatteFUNN-ordningen. Ved samarbeid mellom flere foretak i samme prosjekt der alle forventer skattefradrag, må hvert foretak sende egen prosjektsøknad. 3

4 Hva må til? Prosjektkriterier SkatteFUNN-prosjekter skal ha som mål å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye produkter, tjenester eller produksjonsmetoder, omfattes av ordningen. Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg godkjennes ikke. 4

5 Kort om prosjektsøknaden: Beskriv prosjektet vær spesielt nøye med: mål og delmål, start- og slutt samt milepæler og prosjektsammendrag. Få frem hva som er det nye i prosjektet. Beskriv FoU-utfordringene og hva du skal gjøre for å løse dem. Søknaden blir først vurdert av Innovasjon Norge - endelig avgjørelse foretas i Forskningsrådet. Ved samarbeid mellom flere foretak i samme prosjekt der alle forventer skattefradrag, må hvert foretak sende egen prosjektsøknad. OBS! Søk før 1. september! 5

6 Generelt om kjøp av FoU-tjenester: Kjøp av FoU-tjenester fra ikke-godkjent FoU-miljø gir en fradragsramme på inntil 5,5 millioner kroner pr. år. Ved kjøp av FoU-tjenester fra godkjent FoUinstitusjon kan bedriften oppnå en fradragsramme på inntil 11 millioner kroner. Fradragsrammen på 11 millioner kroner gjelder også dersom bedriften kjøper FoU-tjenester fra en bedrift innen samme konsern - såfremt denne er godkjent som FoU-institusjon. Dersom FoU-tjenestene utføres av en avdeling innen samme bedrift gjennom internfakturering eller lignende, er fradragsrammen inntil 5,5 millioner kroner. 6

7 Hvor mye støtte? Bedriften kan oppnå et skattefradrag på inntil 2,2 millioner kroner pr. år. Prosjekter som er godkjent av SkatteFUNN, kan få en reduksjon av skatten på inntil 20 prosent av de totale prosjektkostnadene. Dette kommer i tillegg til normal utgiftsføring av prosjektkostnadene. Søkere som eies med 25 prosent eller mer av virksomheter som er større enn EUs SMB-definisjon (flere enn 250 ansatte), får 18 prosent, mens alle andre får 20 prosent skattefradrag for prosjektkostnader. Dersom prosjektet gjennomføres av virksomheten selv, er kostnadsrammen 5,5 millioner kroner pr. år. Gjennomføres prosjektet i samarbeid med en (eller flere) godkjente forskningsinstitusjoner, er den øvre rammen 11 millioner kroner. (OBS, rammene er nye f.o.m. regnskapsåret Tidligere rammer var hhv. 4 og 8 millioner kroner). For å sikre at alle kostnader tas med (også de indirekte), brukes det en standardberegning for personalkostnader per time. Disse gjelder for egne ansatte som arbeider med prosjektet, og er satt til 1,6 promille av årslønnen. 7

8 Ulønnet arbeid i SkatteFUNN-prosjekter Melding fra Nærings- og handelsdepartementet : "EFTAs overvåkingsorgan ESA har fattet positivt vedtak om tilskuddsordningen for ulønnet arbeid i Skattefunnprosjekter. ESAs vedtak åpner ikke for at ordningen skal gis tilbakevirkende kraft for årene 2006 og Det er ikke avsatt midler til ordningen for 2008." 8

9 Årsrapport: For prosjekter som er godkjent for flere år, skal prosjektets status ved årsskiftet rapporteres. Årsrapporten danner grunnlag for Forskningsrådets vurdering av hvorvidt prosjektets godkjenning skal opprettholdes. Endring av prosjektet som ikke er så vesentlig at det må sendes inn ny søknad, skal kommenteres i Årsrapporten. Årsrapporten skal sendes inn senest 1. mars i påfølgende år. Manglende eller mangelfull årsrapport vil normalt føre til at prosjektkostnader for foregående regnskapsår ikke kan sendes til fradragskrav. Sluttrapport: Prosjektet skal sluttrapporteres innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden. Manglende eller mangelfull sluttrapport vil normalt føre til at prosjektkostnader for det siste prosjektåret ikke kan sendes til fradragskrav. 9

10 Skatteoppgjør og fradrag Skattefradraget skjer i forbindelse med skatteoppgjøret ved det lokale ligningskontoret. Generelt: Prosjektkostnader som er påløpt gjennom regnskapsåret inngår i grunnlaget for beregning av skattefradraget. Dette gjelder selv om prosjektet er startet før søknaden godkjennes. Virksomheten må sørge for at det foreligger et eget prosjektregnskap slik at revisor kan identifisere påløpte kostnader. OBS! Kostnader til utarbeidelse av Skattefunn-søknad anses ikke å være kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt og er dermed ikke fradragsberettiget, ref. Lignings-ABC 2009/10 side 552 punkt 3.2. andre avsnitt. 10

11 SSBs evaluering av SkatteFUNN sluttrapport Veiledning til prosjekt-regnskapsrapportering Forskningsrådets regler for beregning av prosjektkostnadene Beregning av total offentlig støtte for FoU- prosjekter med flere offentlige finansieringskilder inklusive fordel ved differensiert arbeidsgiveravgift. Bransjekoder Mal for bekreftelse på samarbeidsavtale med FoU-institusjon Søknadsskjema FoU-institusjon norsk tekst Søknadsskjema FoU-institusjon engelsk tekst 11

12 Programmer VRI Bygdeutviklingsmidlene Kompetanseprogrammet Marint verdiskapingsprogram NyVekst 12

13 Formål det kan gis tilskudd til: - SMB-støtte til konsulentbistand og andre tjenester og aktiviteter - Støtte til opplæring - Støtte til FoU oi (forskning, utvikling og innovasjon) - Støtte til investeringer - Støtte til andre formål (bagatellstøtte) - Regional støtte til små nyetablerte bedrifter Økte muligheter gjennom samarbeid Et tilskudd fra Innovasjon Norge vil aldri finansiere et prosjekt 100 %. Vi søker å styre bruken av tilskudd mot prosjekter med potensial for å skape internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester med stort verdiskapingspotensial i Norge, og hvor det er grunner til å dele på risikoen i prosjektet med eierne og evt. bedriftens bankforbindelse. Et slikt samarbeid og risikodeling gir ofte den beste finansieringsløsning for prosjektet og bedriften det gjelder. 13

14 Litt om betingelser Reglene om statsstøtte i EØS-avtalen angir maksimale støttesatser for IN sine tilskuddsordninger, avhengig av formål, bedriftsstørrelse og geografisk lokalisering. I praksis benyttes sjelden de maksimale støttesatsene og størrelsen på tilskudd blir normalt begrenset til det som vurderes å være nødvendig for å realisere prosjektet. Det er også et krav om at støtten skal være utløsende. Normalt er støtten utløsende når: - prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte - omfanget av prosjektet vil være mindre uten støtte - prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte Et prosjekt kan ikke påbegynnes før søknad om tilskudd er mottatt av Innovasjon Norge. Med unntak av tilskudd til investeringer i distriktene, er alle tilskudd skatteberettiget for mottaker. Tilskuddet utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling kan imidlertid avtales. 14

15 NICe er programkoordinator for det Nye Nordiske Marine Innovasjonsprogrammet. Dette programmet i lyses ut i løpet av våren Lise har gjort innspill som senere kan gjøre det mulig å sende søknader gjeldene innovasjonsprosjekter innen ferskvannsoppdrett Det er kanskje mulig å få finansiering til å arrangere fagsamlinger hvor røyeoppdrettere fra Island, Sverige og Norge deltar (ikke avklart ennå) Styremøte i NICe i april i år vil gi svar på om vi kan påregne finansiering 15

16 Utlysing vil finne sted i juli 2010, med søknadsfrist i januar POSSIBLE TOPIC: Aquaculture feeds and fish nutrition: paving the way to the development of efficient and tailored sustainable feeds for European farmed fish General objective (full description to be further developed): Recently, EU has supported research on the replacement of fish meal and fish oil (separately or simultaneously) in the formulation of alternative aqua feeds for several fish species. The way forward requires the investigation of the long term effects of changes in diet formulations on fish performance, including threshold effects, nutritional intervention in early life stages, carryover from maternal diets to larvae etc. The project will also explore how differences in nutritional experience at critical early life stages, could affect fish development, metabolism, resistance, growth performance etc. In addition, it will focus on the establishment of quantitative requirements for nutrients (with particular emphasis on micronutrients and vitamins throughout the life cycle), on the evaluation of the nutritional value of alternative feeds and will develop (with the involvement of relevant SMEs) adequate and innovative delivery vectors for nutrients and supplements. Species to be considered: Atlantic salmon (Salmo salar), carp (Cyrpinus carpio), sea bass (Dicentrarchus labrax), sea bream (Sparus aurata) Norsk Røyeforum har bedt om at programmet utvides til å omfatte salvelinus alpinus Funding Scheme: CP, 5 Million Euros Expected impact: Development of basic knowledge, such as the quantification of nutritional requirements of different species, or the long term effects of alternative feeds on various physiological functions of fish; complementary with on-going RTD activities supported by the European feed manufacturing industry; contribution in the development of feeds tailored to the nutritional requirement of European fish species, which should ideally lead to a gain of productivity of the production sector; involvement of SMEs in related RTD activities. Additional information: topic with involvement of SMEs and potential for EUR12 participation. Link: Aktuelt program for røyenæringen er Cooperation (Food, Agriculture, Fisheries and Biotech) Krav: Søkerne må være ledende innen sitt felt. Innovasjon Norge kan innvilge inntil kr til å lage søknad 16

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Matprogram med næringsverdi

Matprogram med næringsverdi RAPPORT 2009 1 Matprogram med næringsverdi Evaluering av bedriftsrettede prosjekter i Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon og Nettverksprogrammet Johanne Kjuus Jakob Utgård Ivar Pettersen Mads Svennerud

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

VRI Bedriftsprosjekter skal

VRI Bedriftsprosjekter skal VRI Bedriftsprosjekter skal Kvalifisere bedrifter med liten eller ingen FoU erfaring til å utføre eller anvende forskning sammen med en FoU-aktør Besvare kritiske spørsmål i forkant av et krevende forskningsprosjekt

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

21/05/14. Evaluering av FRAM

21/05/14. Evaluering av FRAM 21/05/14 Evaluering av FRAM 2007-2013 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD info@damvad.com

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Nr 04 2006 Årgang 6 Nytt fra inter revisjon

Nr 04 2006 Årgang 6 Nytt fra inter revisjon Nr 04 2006 Årgang 6 Nytt fra inter revisjon Bruker du arbeidsgivers bil/varebil -Før kjørebok før myndighetene tar deg! Skatteetaten i Sør-Trøndelag har gjennomført en stor aksjon rettet mot privat bruk

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer